Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1994 z dne 28. 10. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1994 z dne 28. 10. 1994

Kazalo

2465. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij, stran 3837.

Na podlagi šestega odstavka 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93) in prvega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij
1. člen
V uredbi o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (Uradni list RS, št. 13/93, 45/93, 55/93, 6/94 in 46/94) se v 9. členu doda nova sedma alinea, ki se glasi:
"- izločitev kulturnih in naravnih znamenitosti;"
Dosedanje sedma, osma, deveta, deseta, enajsta in dvanajsta alinea postanejo osma, deveta, deseta, enajsta, dvanajsta in trinajsta alinea.
2. člen
V 10. členu se spremeni prva alinea, tako da se glasi: "- prenose poslovno nepotrebnih sredstev (stanovanja, objekti družbenega standarda in ostala sredstva) na Sklad Republike Slovenije za razvoj oziroma na druge pravne osebe, če je podjetje pridobilo pisno izjavo upravnega odbora Sklada za razvoj Republike Slovenije, da ne bo uveljavil prednostne pravice do sklenitve pogodbe o prenosu poslovno nepotrebnih sredstev;"
Za tretjo alineo se dodata dve novi alinei, ki se glasita:
"- zamenjavo obveznosti podjetja do delavcev iz naslova priznane razlike med dejansko izplačano osnovno plačo delavca in plačo, ki bi jo delavec prejel ob upoštevanju določb kolektivnih pogodb dejavnosti v obdobju od 1. septembra 1990 do 31. decembra 1992 in ni zajeta v izdanem potrdilu na podlagi 25.a člena zakona, v višini določeni s pravnomočno sodno odločbo oziroma pravnomočno sklenjeno izvensodno poravnavo, za delnice;
– izdajo delnic v višini obračunanih davkov in prispevkov na priznano in konvertirano razliko iz prejšnje alinee in njihov prenos na kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja. "
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 380-01/93-3/7-8
Ljubljana, dne 27. oktobra 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik