Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/1993 z dne 19. 11. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/1993 z dne 19. 11. 1993

Kazalo

2321. Statut občine Šmarje pri Jelšah, stran 3087.

Skupščina občine Šmarje pri Jelšah je na podlagi 5. člena Odloka o pristojnosti in delu Skupščine občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list SRS, št. 1/90 in Uradni list RS, št. 45/90, 5/91) na skupni seji vseh treh zborov dne 26. 10. 1993 sprejela
STATUT
občine Šmarje pri Jelšah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Šmarje pri Jelšah je oseba javnega prava in temeljna lokalna skupnost. Območje občine je določeno z zakonom. Občina samostojno ureja lokalne zadeve javnega pomena, ki se nanašajo na delo in življenje občanov, kot tudi zadeve iz pristojnosti države, ki jih država z zakonom prenese na občino.
2. člen
Občina Šmarje pri Jelšah je samostojna gospodarska enota in ima v skladu z zakonom pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja, ustanavljati in voditi javna in druga podjetja, zavode, dajati koncesije in v okviru javnih prihodkov samostojno določati in voditi svoj proračun.
Občina Šmarje pri Jelšah financira svoje temeljne funkcije iz davkov in prispevkov, ki jih predpisuje v skladu z ustavo in zakonom, s prihodki od lastnega premoženja in z dotacijami iz državnega proračuna.
3. člen
Občani občine Šmarje pri Jelšah uresničujejo svojo pravico do občine kot lokalne samouprave prek občinske skupščine in z glasovanjem na volitvah. Občani odločajo o zadevah lokalne samouprave z referendumom in na zborih.
Za pravico glasovanja, volitve in glasovanje velja zakonodaja Republike Slovenije.
4. člen
Občani občine Šmarje pri Jelšah so prebivalci, ki imajo na območju občine stalno prebivališče.
5. člen
Sedež občine je Šmarje pri Jelšah.
Občinska skupščina z odlokom določi praznik občine, grb in druge znake občine.
Občinska skupščina podeljuje zaslužnim občanom in pravnim osebam priznanja, plakete in nagrade. Način podeljevanja, kriterije in druga vprašanja v zvezi s tem določi z odlokom.
Pobuda za predlog občinskega akta
6. člen
Najmanj 400 volilnih upravičencev lahko vloži predlog občinskega akta.
Veljavni so samo podpisi volilnih upravičencev, ki so oddani na listi s popolnim besedilom predloga in datirani. Liste s podpisi je potrebno vložiti pri predsedniku skupščine v 30 dneh po začetku zbiranja podpisov.
Predsednik skupščine mora vloženi predlog in morebitne nasprotne predloge pristojnih organov predložiti skupščini v odločanje. Skupščina mora o pobudi iz tega člena odločiti najkasneje v treh mesecih od dneva vložitve akta.
7. člen
Občina Šmarje pri Jelšah sodeluje ter se povezuje po načelu prostovoljnosti z drugimi občinami na območju Republike Slovenije. Občina Šmarje pri Jelšah sodeluje in se povezuje z lokalnimi skupnostmi drugih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti na osnovi načel prostovoljnosti ter reciprocitete.
II. OBMOČJE OBČINE
8. člen
Občina Šmarje pri Jelšah obsega območje naslednjih krajevnih skupnosti: Bistrica ob Sotli, Buče, Dobovec, Donačka gora, Kostrivnica, Kozje, Kristan Vrh, Lesično, Mestinje, Osredek, Podčetrtek, Podsreda, Polje ob Sotli, Pristava, Rogaška Slatina, Rogatec, Sladka Gora, Sv. Florjan, Šentvid, Šmarje pri Jelšah, Tinsko, Vinski Vrh, Virštanj, Zagorje, Zibika.
Sprememba območja ali imena obstoječih krajevnih skupnosti se določi z odlokom občine po predhodno izvedenem referendumu prebivalcev določenih naselij o vključitvi v določeno krajevno skupnost.
9. člen
Krajevne skupnosti se lahko povezujejo med seboj po načelu prostovoljnosti in solidarnosti, v ta namen združujejo sredstva in oblikujejo skupne organe, organizacije in službe za opravljanje skupnih zadev.
Krajevne skupnosti, ki se odločijo za povezovanje po prejšnjem odstavku sklenejo sporazum o povezovanju.
10. člen
Občina Šmarje pri Jelšah s posebnim aktom prenese opravljanje posameznih lokalnih zadev javnega pomena na posamezno krajevno skupnost. Odločitev o prenosu opravljanja posameznih lokalnih zadev javnega pomena sprejme skupščina občine.
III. NALOGE OBČINE
11. člen
Občina v okviru ustave in zakona:
– samostojno ureja in opravlja lokalne zadeve javnega pomena, ki zadevajo samo prebivalce občine
– izvršuje zadeve iz pristojnosti države, ki so nanjo prenesene z zakonom.
Občina samostojno ureja in opravlja zlasti naslednje lokalne zadeve javnega pomena:
– razpolaga in upravlja z občinskim premoženjem
– omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine
– planira razvoj občine
– sprejema občinske prostorske plane in prostorske izvedbene akte
– ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe
– določa pogoje poslovanja lokalnih javnih ustanov, zavodov in javnih služb
– gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti in druge javne površine
– ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj ter gradi socialna stanovanja
– skrbi za vzgojno, izobraževalno, kulturno in športno dejavnost
– skrbi za razvoj športa in rekreacije
– predpisuje lokalne davke in druge dajatve, za katere je pooblaščena z zakonom
– določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine
– sprejema statut občine, občinske odloke, odredbe, pravilnike in sklepe
– ustanavlja občinske ustanove, zavode, sklade in organe občinske uprave, podjetja in direkcije.
IV. ORGANI OBČINE
12. člen
Organi občine so: skupščina, komisije skupščine s pravico samostojnega odločanja, izvršni svet in občinski upravni organi.
Skupščina občine Pristojnosti
13. člen
Pristojnosti skupščine so:
– sprejema občinski proračun in zaključni račun
– voli in razrešuje predsednika skupščine in podpredsednika skupščine, predsednike zborov in predsednike ter člane svojih delovnih teles
– voli in razrešuje predsednika in člane občinskega izvršnega sveta
– voli oziroma imenuje in razrešuje funkcionarje občinskih upravnih organov
– imenuje nosilce javnih in drugih funkcij, za katere to določa zakon, oziroma daje soglasje k imenovanju
– opravlja druge zadeve, za katere to določa zakon.
V okviru pristojnosti občine iz 11. člena tega statuta odloča praviloma skupščina občine, če ni v skladu z zakonom, tem statutom ali drugim predpisom pristojen odločati izvršni svet, upravni organi ali drugi organi občine.
Javnost dela skupščine
14. člen
Delo skupščine in njenih organov je javno. Način uresničevanja javnosti dela se določi s poslovnikom skupščine.
Načelo javnosti se sme omejevati le takrat, ko tako določa zakon.
Sestava skupščine
15. člen
Skupščino občine sestavljajo družbenopolitični zbor, zbor krajevnih skupnosti in zbor Združenega dela.
Družbenopolitični zbor ima 28 delegatov, zbor krajevnih skupnosti ima 28 delegatov, zbor združenega dela ima 28 delegatov.
V zboru krajevnih skupnosti ima vsaka krajevna skupnost najmanj enega delegata.
Obravnavanje in odločanje na skupni seji vseh treh zborov o vseh vprašanjih pristojnosti skupščine
16. člen
Družbenopolitični zbor, zbor krajevnih skupnosti in zbor združenega dela obravnavajo in odločajo o vseh vprašanjih iz pristojnosti skupščine občine na skupni seji.
Sklepčnost se ugotavlja od skupnega števila delegatov vseh zborov. Sklepčnost je podana, če je navzoča večina delegatov. Odločitev je sprejeta, če je zanjo glasovala večina navzočih delegatov vseh treh zborov, razen če se s tem statutom, zakonom ali občinskim odlokom ne zahteva višja stopnja soglasja.
Glasovanje je javno, razen v primerih, ko ta statut določa, da je tajno. Tajno pa je lahko tudi v primerih, ko v skladu s poslovnikom tako odločijo delegati.
Predsednik in podpredsednik občinske skupščine in predsedniki zborov
17. člen
Skupščina občine ima predsednika skupščine in enega podpredsednika, ki jih izvoli izmed delegatov v zborih skupščine. Predsednik skupščine in podpredsednik se volita za štiri leta.
18. člen
Kandidate za predsednika skupščine in podpredsednika skupščine lahko predlaga najmanj 10 delegatov.
Posamezni delegat lahko podpre samo en predlog kandidata za predsednika skupščine oziroma podpredsednika.
Volitve predsednika in podpredsednika skupščine so tajne.
Razrešitev predsednika in podpredsednika skupščine lahko zahteva najmanj 10 delegatov.
Postopek volitev in razrešitev se uredi s poslovnikom skupščine.
19. člen
Predsednik skupščine:
– predstavlja skupščino in občino
– sklicuje in vodi sejo skupščine
– skrbi, da delo skupščine poteka po skupščinskem poslovniku
– podpisuje odloke in druge akte, ki jih sprejema skupščina
– opravlja druge zadeve, ki so mu zaupane s skupščinskem poslovnikom ali sklepom skupščine.
20. člen
Predsednika skupščine v primeru razrešitve, odsotnosti ali zadržanosti nadomestuje podpredsednik skupščine.
21. člen
Predsednik skupščine, skupaj s podpredsednikom, s predsedniki zborov in predsednikom IS:
– obravnava vprašanja usklajevanja in programiranje dela občinske skupščine in delovnih teles v skupščini
– skrbi za izvajanje poslovnika skupščine
– razlaga določbe poslovnika glede na pristojnosti zborov in delovnih teles
– sprejema stališča o drugih, s poslovnikom skupščine določenih vprašanjih, ki so pomembna za delo skupščine.
Sekretar skupščine
23. člen
Skupščina občine ima sekretarja, ki ga na predlog predsednika skupščine imenuje skupščina.
Sekretar skupščine se imenuje za dobo 4 let.
Za svoje delo je sekretar odgovoren skupščini občine in predsedniku skupščine.
Strokovne službe
24. člen
Skupščina občine lahko ustanovi strokovne, posvetovalne in druge službe, ki so potrebne za opravljanje zadev v zvezi z delom skupščine.
Delovna telesa skupščine
25. člen
Skupščina občine lahko ustanavlja komisije, odbore in druga stalna ali občasna delovna telesa, da proučijo predloge odlokov in drugih splošnih aktov, da proučijo druga vprašanja s svojega delovnega področja in da spremljajo izvrševanje odlokov in drugih aktov skupščine.
Sestavo, naloge in način dela delovnih teles določa poslovnik skupščine ali akt o ustanovitvi delovnih teles.
Revizijska komisija
26. člen
Za pregled računov, ki se nanašajo na računovodsko izpeljavo sklepov skupščine, izvršnega sveta in upravnih organov predvsem s področja lokalnih zadev, ki jih občina ureja samostojno, se ustanovi revizijska komisija.
Revizijsko komisijo sestavlja 5 članov, ki jih izvoli skupščina. Tri člane izvoli iz vrst delegatov, dva pa iz vrst neodvisnih finančnih strokovnjakov.
V revizijsko komisijo ne morejo biti izvoljeni funkcionarji in drugi profesionalni delavci skupščine, izvršnega sveta in upravnih organov.
Komisija predloži poročilo o opravljenem pregledu računov neposredno skupščini.
Komisije s pristojnostjo samostojnega odločanja
27. člen
Skupščina lahko ustanovi komisije s pravico samostojnega odločanja. Takšne komisije samostojno odločajo v okviru pristojnosti in pooblastil, ki jih posamezni komisiji določi skupščina.
Akti skupščine
28. člen
Skupščina sprejema odloke, planske akte, občinski proračun, priporočila, sklepe, odločbe in daje obvezne razlage odlokov.
Odlok in drugi splošni akt lahko predlaga izvršni svet, upravni organ, vsak delegat in delovna telesa skupščine.
Postopek za sprejemanje odlokov in drugih splošnih aktov se določi v poslovniku skupščine, pri čemer se odloki sprejemajo v dvofaznem postopku, razen v primerih, ki so določeni s poslovnikom.
Poslovnik skupščine
29. člen
Skupščina občine ima. poslovnik, ki ga sprejme z dvetretjinsko večino glasov navzočih delegatov.
Izvršni svet
30. člen
Izvršni svet je izvršilni organ skupščine občine.
Skupščini je odgovoren v okviru pravic in dolžnosti občine za stanje na vseh področjih življenja in dela, za izvajanje politike in izvrševanje odlokov in drugih splošnih aktov skupščine ter za delo občinskih upravnih organov.
Izvršni svet opravlja svoje pravice in dolžnosti na podlagi in v okviru tega statuta in zakona.
Sestava izvršnega sveta
31. člen
Izvršni svet sestavljajo predsednik, dva podpredsednika in največ deset članov, ki jih izvoli skupščina.
32. člen
Kandidata za predsednika izvršnega sveta lahko predlaga najmanj 10 delegatov.
Kandidat za predsednika izvršnega sveta predlaga kandidate za podpredsednika in člane izvršnega sveta.
Delegati skupščine glasujejo o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov izvršnega sveta kot izvršnem svetu v celoti.
V poslovniku skupščine se podrobneje uredi postopek predlaganja in volitev kandidatov za predsednika izvršnega sveta, podpredsednika in članov izvršnega sveta.
V poslovniku se podrobneje uredijo tudi vprašanja v zvezi z razrešitvijo in odstopom predsednika izvršnega sveta in nezaupnico izvršnemu svetu.
33. člen
Ob izvolitvi članov izvršnega sveta izvoli skupščina občine na predlog predsednika izvršnega sveta izmed članov sveta občinske sekretarje, ki bodo vodili posamezne sekretariate, in druge z zakonom določene funkcionarje, ki bodo vodili občinske upravne organe.
34. člen
Predsednik izvršnega sveta ima pravico predlagati skupščini občine razrešitev posameznih članov izvršnega sveta in izvolitev novih.
Razrešitev ali odstop predsednika izvršnega sveta ali odstop večine članov izvršnega sveta ima za posledico odstop celotnega izvršnega sveta.
Če izvršni svet kolektivno odstopi ali če mu je izglasovana nezaupnica, ostane v svoji funkciji do izvolitve novega izvršnega sveta.
35. člen
Izvršni svet:
Vprašanje zaupnice izvršnemu svetu mora skupščina občodlokov, plana in drugih splošnih aktov skupščine
– izdaja odredbe in druge predpise za izvrševanje občinskih odlokov
– predlaga odloke in druge splošne akte iz pristojnosti občinske skupščine
– skupščini občine predlaga plan občine, občinski proračun in zaključni račun proračuna
– izvršuje občinski proračun
– sprejema ukrepe za zaščito in reševanje ljudi ter materialnih dobrin ob naravnih in drugih nesrečah ter ukrepa za odpravo posledic teh nesreč
– upravlja z občinskim premoženjem
– opravlja druge zadeve, za katere je pristojen po zakonu, tem statutu, občinskem odloku in sklepih skupščine občine.
36. člen
Izvršni svet dela in odloča o vprašanjih iz svoje pristojnosti na seji.
Izvršni svet odloča z večino glasov vseh članov.
37. člen
Predsednik izvršnega sveta predstavlja izvršni svet, sklicuje sejo izvršnega sveta in ji predseduje ter skrbi za izvajanje sklepov izvršnega sveta.
Predsednika izvršnega sveta v njegovi odsotnosti ali daljši zadržanosti nadomestuje podpredsednik.
38. člen
Izvršni svet je dolžan obveščati skupščino občine o svojem delu.
Izvršni svet je dolžan dati zborom skupščine občine na njihovo zahtevo poročilo o izvajanju politike in o izvrševanju zakonov in aktov skupščine občine.
Nezaupnica izvršnemu svetu
39. člen
Najmanj 10 delegatov skupščine lahko zahteva, da se v skupščini sproži obravnava pomembnejšega vprašanja v zvezi z delom izvršnega sveta kot celote oziroma z njegovo politiko, v zvezi z delom posameznega člana izvršnega sveta oziroma predstojnika občinskega upravnega organa (interpelacija v zvezi z delom izvršnega sveta oziroma posameznega člana izvršnega sveta ali predstojnika upravnega organa).
Če po razpravi delegati izvršnemu svetu, posameznemu članu oziroma predstojniku občinskega upravnega organa izglasujejo nezaupnico, je ta s tem razrešen.
Zaupnica izvršnemu svetu na njegovo zahtevo
40. člen
Predsednik izvršnega sveta lahko postavi v skupščini vprašanje zaupnice izvršnemu svetu, če meni, da izvršni svet ne bo mogel zagotoviti izvajanja določene politike ali izvrševanja odloka ali drugega splošnega akta skupščine občine, katerega izdaja se predlaga, ali da ne more prevzeti odgovornosti za opravljanje svoje funkcije, če ne bo sprejet predlagani odlok ali drug splošni akt, katerega izdajo izvršni svet predlaga.
Vprašanje zaupnice izvršnemu svetu mora skupščina občine obravnavati.
Če skupščina izglasuje izvršnemu svetu nezaupnico, je ta s tem razrešen.
Občinski upravni organi
41. člen
Zadeve državne uprave iz občinske pristojnosti opravljajo občinski sekretariati, drugi občinski upravni organi in organizacije, ki se ustanovijo z odlokom.
Z odlokom se določi tudi njihovo delovno področje.
42. člen
Za potrebe občinskih upravnih organov se lahko ustanovijo strokovne in druge službe.
43. člen
Kolikor zakon ne določa drugače, voli funkcionarje občinskih upravnih organov skupščina občine na predlog predsednika izvršnega sveta, vodje občinskih upravnih organizacij pa imenuje izvršni svet.
Vodje občinskih upravnih organov se imenujejo za štiri leta.
V. PREMOŽENJE OBČINE
44. člen
Občina ima svoj proračun in predpisuje občinske davke in druge dajatve ob pogojih, ki jih določa zakon.
45. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar.
Odsvojitev posameznih delov premoženja občine je dopustna le proti plačilu njene vrednosti.
46. člen
Dohodki, ki jih občina ustvari s svojih premoženjem, so zlasti:
1. dohodki od zakupnin in najemnin za oddana zemljišča in objekte, ki so občinska lastnina,
2. dohodki od občinskih podjetij in ustanov, ki poslujejo po pravilih zasebnega prava,
3. dohodki od vlaganj denarnih sredstev (kapitalskih vlaganj) občine,
4. dohodki od vrednostnih papirjev in drugih pravic občine,
5. dobiček javnih podjetij in drugih javnih ustanov ter dohodki od koncesij.
47. člen
Občina lahko za izredne izdatke proračuna najema posojila. Občina lahko najame posojilo tudi za vračilo dolgov.
48. člen
Država zagotavlja občini sredstva za financiranje državnih nalog in javnih služb, katerih opravljanje prenese na občino, in sicer po merilih, ki jih določa zakon.
Z dodatnimi sredstvi država zagotavlja občini tudi sofinanciranje njenih funkcij, kadar ta zaradi svoje slabše gospodarske razvitosti ne more z lastnimi viri zagotoviti njihovega financiranja.
49. člen
Gospodarska in druga pridobitna podjetja in ustanove lahko občina ustanavlja v obsegu, ki ne ovira opravljanja njenih javnopravnih funkcij.
50. člen
Občina lahko v obsegu, ki ne ovira opravljanja njenih javnopravnih funkcij, vlaga denarna sredstva v zasebno-pravne subjekte in kupuje vrednostne papirje. Občina ne sme kupovati tujih vrednostnih papirjev.
51. člen
Občina skrbi za zagotavljanje javnih dobrin v okviru javnih služb.
Javne službe zagotavlja občina pod pogoji, ki jih določi zakon:
– neposredno v okviru občinskih služb,
– z ustanavljanjem javnih podjetij in javnih zavodov,
– z dajanjem koncesij.
Javne dobrine, ki jih občina obvezno zagotavlja, določa zakon.
52. člen
Za zagotavljanje javnih dobrin lahko občina vlaga kapital v dejavnost oseb zasebnega prava.
VI. OBRAMBA IN ZAŠČITA
53. člen
Občina Šmarje pri Jelšah v skladu z Ustavo in Zakonom o obrambi in zaščiti na svojem območju ureja in organizira obrambo ter zaščito, v vojni pa organizira in vodi odpor. Ob naravnih in drugih nesrečah sprejema ukrepe za zaščito in reševanje ljudi in materialnih dobrin. Pristojnosti in odgovornosti organov občine ureja odlok, ki ga sprejme skupščina.
VII. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA
54. člen
Predlog za spremembo in dopolnitev statuta oziroma za pripravo novega statuta lahko da najmanj 15 delegatov, predsednik skupščine in izvršni svet.
O predlogu za spremembo, dopolnitev oziroma pripravo novega statuta odloča skupščina občine.
55. člen
Osnutek dopolnitev in sprememb statuta in osnutek novega statuta izdela delovno telo skupščine, sprejme pa ga skupščina občine z večino glasov prisotnih delegatov.
Skupščina občine da sprejet osnutek sprememb, dopolnitev oziroma osnutek novega statuta v javno razpravo.
Javna razprava osnutka sprememb in dopolnitev statuta ni potrebna, če so te spremembe in dopolnitve izdelane na podlagi odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije ali zaradi spremembe zakonodaje.
56. člen
Po končani javni razpravi pripravi delovno telo skupščine občine predlog sprememb in dopolnitev statuta ter predlog novega statuta in ga da skupščini v sprejem.
Predlog sprememb in dopolnitev statuta oziroma predlog novega statuta je sprejet, če zanj glasuje 2/3 delegatov, navzočih na seji.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
57. člen
Odloki in drugi akti Skupščine občine Šmarje pri Jelšah in njenega izvršnega sveta morajo biti usklajeni s statutom občine v roku 6 mesecev od pričetka veljavnosti statuta.
58. člen
Z dnem uveljavitve statuta preneha veljati Statut Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list SR Slovenije, št. 5/75, 10/75, 3/78, 6/82, 21/83, 5/86) in Odlok o pristojnosti in delu Skupščine občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list SRS, št. i/90 in Uradni list RS, št. 45/90, 5/91).
59. člen
Ta statut začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01300-0043/93-001
Šmarje pri Jelšah, dne 26. oktobra 1993.
Predsednik
Skupščine občine
Šmarje pri Jelšah
Jože Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost