Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1994 z dne 13. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1994 z dne 13. 7. 1994

Kazalo

1701. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju občine Hrastnik, stran 2772.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) in uredbe o postopku priprave in sprejemanja prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora (Uradni list RS, št. 56/93) ter 197. člena statuta občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 3/82) je Skupščina občine Hrastnik na skupni seji zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 16. 6. 1994 sprejela
ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju občine Hrastnik
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za sanacijo degradiranega prostora na območju občine Hrastnik (v nadaljnjem besedilu: prostorski ureditveni pogoji), ki jih je izdelal Razvojni center – Planiranje d.o.o. Celje, pod številko 266/93 v februarju 1994.
2. člen
Prostorski ureditveni pogoji iz prejšnjega člena vsebujejo:
– skupno obrazložitev in utemeljitev akta legalizacije
– soglasja in pogoje organov in organizacij
– pregledno karto občine z označeno razvrstitvijo posegov
– prikaze razvrstitve posegov – tekstualni, numerični in kartografski del z idejnimi rešitvami sanacij za posege, ki jih akt legalizacije dopušča s pogojem sanacije, evidenco posegov in stroške opremljenosti.
3. člen
Prostorski ureditveni pogoji obravnavajo 13 nedovoljenih posegov v prostor prijavljenih po 11. členu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/93) in so evidentirani v evidenci nedovoljenih posegov pod zaporednimi številkami posegov od 1-13.
Po namenu in vrsti posega je 6 stanovanjskih objektov (novogradnje), 1 poslovno-stanovanjski objekt (dozidava), 2 gospodarska objekta za kmetijske namene (novogradnje) in 4 drugi objekti (ena delavnica z garažo – novogradnja, ena shramba za ozimnico s prostori za začasno bivanje in dve garaži).
II. PREGLED POSEGOV PO RAZVRSTITVI IN PARCELAH
4. člen
S prostorskimi ureditvenimi pogoji so vsi evidentirani nedovoljeni posegi iz 3. člena tega odloka razvrščeni na posege, ki jih akt legalizacije ne dopušča in posege, ki jih akt legalizacije dopušča s pogojem sanacije ali brez sanacije skladno s kriteriji za pripravo akta legalizacije (3.-7. člena navodila za pripravo prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora (Uradni list RS, št. 56/93).
5. člen
RAZVRSTITEV POSEGOV
 
   1. posegi, ki jih akt legalizacije ne dopušča:
 
-----------------------------------------------------
Zap. št. posega   Katastrska občina  Št. parcele
-----------------------------------------------------
4          Hrastnik-mesto        817
7          Hrastnik-mesto        818
-----------------------------------------------------
Skupaj 2 posega
 
   2. posegi, ki jih akt legalizacije dopušča s pogojem sanacije:
 
-----------------------------------------------------
Zap. št. posega   Katastrska občina  Št. parcele
-----------------------------------------------------
1          Dol pri Hrastniku     1478/1
2          Studence           107
3          Dol pri Hrastniku      207
5          Boben           624/8
6          Boben           624/7
11          Boben           624/4
12          Boben           624/3
13          Dol pri Hrastniku     981/2
-----------------------------------------------------
Skupaj 8 posegov
 
   3. posegi, ki jih akt legalizacije dopušča brez sanacije:
 
-----------------------------------------------------
Zap. št. posega   Katastrska občina  Št. parcele
-----------------------------------------------------
8          Boben           783/1
9          Gore            656/2
10          Dol pri Hrastniku     725/3
-----------------------------------------------------
Skupaj 3 posegi
III. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO SANACIJO TER KRAJINSKO USKLADITEV Z OKOLJEM
6. člen
Pogoji za sanacijo posegov na nestabilnih območjih in za zavarovanje posegov pred zemeljskimi plazovi
– pogoji za legalizacijo posegov z evidenčnimi številkami 5, 6, 11 in 12 je sanacija objektov ob upoštevanju geoloških pogojev (predpisano je ustrezno temeljenje, izvedba zalednih sten, drenaže) in predhodno strokovno mnenje statika, da je sanacija izvedena v skladu s pogoji geotehničnega poročila;
– za vse posege, ki se nahajajo na nagnjenih terenih, ob brežinah in z vkopanimi kletmi v pobočje je potrebno pridobiti geološko mnenje ter zlasti urediti odvodnjavanje meteornih in zalednih vod izven vplivnega območja temeljev ter na način, da bo zavarovana stabilnost terena;
– legalizacija stanovanjskih objektov z evidenčnimi številkami 1 in 2, ki se nahajata na pridobivalnem prostoru, rudnika rjavega premoga je možna ob upoštevanju pogojev RRPS Trbovlje.
7. člen
Pogoji arhitekturne sanacije objektov ali njegove okolice za vklopitev v vizualno pojavnost naselja in v krajino
– obvezno je upoštevati v aktu legalizacije podane pogoje za posamične posege ter idejne rešitve sanacij za tiste posege, ki jih je možno legalizirati s pogojem sanacije;
– pri objektih zgrajenih do 4. faze (posegi z evidenčnimi številkami 1, 2, 5 in 6 upoštevati podana določila za dokončanje fasad in urejanje okolice;
– pri objektih, ki predstavljajo vizualno oziroma oblikovno motnjo v prostoru je potrebno upoštevati podane idejne rešitve za preoblikovanje posega (posegi z evidenčnimi številkami 3, 12 in 13);
– pri objektih, kjer je zunanja ureditev (visoki oporni zidovi, škarpe) izrazita vizualna motnja v prostoru, je obvezno upoštevati podane rešitve za maskiranje posega (ozelenitev) oziroma preoblikovanje posega (pri posegih z evidenčnimi številkami št. 1 in 5);
– pri objektih, kjer je moteča le strešna kritina (svetlo sivi salonit) je to zamenjati za opečno ali njej podobno kritino temne barve. V okviru podanih tovrstnih pogojih pri posameznih posegih je možno ta pogoj izpolniti ob zamenjavi opečne kritine (dolgoročno)
IV. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA IN OSTALI POGOJI
8. člen
– Pri vseh objektih morajo biti zagotovljeni vsi požarnovarnostni ukrepi (odmiki, dostop za intervencijska vozila, zadostna količina požarne vode);
– za objekte, ki se nahajajo v bližini gozda je potrebno v lokacijskem postopku pridobiti soglasje pristojnega gozdnega gospodarstva;
– obvezno je upoštevati opredeljeno namembnost objektov;
– pri poslovnostanovanjskih objektih (evidenčne številke posegov 3 in 13) je obvezno upoštevati vse veljavne predpise in normative za varstvo pred hrupom v stanovanjskem oziroma poslovno-stanovanjskem območju; zagotovljena morajo biti parkirišča v skladu z normativi (po zazidalnem načrtu Dol-center);
– odvajanje in čiščenje odplak je obvezno urediti s priključkom na javno kanalizacijo; če pa te možnosti ni, je obvezna izgradnja zaprte neprepustne greznice na izpraznjevanje;
– odvoz odpadkov je za vse objekte obvezen z vključitvijo v že organizirani ločen sistem zbiranja in odvoza odpadkov v občini oziroma po njegovi uvedbi;
– vsi posegi, ki se nahajajo na kmetijskih zemljiščih (na prvem območju kmetijskih zemljišč ni nobenega posega) in se stikujejo oziroma skoraj stikujejo z zazidljivim zemljiščem so vklopljeni v območje zazidljivih zemljišč.
V. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO, ENERGETSKO UREJANJE TER VODNOGOSPODARSKI POGOJI
9. člen
1)
– za štiri objekte na območju Čeč (posegi z evidenčnimi številkami 5, 6, 11 in 12) je obvezna skupna komunalna in prometna ureditev, in sicer:
– izgradnja vodovoda s priključkom na glavni vodovod Čeče-Hrastnik (iz približno 550 m oddaljenega zaselka Goveji potok);
vodovodni priključek mora biti zagotovljen spodnjem sosedu, kateremu je bil s posegi uničen lasten vodovodni vir;
– izgradnja kanalizacije meteornih in zalednih vod z odvodom v potok Boben;
– dovozno cesto je treba urediti v skladu s projektno dokumentacijo; zagotovljen mora biti minimalni odmik 5 m pri posegu z evidenčno številko 12, obvezen je odmik dovozne ceste pri objektu z evidenčno številko 5;
– zahtevana je zaprta neprepustna greznica na izpraznjevanje;
2)
– stanovanjski objekt v Hrastniku in poslovno-stanovanjski objekt na Dolu (posega z evidenčno številko 2 in 3) morata biti priključena na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje; po izgradnji le-teh je obvezna priključitev nanj tudi poslovno-stanovanjskega objekta na Brnici (evidenčna številka posega 13);
– pogoj za legalizacijo objekta z evidenčno številko 2 je upoštevanje pogojev upravljalca vodovoda za zavarovanje vodohrama in vodovodnih napeljav v bližini objekta (odmik ni v skladu s predpisi).
3)
– za vse ostale objekte, ki se nahajajo na območju razpršene poselitve, kjer ni javnega vodovoda in kanalizacije, si mora investitor pridobiti predhodno oceno o ustreznosti vodnega vira glede na higienske in sanitarno-tehnične pogoje; zgraditi je potrebno zaprto neprepustno greznico na izpraznjevanje.
– priključke objektov na elektro in ptt omrežje je potrebno izvesti v skladu s pogoji upravljalcev.
VI. KONČNI DOLOČBI
10. člen
Dokumentacija o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora za občino Hrastnik je na vpogled občanom, delovnim organizacijam in skupnostim na Oddelku za varstvo okolja in urejanje prostora Sekretariata za planiranje, družbene dejavnosti, gospodarstvo in prostorsko urejanje.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inšpekcijska služba.
11. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem vestniku Zasavja.
Št. 352-7/93
Hrastnik, dne 16. junija 1994.
Predsednik
Skupščine občine Hrastnik
Leopold Grošelj l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina