Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/1993 z dne 30. 12. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/1993 z dne 30. 12. 1993

Kazalo

2610. Odlok o varovanju območja izvira pitne vode Studenca, stran 3755.

Na podlagi drugega odstavka 60. člena Zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81). Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85. 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št, 10/91, 13/93) in 7. člena Odloka o organizaciji in delu Skupščine občine Kamnik (Uradni list SRS, št. 1/90 in Uradni list RS, št. 16/90, 20/90 in 39/93) je Skupščina občine Kamnik na 34. skupni seji zborov dne 15: 12. 1.993 sprejela
ODLOK
o varovanju območja izvira pitne vode Studenca
1. člen
S tem odlokom so določeni varstveni pasovi vodnih izvirov zajetja pitne vode Studenca ter ukrepi za zavarovanje kakovosti in higienske neoporečnosti pitne vode tega zajetja.
2. člen
Meje varstvenega območja zajetja Studenca so prikazane na grafičnih prilogah dokumentacije "Določitev varstvenih območij zajetij nad Studenci, občine Kamnik" Geološkega zavoda Ljubljana, Inštitut za geologijo, geotehniko in geofiziko, ki je sestavni del tega odloka.
Navedena dokumentacija je na vpogled pri upravnem organu za okolje in prostor občine Kamnik.
3. člen
Za ves poseg v varstveni pas zajetij, ki bi lahko vplival na spremembo količine in kakovost vode, je potrebno soglasje pristojnega organa sanitarne in vodnogospodarske inšpekcije in upravljalca vodovoda.
4. člen
Za varstvene pasove velja načelo, da se varstveni ukrepi zaostrujejo s približevanjem zajetju. Vse prepovedi, ki veljajo za neko zunanje varstveno območje, veljajo tudi za vsa znotraj njega ležeča območja.
5. člen
Najožji varstveni pas obsega neposredno okolico zajetij izvirov v velikosti 10 x 10 m. Do vode v zajetih izvirih smejo imeti dostop le pooblaščene osebe. V najožjem varstvenem pasu je dovoljena le dejavnost, ki služi oskrbi s pitno vodo.
Območje mora biti ograjeno in opremljeno z opozorilno tablo.
6. člen
Ožji varstveni pas zavzema območje, kjer bi ponikla površinska voda lahko razmeroma hitro onesnažila podzemno vodo, ki priteka v zajetje. Ožji varstveni paš poteka od južnega pobočja Brezovca do Javornika. Mineralnih ali tekočih gnojil na tem območju ni dovoljeno uporabljati. Novogradnje na tem območju so možne samo ob pogoju, da imajo objekti vodotesne greznice ali da se fekalne vode odvedejo iz zavarovanega območja. Enako je potrebno sanirati obstoječe objekte v ožjem varstvenem pasu. Za vsak poseg na tem območju je predhodno potrebno pridobiti mnenje hidrogeologa.
7. člen
Širši varstveni pas obsega masiv Brezovca, kjer naj se ohranja varovalni gozd. Na tem območju ni dovoljeno uporabljati tekoča in mineralna gnojila. Obstoječa smetišča je potrebno sanirati in preprečiti nastajanje novih. Za vsak gradbeni poseg na tem območju je potrebno predhodno pridobiti mnenje hidrogeologa.
8. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, upravljalcev vodovoda, ki krši določila tega odloka. Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe upravljalca vodovoda, ki krši določila tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje posameznik, ki krši določila tega odloka. Kdor krši š tem odlokom določeno stanje, nosi tudi vse stroške za vzpostavitev v prvotno stanje.
9. člen
Upravljalec zajetij mora v roku 6 mesecev po sprejetju tega odloka urediti stanje v varstvenih pasovih zajetja pitne vode Studenca, ki ga določa ta odlok.
10. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljata pristojna sanitarna in vodnogospodarska inšpekcija.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-30/93
Kamnik, dne 15. decembra 1993.
Predsednik
Skupščine občine Kamnik
Maksimiljan Lavrinc l. r.

AAA Zlata odličnost