Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1994 z dne 11. 11. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1994 z dne 11. 11. 1994

Kazalo

2524. Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Kranj, stran 3952.

Na podlagi 3. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 9. člena odloka o sestavi, pristojnostih in volitvah v zbore Skupščine občine Kranj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/90) je Skupščina občine Kranj na 29. seji zbora združenega dela dne 12. 10. 1994, 32. seji zbora krajevnih skupnosti dne 29. 6. 1994 in 26. seji družbenopolitičnega zbora dne 28. 9. 1994 sprejela
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v občini Kranj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javne službe) v občini Kranj (v nadaljevanju: občina) in ureja način in oblike izvajanja teh javnih služb.
Z gospodarskimi javnimi službami se zagotavljajo materialne dobrine kot proizvodi in storitve, na katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja občina zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.
2. člen
Kot javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne javne službe in dejavnosti, ki so kot lokalne javne službe določene s tem odlokom.
3. člen
Obvezne lokalne javne službe so:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka.
4. člen
Lokalne javne službe, določene s tem odlokom so:
1. oskrba naselij s plinom,
2. oskrba naselij s toplotno energijo iz lokalnega omrežja,
3. urejanje javnih parkirišč,
4. javna razsvetljava v naseljih,
5. javni mestni promet,
6. urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost,
7. urejanje lokalnih cest,
8. upravljanje tržnic,
9. krasitev mesta in naselij,
10. plakatiranje in obveščanje,
11. odvoz nepravilno parkiranih vozil,
12. taksi služba.
II. STROKOVNO TEHNIČNE IN RAZVOJNE NALOGE
5. člen
Strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb opravlja strokovna služba, ki se ustanovi v sestavi občinskega upravnega organa, pristojnega za okolje in prostor.
6. člen
Naloge iz 5. člena tega odloka se nanašajo zlasti na:
- razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb,
- investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje gospodarskih javnih služb,
- postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij,
- postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,
- strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb,
- financiranje gospodarskih javnih služb,
- določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih javnih služb.
7. člen
Naloge iz prve in druge alinee prejšnjega člena se lahko poverijo za to usposobljeni organizaciji ali podjetju.
Občina lahko prenese določene naloge kot javno pooblastilo na izvajalca javnih gospodarskih služb.
III. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
8. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin skupščina občine ustanovi svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin (v nadaljevanju: svet).
9. člen
Svet je sestavljen iz predstavnikov uporabnikov javnih dobrin.
Podrobnejšo sestavo, delovno področje ter pristojnosti in pravice sveta določi akt o ustanovitvi sveta.
10. člen
Občina zagotavlja izvajanje javnih služb v naslednjih oblikah:
- javnem podjetju,
- z dajanjem koncesij,
- z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
11. člen
V javnem podjetju se izvajajo naslednje javne službe:
- oskrba s pitno vodo,
- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
- ravnanje s komunalnimi odpadki,
- odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
- javna snaga in čiščenje javnih površin,
- urejanje javnih poti in površin za pešce v mestu,
- urejanje javnih parkirišč,
- javna razsvetljava v mestu,
- upravljanje tržnic,
- urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost.
12. člen
Javno podjetje ustanovi občina kot podjetje z vložki zasebnega kapitala v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
Vprašanja, povezana s položajem in poslovanjem javnega podjetja, se uredijo s posebnim odlokom. Javno podjetje upravlja z vsemi tistimi infrastrukturnimi objekti, ki so s posebnim sklepom izvršnega sveta skupščine občine preneseni na javno podjetje.
13. člen
Koncesija se daje za naslednje javne službe:
- pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
- urejanje lokalnih cest, ki obsega vzdrževanje in varstvo cest,
- oskrba naselij s toplotno energijo iz lokalnega omrežja,
- urejanje zelenih površin,
- urejanje javnih poti in površin za pešce v naseljih,
- javna razsvetljava v naseljih,
- urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost,
- odvoz nepravilno parkiranih vozil,
- krasitev mesta in naselij,
- plakatiranje in obveščanje,
- javni mestni promet,
- taksi služba,
- oskrba s pitno vodo iz vodovodov lokalnega značaja, pobiranje in odvoz odpadkov.
14. člen
Koncesionirano javno službo opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila občine kot koncedenta.
Za določitev predmeta in pogojev opravljanja javne službe sprejme občinska skupščina za posamezno koncesijo koncesijski akt.
15. člen
Z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava se zagotavlja javna služba oskrbe naselij s plinom.
16. člen
Javne službe se financirajo:
- s ceno javnih dobrin (komunalna taksa, tarifa, nadomestilo,...),
- z lokalnim davkom,
- iz proračuna,
- iz prihodkov javnega podjetja, koncesionarja ali osebe zasebnega prava, ki zagotavlja javno službo,
- iz ostalih virov.
VI. PREHODNI DOLOČBI
17. člen
Občina z akti podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več javnih služb v skladu s 7. členom zakona o gospodarskih javnih službah.
Do sprejetja aktov iz prejšnjega odstavka se za ureditev zadev, ki niso urejene s tem odlokom, za posamezna področja gospodarske infrastrukture uporabljajo do sedaj veljavni predpisi.
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 432-2/93-01/I
Kranj, dne 14. oktobra 1994.
Predsednik
Skupščine občine Kranj
Vitomir Gros, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost