Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/1993 z dne 10. 12. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/1993 z dne 10. 12. 1993

Kazalo

2443. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad, stran 3257.

Skupščina občine Mozirje je na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in Uradni list RS, št. 29/90) ter 38. člena Statuta občine Mozirje (Uradni list RS, št. 19/93, 35/93) in 70. člena Poslovnika SO Mozirje (Uradni list RS, št. 19/93, 35/93) na seji dne 11. 11. 1993 sprejela
ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad, ki se ne urejajo s prostorskimi izvedbenimi načrti. Prostorske ureditvene pogoje (v nadaljnjem besedilu: PUP) je izdelal Zavod za urbanizem Velenje pod št. proj. 1109/92-PUP.
2. člen
Prostorski ureditveni pogoji skladno s planskimi usmeritvami določajo:
– meje in funkcije območja urejanja
– splošna merila in pogoje za posege v prostor
– merila in pogoje glede oblikovanja objektov
– merila za določanje parcel in funkcionalnih zemljišč
– merila in pogoje za posege v zavarovana in varstvena območja
– merila in pogoje za varovanje in izboljšanje bivalnega okolja.
3. člen
Za vse posege v prostor po tem odloku izda lokacijsko dovoljenje občinski upravni organ na podlagi lokacijske dokumentacije.
Lokacijsko dovoljenje ni potrebno za objekte, ki so opredeljeni v Odloku in dopolnitvi Odloka o določitvi objektov oziroma posegov v prostor, pomožnih objektov, drugih objektov in naprav ter del, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, ki se lahko postavijo in izvajajo na podlagi pridobljenega urbanističnega potrdila.
4. člen
Za posamičen poseg ali več posegov se lahko zahteva podrobna analiza prostorskih pogojev kolikor je to potrebno za:
– ugotovitev in odpravo motenj, ki jih bo investitor povzročil s predvideno dejavnostjo,
– ugotovitev morebitnih sprememb splošnih pogojev, ki bodo nastali skozi daljše obdobje,
– zagotovitev enakih možnosti uporabnikom glede razreševanja njihovih prostorskih potreb glede racionalne rabe prostora,
– zagotovitev enotnega oblikovanja širšega območja.
II. MEJA OBMOČJA
5. člen
Meje območij prostorskih ureditvenih pogojev so razvidne iz grafičnih prikazov na preglednih katastrskih načrtih in temeljnih topografskih načrtih v merilu 1:5000 in sicer za naslednja območja PUP:
+-------------+----------------------------+----------------+
|Oznaka    |              |Velikost območja|
|območja PUP |Lega v k.o.         |   PUP (v ha)|
+-------------+----------------------------+----------------+
|1,1.     |Mozirje           |      1,35|
+-------------+----------------------------+----------------+
|1.2.     |Mozirje           |      0,85|
+-------------+----------------------------+----------------+
|1.3.     |Mozirje           |      0,06|
+-------------+----------------------------+----------------+
|1.4.     |Mozirje, Loke (del)     |      2,00|
+-------------+----------------------------+----------------+
|1.5.     |Loke            |      0,38|
+-------------+----------------------------+----------------+
|1.6.     |Mozirje           |      1,34|
+-------------+----------------------------+----------------+
|1.7.     |Mozirje           |      0,47|
+-------------+----------------------------+----------------+
| 1.8.    |Mozirje (del), Ljubija   |      6,31|
+-------------+----------------------------+----------------+
|1.9.     |Mozirje           |      0,24|
+-------------+----------------------------+----------------+
|1.10.    |Brezje           |      1,44|
+-------------+----------------------------+----------------+
|2.1.     |Mozirje           |      30,31|
+-------------+----------------------------+----------------+
|3.1.     |Mozirje.          |      7,00|
+-------------+----------------------------+----------------+
|3.2.     |Mozirje           |      3,34|
+-------------+----------------------------+----------------+
|3.3.     |Ljubija           |      3,25|
+-------------+----------------------------+----------------+
|       |14 območij PUP znotraj   |        |
|       |ureditvenega območja    |        |
|       |naselja Mozirje       |        |
|       |skupaj           |      58,34|
+-------------+----------------------------+----------------+
|1.11.    |Prihova           |      2,62|
+-------------+----------------------------+----------------+
|1.12.    |Prihova           |      0,81|
+-------------+----------------------------+----------------+
|1.13.    |Sp. Rečica, Prihova (del)  |      1,44|
+-------------+----------------------------+----------------+
|1.14.    |Prihova           |      6,87|
+-------------+----------------------------+----------------+
|1.15.    |Prihova           |      1,87|
+-------------+----------------------------+----------------+
|1.16.    |Prihova           |      2,15|
+-------------+----------------------------+----------------+
|1.17.    |Prihova           |      3,37|
+-------------+----------------------------+----------------+
|1.18.    |Prihova           |      5,02|
+-------------+----------------------------+----------------+
|1.19.    |Prihova           |      4,56|
+-------------+----------------------------+----------------+
|2.2.     |Prihova           |      11,94|
+-------------+----------------------------+----------------+
|3.4.     |Prihova           |      1,75|
+-------------+----------------------------+----------------+
|3.5.     |Prihova           |      16,50|
+-------------+----------------------------+----------------+
|3.6.     |Prihova           |      4,06|
+-------------+----------------------------+----------------+
|       |13 območij PUP znotraj   |        |
|       |ureditvenega območja    |        |
|       |naselja Nazarje       |        |
|       |skupaj           |      62,96|
+-------------+----------------------------+----------------+
|1.20.    |Rečica ob Savinji      |      6,56|
+-------------+----------------------------+----------------+
|1.21.    |Rečica ob Savinji      |      5,02|
+-------------+----------------------------+----------------+
|1.22.    |Rečica ob Savinji      |      9,56|
+-------------+----------------------------+----------------+
|       |3 območja PUP znotraj    |        |
|       |ureditvenega območja    |        |
|       |naselja Rečica ob Savinji  |        |
|       |skupaj           |      21,14|
+-------------+----------------------------+----------------+
|1.23.    |Ljubno           |      0,66|
+-------------+----------------------------+----------------+
|1.24.    |Ljubno, Primož pri Ljubnem |        |
|       |(del)            |      7,31|
+-------------+----------------------------+----------------+
|1.25.    |Ljubno           |      3,87|
+-------------+----------------------------+----------------+
|1.26.    |Ljubno           |      2,75|
+-------------+----------------------------+----------------+
|1.27.    |Savina, Ter (del)      |      11,69|
+-------------+----------------------------+----------------+
|1.28.    |Ljubno           |      3,25|
+-------------+----------------------------+----------------+
|3.7.     |Ljubno           |      1,75|
+-------------+----------------------------+----------------+
|       |7 območij PUP znotraj    |        |
|       |ureditvenega območja    |        |
|       |naselja Ljubno       |        |
|       |skupaj           |      31,28|
+-------------+----------------------------+----------------+
|1.29.    |Podveza, Luče (del)     |      3,90|
+-------------+----------------------------+----------------+
|1.30.    |Krnica, Podveza (del),   |        |
+-------------+----------------------------+----------------+
|       |Luče (del)         |      27,68|
+-------------+----------------------------+----------------+
|1.31.    |Raduha, Krnica (del),    |        |
+-------------+----------------------------+----------------+
|       |Luče (del)         |      2,50|
+-------------+----------------------------+----------------+
|3.8.     |Krnica, Luče (del)     |      3,12|
+-------------+----------------------------+----------------+
|3.9.     |Luče, Raduha, Podveza    |      16,50|
+-------------+----------------------------+----------------+
|       |6 območij PUP znotraj    |        |
|       |ureditvenega območja    |        |
|       |naselja Luče        |        |
|       |skupaj           |      54,64|
+-------------+----------------------------+----------------+
|1.33.    |Gornji Grad         |      5,56|
+-------------+----------------------------+----------------+
|1.34.    |Gornji Grad         |      5,56|
+-------------+----------------------------+----------------+
|1.35.    |Gornji Grad         |      8,88|
+-------------+----------------------------+----------------+
|1.36.    |Gornji Grad         |      2,75|
+-------------+----------------------------+----------------+
|1.37.    |Gornji Grad         |      1,68|
+-------------+----------------------------+----------------+
|1.38.    |Gornji Grad         |      1,15|
+-------------+----------------------------+----------------+
|2.3.     |Gornji Grad         |      5,94|
+-------------+----------------------------+----------------+
|3.10.    |Gornji Grad         |      4,03|
+-------------+----------------------------+----------------+
|3.11.    |Gornji Grad         |      1,12|
+-------------+----------------------------+----------------+
|3.12.    |Gornji Grad         |      1,94|
+-------------+----------------------------+----------------+
|3.13.    |Gornji Grad         |      1,50|
+-------------+----------------------------+----------------+
|3.14.    |Gornji Grad         |      2,94|
+-------------+----------------------------+----------------+
|       |12 območij PUP znotraj   |        |
|       |ureditvenega območja    |        |
|       |naselja Gornji Grad     |        |
|       |skupaj           |      43,05|
+-------------+----------------------------+----------------+
|       |55 območij PUP znotraj   |        |
|       |ureditvenih območij naselij |        |
|       |Mozirje, Nazarje, Rečica ob |        |
|       |Savinji, Ljubno, Luče in  |        |
|       |Gornji Grad         |        |
|       |skupaj           |     217,41|
+-------------+----------------------------+----------------+
III. FUNKCIJA OBMOČIJ IN VRSTA POSEGOV V PROSTOR
6. člen
Območja urejanja s PUP so zaključene celote znotraj mej ureditvenih območij naselij. Površinsko večja območja so členjena v manjše enote, ki imajo skupne značilnosti.
Območja urejanja s PUP znotraj ureditvenih območij naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad so naslednja:
 
I. Mozirje – območje urejanja s PUP:
+---------------+----------------------+--------------------+
|Oznaka območja |Ime/lega       |Pretežna namembnost |
+---------------+----------------------+--------------------+
|1.1.      |Brdce 1.       |stanovanja, obrt,  |
|        |           |gospod. poslopja  |
+---------------+----------------------+--------------------+
|1.2.      |Ob Gaju 1       |počitniške hiše   |
+---------------+----------------------+--------------------+
|1.3.      |Ob Gaju 2       |počitniške hiše   |
+---------------+----------------------+--------------------+
|1.4.      |Loke 1.        |stanovanja, potok  |
|        |(ob rekr. coni)    |          |
+---------------+----------------------+--------------------+
|1.5.      |Loke 2. (ob ZN)    |stanovanja     |
+---------------+----------------------+--------------------+
|1.6.1.     |Ob Savinji 1.     |zeleni pas     |
|        |(obvoznica)      |(del rekr. cone)  |
+---------------+----------------------+--------------------+
|1.6.2.     |Ob Savinji 1 (Savinja)| stanovanja     |
+---------------+----------------------+--------------------+
|1.7.      |Ob Savinji 2.     |stanovanja+gosp.  |
|        |           |poslopja      |
+---------------+----------------------+--------------------+
|1.8.1.     |Ljubija 1.      |oskrba, storitve  |
+---------------+----------------------+--------------------+
|1.8.2.     |Ljubija 2.      |stanovanja + gosp. |
|        |           |kmet.        |
+---------------+----------------------+--------------------+
|1.9.      |Mozirje-vstop     |stanovanja     |
+---------------+----------------------+--------------------+
|1.10.     |Ob Breznici      |rekreacijsko območje|
|        |           |strelišče      |
+---------------+----------------------+--------------------+
|2.1.1.     |Mozirje        |nova individualna  |
|        |nova stan. gr.    |stanovanjska gradnja|
+---------------+----------------------+--------------------+
|2.1.2.     |Mozirje-pod      |nova individualna  |
|        |Mozirnico       |obrtno-stan. gradnja|
+---------------+----------------------+--------------------+
|2.1.3.     |Mozirje        |blok.-stanovanjska |
|        |blok. gradnja     |gradnja oskrba   |
|        |in center       |          |
+---------------+----------------------+--------------------+
|2.1.4.     |Mozirje-pod Vrhom   |nezazidano     |
+---------------+----------------------+--------------------+
|3.1.      |Brdce 2 šola     |šolsko območje   |
|        |           |kmetijsko zemljišče |
+---------------+----------------------+--------------------+
|3.2.      |Pod trgom       |del trga kmetijsko |
|        |           |zemljišče      |
+---------------+----------------------+--------------------+
|3.3.      |Ljubija 3.      |proizvodno območje |
|        |(ob cesti)      |cerkev, stanovanjske|
|        |           |hiše        |
+---------------+----------------------+--------------------+
II. Nazarje – območje urejanje PUP znotraj ureditvenega območja naselja
+---------------+----------------------+-----------------------+
|Oznaka območja |Ime/lega       |Pretežna namembnost  |
+---------------+----------------------+-----------------------+
|1.11.     |Dobletna-jug     |stanovanjska gradnja  |
|        |           |gospodarsko poslopje  |
+---------------+----------------------+-----------------------+
|1.12.     |Dobletna-sever    |stanovanjska gradnja  |
+---------------+----------------------+-----------------------+
|1.13.     |Spodnja Rečica    |stanovanjska gradnja  |
|        |           |obrtni del       |
+---------------+----------------------+-----------------------+
|1.14.1.    |Samostanski hrib   |samostan, park. zeleno |
+---------------+----------------------+-----------------------+
|1.14.2.    |Pod samostanskim   |            |
|        |hribom        |stanovanjska gradnja  |
+---------------+----------------------+-----------------------+
|1.15.     |Žlabor        |kmetijsko zemljišče  |
+---------------+----------------------+-----------------------+
|1.16.     |Grad Vrbovec-center  |centr. oskrbne     |
|        |           |dejavnosti, rekreacija |
+---------------+----------------------+-----------------------+
|1.17.     |Dreta         |vodotok        |
+---------------+----------------------+-----------------------+
|1.18.     |Prihova 1       |stanovanjsko-obrtna  |
|        |           |cona, črpalka, cesta  |
+---------------+----------------------+-----------------------+
|1.19.     |Prihova 2-vas     |stan.-gosp.      |
|        |           |objekti        |
+---------------+----------------------+-----------------------+
|2.2.1.     |Nazarje-nova     |            |
|        |stanovanj.      |individualne stanovanj.|
|        |gradnja        |hiše          |
+---------------+----------------------+-----------------------+
|2.2.2.     |Nazarje-nova     |            |
|        |stanovanj.      |blok.-stanovanjska   |
|        |gradnja        |gradnja oskrb.     |
+---------------+----------------------+-----------------------+
|3.4.      |območje šole     |šola, vrtec      |
+---------------+----------------------+-----------------------+
|3.5.      |območje GLIN     |proizvodnja iverk   |
+---------------+----------------------+-----------------------+
|3.6.      |vhodno od centra   |kmetijsko zemljišče  |
+---------------+----------------------+-----------------------+
III. Rečica ob Savinji znotraj ureditvenega območja - območje urejanja s PUP znotraj ureditvenega območja naselja
+---------------+----------------------+-----------------------+
|Oznaka območja |Ime/lega       |Pretežna namembnost  |
+---------------+----------------------+-----------------------+
|1.20.1.    |Rečica zahod l    |stanovanjska gradnja  |
|        |           |gospodarski objekti  |
+---------------+----------------------+-----------------------+
|1.20.2.    |Rečica zahod 2    |kmetijsko zemljišče  |
+---------------+----------------------+-----------------------+
|1.21.     |Rečica 2       |novo stanov.naselje  |
+---------------+----------------------+-----------------------+
|1.22.1.    |Ob potoku Rečica 1  |stanovanj.-gosp.objekti|
+---------------+----------------------+-----------------------+
|1.22.2.    |Ob potoku Rečica 2  |stanovanj.-gosp.objekti|
+---------------+----------------------+-----------------------+
|1.22.3.    |Za Vodami       |kmetijsko zemljišče  |
+---------------+----------------------+-----------------------+
IV. Ljubno – območje urejanja s PUP znotraj ureditvenega območja naselja
+---------------+----------------------+-------------------------+
|Oznaka območja |Ime/lega       |Pretežna namembnost   |
+---------------+----------------------+-------------------------+
|1.23.     |Ob cesti v Luče 1   |stanovanj.-gosp.objekti |
+---------------+----------------------+-------------------------+
|1.24.1.    |Ob cesti v Luče 2   |stanovanj.-gosp.objekti |
+---------------+----------------------+-------------------------+
|1.24.2.    |Pod cesto v Luče   |stanovanj.-gosp.objekti |
+---------------+----------------------+-------------------------+
|1.24.3.    |Ob pokopališču    |nezazidano        |
+---------------+----------------------+-------------------------+
|1.24.4.    |Igrišča        |šport in rekreacija   |
+---------------+----------------------+-------------------------+
|1.24.5.    |Ob cesti v Rastke   |stanovanj.-gosp.objekti |
+---------------+----------------------+-------------------------+
|1.25.     |Ob Ljubnici      |nova individ.stan.gradnja|
+---------------+----------------------+-------------------------+
|1.26.     |Med Ljubnico in    |             |
+---------------+----------------------+-------------------------+
|        |Savinjo        |             |
+---------------+----------------------+-------------------------+
|1.27.1.    |Savinja 1       |vodotok         |
+---------------+----------------------+-------------------------+
|1.27.2.    |Prodi         |proizvodno območje    |
+---------------+----------------------+-------------------------+
|1.27.3.    |Prod 2        |obrtna cona       |
+---------------+----------------------+-------------------------+
|1.27.4.    |Prod 3        |stanovanjska gradnja   |
+---------------+----------------------+-------------------------+
|1.28.     |Savinja 2       |vodotok         |
+---------------+----------------------+-------------------------+
|3.7.      |Pod cesto v Rastke  |nezazidano kmet.zemljišče|
+---------------+----------------------+-------------------------+
V. Luče – območje urejanja s PUP znotraj ureditvenega območja naselja
+---------- ----+----------------------+-------------------------+
|Oznaka območja |Ime/lega       |Pretežna namembnost   |
+---------------+----------------------+-------------------------+
|1.29.     |Ob Lučnici 1     |stan. obrtna cona    |
+---------------+----------------------+-------------------------+
|1.3.0.1    |Krnički vrh l     |kmetijsko zemljišče gozd,|
|        |           |kmetija         |
+---------------+----------------------+-------------------------+
|1.30.2.    |Krnički vrh 2     |stanovanj. -gosp. objekti|
+---------------+----------------------+-------------------------+
|1.30.3.    |Krnički vrh 3     |rekreacijsko območje   |
+---------------+----------------------+-------------------------+
|1.30.4.    |Krnički vrh 4     |kmetija         |
+---------------+----------------------+-------------------------+
|1.31.     |Zahodno nad Lučami  |zelene površine     |
+---------------+----------------------+-------------------------+
|1.32.     |Območje ČN      |čistilna naprava     |
+---------------+----------------------+-------------------------+
|3.8.      |Ob Lučnici 2     |stanovanj. -gosp. objekti|
+---------------+----------------------+-------------------------+
|3.9.      |Ob Savinji      |zelene površine, cesta  |
|        |           |Logarsko dolino     |
+---------------+----------------------+-------------------------+
VI. Gornji Grad – območje urejanja s PUP znotraj ureditvenega območja naselja
+---------------+----------------------+--------------------------+
|Oznaka     |Ime/lega       |Pretežna namembnost    |
|območja    |           |             |
+---------------+----------------------+--------------------------+
|1.33.     |Podsmrečje 1     |kmetijsko zemljišče    |
+---------------+----------------------+--------------------------+
|1.34.1.    |Podsmrečje 2     |stanovanj. obrtno     |
|        |           |gospodarski objekti    |
+---------------+----------------------+--------------------------+
|1.34.2.    |Podsmrečje 3     |nezazidano kmet. zemljišče|
+---------------+----------------------+--------------------------+
|1.35.1.    |Ob Dreti 1 jug    |             |
+---------------+----------------------+--------------------------+
|1.35.1.    |Spodnji trg      |stanovanjski. objekti   |
+---------------+----------------------+--------------------------+
|1.36.     |Stanovanjska cona   |2 individ. stanovanjske  |
|        |Gornji Grad      |hiše           |
+---------------+----------------------+--------------------------+
|1.36.     |Stanovanjska cona 2  |individualne stanovanjske |
|        |Gornji Grad      |hiše           |
+---------------+----------------------+--------------------------+
|1.37.     |Ob Dreti 2 sever   |stanovanj. gosp. objekti |
+---------------+----------------------+--------------------------+
|1.38.     |Ob Dreti 3 zahod   |nezazidano kmet. zemljišče|
+---------------+----------------------+--------------------------+
|2.3.      |Stanovanjska cona 1  |individualne stanovanjske |
|        |Gornji Grad      |hiše           |
+---------------+----------------------+--------------------------+
|3.10.     |Območje Smreka    |             |
|        |proizvod. Območje   |             |
+---------------+----------------------+--------------------------+
|3.11.     |Območje pokopališče  |             |
|        |pokopališče      |             |
+---------------+----------------------+--------------------------+
|3.12.     |Tičjek        |nezazidano kmet. Zemljišče|
+---------------+----------------------+--------------------------+
|3.13.     |Obrtna cona 1     |stanovanj. -gosp. objekti |
+---------------+----------------------+--------------------------+
|3.14.     |Obrtna cona 2     |stanovanj. -gosp. objekti |
+---------------+----------------------+--------------------------+
7. člen
Na vseh območjih urejanja s PUP so možni naslednji posegi v prostor:
a) ureditve komunalnega, energetskega omrežja in objektov ter omrežja zvez,
b) gradnja nadomestnih objektov, ki so praviloma locirani na mestu nadomestnega objekta; le izjemoma, ko to pogojujejo geološki, sanitarni in drugi pogoji, je objekt lahko lociran v neposredni bližini nadomestnega objekta.
c) rekonstrukcije, adaptacije in prizidave ter komunalne ureditve in vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah.
d) gradnja objektov, ki so opredeljeni v republiških in občinskem prostorskem planu; na osnovi meril in pogojev, predpisanih z lokacijsko dokumentacijo, kolikor ni s temi PUP drugače določeno.
e) gradnja objektov in ureditve za potrebe varnosti;
f) ureditve obstoječih in novih zelenih površin.
8. člen
Poleg prej naštetih posegov, so znotraj posameznih območij urejanja s PUP možni še naslednji posegi v prostor:
a) novogradnja individualnih stanovanjskih objektov kot zapolnitev med obstoječimi objekti je možna znotraj ureditvenih območij posameznih naselij v naslednjih območjih urejanja s PUP:
– Mozirje: 1.1, 1.4, 1.5, 1.6.2, 1.7, 1.8.1, in 2, 1.9. 2.1.1 in 2
– Nazarje: 1.11, 1.12, 1.13, 1.14.2, 1.18, 1.19, 2.2.1
– Rečica/Savinji: 1.20.1, 1.21, 1.22.1 in 2
– Ljubno: 1.23, 1.24.1 in 2, 1.24.5, 1.25, 1.26, 1.27.3 in 4
– Luče: 1.29, 1.30.2 in 4
– Gornji Grad: 1.34.4, 1.35.1 in 2, 1.36, 1.37
b) novogradnja, nadzidava, prizidava in rekonstrukcija večstanovanjskih objektov v območjih urejanja s PUP:
– Mozirje: 1.8.1 in 2.1.3,
– Nazarje: 2.2.2,
– Rečica/Savinji: 1.21,
– Ljubno: 1.24.5 in 1.25,
– Gornji Grad: 1.36 in 2.3.
c) novogradnja in nadomestna gradnja objektov za oskrbne in storitvene dejavnosti po predhodni presoji ustreznosti posega v prostor v naslednjih območjih urejanja s PUP:
– Mozirje: 1.8.1 in 2, 2.1.1, 2 in 3
– Nazarje: 1.11, 1.12, 1.13, 1.16, 1.18, 1.19, 2.2.2.
– Rečica/Savinji: 1.20.1, 1.21, 1.22.1. in 2
– Ljubno: 1.24.1, 2 in 5, 1.25, 1.26, 1.27.3 in 4
– Luče: 1.29 in 1.30.2
– Gornji Grad: 1.34.1, 1.35.1 in 2, 1.37, 1.38 in 2.3.
d) prizidava, nadzidava, rekonstrukcija in sprememba namembnosti obstoječih objektov za oskrbno storitvene dejavnosti – po vsakokratni presoji ustreznosti posega – v območjih urejanja s PUP, ki so našteti v alinejah a in c,
e) novogradnja in nadomestna gradnja obrtnih objektov, obrtnostanovanjskih objektov in spremljajočih objektov za obrtno dejavnost – ob vsakokratni presoji ustreznosti posega v prostor – v naslednjih območjih urejanja s PUP:
– Mozirje: 1.1, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8.2, 2.1.3. in (pogojno) 3.3,
– Nazarje: 1.11, 1.13, 1.18, 1.19 in (pogojno) 3.5,
– Rečica/Savinji: 1.20.1, 1.21, 1.22.1 in 2
– Ljubno: (pogojno) 1.24.5, 1.26, 1.27.2, 3 in 4
– Luče: 1.29, 1.30.2 in (pogojno) 3.8
– Gornji Grad: 1.34.1, 1.35.1. (pogojno) 1.35.2 in (pogojno) 3.10 in 3.14
f) gradnja pomožnih objektov (garaže, drvarnice, shrambe, vrtne ute, ipd.) kot prizidek k obstoječemu objektu in le izjemoma, ko je to pogojeno zaradi terenskih in drugih pogojev, kot samostojni objekt v vseh območjih urejanja s PUP razen za naslednja območja:
– Mozirje: 1.2, 1.3, 1.6.1, 1.10, 2.1.3. in 4, 3.1.1, 3.1.2 in 3.1.4.
– Nazarje: 1.14.1, 1,15, 1.16, 1.17, 2.2.2, 3.4, 3.5 in 3.6
– Rečica/Savinji: 1.20.2 in 1.22.3
– Ljubno: 1.24.3 in 4, 1.27.1, 1.28 in 3.7
– Luče: 1.30.3, 1.31, 1.32 in 3.9
– Gornji Grad: 1.33, 1.34.2, 1.38, 3.10, 3.11 in 3.12
g) novogradnja, dozidava, nadzidava ali rekonstrukcija objektov za potrebe kmetijstva v območjih urejanja s PUP:
– Mozirje: 1.1, 1.4, 1,5, 1.6.2, 1.7, 1.8.2 in (pogojno) 3.1
– Nazarje: 1.11, 1.13 in 1.19
– Rečica/Savinji: 1.20.1, 1.22.1 in 2
– Ljubno: 1.26
– Luče: 1.30.1
– Gornji Grad: 1.35.1 in (pogojno) 3.14
h) novogradnja, rekonstrukcija in dozidava objektov ter urejanja površin za potrebe športno-rekreacijske dejavnosti v območjih urejanja s PUP:
– Mozirje: 1.6.1, 1.10 in (pogojno) 3.1
– Nazarje: 1.16 (južni del) in (pogojno) 3.4 ter 3.6
– Ljubno: 1.24.4 in 5
– Luče: 1.30.3 in (pogojno) 3.9 – Gornji grad: 1.33 in 1.38
i) novogradnja objektov, dozidava, nadzidava in rekonstrukcija obstoječih objektov za potrebe turistične dejavnosti v območjih urejanja s PUP:
– Mozirje: 1.4, 1.6.1 in 2
– Nazarje: 1.14.2 in 1.16
– Rečica/Savinji: 1.20.1 in 1.21
– Ljubno: 1.24.1, 2 in 5
– Luče: 1.30.2
– Gornji Grad: 1.34.1, 1.35.1 in 1,37
j) ureditev stanovanjskih objektov s prostori za turistično dejavnost (kmečki turizem, turistične sobe, gostinski in spremljajoči prostori) v območjih urejanja s PUP:
– Mozirje: 1.4, 1.6.2, 1.7, 1.9, 2.1.1 in 2
– Nazarje: 1.11, 1.14.1 in 2.2.1
– Rečica/Savinji: 1.20.1, 1.21, 1.22.1 in 2
– Ljubno: 1.23, 1.24.1, 2 in 5, 1.25, 1.26 in 1.27.4
– Luče: 1.30.1, 2 in 4
– Gornji Grad: 1.34.1, 1.35.1 in 2, 1.36, 1.37 in 2.3 Pogoji za spremembe namembnosti
9. člen
Sprememba namembnosti objekta je načeloma dovoljena, vendar objekt z novo namembnostjo ne sme motilno vplivati na bivalne in delovne pogoje, ekološko ravnovesje v naravi in krajinske značilnosti prostora. Nove namembnosti (funkcije) objektov morajo biti v skladu opredelitvami možnih posegov iz členov 7. in 8.
Spremembe funkcije objektov so možne le v tolikšni meri, da se ne spreminja pretežno namembnost območja. Ni dovoljeno vnašanje novih dejavnosti, ki bi negativno vplivale na sedanjo namembnost.
Na območjih urejanja s PUP so dopustne spremembe namembnosti objektov in površin:
– za potrebe razvoja naselja (oskrba, servisi, centralne dejavnosti),
– za stanovanjske namene,
– za razvoj turizma in športno-rekreacijskih dejavnosti,
– za potrebe obrtno-storitvenih dejavnosti.
Pogoji za nadomestne gradnje
10. člen
Z nadomestno gradnjo nadomeščamo obstoječ dotrajan objekt. Za odločitev o nadomestni gradnji ni odločilno stanje vpisano v katastru (stavbišče), temveč je gradnja nadomestnih objektov možna le takrat, ko je po ogledu stanja na terenu ugotovljeno, da objekt še obstaja.
IV. MERILA IN POGOJI ZA GRADITEV OBJEKTOV IN DRUGE POSEGE V PROSTOR
Merila in pogoji za lociranje objektov in določanje gradbenih parcel – funkcionalnih zemljišč
11. člen
Določanje velikosti gradbenih parcel
– za stanovanjske objekte naj velikost posamične parcele ne odstopa od velikosti okoliških parcel v območju,
– velikost parcel na nepozidanih stavbnih zemljiščih znotraj območij urejanja s PUP, ki so namenjena stanovanjski gradnji, naj ne presega 600 m2.
Določanje funkcionalnih zemljišč
12. člen
Funkcionalno zemljišče so določa glede na velikost in namembnost objekta, lego sosednjih objektov in naravne danosti zemljišča. Omogočati mora normalno uporabo in vzdrževanje objekta z vsemi spremljajočimi prostorskimi potrebami, razen v primeru, da je del teh potreb zagotovljen na drugem zemljišču (skupno funkcionalno zemljišča):
1. Za stanovanjske objekte je širina funkcionalnega zemljišča okrog objekta praviloma najmanj 2,5 m, lahko pa je z ozirom na naravne danosti zemljišča in obstoječo zazidavo tudi manjši, vendar ne manjši kot 1,0 m.
Širina dovoza do objekta mora biti najmanj 3,0 m. Če je dejansko zemljišče pri obstoječem objektu manjše kot funkcionalno zemljišče, ugotovljeno na osnovi navedenih meril, se upošteva dejanska površina zemljišča (parcele).
V funkcionalnem zemljišču morajo biti vključeni tudi dovozi do objekta od javnih cestnih površin.
2. Za kmečka gospodarstva se velikost funkcionalnega zemljišča določa ob upoštevanju medsebojne razporeditve objektov, vrste in tehnologijo kmetijske proizvodnje ter na objekte vezanega manipulativnega prostora.
3. Za vse ostale objekte se velikost funkcionalnega zemljišča določi glede na vrsto namembnosti in najnujnejše potrebe.
Pogoji za lociranje objektov
13. člen
Novi objekti morajo biti odmaknjeni od parcelne meje tako, da ni motena sosednja posest, da je možno vzdrževanje objekta in da so upoštevani varstveni pogoji.
Odmik od sosednjega objekta mora biti najmanj 8 m. Manjši odmiki so dopustni, če so zagotovljeni požarnovarstveni in sanitarni pogoji ter s soglasjem sosedov.
Odmiki od javnih cest morajo biti pri novih objektih usklajeni s pogoji iz zakona o cestah. Odmiki od nekategoriziranih cest praviloma ne smejo biti manjši od 4,0 m, razen tam, kjer se je potrebno prilagoditi obstoječi obcestni zazidavi.
Odmiki od tras komunalnih vodov morajo biti v skladu z veljavnimi predpisi.
Odmiki od vodotokov morajo biti najmanj 5,0 m oziroma v skladu s pogoji upravljalca vodotokov.
Kioski, namenjeni storitvenim in nekaterim specifičnim dejavnostim, naj bodo locirani tako, da ne bo oviran promet in funkcija sosednjih objektov. Površina funkcionalnega zemljišča za kiosk naj bo prilagojena velikosti in predvideni namembnosti kioska.
Lokacija za postavitev spominskih in sakralnih obeležij naj bo izbrana na podlagi vsakokratne podrobne urbanistične presoje tako, da se s postavitvijo dopolnjuje prostor in ne ovira promet.
Spominski in sakralni objekti in obeležja na stavbah morajo biti postavljena tako, da ne poslabšajo bivalnih pogojev in varnosti objekta. Na objektih, za katere veljajo pogoji varovanja kulturne dediščine, se smejo spominski in sakralni objekti in obeležja postavljati le v sodelovanju s pristojno organizacijo za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Merila in pogoji za oblikovanje objektov
14. člen
Splošni pogoji:
– novogradnje, nadzidave in dozidave se morajo prilagoditi sosednjim objektom po: površini in gradbeni črti, naklonu streh in smereh slemena, videzu gradbenih materialov, ki so uporabljeni za strehe in fasade, zasnovi izrabe funkcionalnega zemljišča in merilih arhitekturnih elementov,
– namembnost novogradnje mora biti skladna z usmeritvami, ki jih za območje njene lokacije predpisujejo ti PUP. Izraba zemljišča naj bo prilagojena obstoječi izrabi v okolici,
– izvedbe dozidav, nadzidav in spremembe namembnosti so možne pod enakimi pogoji, kot veljajo za novogradnje; dovoljena so tekoča vzdrževalna dela in notranje adaptacije kolikor ni določeno drugače,
– pomožni objekti kot so garaže, drvarnice, shrambe, vrtne lope, pergole, nadstreški, ipd. so dovoljeni le, kadar v sklopu obstoječih objektov ni možno zadovoljiti manjkajočih prostorskih potreb. Pri novogradnjah se garaže in drugi pomožni objekti uredijo v sklopu objekta. Za pomožne objekte veljajo enaki pogoji glede motilnih vplivov ha okolico, kot to velja za novogradnje.
15. člen
Drugi pogoji za oblikovanje objektov: Pogoji oblikovanja novogradenj, adaptacij, rekonstrukcij, prizidkov in nadzidkov so naslednji:
a) Stanovanjski objekti:
– tloris naj bo praviloma podolgovat (razmerje stranic 1:1,2 – 1:1,5). V strmejših območjih naj bo daljša stranica vzporedna s plastnicami,
– višinski gabarit je obvezno prilagoditi sosednjim objektom,
– streha naj bo z naklonom in kritino prilagojena sosednjim objektom. Izvedba "čopov" in "aherjev" na strehi je možna, kolikor je tako izvedena streha na sosednjih objektih.
b) Pomožni objekti:
– dopustna je izvedba pomožnih objektov kot prizidkov k stanovanjskim ali gospodarskim objektom ali pa izjemoma kot samostojnih objektov. Oblikovno morajo biti usklajeni z obstoječimi sosednjimi objekti s tem, da se upoštevajo pogoji za graditev novih objektov ter gabariti in oblikovne značilnosti sosednji objektov,
– prostostoječe cisterne za plin naj bodo, če je možno brez žičnih ograj. Prostor okoli cisterne naj se ustrezno zasadi.
c) Objekti za primarno kmetijsko proizvodnjo:
– so praviloma enoetažni, z možnostjo izkoriščenega podstrešja, podolgovatega tlorisa, streha, mora biti dvokapnica z opečno kritino ter naklonom 35-40°. Za hrambo kmetijskih strojev je dopustna postavitev nadstreškov, po obliki in izvedbi enakim obstoječim streham,
– gnojne jame in odprta gnojišča morajo biti vodotesna in ustrezno vzdrževana.
d) Ostali gospodarski objekti (proizvodni objekti, obrtne delavnice, objekti družbenega standarda):
– pri oblikovanju teh objektov je potrebno upoštevati načela za določanje stavbne gmote in fasadnih razmerij, na osnovi bodoče funkcije objekta, vertikalne, horizontalne gabarite in strukturo obstoječe zazidave.
e) Ostali objekti:
– njihovo oblikovanje se določa na osnovi funkcije, skupnih meril in posebnosti prostora v posebnem projektu, na osnovi katerega se izdela lokacijska dokumentacija,
– igrala in dodatna oprema obstoječih zelenic, internih dvorišč, stanovanjskih območij, počivališč, igrišč in naprav za rekreacijo, je možno postaviti v skladu s splošnimi principi varnosti (promet, tehnične ureditve) in oblikovno zasnovo območja.
16. člen
Pogoji za adaptacije, rekonstrukcije in vzdrževalna dela.
Za oblikovanje objektov, ki se adaptirajo ali rekonstruirajo, veljajo enaka merila in pogoji kot za novogradnje.
17. člen
Pogoji za ureditev okolice.
Višina zemljišča mora biti prilagojena sosednjemu zemljišču, zato ni dovoljeno nasipavanje in odkopavanje zemljišča izven nivoja sosednjih zemljišč brez dovoljenja. Podporni zidovi so dopustni le v primerih, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. Obdelani morajo biti v naravnih materialih.
Ograje so dopustne, kadar je potrebno zavarovanje zemljišča, objekta ali naprave pred nezaželenimi vplivi okolice in za preprečevanje nedovoljenega prečkanja območij. Ograje in žive meje ne smejo presegati višine l m, razen v primerih posebnih varstvenih zahtev. Od roba ceste morajo biti odmaknjene najmanj 1 m in ne smejo zmanjševati preglednosti ceste; odmik ograje od roba ceste se lahko spremeni, kadar to omogočajo in predpisujejo drugi podzakonski akti.
Po končanem posegu v prostor je obvezna zasaditev zemljišča z avtohtonim zelenjem.
V. PROMETNO UREJANJE
18. člen
Načrtovanje in izvajanje novega ter preurejanje in sanacija obstoječega prometnega omrežja in naprav mora biti usklajeno s predpisi, ki urejajo to področje ter v skladu s pogoji za varovanje območij in objektov, ki jih urejajo ti prostorski ureditveni pogoji.
Dovozi in priključki na cestno mrežo morajo biti urejeni tako, da se z njimi ne ovira ali ogroža promet in da se ne poškoduje cesta in cestni objekti.
Interni dovozi in pristopi morajo biti navezani na javno prometno omrežje s skupnim priključkom, če je to možno.
Dovozi in priključki se smejo graditi samo s soglasjem pristojne organizacije za vzdrževanje cest.
Pri graditvi oziroma rekonstrukciji cest, stavb in naprav ob cestah se priključki na cestno omrežje predvidijo v projektih za graditev oziroma rekonstrukcijo.
Novogradnja prostostoječih objektov, prizidkov, nadzidav, nadomestnih objektov ni možna, kolikor ni zagotovljen dovoz do parcele, na kateri je predviden poseg.
VI. KOMUNALNO UREJANJE
1. Splošni pogoji za komunalno urejanje
19. člen
Vsi objekti morajo biti priključeni na obstoječe oziroma novozgrajeno komunalno omrežje. Za komunalno opremljenost stavbnega zemljišča skrbi investitor,
– komunalna oprema obsega omrežje in naprave za oskrbo s pitno vodo, naprave in omrežje za odvajanje odpadnih vod, oskrbo z električno energijo ter omrežje in naprave cestnega prometa in zvez,
– načrti komunalnih naprav morajo upoštevati zasnove, ki so jih izdelale pooblaščene delovne organizacije in v skladu z določili predpisov in pravilnikov veljavnih na območju občine Mozirje. Komunalne ureditve morajo biti izvedene na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja (zrak, voda, tla) in ustrezno obrambno zaščitnim zahtevam (varstvo pred požarom, oskrbo v izrednih razmerah, zmanjševanje ogroženosti, itd).
2. Oskrba z vodo
20. člen
Pri vodooskrbi območij je upoštevati naslednje pogoje:
– kjer obstoji ali je v gradnji nov vodovod ali kanalizacija, mora biti vsa nova in dopolnilna gradnja priključena v skladu s pogoji upravljalca,
– v območjih, kjer vodovodno omrežje in naprave ne zagotavljajo zadostne rezerve požarne vode, je potrebno urediti ustrezne tonamenske požarne bazene (oziroma zagotoviti dostope k površinskim vodotokom, če pretoki to dopuščajo), po pogojih, ki jih določi občinska požarna inšpekcijska služba,
– pri objektih, ki imajo vodooskrbo urejeno s kapnico, ni dovoljena uporaba azbestno-cementne kritine,
– lokacije objektov, kjer je predvidena večja poraba vode (hlevi, ipd.), so pogojene s predhodno ureditvijo ustrezne vodooskrbe.
3. Odvajanje odpadnih vod
21. člen
Za odvajanje odpadnih vod veljajo naslednji pogoji:
– v naseljih se načrtuje ločen sistem kanalizacije. Odvod padavinske vode se rešuje sočasno s cestno prometno ureditvijo. Odvod odpadnih vod mora biti urejeno preko obstoječe kanalizacijske mreže,
– kjer kanalizacija ni urejena, mora investitor upoštevati določila strokovnega navodila o urejanju gnojišč in greznic (Uradni list SRS, št. 10/85),
– pri objektih kmetijske proizvodnje je potrebno urediti gnojne jame po pogojih sanitarne inšpekcije.
4. Komunalni odpadki
22. člen
Za odstranjevanje komunalnih odpadkov veljajo naslednji pogoji:
– vrsta komunalnih odpadkov, zbiranje, odvoz in odlaganje ter urejanje in oskrbovanje javnega sanitarnega odlagališča za odpadke v občini Mozirje, je določeno s predpisi, ki urejajo to področje,
– posebne odpadke (odpadne gošče in galvane, usedline barv, kisline, lugi, emulzije, usedline iz lovilcev olj in maščob) ni dovoljeno odlagati na centralno odlagališče komunalnih odpadkov v občini.
5. Energetska oskrba
23. člen
Za oskrbo z električno energijo veljajo naslednji pogoji:
– na področju oskrbe Z električno energijo je potrebno upoštevati veljavne predpise za to področje in zasnovo elektroomrežja,
– upravljalec mora zagotoviti ustrezne napetostne razmere za potrebe gospodinjstev in dejavnosti (obstoječih in predvidenih), na osnovi izpolnitve tehničnih pogojev, ki jih predpiše v elektroenergetskem soglasju pred izdajo gradbenega dovoljenja,
– priključitev novogradenj, adaptiranih in rekonstruiranih objektov na električno omrežje je možno v skladu s pogoji upravljalca,
– graditev objektov, za katere je predvidena poraba večjih količin električne energije, je dopustna le v primeru, da se predhodno zagotovijo ustrezni pogoji, ki jih predpiše pristojna strokovna služba.
VII. VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
24. člen
Z namenom, da se trajno zagotovi ohranitev kulturne dediščine, ki ima posebno vrednost, je upoštevati določila Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Mozirje (Uradni list SRS, št. 27/87).
Spisek objektov in območij razglašenih spomenikov je podan v strokovnih osnovah tega elaborata; lokacije objektov in območij pa so vrisane v grafičnih prilogah od 2-19 v projektu iz 1. člena.
Za vse posege v prostor – pozidan in nepozidan, ki je opredeljen kot kulturna dediščina ali spomenik velja, da se morajo izvajati v sodelovanju s pooblaščeno organizacijo za varstvo naravne in kulturne dediščine, ki predpiše pogoje in izda soglasje. Upošteva se tudi dediščina, ki ni razglašena, a je sestavni del kulturne krajine.
Za območje porečja Savinje in Drete s pritoki, za katero bo izdelana krajinska zasnova, je pri vseh posegih v prostor obvezno dodatno upoštevati še vse usmeritve za varovanje in urejanje prostora iz krajinskih zasnov.
VIII. VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE OKOLJA
1. Posegi v infrastrukturne koridorje
25. člen
Za vse posege v prostor, ki bi segli v varovalne pasove infrastrukturnih objektov, je potrebno pridobiti predhodno soglasje. Enako velja tudi za morebitne posege v območje in tras infrastrukture, ki so načrtovani z dolgoročnim planom občine Mozirje.
– čistilna naprava
– primarni zbiralnik za tranzit odpadnih voda
– rekonstrukcije lokalnih cest
– 20 kV daljnovod.
Soglasjedajalci za nameravane posege v koridorje infrastrukturnih objektov so upravljalci objektov in naprav:
– JP Komunala Mozirje
– Cestno podjetje Celje
– Elektro Celje
– Krajevna skupnost (za krajevne vode, ki jih upravljajo)
– PTT Celje
– Ministrstvo za okolje in prostor – Republiška direkcija za varstvo okolja in urejanje voda, izpostava Celje.
2. Varovanje vodnih virov in vodotokov
26. člen
Za vse posege v varstvene pasove daje pogoje in soglasja pristojna delovna organizacija – upravljalec in skrbnik vodnih virov za oskrbo s pitno vodo.
Varujejo se tudi vsi vodni viri z manjšo izdatnostjo (zajeti in nezajeti), ki nimajo določenega varstvenega pasu. Obvezna je ohranitev in obnavljanje obstoječih hišnih vodnjakov.
Vodotoke, ki tečejo znotraj ureditvenih območij, je treba urediti tako, da bo območje varno pred visokimi vodami. Objekti morajo biti odmaknjeni od bodoče regulacije vsaj 3m. V trimetrskem pasu ne sme biti lociran noben drug objekt ali zasajeno rastlinje, ki bi oviralo prehod ob potoku.
3. Varstvo pred požari
27. člen
Da bi se zagotovilo varstvo naravnih in z delom pridobljenih vrednot pred požari, je pri izdelavi lokacijske dokumentacije za posamezne posege upoštevati pogoje iz soglasja požarne inšpekcije občine Mozirje.
4. Varovanje zraka
28. člen
Vsi viri onesnaženja zraka morajo biti izvedeni, opremljeni in vzdrževani tako, da ne izpuščajo v zrak večjih koncentracij škodljivih snovi, kot je dovoljeno s predpisi, ki urejajo to področje.
Lastniki in druge pravne osebe morajo stalno nadzorovati onesnaženje, ki ga povzročajo viri onesnaževanja zraka v njihovih objektih, obratih ali napravah na način, kot je predpisan s splošnim aktom, sprejetim v soglasju s pristojno inšpekcijsko službo.
5. Varstvo pred hrupom
29. člen
Poseljena območja ob prometnicah je treba varovati pred prekomernim hrupom. Pri tem je upoštevati zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju (Uradni list SRS, št. 15/78). Ocene in meritve hrupa je potrebno upoštevati pri lokacijskih postopkih ter na tej osnovi predpisati odmike oziroma protihrupne zaščite.
V stanovanjskih območjih (obstoječih in predvidenih) so dopustile le take spremljajoče dejavnosti, ki ne povzročajo prekomernega hrupa.
IX. UREJANJE PROSTORA ZA OBRAMBO IN ZAŠČITO
30. člen
Interesi in potrebe po zaklanjanju in zavarovanju prebivalstva in dobrin v izrednih razmerah je urejati skladno z veljavnimi predpisi za to področje.
31. člen
Za varstvo pred požarom je potrebno upoštevati temeljne pogoje in normative, ki so določeni skladno z veljavnimi predpisi za področje varstva pred požarom.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
Prostorski ureditveni pogoji (PUP) so na vpogled občanom, organizacijam in skupnostim pri upravnemu organu občine Mozirje, pristojnem za urejanje prostora ter na Zavodu za urbanistično načrtovanje in razvoj občine Mozirje.
33. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo inšpekcijske službe upravnega organa SO Mozirje.
34. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, prenehajo veljati naslednji urbanistični akti in odloki za:
I. Urbanistično območje naselja Mozirje:
1. ZN Podvrh Mozirje (Uradni list SRS, št. 30/74).
2. ZN stanovanjske cone 3 in 6 Mozirje (Uradni vestnik Celje, št. 9/69).
3. ZN Podvrh 2 (Uradni list SRS, št. 11/81).
II. Ureditveno območje naselja Nazarje:
4. ZN Nazarje – stanovanjsko obrtna cona – RC Celje, št. 353/67 (Uradni vestnik Celje, št. 15/68).
5. ZN stanovanjske četrti Dobletina Nazarje – PB Velenje, št. projekta 308/1 (Uradni vestnik Celje, št. 4/66).
III. Ureditveno območje naselja Rečica ob Savinji:
6. ZN stanovanjske cone Rečica (Uradni vestnik Celje, št. 42/71).
IV. Ureditveno območje naselja Ljubno:
7. ZN obrtno-stanovanjske cone Ljubno ob Savinji (Uradni list SRS, št. 1/74).
8. ZN stanovanjske cone ob Ljubnici (Uradni list SRS, št. 17/80).
9. ZN stanovanjske cone 3 in 4 v Ljubnem (Uradni list SRS, št. 17/74).
V. Ureditveno območje naselja Luče:
10. ZN stanovanjske cone Luče (Uradni vestnik Celje, št. 9/69).
VI. Ureditveno območje naselja Gornji Grad:
11. ZN stanovanjske cone Gornji Grad – ZNG Celje, št. proj. 186/73 (Uradni list SRS, št. 17/74).
12. ZN stanovanjske cone 1 Gornji Grad (Uradni list SRS, št. 42/71).
35. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-11/92-93-01
Mozirje, dne 11. novembra 1993.
Po pooblastilu
Skupščine občine Mozirje
Dominik Miklavc, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost