Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1994 z dne 20. 5. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1994 z dne 20. 5. 1994

Kazalo

1146. Akt o koncesiji za izkoriščanje peskokopov in kamnolomov na področju občine Brežice, stran 1790.

Na podlagi 21. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), drugega odstavka 3. člena in 4. točke 6. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 13. člena odloka o določitvi pristojnosti, sestave zborov in volitvah v zbore. Skupščine občine Brežice (Uradni list RS, št. 2/90), je Skupščina občine Brežice na 30. skupni seji vseh treh zborov, dne 18. 4. 1994 sprejela
AKT O KONCESIJI
za izkoriščanje peskokopov in kamnolomov na področju občine Brežice
1. člen
(namen akta)
Občina Brežice (v nadaljnjem besedilu: koncendent) s tem koncesijskim aktom določa predmet, namen in pogoje za izkoriščanje naravnega kamninskega potenciala na celotnem področju občine Brežice in način podelitve koncesije.
2. člen
(opredelitev naravne dobrine)
Kamnine, ki jih opredelimo kot tehnični gradbeni kamen, so s svojimi naravnimi lastnostmi del življenjskega prostora naravnega materialnega sveta, s katerim tvorijo funkcionalno celoto.
Peskokopi in kamnolomi tehničnega gradbenega kamna so naravna dobrina v lasti in upravljanju lokalnih skupnosti in predstavljajo neobnovljiv vir kamninskega potenciala na področju teh skupnosti.
3. člen
(predmet koncesije)
Koncesije se podeljujejo za izkoriščanje naravnega potenciala tehničnega gradbenega kamna na področju občine Brežice in sicer za izkoriščanje peskokopov in kamnolomov apnenca in dolomitnega kamna, lociranih na 11 lokacijah na področju občine Brežice (Raziskovalna naloga – Vrednotenje ležišč tehničnega gradbenega kamna z oceno perspektivnosti na območju občine Brežice -Geološki zavod Ljubljana, december 1993).
4. člen
(vsebina in območje koncesij)
Koncesije se podeljujejo z namenom najboljšega izkoriščanja celotnega potenciala tehničnega gradbenega kamna s končnim namenom sanacije posameznih peskokopov in kamnolomov. Za izkoriščanje naravnih potencialov tehničnega gradbenega kamna se podelijo koncesije na 11 lokacijah:
– Bizeljska vas I, II, III,: dolomitizirani apnenec in dolomit
– Velike Malence: litotamnijski apnenec
– Vzhodno, od Huma: dolomit
– Sokol-Glog: dolomit
– Pišece-Doline: dolomit
– Lipovec-Veliki Trbojnik: dolomit
– Farjevec I: dolomit – Globočice: dolomit
– Cirnik: apneni dolomit
5. člen
(trajanje koncesij)
Koncesije za peskokope in kamnolome iz 4. člena se podeli za dobo 10 let oziroma do dokončne sanacije posameznih peskokopov in kamnolomov. Koncesija se lahko podaljša na način in pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi.
6. člen
(pogoji za koncesionarje)
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna oseba, usposobljena in registrirana v Republiki Sloveniji za tovrstno dejavnost;
– da predloži dokaze, da je ali da bo sposobna zagotoviti standarde organiziranosti, kadrovske usposobljenosti, tehnične opremljenosti in finančne sposobnosti za vse faze izvajanja koncesije;
– da pripravi in predloži oceno stroškov izvajanja posameznih projektov ter oceno gibanja cen posameznih vrst tehničnega gradbenega kamna iz 4. člena tega akta;
– da bo izvajal izkoriščanje posameznih peskokopov in kamnolomov v skladu s sanacijskimi načrti.
7. člen
(pogoji za koncesijo)
Koncesija se lahko podeli koncesionarju iz prejšnjega člena, ki poleg z zakonom in drugimi predpisi določenih. pogojev, izpolnjuje tudi naslednje pogoje, pod katerimi mora koncesionar opravljati svojo dejavnost in ki se določijo s pogodbo o koncesiji:
a) pogoji, ki določajo, da predvideni posegi v prostor omogočijo izboljšanje že obstoječih razmer:
– priprava za izkoriščanje z namenom sanacije;
– vrtanje in miniranje v okviru sanacije; – odstranjevanje materiala;
– ureditev nastalih brežin;
– dejavnosti v zvezi z varnostjo območja izkoriščanja;
b) začetek izvajanja koncesije;
c) rok za odpoved koncesije;
d) druge pogoje na podlagi zakona, če so v interesu koncendenta.
Pogoji, pod katerimi se podeli koncesije in pogoji za izvajanje koncesije se podrobneje opredelijo v razpisni dokumentaciji in koncesijski pogodbi.
8. člen
(pravice koncendenta)
1. koncendent ima pravico določiti pogoje izkoriščanja v primeru izjemnih ekoloških situacij;
2. druge pravice, določene s tem aktom, razpisno dokumentacijo in koncesijsko pogodbo.
Vse navedene pravice izvršuje Izvršni svet SO Brežice.
9. člen
(pravice koncesionarja)
Koncesionarji imajo pravico:
– izključnega izkoriščanja celotnega potenciala tehničnega gradbenega kamna v obsegu koncesije;
– druge pravice, določene v koncesijski pogodbi v skladu s tem aktom;
10. člen
(medsebojna razmerja)
Medsebojna razmerja med koncendentom in koncesionarjem se skladno z določbami zakona o varstvu okolja, uredijo s koncesijsko pogodbo, ki vsebuje predvsem:
– predmet in obseg koncesije;
– roke za začetek ter prenehanje izvajanja koncesije ter posledice njihove prekoračitve;
– pravice in obveznosti koncesionarja;
– pravice in obveznosti koncendenta;
– določila o dobičku ter s tem povezanimi obveznostmi in pravicami ter olajšavami;
– način in roki plačila koncesije;
– način izvajanja nadzora s strani koncendenta;
– pogodbene sankcije zaradi neizvrševanja koncesije ali zaradi njenega izvrševanja v nasprotju s pogodbo;
– medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, povzročeno z izvajanjem koncesije;
– pravice in obveznosti pogodbenih strank v primeru spremenjenih in nepredvidljivih okoliščin;
– čas trajanja koncesije ter pogoje in načine prenehanja ali morebitnega podaljšanja;
– določbe o spremembah koncesijske pogodbe;
– vsa ostala razmerja med koncendentom in koncesionarjem v skladu z pogodbenim pravom in zakonskimi predpisi.
Koncesijsko pogodbo s koncesionarjem sklene v imenu koncendenta Izvršni svet SO Brežice.
11. člen
(plačilo koncesije)
Plačilo za izkoriščanje potenciala tehničnega gradbenega kamna, ki je predmet posamezne koncesije, se določi s koncesijsko pogodbo.
Prihodki iz prejšnjega odstavka so vir občinskega proračuna.
12. člen
(stroški in financiranje koncesionarja)
Koncesionar nosi vse stroške za plačilo koncesije in rabo ter izkoriščanje naravne dobrine, ki je predmet koncesije.
Koncesionar nosi tudi nadomestne stroške ureditve prostora na posameznih lokacijah, odškodnine za onesnaževanje okolja ter nadomestila za razvrednotenje, tveganje za okolje in poškodb okolja, ki nastanejo zaradi izkoriščanja kamninskega potenciala, ki je predmet koncesije.
Koncesionar na zahtevo koncendenta nosi vse stroške za pridobitev dovoljenj, mnenj in raziskav.
Koncesionar nosi vse davščine in druge javne dajatve, ki izvirajo iz dejavnosti koncesionarja.
Podrobnejše določbe o stroških so del koncesijske pogodbe.
Koncesionar se financira sam – s prodajno ceno tehničnega gradbenega kamna.
13. člen
(varščina)
Pri sklenitvi pogodbe koncesionar predloži pri koncendentu varščino, katere višina se določi v javnem razpisu in ki se po prenehanju pogodbe o koncesiji ter pregledu nadzornega organa o stanju sanacije, vrne koncesionarju.
14. člen
(nadzor nad izvajanjem)
Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršujejo pristojni inšpekcijski organi.
Strokovni nadzor nad izvajanjem opravlja Geološki zavod Ljubljana, podjetje za vrtanje in miniranje Ljubljana p. o., Dimičeva 14, Ljubljana.
Upravni nadzor nad izvajanjem opravljajo pristojni upravni organi pri koncendentu oziroma pristojne komisije.
Nadzor nad finančnim poslovanjem koncesionarja izvršujejo pristojni državni organi oziroma pooblaščene organizacije v skladu z njihovo dejavnostjo in pooblastili.
15. člen
(čas pričetka izvajanja)
Koncesionar mora pričeti z izkoriščanjem kamnoloma ali peskokopa v roku 6 mesecev po pridobitvi koncesije.
16. člen
(prenehanje koncesije)
Koncesija preneha:
1. s pretekom časa, za katerega je sklenjena koncesijska pogodba, z odpovedjo v primeru popolne sanacije peskokopa ali kamnoloma oziroma z razdrtjem.
Razlogi za razdrtje koncesijske pogodbe, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju, se določijo y koncesijski pogodbi;
2. z odvzemom koncesije ne glede na določbe koncesijske pogodbe v primerih:
– če koncesionar ne prične z izvajanjem koncesije v določenem roku;
– zaradi ponovljenih in dokumentirano ugotovljenih hujših primerih okolju škodljivih posegov v prostor;
– če je v javnem interesu, da se preneha izkoriščati naravno dobrino, ki je predmet koncesije;
– v primeru stečaja koncesionarja.
Pogoje odvzema koncesije se podrobneje uredi s koncesijsko pogodbo.
3. V drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
17. člen
(razpis in izbor)
Za podelitev koncesije za izkoriščanje tehničnega gradbenega kamna na posameznih lokacijah, navedenih v 4. členu tega akta, se izvede javni razpis, ki vsebuje podatke o obsegu izkoriščanju, območju izkoriščanja, pogoje za pridobitev koncesije in medsebojen obveznosti koncendenta in koncesionarja v skladu s tem aktom o koncesiji.
Javni razpis izvede Izvršni svet Skupščine Občine Brežice na podlagi tega akta.
O izbiri koncesionarja odloči Izvršni svet Skupščine občine Brežice z upravno odločbo.
18. člen
(objava in vsebina razpisa)
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Javni razpis obvezno vsebuje:
– točno določen predmet koncesije;
– dinamiko izvajanja (roki, zmogljivosti, pogoji izkoriščanja);
– pogoje za koncesionarje;
– pogoj za pridobitev koncesije;
– čas za katerega se koncesija daje;
– navedbo razpisne dokumentacije, ki jo zagotovi koncendent;
– navedbo zahtevanih strokovnih podlag, ki jih zagotovi prijavljitelj;
– elemente, ki jih mora vsebovati prijava(način izpolnitve pogojev za koncesionarja, število koncesionarjev oziroma izvajalcev koncesije, morebitno zahtevano stopnjo dobička, višino ponujene odškodnine za pridobljeno koncesijo, višina varščine, čas začetka izvajanja in druge pogoje za izvajanje koncesije);
– skrajni rok za začetek izvajanja po pridobitvi vseh soglasij in dovoljenj;
– rok za predložitev prijav;
– rok za izbor koncesionarja;
– kriterije in postopek za izbiro koncesionarja;
– rok v katerem se sklene koncesijska pogodba;
– odgovorno osebo za dajanje informacij v času razpisa.
19. člen
(javni razpis – posebne določbe)
Javni razpis traja od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Prijave na razpis sprejema organ, naveden v razpisu, v razpisnem roku.
Razpis je neuspešen, če ni bilo nobene veljavne prijave ali če posamezen zahtevan element razpisa ni vsebovan v nobeni od prispelih prijav.
Prijava, je neveljavna, če ne vsebuje v razpisu določenih sestavin ali če prijava ni prispela v določenem razpisnem roku.
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
20. člen
(veljavnost koncesijskega akta)
Ta akt začne veljati, ko ga sprejme Skupščina Občine Brežice in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 312-3/93-1
Brežice, dne 18. aprila 1994.
Predsednik
Skupščine občine Brežice
Teodor Oršanič l. r.

AAA Zlata odličnost