Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/1994 z dne 9. 12. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/1994 z dne 9. 12. 1994

Kazalo

2764. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Levec, stran 4365.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) ter 141. člena statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86 in 40/87 in Uradni list RS, št. 5/91-I, 56/93) je Skupščina občine Žalec na skupni seji družbeno političnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela, dne 24. novembra 1994 sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Levec
1. člen
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec, ki jih je izdelal Razvojni center – Inštitut za urejanje prostora d.o.o. Celje, št. proj. 64/94, november 1994.
2. člen
V odloku o zazidalnem načrtu za Levec (Uradni list SRS, št. 31/84) se v 2. členu doda nov stavek, ki se glasi:
"Vodnogospodarska dokumentacija, ki jo je izdelalo Podjetje za urejanje voda NIVO Celje, št. 34/82 v januarju 1982, je sestavni del tega odloka."
3. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Zazidalni načrt Levec in spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta) določata mejo ureditvenega območja, prostorske pogoje za realizacijo planskih odločitev, prostorske ureditve v zvezi z varovanjem in urejanjem dobrin splošnega pomena, v zvezi z varovanjem in izboljšanjem bivalnega in delovnega okolja, vodnogospodarske ureditve in ureditve zelenih površin."
4. člen
Za 3. členom se doda novi 3.a člen, ki se glasi:
"3.a člen
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta se nahaja v vzhodnem delu naselja Levec, južno od magistralne ceste Celje – Ljubljana in vključuje parcele št. 5, 7/1, 8/1, 9, 12/4, 12/5 in 12/7, vse k.o. Levec ter meri ca. 0,61 ha.
5. člen
Za 4. členom se dodajo novi 4.a, 4.b, 4.c in 4.d členi, ki se glasijo:
"4.a člen
Pogoji za izrabo območja in kvaliteto graditve ali drugih posegov v prostor, ki jih prikazujejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta:
– severni del območja je namenjen trgovski dejavnosti in spremljajočim dejavnostmi ter je urejen kot vstopno območje s cestnim priključkom, parkirišči za osebna vozila in pripadajočimi zelenimi površinami;
– osrednji del je namenjen skladiščni dejavnosti
– južni del je ponovno namenjen trgovski dejavnosti
– ob vzhodni meji območja je predvidena dovozna cesta s parkirišči za osebna vozila.
4.b člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta predvidevajo gradnjo naslednjih objektov:
– avtosalona, 35 x 20m, pritličje, 2 nadstropji + 22 x 4m, pritličje
– nadstreška, 22 x 14m, pritličje
– nadstreška, 35 x 20m, pritličje
– trgovine Agrar, 20 x 15m, pritličje
Lokacija posameznih objektov je razvidna iz grafične priloge.
4.c člen
Pogoji za urbanistično oblikovanje območja ter za arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav, ki jih prikazujejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta, so naslednji:
a) za urbanistično zasnovo območja:
– gradbena črta nove pozidave (avtosalon s trgovino, minutnim servisom in skladišči) sledi gradbeni liniji obstoječega trgovskega centra
– ureditev zelenih površin ob mejah ureditvenega območja;
b) za gradnjo predvidenih objektov in naprav:
– gradnja objektov maksimalnih tlorisnih in višinskih gabaritov, ki so določeni v grafičnih prilogah
– skrbno oblikovanje objekta avtosalona
– usklajeno oblikovanje vseh objektov (upoštevanje kvalitetnih oblikovnih značilnosti območja naselja Levec in oblikovnih značilnosti hišnega stila firme Renault)
c) za prometne površine in parkirišča:
– rekonstrukcija obstoječega dovoznega priključka, ki je vezan na magistralno cesto Celje – Ljubljana (razširitve, pasovi, talna obeležba)
– ureditev internega dovoznega priključka
– izgradnja servisne dovozne ceste v smeri sever – jug
– ureditev servisne povezovalne ceste na severnem delu obravnavanega območja
– ureditev parkirišč za osebna vozila ob ploščadi (ca. 19) in ob servisni cesti (ca. 22).
4.d člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta določajo maksimalne tlorisne in višinske gabarite. Kot dovoljene tolerance veljajo spremembe tlorisnih gabaritov + 1 m do 2 m, ki bi jih zahtevali tehnološki pogoji, vendar le za dimenzije v smeri sever-jug (ob upoštevanju obstoječega parcelnega stanja). V primeru pridobitve pravic uporabe dodatnih zemljišč so dovoljene tolerance tudi v smeri vzhod-zahod + 1 m do 2m."
6. člen
Za 5. členom se dodajo novi 5.a, 5.b, 5.c in 5.d členi, ki se glasijo:
"5.a člen
Pogoji za komunalno in energetsko urejanje območja, ki jih določajo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta, so naslednji:
– navezava predvidenih objektov za oskrbo z vodo na obstoječe vodovodno omrežje
– zaščita oziroma prestavitev obstoječega vodovodnega priključka
– ureditev kanalizacije v ločenem sistemu
– odvod odpadnih vod (sanitarne odpadne vode) iz obravnavanega območja v javno kanalizacijo
– dograditev glavnega kanalizacijskega omrežja (kanal v dolžini ca. 50 m) in zaščita oziroma prestavitev obstoječega kanala na mestu predvidene nadstrešnice
– odvod meteornih vod s funkcionalnih površin objektov v javno kanalizacijo, onesnaženih z naftnimi derivati (parkirne površine, delovna dvorišča) pa preko lovilcev olj vezanih s sifoni v objektu
– odvod meteornih vod s strešin objektov v ponikovalnico ali površinski odvodnik
– izgradnja električnega omrežja kot to določajo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta
– navezava ptt omrežja na obstoječe telefonsko omrežje
– ogrevanje objektov s plinom preko rezervoarja za utekočinjeni naftni plin.
5.b člen
Ukrepi za varovanje okolja so naslednji:
a) predvidena dejavnost na ureditvenem območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta mora biti sprejemljiva za okolje glede na njene dolgoročne, kratkoročne, posredne in neposredne posledice za okolje z vidika najmanjše možne spremembe naravnih razmer v okolju oziroma z vidika največjih možnih zahtevanih vrednosti varstva okolja;
b) izpolnitev pogojev glede zaščite podtalnice iz odloka o varstvenih pasovih virov pitne vode v Levcu (Uradni list SRS, št. 16/83)
c) izdelava poročila o vplivih na okolje v smislu 56. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) za predvidene dejavnosti v načrtovanih objektih v sklopu postopka za pridobitev lokacijskega dovoljenja;
d) upoštevanje predpisanih rešitev za odvajanje vseh odpadnih in meteornih vod;
e) ogrevanje objektov s plinom;
f) hortikulturna ureditev območja z zasaditvijo drevoredov oziroma zimzelene živice za vizualno zaščito na mestih, ki so prikazana v grafičnih prilogah in vključitev obstoječe platone v zunanjo ureditev;
g) za vsako spremembo tehnologije je obvezno pridobiti predhodno ekološko oceno in soglasje pristojne inšpekcije.
5.c člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se lahko izvajajo v več etapah s tem, da mora biti posamezna etapa izvedena kot celota z vsemi elementi zunanje ureditve. Prometna, komunalna in energetska ureditev, ki lahko vpliva na varovanje okolja, mora biti dokončno urejena s posamezno fazo gradnje.
Namembnost zemljišč ostane do pričetka realizacije posameznih etap nespremenjena.
5.d člen
Nadzor nad izvajanjem zazidalnega načrta Levec in sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta opravlja pristojna inšpekcija."
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-60/94
Žalec, dne 24. novembra 1994.
Predsednik
Skupščine občine Žalec
Milan Dobnik, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti