Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1994 z dne 15. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1994 z dne 15. 7. 1994

Kazalo

1723. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Kočevje, dopolnjen v letu 1993, stran 2811.

Na podlagi 35. in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) in 2. člena zakona o planiranju v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 19. člena statuta občine Kočevje (Uradni list RS, št. 18/91, 53/93 in 21/94) je Skupščina občine Kočevje na 8. seji vseh treh zborov dne 16. 11. 1993 sprejela
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Kočevje, dopolnjen v letu 1993
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejemajo spremembe in dopolnitve prostorskega dolgoročnega plana občine Kočevje za obdobje 1986-2000 (Uradni list SRS, št. 8/88 in Uradni list RS, št. 2/92) in prostorskega dela družbenega plana občine Kočevje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 8/88).
2. člen
(razlogi za spremembe in dopolnitve) K spremembam in dopolnitvam se je' pristopilo zaradi:
– izgradnje novega odlagališča odpadkov,
– določitve namenske rabe prostora na območju KS Kočevska Reka,
– vnosa novih območij varstva vodnih virov',
– ažuriranja ureditvenih območij opuščenih naselij,
– sprememb 1. območja kmetijskih zemljišč zaradi ažuriranja, izjemnih posegov ter evidentiranja opredelitve kmetijskih površin v zaraščanju,
– povečanja površin za stanovanjsko gradnjo,
– vnosa novih lokacij čistilnih naprav,
– ureditve cestne infrastrukture, novogradnje ceste Osilnica – Kočevska Reka, lokalne ceste Petrina-Kuželj-Srobotnik-Mirtoviči in drugih lokalnih cest ter izgradnje mejnih prehodov,
– določitve načinov urejanja za celotno območje občine.
3. člen
(sestavni deli)
Besedilo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana je združeno v enoten tekst.
Razen navedbe ureditvenih območij naselij ter načinov urejanja za posamezna območja se je celotno vsebino investicij in načinov urejanja v globalu preneslo v dopolnjeno besedilo dolgoročnega plana, ki je tako enotno besedilo odloka.
V kartografskem delu so združeno prikazane vsebine dosedanjega dolgoročnega in družbenega plana, v kartografski dokumentaciji pa detajlnejša uporaba prostora z vsemi omejitvami in predvidenimi razširitvami območij ter potrebnimi oznakami za povezavo z odlokom (25. člen).
Sestavni deli prostorskih sestavin plana so:
– tekstualni del: odlok
– grafični del:
kartografska dokumentacija v merilu 1:5.000
kartografski del v merilu    1:25.000
                1:150.000
                 1:5.000
1. zasnova namenske rabe prostora, rekreacije v naravnem okolju in sanacij (1:25.000),
2. zasnova vodnega gospodarstva (1:25.000),
3. zasnova naravne in kulturne dediščine (1:25.000)
4. zasnova urbanega omrežja, načinov urejanja in območij sanacije (1:25.000),
5. zasnova prometnega omrežja (1:25.000),
6. zasnova energetskega omrežja (1:25.000),
7. zasnova PTT omrežja (1:150.000),
8. obramba in zaščita (1:150.000),
9. urbanistična zasnova mesta Kočevje (1:5.000).
II. OBMOČJE OBRAVNAVE
4. člen
S spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana se obravnava celotno območje občine Kočevje, ki ga pokrivajo naslednje planske celote:
P1 KS Struge,
P2 KS Stara Cerkev,
P3 KS Draga,
P4 KS Osilnica,
P5 območje urbanistične zasnove mesta Kočevje,
P6 KS Kočevje mesto – del,
P7 KS Kočevska Reka,
P8 KS Ivan Omerza,
P9 KS Osilnica,
P10 KS Kostel,
P11 KS Poljanska dolina.
III. SPREMEMBE PLANA
5. člen
Za drugim odstavkom poglavja 3.03. Kmetijstvo se doda novo besedilo:
Izvedli se bosta dve ureditvi trajnih nasadov in sicer:
– v P4 Atn Zg. Cvišlerji in
– v P7 Atn Borovec.
Izvedle se bodo naslednje agromelioracije:
v P1 -   A21         - Tisovec,
      A25/1,2,3,4     - Struge,
      A23         – Vrbovec,
      A          - Struge,
      A          - Polom-Seč,
v P2 –   A7         – Ložine,
      A8         – Mala Gora,
      A10         - Kleč,
      A1         - Stari Log,
      A33         – Rdeči Kamen,
      A          - Cesta-Pugled-Žiben,
      A          - Smuka,
      A          - Jasnica,
      A          - Mrtvice,
      A          - Staro Brezje,
v P3 –   A20/1,2       – Novi Kot,
      A35         - Srednja vas,
      A36         - Trava,
      A45         – Črni Potok,
v P4 -   A19/1,2       - Željne,
      A13         – Rajhenav,
v P6 -   A11         - Hrib-RTP
v P7 -   A31         - Štalcerji II,
      A28         - Morava,
      A15/1,2       - Podlesje,
      A44         - Koče-Primoži,
      A47         - Kočevska Reka,
      A16         - Borovec,
      A          – Štalcerji,
      A          - Briga,
      A          - Ravne,
      A          – Gotenica,
      A          - Rogati Hrib,
      A          – Mlaka pri Koč. reki,
v P8 –   A18/1,2       – Svetli Potok-Kočarji,
      A34/1,2       – Turn-Ramšrigelj,
v P9 -   A37         - Žurge,
      A38         - Bezgarji,
      A39         - Papeži,
      A29         - Križmani,
      A40         - Osilnica,
v P10 -  A41/1,3,4      - Kuželj,
      A32         - Briga-Ajbelj,
      A42         - Rajšele,
      A43         - Banja Loka,
      A30         - Nova Sela,
      A38         - Krkovo,
      A22         - Delači,
      A          – Fara-Slavski Laz,
v P11 -  A27         - Predgrad.
Za zadnjim odstavkom poglavja 3.03. Kmetijstvo se doda novo besedilo:
Na podlagi pripomb, podanih v fazi osnutka ter neusklajenih strokovnih podlag razvrstitve kmetijskih zemljišč z dejansko rabo prostora, so v kartografski dokumentaciji plana evidentirana kmetijska zemljišča, ki se zaraščajo, in zemljišča, ki so že razvrščena v GG načrte. Spremembe se nanašajo na 229.96 ha 1. območja km. zemljišč in 826ha 2. obm. km. zemljišč. Speljan bo postopek s kmetijskimi, gozdarskimi strokovnjaki in občino., v katerem se bo. doreklo katere površine naj se rekultivirajo in razvrstijo za kmetijska zemljišča in katere naj se razvrstijo v gozd. V okviru revitalizacije ter celostnega razvoja vasi in opuščenih naselij se bodo usklajeno gradile in razvijale družinske kmetije (Stari Breg, Kleč, Rajndol, Knežja Lipa, Kačji Potok, Mozelj. Sp. Log, Rimsko in Črni Potok).
6. člen
(gozdarstvo – tematska karta 1)
Za zadnjim odstavkom poglavja 3.04. Gozdarstvo se doda novo besedilo:
V kartografskem delu in kartografski dokumentaciji so vrisani ažurirani gozdovi posebnega namena – Gpn -to so: Kraje – Bukovje, Stružnica, Lipje, Rajhenavski pragozd, Prelesnikova koliševka, Krempa, Strmec in Pugled – Žiben.
V občutljivem prostoru Kočevskega polja se bodo ohranjali in urejali obstoječi gozdički kot vizualne zelene bariere s poudarjeno estetsko, okolje varstveno in socialno funkcijo ter zarast ob toku Prednje in Zadnje Rinže (obvodni biotopi).
Gozdne ceste se bodo zgradile v naslednjih planskih celotah:
P2 – gozdna cesta na območju Seč-Stari Log, P3 – dve gozdni cesti skupne dolžine 5km, P4 – dve gozdni cesti skupne dolžine 3km, P8 – gozdna cesta dolžine 4 km, P9 – gozdna cesta dolžine 2,8 km, P10 – gozdna cesta dolžine 3 km in Pil – gozdna cesta dolžine 4 km.
7. člen
(turizem)
Spremeni se naslov poglavja 3.06. in se glasi Turizem.
Spremeni se drugi odstavek, tako da se glasi:
Turistična ponudba se bo pospešeno razvijala v samem mestu Kočevje z bližnjo okolico (Rudniško jezero, Arboretum), v Borovški dolini z izgradnjo večjega zdraviliško turističnega in rekreacijskega centra, na katerega bodo gravitirala manjša turistična naselja s ponudbo lovskega, kmečkega in rekreacijskega turizma. V Glažuti se bo zgradil manjši turistično-rekreacijski center, uredili se bosta naselji Sp. Primoži in Koče, v obkolpskem pasu in Kočevskem Rogu se bo nadaljeval turistični razvoj manjših naselij. Poveča se ureditveno območje Jasnice, kjer se načrtuje razširitev turistične ponudbe s specializiranimi programi.
Zadnji stavek tega poglavja se črta in nadomesti z novim besedilom:
Za vsa naselja, kjer je turistična dejavnost že vpeljana in kjer se predvideva, se bodo v prostorskih ureditvenih pogojih – PUP opredelila posebna merila, kriteriji in pogoji, ki bodo pomagali ohranjati obstoječe kvalitetne vsebine kulturne krajine in preprečili samovoljo investitorjev v škodo celostne ponudbe občine Kočevje – usklajen pristop k revitalizaciji opuščenih naselij.
8. člen
(energetika – tematska karta 7)
V poglavju 3.10. Gospodarska infrastruktura se črta zadnji stavek zadnjega odstavka točke 1. Energetika in se nadomesti z novim besedilom:
V dolini reke Kolpe se bodo rušili daljnovodi, ki potekajo preko ozemlja sosednje države ali so navezani na energetski sistem Elektroprimorje. Zgradili še bodo novi daljnovodi, ki bodo povezani z električnim omrežjem, ki ga upravlja Elektro-Kočevje. Speljani bodo tudi v manjša naselja.
Izgradili se bodo 20 KV DV Struge-Seljan, Mestni Log-Livold, Petrina-Grivac, Podlesje-TP Grgelj in Ribjek-Srobotnik. Prestavili se bodo 20 KV DV Papeži-Osilnica, zgradili 20 KV priključni daljnovod TP na betonskem drogu in preuredilo NN omrežje za naselja: Struge-Pri Cerkvi, Slovenska vas, Zg. Mahovnik, Črni Potok pri Čabru, Šalka vaš – sever, Livold – vzhod, Brezovica, Gladloka, Slavski Laz, Kuželj, Hrib, Jelenja vas, Grgelj, Bilpa, Lapinje,Vrt, Laze, Nemška Loka in Bukova Gora. Izgradili se bodo priključni DV in TP na betonskem drogu za naselja Seč, Staro Brezje, Mačkovec, Čačiči in Križmani, ter TP na betonskem drogu in NN omrežje za naselja Ložec, Grintovec, Mirtoviči in Srobotnik. Izgradili se bodo 20 KV priključni kablovod in KTP in preuredilo NN omrežje za naselja Podplanina in obrtno proizvodno cono Breg, 20 KV kablovod in KTP za območje pri Petrolu in Tržnico ter obnovilo NN omrežje v naselju Čeplje.
V manjših naseljih se bo izgradila in postavila javna cestna razsvetljava.
Izgradila se bo II. faza toplovoda v mestu Kočevje.
9. člen
(PTT promet – tematska karta 7)
Črta se zadnji odstavek točke 3. PTT promet poglavja 3.10. in nadomesti z novim besedilom:
Za deficitarna področja občine je predvidena ojačitev radijskih signalov.
Vse naročniške linije, ki segajo na ozemlje sosednje države, se bodo prestavile na slovensko stran. Povečalo se bo število telefonskih priključkov na območju KATC Stari Log, KS Rudnik-Šalka vas, KTC Predgrad in ATC Osilnica. V več manjših naselij se bo speljalo naročniške linije.
10.
(cestna infrastruktura – tematska karta 5)
Črta se zadnji odstavek točke 4. Cestna infrastruktura poglavja 3.10 in se nadomesti z novim besedilom:
Za boljšo prehodnost področja občine Kočevje, ureditev prometne povezave obkolpskega dela občine z notranjostjo, ureditev prometa v mestu Kočevje in okolici pri izgradnje mejnih prehodov, se bodo izvedli naslednji posegi:
– ureditev magistralne ceste M6 (P2),
– izgradnja ceste Osilnica-Kočevska Reku (P7, 9)
– modernizacija odseka regionalne ceste Lazec-Trava-Čabar (P3, 9),
– modernizacija odseka regionalne ceste med Zamostom in Mirtoviči (P9),
– modernizacija regionalne ceste Brezovica-Stari trg (P11),
– modernizacija in rekonstrukcija regionalne ceste Livold-Brezovica (P8, 11),
– modernizacija lokalne ceste Mala Gora-Struge (P1, 2),
– modernizacija in rekonstrukcija odseka lokalne ceste Struge-Zvirče (Pl),
– delna rekonstrukcija in modernizacija lokalne ceste Mala Gora-Polom-Seč (Pl, 2),
– rekonstrukcija in modernizacija lokalne ceste Kočevska Reka-Borovec-Briga – priključek na M6 (P7),
– rekonstrukcija in modernizacija lokalne ceste Rajndol-Podlešje-Lapinje-Laze in priključka lokalne ceste Podlesje-Rogati Hrib do M6 (P7, 8),
– delna preplastitev lokalne ceste Kočevska Reka-Gotenica (P7),
– rekonstrukcija in modernizacija lokalne-ceste Borovec-Draga (P3, 7),
– rekonstrukcija in modernizacija lokalne ceste Knežja Lipa-Spodnji Log (P8),
– izgradnja in modernizacija lokalnih cest v KS Osilnica (P9),
– izgradnja lokalne ceste Petrina-Kuželj-Srobotnik-Mirtoviči (P9, 10),
– izgradnja in modernizacija lokalne ceste Predgrad-Dol-Bilpa-Fara (P10, 11),
– posodobitev lokalnih cest v KS Poljanska dolina (Nemška Loka-Vimolj-Kralji-Predgrad-Bilpa) (PU),
– modernizacija cestne povezave Draga-Grčarice (P3),
– rekonstrukcija lokalne ceste Lazec-Prezid (P3),
– rekonstrukcija ceste Šalka vas-Željne-Rog-Podturn (P4,5,6),
– izgradnja cestne povezave Mestni Log-Dolga vas (P5),
– izgradnja obvoznice za mesto Kočevje (P4,5,6),
– modernizacija vaških cest v KS Ivan Omerza (P8),
– delna rekonstrukcija in modernizacija cest v KS Kostel (P10),
– izgradnja garaž v stanovanjskih soseskah, parkirnih prostorov za tovorna vozila in Avto moto baze (P5),
– izgradnja pločnikov iz mesta Kočevje do Dolge vasi (p5), – izgradnja manjše bencinske črpalke pri naselju Pri Cerkvi (Pl),
– izgradnja bencinske črpalke v KS Osilnica (P9) in
– dokončanje izgradnje lokalne ceste Fara-Slavski Laz-G. Žaga-Dol-Predgrad (P10, 11).
Za potrebe nemotenega pretoka blaga in storitev preko meje države se predvidevajo naslednji posegi:
– izgradnja mednarodnega mejnega prehoda Petrina (P10),
– izgradnja mednarodnega mejnega prehoda Podplanina-Čabar (P3)
– izgradnja maloobmejnega prehoda Novi kot-Prezid (P3) in
– izgradnja maloobmejnega prehoda Osilnica-Zamost (P9).
11. člen
(komunalno gospodarstvo – tematska karta 4)
Za drugim odstavkom 5. točke Komunalno gospodarstvo poglavja 3.10 se doda novo besedilo:
Izgradila se bo II. faza čistilne naprave v mestu Kočevje in manjše čistilne naprave v Potiskavcu, Slovenski vasi, Kočevski Reki, Gotenici, Selih, Fari in na izbrani lokaciji v KS Poljanski dolini.
Izgradili se bodo sekundarni kanalizacijski vodi in se navezali na primarni kanalizacijski sistem Slovenska vas-Kočevje na naslednjih lokacijah: Stara Cerkev, Slovenska vas, Zg., Sp. in Sr. Mahovnik in proizvodno obrtna cona Breg. Izgradila se bo kanalizacija za naselja Dolga vas, Livold in Mestni Log, Šalka vas (podaljšal se bo E kanal), Mlaka, Fara-Hrib-Vas-Potok in za naselja v KS Poljanska dolina. Izgradila se bo kanalizacija v Rožni ulici, na Cesti na Stadion, za območje Trate in Mestnega Loga. V Kočevski Reki se bo ojačal kanalizacijski sistem.
Zgradilo se bo novo odlagališče odpadkov na lokaciji v Šahnu, ki je v bližini sedanjega odlagališča, ki se bo saniralo.
Razširil se bo peskokop v Mozlju, pokopališče v mestu Kočevje, določila se bo lokacija za deponijo in žaganje drv. V naseljih Pri Cerkvi in Struge se bodo obnovila pokopališča in zgradile nove mrliške vežice. V Kočevski Reki se bo na lokaciji porušenega objekta zgradil nov sakralni, objekt in razširilo pokopališče. V naselju Trava se bo zgradila nova kapelica in uredilo pokopališče.
Saniral se bo vodotok reke Kolpe (drugi razred onesnaženja vodotoka).
12. člen
(vodno gospodarstvo – tematska karta 2)
Črta se šesta alineja točke 3.10. 5. Komunalno gospodarstvo in se nadomesti z novim besedilom:
Pri vseh posegih v prostor se bodo dosledno upoštevala določila odloka o varstvenih pasovih vodnih virov (Uradni list SRS, št. 7/84, 40/89 in Uradni list RS, št. 53/93). V tematsko karto z vsebino vodnogospodarskih ureditev in območij varstva vodnih virov so vnesena nova zavarovana območja, zato se je možnost rabe prostora bistveno spremenila. Ob pregledu in vnosu zavarovanih območij vodnih virov so bila ugotovljena neskladja med obstoječo rabo prostora in stopnjo zavarovanja (primer naselje Gotenica). S prostorskimi ureditvenimi pogoji -PUP se bodo določila merila in pogoji ter načini odvajanja odpadnih voda iz objektov in prometnih površin.
Za izboljšanje preskrbe s pitno vodo se bodo izvedli naslednji posegi:
– izgradnja vodovodov Polom-Seč, Rajndol-Podlesje-Rogati Hrib, Lazi-Staro Brezje; Borovec-Briga, v naseljih Žaga, Tisovec, Stari in Novi Kot, Knežja Lipa, Dol, Brezovica in Laze,
– širitev vodovoda na relaciji Štalcerji-Novi Lazi-Kočevska Reka-Mlake-Koče,
– ureditev črpališča Slovenska vas,
– rekonstrukcija vodovodnega omrežja v naseljih Trava, Bezgarji, vodovoda Kočevje—Livold, dokončanje vodovoda Mačkovec-Onek in
– navezava vodovodnega omrežja Štalcerji na primarni vodovod Kočevje.
13. člen
(varstvo nar. in kult. dediščine – tematska karta 3)
Za drugim odstavkom poglavja 5.2.6. Zasnova varstva naravne in kulturne dediščine se doda nov tekst:
Na območju občine Kočevje živi več vrst avtohtonih živali z Rdečega seznama redkih ogroženih živalskih vrst. Z izjemo severnega dela Kočevskega polja je celotna občina naravni bivalni prostor redkih, ogroženih živalskih vrst. V PUP se bodo določili načini, kako omogočiti bivanje tako živalim kot ljudem, ter s tem omogočilo oživljanje Kočevskega v pravem pomenu besede.
Vrisana so območja bivališča vidre ob reki Kolpi, območje Mokrega Potoka kot primernega za naselitev bobra ter ozek pas za prehod živali iz kočevskoreškega območja v območje Kočevskega Roga.
Evidentirani so manjši studenci in jame in se predlagajo za zavarovanje kot objekti naravne dediščine:
– vaški studenec pod vasjo Rdeči Kamen,
– studenec pri vasi Laze pri Koprivniku,
– vaški studenec pod bivšo vasjo Hrib,
– vaški studenec vasi Srednja Bukova Gora,
– vaški studenec pri vasi Kočarji,
– vaški studenec pri vasi Suhi Potok,
– vaški studenec pri vasi Prerigelj,
– izvir Mrzlega studenca pri Gotenici.
V prostorskih izvedbenih aktih se bodo natančneje opredelili, zaščitili in vrisali v kartografske priloge.
V karti so prikazani novoevidentirani kulturni spomeniki, za katere se predlaga zavarovanje:
1. Zgodovinski spomeniki:
– naselja Gornja Topla Reber, Komolec, Rdeči Kamen, Pugled, Novi Breg, Trnovec, Svetli Potok, Gornja in Srednja Bukova Gora,
– taborišča Inlauf, Mlaka in Ferdrenk,
– pokopališča v naseljih Dolga vas, Livold, Zajčje Polje, Koprivnik, Novi Lazi, Štalcerji, Mozelj, Kočarji, Svetli Potok, Dolnja Briga, Knežja Lipa Videm in
– grobišči povojnih pobojev na Krenu v Kočevskem Rogu.
2. Tehniška dediščina:
– Gotenica – rovi.
Načrtuje se ohranitev ruševin gradu Fridrihštajn.
14. člen
(stavbna zemljišča)
Spremenita se drugi in tretji odstavek poglavja 5.2.4., tako da se glasita: Gradnja stanovanjskih objektov in objektov za potrebe proizvodnih, družbenih dejavnosti, šolstva, zdravstva in turizma je usmerjena v manj strnjena poselitvena območja, vendar v mejah ureditvenih območij naselij. Vse potrebne širitve ureditvenih območij naselij so prikazane v kartografski dokumentaciji.
V seznamu ureditvenih območij so tudi opuščena naselja (16). V nekaterih se je že začela revitalizacija, vendar so vsi ti posegi avtonomni. Za kvalitetno prenovo naselij in ohranitev pričevalne funkcije se bodo ta naselja varovala kot stavbišča ali pa glede na nakazane trende ponovno poselila. Podrobnejši in natančnejši razvoj ter namen naselij se opredeli s Prostorskimi ureditvenimi pogoji, ali Prostorskimi izvedbenimi načrti.
Na prvo območje kmetijskih zemljišč se širijo stavbna zemljišča le v primerih, ko je naselje obdano samo s prvim območjem kmetijskih zemljišč ter nima več prostih površin za naravno rast naselja ali zaradi bližine magistralnih komunalnih vodov – problem odvajanja odpadnih voda. Posegi so prikazani in oštevilčeni v kartografski dokumentaciji, kartografskem delu (tematska karta 1) in elaboratu izjemnih posegov.
15. člen
(proizvodne dejavnosti)
Spremeni se točka 2. Stavbna zemljišča iz poglavja 3.10., tako da se glasi:
Za potrebe proizvodne dejavnosti se bodo zgradile naslednje proizvodne enote:
– sušilnica in pomožni prostori LIK v Podpreski,
– proizvodni obrat v Koprivniku,
– obrat Žage v Spodnjem Logu in izgradnja in prenova objektov za potrebe lesne galanterije,
– proizvodni obrat v KS Poljanska dolina in
– širitev podjetja Snežnik.
Vse navedene lokacije so ustrezno komunalno dostopne ter v bližini naselij, vendar ne na izpostavljenih legah.
16. člen
(terciarne dejavnosti)
Za potrebe družbenih dejavnosti, kulture, športa, šolstva in zdravstva se bodo izvedli naslednji posegi:
– obnova cerkve in župnišča v Polomu,
– izgradnja telovadnice pri OŠ Stara Cerkev,
– adaptacija OŠ Podpreska,
– novogradnja šolskega objekta z večnamenskim prostorom in športnim igriščem v KS Rudnik-Šalka vas,
– revitalizacija mestnega jedra, izboljšanje oskrbnih in storitvenih dejavnosti, adaptacija OŠ ob Rinži in prostorov ljudske knjižnice, obnova OŠ Zbora odposlancev, izgradnja nove OŠ, adaptacija gimnazije in izgradnja športne hale v mestu Kočevje,
– adaptacija objekta OS, kulturnega doma in knjižnice, izgradnja otroškega vrtca, gasilskega doma in cerkve v Kočevski Reki,
– izgradnja gasilskega doma in poslovne hiše v Novih Lazih,
– adaptacija in dograditev šolskega objekta v Livoldu,
– prenova in dograditev OŠ Vas-Fara in
– revitalizacija naselja in gradu Kosteh
17. člen
(stanovanjska gradnja)
Za potrebe širitve individualne stanovanjske gradnje so določene zadostne površine v mestu Kočevje in v primestnih naseljih. Na nekaterih problematičnih lokacijah predvidenih širitev stanovanjske zazidave se je spremenila namembnost v dejansko rabo prostora (Šalka vas, coni predvidene pozidave v zahodnem delu mesta Kočevje, Trava, Dol, Livold in Dolga vas). Predvidene so nove primernejše površine v enakem ali večjem obsegu.
S PUP se bo določilo, katera nezazidana stavbna zemljišča v naseljih se bodo ohranjala kot zelene površine.
18. člen
(namenska raba površin – spremembe) Spremeni se tabela sprememb v strukturi površin iz poglavja 5.1. Zasnova poselitve in organizacije dejavnosti v prostoru.
Sprememba v strukturi površin v obdobju 1986-2000, dopolnjena v letu 1993.
 
Spremembe v strukturi površin v obdobju 1991-2000
19. člen
(namenska raba prostora – tematska karta 1)
Poglavju 5.2. se spremeni naslov in se glasi: ZASNOVA NAMENSKE RABE PROSTORA, ZASNOVA SANACIJ IN ZASNOVA REKREACIJE V NARAVNEM OKOLJU.
Spremeni se besedilo točke 5.2:0, tako da se glasi: Na tematski karti številka 1 je prikazana raba prostora – kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča, 'stavbna zemljišča, zemljišča opuščenih naselij in drugih ureditvenih območij, odlagališča odpadkov, rudnine, lokacije ČN in območja rekreacije v naravnem okolju. Na karti so označeni in oštevilčeni odobreni izjemni posegi. Prikazane so predvidene širitve stavbnih zemljišč, in obod predvidenih kmetijskih operacij. Prikazane širitve naselij so optimalne. Zadoščajo za potrebe interesov ter so usklajene z omejitvami, ki izhajajo iz varstva naravne in kulturne dediščine, območij varstva vodnih virov ter tras elektro koridorjev. Izjema je naselje Gotenica, ki leži na prvem območju varstva vodnega vira.
20. člen
(načini urejanja-tematska karta 4) Naslov točke 5.2.4. se spremeni in se glasi: Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti in poselitev.
Pred prvo točko se doda novo besedilo: Načini urejanja za vsa ureditvena območja občine Kočevje so prikazani v 25. členu tega odloka.
Območje občine Kočevje je razdeljeno na štiri večje prostorske enote, ki imajo podobne krajinske in morfološke značilnosti in razvojne usmeritve. Območje urbanistične zasnove mesta Kočevje obsega plansko celoto P5 in še ureja z dvema PUP:
– PUP SV – P5 severovzhodni del in – PUP JZ-P5 jugozahodni del (Uradni I. RS, št. 23/91). S samostojnim prostorskim izvedbenim aktom se ureja tudi naselje Kočevska Reka:
– PUP Kočevska Reka (del P7). Razdelitev planskih celot v štiri večje PUP: PUP 1 KOČEVSKI ROG S SUHO KRAJINO
– P1 (KS Struge),
– P2 del (vzhodni del do Male Gore KS Stara Cerkev),
– P4 del (vzhodni del do Male Gore KS Rudnik-Šalka vas).
PUP 2 KOČEVSKO POLJE
– P2 del (Z del KS Stara Cerkev)
– P4 del (Z del KS Rudnik-Šalka vas),
– P6 (KS Kočevje mesto, ki leži izven območja Urbanistične zasnove mesta Kočevje),
– P8 (KS Ivan Omerza)
PUP 3 KOČEVSKA REKA Z DRAGO
– P3 (ureja KS Draga),
– P7 del (KS Kočevska Reka, brez naselja Kočevska Reka)
PUP 4 OBKOLPJE
– P9 (KS Osilnica),
– P10 (KS Kostel),
– P11 (KS Poljanska dolina).
S PUP se ne urejajo območja, ki se urejajo z veljavnimi prostorskimi izvedbenimi načrti:
– ureditveno območje. naselja Dolnje Ložine ZN (Uradni list SRS, št. 42/87),
– ureditveno območje naselja. Livold UN (Uradni 1. SRS, št. 34/88),
Z lokacijskim načrtom se ureja območje mednarodnega mejnega prehoda Podplanina P3/11 ter mednarodni mejni prehod Petrina, ki je del ureditvenega območja Petrina P10/S13.
Ureditveno območje Trata 1, ki se ureja z ZN, je zgrajeno. Nadaljnji posegi v prostor se bodo izvajali v skladu z določili PUP-SZ. S tem se ZN zaključi.
V ureditvenem območju Mestni Log, ki ga ureja ZN (Uradni list SRS, št. 23/86), se spremeni tip pozidave iz blokovne zazidave v površino namenjeno izgradnji nove osnovne šole s pripadajočimi objekti. Veljavni ZN se spremeni in dopolni v skladu z novim tipom pozidave.
Ureditvenemu območju P6/01 Mahovnik, ki je bilo predvideno za obrtno dejavnost in za katerega velja ZN (Uradni 1. SRS št. 2/89). se spremeni namembnost iz obrtne v stanovanjsko. Veljavni ZN se spremeni in dopolni v skladu z novo namembnostjo.
Ureditvena območja naselij in druga ureditvena območja, kjer se predvidevajo večji posegi v prostor, se bodo urejali s prostorskimi izvedbenimi načrti: zazidalnim načrtom – ZN, ureditvenim načrtom – UN ali lokacijskim načrtom – LN. Z zazidalnim načrtom se bodo urejala naslednja ureditvena območja:
– P1/S10 Širitev Pri Cerkvi,
– P2/S6 Mala Gora, P2/S15 širitev Gorenje, P2/S16, širitev Koblarij
– P5/S12 Turjaška, P5/S13 Mestni Log II, P5/S14 Mestni Log III? P5/S15 K Rinži,
– P7/S20 širitev Novi Lazi,
– P9/S9 Hrib.
Z ureditvenimi načrti se bodo urejala naslednja ureditvena območja:
– P2/S13 Breg,
– P3/S5 Srednja vas pri Dragi, P3/T1 Glažuta,
– P4/S5 Koprivnik, P4/S6 Laze pri Oneku, P4/S8 Mačkovec,
– P3/M3 Pristava-Arboretum, P5/R1 Jezero, P5/Z3 Pokopališče,
– P7/S5 Koče, P7/S8 Borovec, P7/S10 Spodnji Primoži, P7/S19 in P7/K2 Gotenica,
– P8/01 Odlagališče odpadkov, P8/02 Šahen – novo odlagališče odpadkov,
– P10/T1 Camp Fara in
– P11/S3 Laze.
– Za kvalitetno ureditev območij nosilcev turistične ponudbe se predvideva izdelava ureditvenih načrtov -UN (Glažuta, Koče, Borovec, Camp-Fara, Jasnica, Sp. Primoži, Rudniško jezero in Arboretum-Pristava). Detajlnejši prikaz naselij s turistično ponudbo je prikazan v tabeli Ureditvenih območij naselij – člen št. 25 tega odloka.
Večje gradnje cest se bodo urejale z lokacijskimi načrti.
To so:
– novogradnja ceste v smeri Osilnica-Borovec-Kočevska Reka,
– novogradnja obvoznice mesta Kočevje.
Za izgradnjo lokalne ceste po obstoječem kolovozu Kuželj – Mirtoviči se predvideva izdelava lokacijske dokumentacije
Izdelane so programske zasnove za naslednja območja:
– P5/R1 Jezero (Uradni 1. SRS, 24/89) (v pripravi je uskladitev in dopolnitev)
– P3/T1 Glažuta
– P5/M3 Pristava
– P2/T1 Jasnica in
– P8/01 Šahen – odlagališče komunalnih odpadkov. PROGRAMSKE ZASNOVE ZA UREDITVENO
OBMOČJE P3/T1 – GLAŽUTA
1. OPREDELITVE DOLGOROČNEGA PLANA OBČINE KOČEVJE:
– Ureditveno območje: območje jase – Glažuta
– Namembnost po dolgoročnem planu: turistično izobraževanje v naravnem okolju
– Zahtevani prostorski izvedbeni akt: ureditveni načrt
2. NAMENSKA RABA
Ureditveno območje P3/T1 – Glažuta je namenjeno predvsem dejavnostim izobraževanja v naravnem okolju, turizmu in rekreaciji: učne poti, predavalnica na prostem, prenočišča, gostinska ponudba, rekreacijske poti, igrišča, smučišče.
S programskimi zasnovami je v območju predvidena izgradnja novega objekta za gostinsko ponudbo (objekt z nadstreškom in teraso), predavalnica na prostem (leseni nadstrešek) in nadstreški za pokrita parkirna mesta, v širšem območju za ureditev učnih poti, parkovnega gozda, razgledišča in igrišč.
Lokacija novega objekta za gostinsko ponudbo s sanitarijami in teraso je predvidena neposredno ob uvozu v dvorišče obstoječega kompleksa. Predavalnica na prostem je kot leseni nadstrešek predvidena na območju rezervoarjev, kar bi zavarovalo in vizualno nevtraliziralo ta objekt. Nadstreški za parkirna mesta so predvideni vzporedno z objektom s prenočišči.
Ureditev učnih poti in trim steze je predvidena v ograjenem območju zasajenem z eksotičnimi iglavci. Prav tako tudi teniško igrišče.
3. USMERITVE ZA VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
V soglasju z Regionalnim zavodom za varstvo naravne in kulturne dediščine so možne zgoraj naštete novogradnje, katerih oblika in materiali morajo biti skladni s tipko in zgodovinskim izročilom tega kraja.
V celoti je potrebno ohraniti lokacijo gozdnega roba in preprečiti zaraščanje jase.
4. USMERITVE ZA IZBOLJŠANJE BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA
Obstoječe objekte je potrebno notranje sanirati v smislu kvalitetnejših pogojev za bivanje.
Ureditev dovoza in odprtega prostora v celoti predstavlja osnovni namen programskih zasnov, da bo v prostoru dosežena boljša orientacija in identitete prostora.
5. PROMET
Urediti je potrebno notranje dvorišče z jasno opredelitvijo parkirnih mest.
Uvoz v območje objektov je potrebno sanirati z nasutjem in tlakovanjem, kar bo zmanjšalo obstoječi naklon in omogočilo dovoz tudi v zimskem času.
6. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
Nujna je celotna sanacija komunalne infrastrukture. Predvidena je prestavitev in izgradnja nove greznice, ter izgradnja zajetja za kapnico.
7. OBSEG NOVOGRADENJ
1. tip objekta: gostinski objekt s teraso etažnost: P površina: 90 m2
2. tip objekta: lesena učilnica na prostem etažnost: P površina: 120 m2
3. tip objekta: leseni objekt ob teniškem igrišču etažnost: P površina: 28 m2
4. tip objekta: nadstrešek za parkirna mesta površina: 45 m x 5 m
5. tip objekta: razgledni stolp površina: 5 m X 5 m
PROGRAMSKE ZASNOVE ZA UREDITVENO OBMOČJE P5/M3 PRISTAVA.
1. SPLOŠNE OPREDELITVE:
Ureditveno območje: Obsega celotno površino obstoječe drevesnice ter travnika. Na jugozahodnem delu mejo predstavlja cesta, na celotnem vzhodnem delu pa reka Rinža z izvirom pritoka.
Namembnost: informacijske, izobraževalne in poslovne dejavnosti
Zahtevani prostorsko izvedbeni akt:
UREDITVENI NAČRT
2. NAMENSKA RABA PROSTORA: Ureditveno območje je namenjeno predvsem dejavnostim izobraževanja (predavalnice, zgodovinski muzej, etnološki muzej, arboretum), informacijskim dejavnostim (informacijski center za območje Kočevskega naravnega parka) in poslovnim dejavnostim (gostinstvo – restavracija, gozdarska dejavnost – uprava gozdnih služb, prenočišča)
3. USMERITVE ZA VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
V območju se v največji meri ohranjajo kvalitetni obstoječi objekti. Pod režimom varovanja spada vodotok Rinže in se varuje v obstoječem stanju.
4. USMERITVE ZA IZBOLJŠANJE – BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA
Ureditev dostopov in peš poti ter ureditev parkovnih površin izraža osnovni namen programske zasnove, da bo v prostoru dosežena boljša identifikacija prostora z dodatnim izboljšanjem orientacije.
5. PROMET
Večina motoriziranega prometa se ustavlja pred obravnavanim območjem na parkirišču ob mostu. Dovoz čez most je dovoljen le službenim vozilom in urgenci. Drugi dostop je možen iz ceste pod Stojno.
Parkirni prostori znotraj centra so namenjeni zaposlenim in voznemu parku. V območju blizu mostu je predvideno krožno obračališče.
6. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA Komunalni vodi so na okolico priključeni preko mostu. Znotraj centra morajo biti speljani tako, da ne ovirajo zasaditev parkovnih površin.
7. USMERITVE ZA OBRAMBO IN ZAŠČITO Na obravnavanem območju je obstoječe zaklonišče, ki zadostuje potrebam.
8. PREDVIDENE NOVE KAPACITETE OBJEKTOV
1. tip objekta: MUZEJ (sanitarije)
2. etažnost: P + 1 + Mansarda
3. površina: P = 400m2 N = 400m2
1. tip objekta: GOSTINSKO TRGOVSKI SERVISNI OBJEKT
2. etažnost: P
3. površina: 430m2
1. tip objekta: PREDAVALNICE. 2. etažnost: visoko Pritličje 3. površina: 284m2
PROGRAMSKE ZASNOVE ZA UREDITVENO OBMOČJE P2/T1 JASNICA
1. OPREDELITVE DOLGOROČNEGA PLANA OBČINE KOČEVJE
– namembnost: TURIZEM
– ureditveno območje: OBMOČJE MOTELA JASNICA DO GLAVNE CESTE KOČEVJE-RIBNICA
2. NAMENSKA RABA:
Ureditveno območje P2/T1 Jasnica je namenjeno predvsem dejavnostim turizma, tako stacionarnega, kot tudi tranzitnega, ki so povezane z rekreacijo v neposredni ali daljni okolici.
S programskimi zasnovami je na tem območju predvidena izgradnja: servisnega objekta s teraso, bazena, nadstreška za parkirišče, lesen objekt za konje in shranjevanje koles ter leseni most. Na zelenih površinah je predvidena parkovna ureditev s potmi in prostori za sedenje. Predvidena je navezava območja na širši prostor s potmi, ki vodijo do teniškega igrišča, trim steze in sprehajalnih poti.
Lokacija novega servisnega objekta je predvidena na vzhodni strani od obstoječega objekta. Ta objekt je večnamenski, saj služi kot skladišče in garaža s teraso za sončenje in gostinsko ponudbo.
Bazen, ki je predviden neposredno ob servisnem objektu zaključuje območje objektov. Predviden bazen, ki je v uporabi vse leto, tudi pozimi.
3. USMERITVE ZA VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE:
Pri urejanju območja je potrebno ohraniti kvalitetno vegetacijo in jo vključiti v parkovne površine. Znotraj območja je potrebno ohraniti tudi vse vrtače, ki jih ni dovoljeno zasipavati.
4. USMERITVE ZA IZBOLJŠANJE BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA
Obstoječe objekte je potrebno sanirati v smislu kvalitetnejših pogojev turistične ponudbe. Ureditev parkirnih prostorov je pogoj za normalno funkcioniranje programa v objektih in okolici. Z izgradnjo novih objektov bo v prostoru dosežena boljša orientacija in identiteta prostora.
5. PROMET
Urediti je potrebno parkirišča za avtobuse in osebna vozila. Iz prometa je potrebno izločiti ostanke stare ceste.
6. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA Predvidena gradnja se navezuje na obstoječe kapacitete.
7. OBSEG NOVOGRADENJ
1. tip objekta: SERVISNI OBJEKT S TERASO etažnost: P površina: 176 m2
2. tip objekta: BAZEN Z GARDEROBAMI etažnost: P površina: 22 x 10 m
3. tip objekta: NADSTREŠNICA ZA PARKIRIŠČE etažnost: P površina: 23 x 6m
4. tip objekta: OBJEKT ZA KONJE IN SHRAMBO KOLES etažnost: P površina: 11 x6m + 3 x4m – P8/01 Šahen – odlagališče odpadkov.
4. URBANISTIČNA ZASNOVA MESTA KOČEVJE
21. člen
(nova območja za stanovanjsko gradnjo)
Črtata se peta in šesta alineja točke 5.5 2. Usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru in se nadomestita z novim besedilom:
Na območju urbanistične zasnove mesta Kočevje je do leta 2000 predvidenih 29 ha primernih zemljišč za gradnjo stanovanjskih sosesk (Turjaško naselje-blokovna gradnja, Mestni Log II., III. in K Rinži – individualna stanovanjska gradnja s spremljajočimi objekti) ter plombnih območij, primernih za pozidavo – na Trati I, Bregu, v Šalki vasi, Koblarjih, in širitve ob Grajski poti.
22. člen
(dolgoročni razvoj v UZ)
Črta se peta alinea besedila pod naslovom Zasnova organizacije dejavnosti poglavja 5.5.3. in se nadomesti z novim besedilom:
Območje urbanistične zasnove obsega velike površine, namenjene rekreaciji v naravnem okolju. Za prilagoditev teh površin mestu se bo prostor urejal tudi z izvedbenimi načrti. Območje Pristave je razširjeno na južni strani na travniške površine (bliže k Rinži), na severni strani pa do gozdnega roba. Urejalo se bo z UN. Območje Jezera (rekreacijski center) se bo urejalo z UN (v fazi osnutka).
Ostale zelene površine se bodo varovale in razvijale predvsem tako, da se ohranjajo kvalitete namena – rekreacija in počitek. Z zadostnimi novimi površinami, predvidenimi za gradnjo stanovanjskih sosesk, se v območje zelenih površin vračajo naslednja območja: območje Željenske jame in Kobiljne jame v Šalki vasi in dve območji ob Rinži – močvirnata zemljišča.
Črtata se prva in druga alinea odstavka a) Zasnova razporeditve stanovanj in se nadomestita z novim besedilom:
Blokovna stanovanjska gradnja – Turjaško naselje.
Strnjena in individualna stanovanjska gradnja – dokončanje Mestnega Loga I, izgradnja Mestnega Loga II, III.
Za zadnjim stavkom odstavka e) Proste in zelene površine se doda novo besedilo:
V območju med Jezerom in Trato so ažurirana gozdna zemljišča, ki imajo značaj gozdov posebnega namena s poudarjeno okoljevarstveno, estetsko, barierno in socialno funkcijo.
Območje pokopališča se je razširilo za 3,2 ha na delno zaraščena kmetijska zemljišča. Celotno območje s pripadajočimi zelenimi površinami se bo uredilo z ureditvenim načrtom.
23. člen
(kartografski prikaz urbanistične zasnove – UZ tematska karta 9)
Za koncem besedila poglavja 5.5.4. se doda novo poglavje 5.5.5. z naslovom Prikaz urbanistične zasnove v kartnem gradivu;
Urbanistična zasnova je vsebina kartografskega dela ter obsega naslednje tematike:
– namenska raba (obstoječe in predvidene površine)
– načini urejanja (podane so razmejitve območij, ki se bodo urejali s prostorskimi izvedbenimi akti),
– prometna infrastruktura (prikazani so predvideni posegi za ureditev cestnega omrežja),
– komunalna infrastruktura (trase kanalizacijskih vodov in vodovodnega omrežja s predvidenimi izgradnjami in širitvami),
– omrežje toplovoda (prikazani so obstoječi in predvideni vodi toplovoda ter lokacije kotlovnic),
– energetsko omrežje (prikazani so daljnovodi, lokacije, TP, kablovodi in predvidene širitve elektroenergetskega omrežja).
V 25. členu tega odloka so pod vsebino Planske celote MESTO KOČEVJE – P5 navedena vsa ureditvena območja s površinami in namembnostjo, v Kartografski dokumentaciji pa so ta območja izrisana in vpisana (listi številke 54, 55, 56, 69 in 70).
5. ORGANIZACIJSKE NALOGE
24. člen
Črtata se prva in tretja alinea poglavja 8 Organizacijske naloge in doda novo besedilo:
– določitev rabe kmetijskih zemljišč, ki se zaraščajo in nadaljnja usmeritev v kmetijski dejavnosti,
– priprava predloga za zavarovanje manjših vodnjakov, izvirov in jam,
– določitev stavbnih zemljišč za stanovanjsko gospodarske objekte v Mačkovcu,
– določitev opuščenih naselij za celostni razvoj in obnovo, določitev lokacij za nove ČN in
– priprava predloga za zavarovanje gozdov posebnega namena.
6. SEZNAM UREDITVENIH OBMOČIJ
25. člen
V seznamu so prikazana ureditvena območja po planskih celotah in so grafično razvidna v kartografski dokumentaciji.
V tabeli so prikazane naslednje vsebine:
– razporeditev po planskih celotah,
– šifra ureditvenega območja – UO,
– oznaka lista, na katerem se nahaja ureditveno območje v kartografski dokumentaciji,
– ime ureditvenega območja,
– namembnost,
– nova površina,
– površina širitve,
– načini urejanja oziroma razporeditev v PUP. Razlaga pomena oznak namembnosti – stolpec 4, ki se bodo odvijale v posameznih ureditvenih območjih naselij:
S – stanovanjska namembnost
P – proizvodna dejavnost
K – kmetijski objekti ali kmetijske površine v UZ mesta Kočevje
T – turistična namembnost
I – infrastrukturni objekt in naprave
L – lovski turizem
ON – opuščena naselja
Z – zelene površine – rekreacija v naravnem urejenem okolju
ZDR – zdraviliški turizem OB – obrtna dejavnost
D – družbene dejavnosti
KOM – komunalni objekti in naprave
O – oskrbna dejavnost
R – rekreacija
Razlaga pomena oznak načinov urejanja – stolpec 6:
– PUP 4 – PUP (prostorski ureditveni pogoji) 4 (oznaka PUP OBKOLPJE, s katerim se bo urejalo ureditveno območje)
– ZN – ureditveno območje se ureja z veljavnim zazidalnim načrtom (velja tudi za UN in LN)
ZN* – za ureditveno območje se bo v tem planskem obdobju izdelal zazidalni načrt. Do sprejema zazidalnega načrta se bo to območje urejalo z merili in pogoji opredeljenimi v PUP, ki bodo urejali plansko celoto v kateri se nahaja ureditveno območje (velja tudi za UN* in LN*).
Predsednik
Skupščine občine Kočevje
dr. Mihael Petrovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti