Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1994 z dne 6. 5. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1994 z dne 6. 5. 1994

Kazalo

1002. Pravilnik za uveljavljanje regresa za potovanja otrok in mladine, stran 1430.

Na podlagi prvega odstavka 272. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) in enajste alinee 2. točke drugega odstavka 54. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91-I) izdaja minister za šolstvo in šport
PRAVILNIK
za uveljavljanje regresa za potovanja otrok in mladine
1. člen
Regres za potovanja otrok in mladine je namenjen spodbujanju mobilnosti in možnosti udeležbe otrok in mladine na izobraževalnih, vzgojnih, kulturnih in športnih aktivnostih.
Regres je namenjen vsem mladim do 27. leta starosti kot posebno znižanje cene prevoza povezanega z aktivnostmi iz prejšnjega odstavka.
UPRAVIČENCI
2. člen
Pravico do regresa za potovanja otrok in mladine imajo vse osebe, ki niso starejše od 27 let, in sicer:
a) organizirane skupine otrok in mladine (v šolah, vzgojno-varstvene organizacije, mladinske organizacije, društva, sindikati itd.);
b) mladina v okviru neorganiziranih skupin;
c) skupina mladih pripadnikov slovenske narodne manjšine, ki živijo v Republiki Avstriji, Republiki Italiji ali Republiki Madžarski;
d) posamezniki.
Skupine (pod a), b) in c)) iz prejšnjega odstavka morajo šteti najmanj 5 oseb.
Izjemoma so upravičene do regresa tudi osebe, ki spremljajo posamezno skupino, in sicer:
– pri predšolskih otrocih: en spremljevalec na 5 otrok;
– pri invalidnih ali razvojno prizadetih osebah: število spremljevalcev je odvisno od prizadetosti;
– pri ostalih: en spremljevalec na 10 otrok/mladine.
3. člen
Regres znaša 30% od cene prevoza z avtobusom, vlakom, gondolsko žičnico ali ladjo. Pri prevozih na rednih linijah je osnova za regres praviloma znižana cena vozovnice za otroke ali mladino.
Pri posebej naročenih prevozih z avtobusi je. osnova za regres znižana cena za prevoze skupin otrok in mladine, pri čemer se prizna regres le za dejansko prevožene kilometre. Od dodatnih stroškov prevoza (davek, cestnina, tunelnina itd.) se regres ne računa.
4. člen
Regres se priznava za prevoze na aktivnosti, ki so izven kraja ali občine stalnega bivanja oziroma sedeža organizacije ali ustanove, in sicer:
– na ozemlju Republike Slovenije;
– na narodnostno mešanih območjih v Avstriji, Italiji in na Madžarskem, kjer živijo pripadniki slovenske manjšine;
– v slovenskih objektih za letovanje otrok in mladine, ki so na ozemlju Republike Hrvaške (v Istri in hrvaškem Primorju).
Upravičencem iz točke c) prvega odstavka 2. člena tega pravilnika se prizna regres le za prevoze na ozemlju Republike Slovenije.
NAČIN UVELJAVLJANJA REGRESA
5. člen
Regres lahko upravičenci uveljavljajo izključno preko posameznih društev Počitniške zveze Slovenije (v nadaljevanju PZS), in sicer:
– v Ljubljani: CMT »Mladi turist«, Celovška 49;
– v Mariboru: Društvo za počitniško dejavnost, Orožnova 2;
– v Celju: društvo »Popotnik«, Kocenova 2;
– v Murski Soboti: društvo »Putra«, Trg zmage 4;
– v Novem mestu: Počitniško društvo, Novi trg 4;
– v Velenju: društvo »Kažipot«, Šaleška 19 A;
– v Kranju: društvo »Vodnik«, Tavčarjeva 5.
Če se ustanovi novo društvo, bodo upravičenci regres lahko uveljavili tudi preko teh društev PZS.
6. člen
Skupinam iz točke a) in c) točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika se regres prizna, če pred pričetkom potovanja organizacije oziroma ustanove, v okviru katerih je potovanje organizirano, posameznemu društvu PZS dostavijo:
– naročilnico za prevoz, ki mora vsebovati: številko naročilnice, datum izstavitve, podatke o odhodu (datum, ura, točen kraj odhoda), število avtobusov ali število oseb (pri drugih prevoznih sredstvih), relacijo prevoza, žig in, podpis odgovorne osebe. Na naročilnici so lahko vpisane tudi posebne želje glede prevoza. Prevoz mora biti naročen najmanj 7 dni pred izvedbo, če ni drugače dogovorjeno,
– zahtevek za uveljavitev regresa za potovanja otrok in mladine (tiskovina DZS, obrazec 4.1) v treh izvodih, kjer morajo biti čitljivo izpolnjene vse rubrike. V posamezne rubrike se vpiše naslednje podatke:
1. skupno število oseb, ki potuje – ločeno število otrok in mladine ter ločeno imena vseh spremljevalcev (če ima skupina več kot tri spremljevalce, se vpišejo le ime vodje potovanja);
2. označiti ali vpisati prevozno sredstvo za potovanja;
3. datum odhoda in datum povratka;
4. kraj odhoda in vse večje kraje na relaciji potovanja;
5. označiti namen potovanja iz obstoječih možnosti ali vpisati drug namen (npr.: ogled določene prireditve, izbirne vsebine iz šol. programa, aktivna udeležba na tekmi itd.);
6. polno ime (naziv) in naslov organizacije ali ustanove, ki daje zahtevek za regres;
7. podpis odgovorne osebe in žig (pečat) organizacije ali ustanove, ki daje zahtevek, s čemer se potrjuje resničnost vpisanih podatkov in sprejme obvezo, da bodo regresa deležni izključno upravičenci.
7. člen
Če zahtevek izpolnjuje pogoje, določene s tem pravilnikom, se regres prizna. Društvo PZS naročniku prevoza izstavi račun, ki je zmanjšan za znesek regresa.
Odgovorne osebe v organizacijah ali ustanovah (v okviru katerih je skupina otrok ali mladine potovala), so dolžne poskrbeti, da bodo regresa deležni izključno upravičenci ali posamezniki.
Znesek regresa mora biti pri računu za opravljen prevoz natančno naveden. Račun z upoštevanim regresom mora naročnik prevoza plačati v zakonitem roku.
Upravičenci do regresa iz b) in d) točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika lahko regres uveljavljajo praviloma pred potovanjem oziroma največ 7 dni po opravljenem potovanju tako, da:
– izpolnijo na sedežu društva PZS poseben zahtevek za regres v dveh izvodih;
– predložijo dokument, ki bo dokazoval upravičenost do regresa (uradno vabilo za udeležbo na posamezni aktivnosti ali uraden program aktivnosti, ki mora biti skladen z namenom regresa);
– predložijo originalne vozne karte (in fotokopijo vozne karte, če regres uveljavljajo pred potovanjem).
Če zahtevek za regres izpolnjuje pogoje, določene s tem pravilnikom, se upravičencem regres izplača v gotovini na sedežu društva PZS.
KONČNE DOLOČBE
8. člen
Zagotavljanje regresa za potovanja otrok in mladine se lahko prekine, če je začasno prekinjen dotok namenskih sredstev ali če so le-ta izčrpana za tekoče leto. Sklep o prekinitvi sprejme minister za šolstvo in šport.
Za posredovanje informacij v zvezi z regresom za potovanja otrok in mladine so pooblaščena vsa društva Počitniške zveze Slovenije.
Za preverjanje namenske porabe za regres je imenovana Mešana komisija (ki jo sestavljajo predstavniki Ministrstva za šolstvo in šport RS, Urada RS za mladino in PZS). Komisija bo preverjanje opravljala pri društvih PZS, upravičencih in prevoznikih, ki so ji dolžni preverjanje omogočiti.
Kršitve tega pravilnika, in dajanje neresničnih podatkov bodo sankcionirana s sklepi Mešane komisije.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 119/94-UM
Ljubljana, dne 25. aprila 1994.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost