Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1994 z dne 22. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1994 z dne 22. 7. 1994

Kazalo

1769. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora v občini Žalec, stran 2904.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93) in uredbe o postopku priprave in sprejemanja prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora (Uradni list RS, št. 56/93), 141. člena statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86, 40/87, Uradni list RS, št. 5/91-1. 56/93) je Skupščina občine Žalec na skupni seji družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 23. junija 1994 sprejela
ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora v občini Žalec
1. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se določajo prostorski ureditveni pogoji (v nadaljnjem besedilu: PUP) za sanacijo degradiranega prostora v občini Žalec, ki jih je izdelal Razvojni center – Planiranje d.o.o. pod številko 259/93 v maju 1994
– tekstualni in kartografski del.
2. člen
PUP iz prejšnjega člena vsebuje:
– Skupno obrazložitev akta legalizacije
– Soglasja organov in organizacij za vse posege, ki jih akt legalizacije dopušča brez ali s pogojem sanacije
– Pregledno karto občine Žalec v merilu 1:25.000 z označeno razvrstitvijo posegov
– Pregledni katastrski načrt v merilu 1:5000 z označeno razvrstitvijo posegov
– Prikaze razvrstitve posegov – tekstualni, numerični in kartografski del s prikazi potrebnih sanacij za posege, ki jih akt legalizacije dopušča s pogojem sanacije, z izvlečkom podatkov iz evidence in oceno stroškov opremljanja stavbnih zemljišč za vsak poseg posebej.
II. OBSEG OBMOČJA
3. člen
S PUP za sanacijo degradiranega območja se urejajo vsi nedovoljeni posegi v prostor v občini Žalec, evidentirani po zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter uredbi o postopku priprave in sprejemanja prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora v evidenci posegov pod evidenčnimi številkami od 1 do 180.
4. člen
Razvrstitev posegov
1. Posegi, ki jih akt legalizacije ne dopušča:
------------------------------------------
Št. posega  k.o.       Št. parcele
------------------------------------------
43      Studence     1223/3
51      Vinska gora    527/4
52      Vinska gora    529
80      Žalec       1976/35
Skupaj 4 posegi.
2. Posegi, ki jih akt legalizacije dopušča s pogojem sanacije:
--------------------------------------------------------
Št. posega    k.o.          št. parcele
--------------------------------------------------------
2        Andraž         795/3
3        Dobrič         18/8
4        Andraž         1737/9
11        Dobrič         236/5
15        Železno        2563/3
16        Železno        2464
18        Železno        2682
21        Pirešica        220
22        Železno        1375
23        Železno        1216/3
24        Železno        1402/3
27        Vel. Pirešica     151/2
29        Železno        1253/15
31        Železno        302/7
36        Studence        1565/6
42        Ponikva        240/2
44        Studence        726/4
45        Studence        1148
47        Studence        829/1
49        Črnova         295
53        Lipje         100/3
54        Lipje         260
58        Lipje         444/1
59        Prelska        380
63        Ponikva        1227/8
64        Ponikva        1192/4
66        Šempeter        81/2
68        Zalog         2067
72        Žalec         624/14
74        Žalec         2029, 2030
75        Žalec         793/2
77        Žalec         10/1
81        Žalec         1234/1
82        Gotovlje        458/124
83        Gotovlje        10/1
84        Gotovlje        423/1
86        Gotovlje        459/87
92        Gotovlje        1612/4
95        Petrovče        310/2
96        Petrovče        491/6
100       Dobrovlje       45/2
101       Male Braslovče     396/1
105       Latkova vas      1044/32
106       Prebold        184/2
107       Prebold        303/3
112       Orla vas        329/131
115       Orla vas        623/2
120       Letuš         470/148
121       Letuš         470/153
122       Letuš         469/316
123       Letuš         467/158
124       Letuš         469/274
125       Letuš         469/327
126       Letuš         469/275
127       Letuš         469/252
128       Letuš         469/262
129       Letuš         469/251
130       Letuš         469/250
131       Letuš         469/248
132       Letuš         469/276
133       Letuš         469/336
134       Letuš         469/159
135       Letuš         469/246
136       Letuš         469/283, 469/284
137       Letuš         469/176
138       Letuš         469/281
139       Letuš         469/249
140       Letuš         469/282
141       Letuš         469/303, 469/301
142       Letuš         469/312
143       Letuš         469/286
144       Letuš         469/189
145       Letuš         469/187
146       Letuš         469/184, 469/186
147       Letuš         469/221
148       Letuš         469/264
149       Liboje         337/15
150       Pongrac        1370/4
151       Liboje         970/9
163       Zabukovica       673
165       Zabukovica       1442/3
167       Zabukovica       113/8
170       Gornja vas       503/3
173       Jeronim        433
174       Ločica         1008
176       Prekopa        178
177       Prekopa        1305/7
179       Vransko        110
180       Žalec         465
Skupaj 89 posegov.
3.1. Posegi, ki jih akt legalizacije dopušča brez sanacije:
----------------------------------------------
Št. posega  k.o.       Št. parcele
----------------------------------------------
1       Dobrič      590
6       Andraž      1940/3
7       Andraž      1947/1,1940/1
8       Dobrič      436/1
9       Dobrič      436/2
10      Dobrič      333/2
12      Andraž      1254/2
13      Andraž      743/6
17      Železno      1085/4, 1084/1
19      Železno      1214/11
20      Železno      1590
25      Železno      1390/4
26      Železno      1369
28      Vel. Pirešica   1066/3
30      Železno      1250/3
32      Ponikva      1421/1
33      Ponikva      1424/2
34      Studence     1379/1
35      Ponikva      1460/11
37      Studence     369/3, 369/4
38      Studence     353/15
39      Studence     369/2
40      Studence     354,357
41      Studence     363/12
46      Studence     702/2
48      Studence     733/6
50      Vinska gora    541/5
55      Lipje       408/3
56      Lipje       475
61      Ponikva      933,935
62      Ponikva      692/3
67      Šempeter     467/7
70      Šempeter     987/3
71      Šempeter     1070/9
73      Žalec       552/2
76      Žalec       2011
78      Žalec       1919/1
87      Gotovlje     1561/3
88      Gotovlje     1612/2
89      Gotovlje     1612/6
90      Gotovlje     1612/3
91      Gotovlje     1612/8
94      Petrovče     82/1
98      Sp. Gorče     258
99      Sp. Gorče     538/308
103      Gomilsko     641
104      Marija Reka.   923/18
111      Pod vin      112/2
113      Orla vas     640
114      Orla vas     329/308
116      Polzela      326/232
117      Polzela      246/237
118      Založe      686
119      Polzela      105/2
152      Žalec       1504/4
153      Liboje      645/10
154      Kasaze      516
155      Kasaze      617
156      Liboje      567/8
157      Liboje      566
158      Zabukovica    382/1
159      Zabukovica    1998
160      Zabukovica    67/2
161      Zabukovica    410/4
162      Zabukovica    838/4
166      Pongrac      788/9
168      Pongrac      1494/1
169      Matke       551/3
171      Ojstriška vas   423/4
172      Ojstriška vas   1570/6
175      Prekopa      891
178      Jeronim      818/1
Skupaj 72 posegov.
3.2. Posegi, ki že imajo pravno podlago za pridobitev lokacijskega dovoljenja – so skladni z veljavnimi prostorskimi izvedbenimi akti:
----------------------------------------------
Št. posega  k.o.         Št. parcele
----------------------------------------------
5       Andraž        1651/4
14      Dobrič        246
57      Lipje        309/2
60      Crnova        83/3
65      Šempeter       574/30
69      Šempeter       543/3
79      Železno       1999/3
85      Gotovlje       459/70
93      Petrovče       42/4
97      Leveč        38/8
102      Male Braslovče    449/15
108      Latkova vas     506/1
109      Latkova vas     670/3
110      Založe        642
164      Zabukovica      26
165      Zabukovica      1442/3
Skupaj 15 posegov.
III. POGOJI ZA LEGALIZACIJO POSEGOV
za sanacijo arhitekture posega in usklajenost posega z okoljem
5. člen
Merila in pogoji za legalizacijo posegov na kmetijskih zemljiščih:
Na prvem in drugem območju kmetijskih zemljišč so razvrščeni med posege, ki jih akt legalizacije dopušča, posegi:
– ki se stikujejo z zazidljivim zemljiščem in jih je možno brez sanacije ali s sanacijo oblikovno vklopiti v arhitekturno in vizualno pojavnost naselja oziroma zaselka, s katerim se stikujejo;
– posamični posegi, ki se skoraj stikujejo z zazidljivim zemljiščem v oddaljenosti do 45 metrov, izjemoma tudi več, če so vklopljeni v vizualno pojavnost prostora ali gruča dveh do petih stavbnih posegov, ki jih je mogoče preoblikovati v ruralni zaselek.
6. člen
Merila in pogoji za legalizacijo posega v gozdovih ali ob robovih gozdov:
– posege z evidenčnimi številkami 10, 42 in 170 na gozdnih zemljiščih se legalizira, tako da se funkcionalna zemljišča posegov izvzamejo iz gozdnega zemljišča in opredelijo kot zazidljiva zemljišča;
– posegi z evidenčnimi številkami 29, 149 in 163 na gozdnih robovih se legalizirajo pod pogojem, da se zasadi okolica z drevjem, ki se bo estetsko zlilo z gozdnim robom;
– pri vseh posegih v gozdu, gozdnem robu in v vplivnem območju gozda je treba zagotoviti požarno varnost.
7. člen
Merila in pogoji za legalizacijo posega z vidika vodnega gospodarstva:
– pri legalizaciji posegov je treba upoštevati vodnogospodarske pogoje, ki jih je izdalo Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora – Republiška direkcija za varstvo okolja in urejanje voda – Izpostava Celje k prostorskim izvedbenim načrtom;
– merila in pogoji veljajo za vse posege, ki so na vplivnih območjih virov in na poplavnih območjih;
– legalizacija objektov na levem in desnem bregu Savinje na "Letuški gmajni" z evidenčnimi številkami od 120 do 148 je možna, vendar pogojena z izvedbo ukrepov za povečanje poplavne varnosti kot tudi za odvod in čiščenje odplak z namenom izboljšanja kakovostnega stanja površinskih voda in podtalnice Spodnje Savinjske doline;
– poseg z evidenčno številko 47 je lociran na robu varovalnega pasu vodnega vira, zato mora biti odvajanje odplak v triprekatno greznico s ponikovalnico.
8. člen
Merila in pogoji za legalizacijo posega na območjih naravne in kulturne dediščine:
– pri legalizaciji posegov na zavarovanih območjih naravne in kulturne dediščine je treba upoštevati pogoje, ki jih je predpisal Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje;
– legalizacija posegov z evidenčno oznako 42 in 47 je možna, vendar pogojena z dodatno zasaditvijo avtohtonih vrst drevnin na gozdnem robu;
– legalizacija posega z evidenčno oznako 54 je pogojena z ustrezno zunanjo ureditvijo objekta in zakritjem škarpe;
– posegov z evidenčno oznako 96 in 179 ni možno legalizirati, ker so izvedena adaptacijska dela po spomeniškovarstvenih kriterijih nesprejemljiva.
9. člen
Merila in pogoji za legalizacijo in sanacijo posega v območjih poselitve:
V območjih poselitve so razvrščeni med posege, ki jih akt legaliziranje dopušča, posegi:
– adaptacije, nadzidave in dozidave na obstoječih objektih;
– novogradnje stanovanjskih objektov kot zapolnitev vrzeli ali dopolnitev obstoječe poselitve v območjih naselij in razpršene gradnje;
– novogradnje gospodarskih poslopij v okviru kmečkih gospodarstev;
– novogradnje gospodarskih objektov z bivalnimi prostori v območju razpršene gradnje kot dopolnitev obstoječe zazidave ali v območju že urejenih trajnih nasadov;
– novogradnje počitniških objektov kot dopolnitev obstoječe zazidave v območjih počitniških objektov ali v območju razpršene gradnje v primeru, ko gre za skupino dveh ali več posegov, kjer gradbena linija med stavbami ne presega 45 m.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE TER KRAJINSKO USKLADITEV Z OKOLJEM
10. člen
Akt legalizacije dopušča posege, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– stavbno zemljišče je primerno za gradnjo, v primeru pogojno primernih tal veljajo za posege z evidenčnimi številkami 2, 16, 22, 23, 24, 27, 31, 45, 49. 53, 54, 58, 59, 64, 100, 150, 151 in 163 pogoji geologa.
– odmiki novih objektov od obstoječih so skladni z veljavnimi predpisi in normativi;
– minimalni odmik od parcelne meje je 4 m, za manjši odmik si mora investitor pridobiti pozitivno mnenje o vplivih na okolje, ki ga mora izdelati pooblaščena organizacija:
– objekt ima zagotovljen dostop na javno cesto.
11. člen
Merila in pogoji za dokončanje in sanacijo objekta:
– objekti, ki imajo zgrajeno le kletno etažo, imajo lahko še pritličje in mansardo. Pri počitniških objektih ima lahko podstrešna etaža kolenčni zid višine 0,80 m;
– streha mora biti dvokapnica s smerjo slemena vzporedno s plastnicami in naklonom 350-450 ter temno kritino, pri počitniških objektih obvezno opečno kritino;
– fasade morajo biti obdelane z naravnimi materiali – kamen, omet in les;
– pri objektih z neprimernimi višinskimi gabariti je treba pri oblikovanju fasad poudariti horizontalne linije (lesene balkonske ograje, leseni opaži trikotnih zaključkov čelnih fasad) v smislu vizualnega znižanja objektov;
– na objektih z neustrezno salonitno kritino je treba le-to ob dotrajanosti zamenjati s temno (pri počitniških objektih opečno) kritino;
– pri objektih za poslovno dejavnost morajo z namembnostjo soglašati sosedi.
12. člen
Merila in pogoji za krajinsko uskladitev z okoljem:
– funkcionalna zemljišča objektov je treba zasaditi z avtohtonimi vrstami drevja;
– na vseh izpostavljenih lokacijah je predvideno "maskiranje" posegov z zasaditvijo avtohtonih vrst drevja (listavcev in iglavcev);
– pri posegih na gozdnih zemljiščih in gozdnem robu je treba upoštevati pogoje Gozdnega gospodarstva Celje;
– oporne zidove je treba sanirati v smislu geotehničnih pogojev in jih zasaditi s povešenimi rastlinami in popenjalkami.
13. člen
Merila in pogoji za izdelavo podrobnejše dokumentacije:
– objekti z evidenčnimi številkami od 124 do 148 so v območju, za katerega je predvidena izdelava prostorskega izvedbenega načrta. Navedeni posegi predstavljajo manjši delež vseh posegov na tem območju in jih je v skladu z vodnogospodarskimi pogoji mogoče legalizirati ter vključiti kot obstoječe stanje ob izdelavi prostorskega izvedbenega načrta za celotno območje.
V. MERILA IN POGOJI UREJANJA IN SANACIJE PROMETNE, KOMUNALNE, ENERGETSKE IN VODNOGOSPODARSKE INFRASTRUKTURE
14. člen
Vsi objekti morajo biti priključeni na obstoječe oziroma novozgrajeno prometno, komunalno in energetsko omrežje.
Komunalne ureditve morajo biti izvedene skladno s predpisi za posamezna področja, da se preprečijo kvarni vplivi na okolje in zagotovijo obrambno zaščitni pogoji.
15.
Cestno omrežje
Vsak objekt ima zagotovljen dostop in dovoz na javno cesto ali javno pot.
Pri posegih v varovalnem pasu ceste je treba upoštevati pogoje upravljalcev.
16. člen
Vodooskrba
Upravljalec ni posredoval podatkov o trasah obstoječih in predvidenih vodovodov.
Za oskrbo s pitno vodo so izvedeni in predvideni priključki na obstoječe vodovodno omrežje.
Oskrba s kapnico je le začasna rešitev in je predvidena izgradnja priključkov na lokalno vodovodno omrežje v skladu s pogoji upravljalcev.
17. člen
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda, vodnogospodarski pogoji
– Na območjih z zgrajenim kanalizacijskim omrežjem je obvezen priključek na kanalizacijo.
– Do priključitve na predvideno kanalizacijsko omrežje je treba zgraditi triprekatno greznico na praznjenje ali s ponikovalnico.
Eno leto po izgradnji kanalizacijskega sistema je obvezen priključek na kanalizacijo.
– Na območju razpršene gradnje je treba izvesti odvajanje in čiščenje odplak v skladu s "Strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in greznic" oziroma po sodobnejših principih študije o celostnem urejanju podeželja.
– V poslovnih objektih s tehnološkim postopkom je anorgansko obremenjene odplake treba očistiti do stopnje, da ustrezajo mejnim koncentracijam podanih z zakonom o vodah oziroma strokovnim navodilom o nevarnih snoveh, ki se ne smejo spuščati v vodotoke.
– Odplake iz gospodarskih objektov je treba odvajati v vodotesno gnojno jamo.
– Morebitne sanacijske ukrepe za zagotovitev kakovosti vode zajetega vodnega vira v bližini posega z evidenčno številko 47 mora podati upravljalec vodooskrbnega sistema.
– Pogoj za legalizacijo posegov z evidenčnimi številkami od 120 do 148 je izvedba ukrepov za povečanje poplavne varnosti.
18. člen
Oskrba z električno energijo
Oskrba objektov, ki jih akt legalizacije dopušča, z električno energijo bo iz obstoječega nizkonapetostnega električnega omrežja.
Za vsak poseg na območju daljnovodnih koridorjev je treba pridobiti soglasje upravljalcev Elektro Celje in ELES Ljubljana (DV 110 kV, 220 kV in 400 kV).
19. člen
Plinovod
Za posege z evidenčno oznako 112 in 115 je treba pridobiti soglasje k lokaciji od upravljalca Petrol – Zemeljski plin d.o.o. Ljubljana.
20. člen
PTT omrežje
V postopku za pridobitev lokacijskega in gradbenega dovoljenja je treba pridobiti za posege, ki bodo priključeni na PIT omrežje, soglasje upravljalca PTT podjetje Celje.
21. člen
Odstranjevanje komunalnih odpadkov
Ravnanje z odpadki je treba urediti skladno z odlokom o odstranjevanju in odlaganju odpadkov (Uradni list SRS, št. 2/90).
VI. DRUGI POGOJI, KI SO POMEMBNI ZA SANACIJO DEGRADIRANEGA PROSTORA
22. člen
Velikost funkcionalnega zemljišča
Funkcionalno zemljišče posegov je površina zemljišča, ki je potrebna za redno rabo obstoječega objekta.
Za stanovanjske in počitniške objekte je maksimalna velikost funkcionalnega zemljišča 700 m2.
23. člen
Pogoji za varovanje okolja
Pri vseh gradnjah in sanacijah v prostoru je treba upoštevati veljavne normative in predpise za posamezna področja v zvezi z varstvom okolja.
Za gradnjo in sanacijo objektov za obrtno dejavnost v stanovanjskih območjih morajo investitorjev lokacijskem postopku pridobiti strokovno mnenje v skladu z zakonom o varstvu pred hrupom in presojo vplivov na okolje v skladu z zakonom o varstvu okolja.
VI. KONČNE DOLOČBE
24. člen
Dokumentacija o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega območja v občini Žalec je na vpogled občanom, organizacijam in skupnostim na Sekretariatu z varstvo okolja in urejanje prostora občine Žalec.
25. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inšpekcijska služba.
26. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-007/93-04
Žalec, dne 23. junija 1994.
Predsednik
Skupščine občine Žalec
Milan Dobnik, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost