Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1993 z dne 5. 11. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1993 z dne 5. 11. 1993

Kazalo

2251. Uredba o spremembah uredbe o pogojih za pridobitev pravice do deleža sredstev za plačilo prispevkov za socialno zavarovanje samostojnega kulturnega delavca iz državnega proračuna, stran 2998.

Na podlagi 7. in 9. člena Zakona o samostojnih kulturnih delavcih (Uradni list SRS, št. 9/82) in 12. člena Ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k Ustavi Socialistične republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 32/89) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o spremembah uredbe o pogojih za pridobitev pravice do deleža sredstev za plačilo prispevkov za socialno zavarovanje samostojnega kulturnega delavca iz državnega proračuna
1. člen
V 2. členu uredbe o pogojih za pridobitev pravice do deleža sredstev za plačilo prispevkov za socialno zavarovanje samostojnega kulturnega delavca iz državnega proračuna (Uradni list Republike Slovenije, št. 46/93) se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
"- da mu njegov dohodkovni položaj ne zagotavlja normalnih pogojev za delo".
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Predlagateljev dohodkovni položaj ne zagotavlja normalnih pogojev za delo, če je priliv na njegov žiro račun v zadnjih dvanajstih mesecih pred vložitvijo zahtevka ali v preteklem koledarskem letu, povečan za plačane akontacije davkov ter zmanjšan za potrebne stroške v višini, kot se upoštevajo pri določitvi osnove za davek iz premoženjskih pravic, manjši od vsote dvanajstih plač, ki jih je ministrstvo, pristojno za kulturo, zagotovilo v istem obdobju zaposlenim v kulturnih ustanovah, v obsegu izhodiščne plače, določene s kolektivno pogodbo za negospodarstvo, pomnožene s koeficientom 4,2, zmanjšane za plačane prispevke.
Priliv na predlagateljev žiro račun se zmanjša tudi za. sredstva, ki jih je predlagatelj plačal v istem obdobju za svoje socialno zavarovanje."
3. člen
Zadnji odstavek 6. člena se spremeni tako. da se glasi:
"V primeru, da predlagatelj ne presega zneska iz 3. člena te uredbe za več kot 10%, se pravica zniža za polovico."
4. člen
7. člen se spremeni tako, da se v zadnjem odstavku črtata besedi: "in premoženjski".
5. člen
Besedilo 2. točke 9. člena se za prvo vejico spremeni tako, da se glasi: "izpisek iz žiro računa za zadnjih 12 mesecev pred vložitvijo zahtevka".
6. člen
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Upravičenec do plačila prispevkov za socialno zavarovanje mora vsako leto do konca januarja predložiti ministrstvu, pristojnemu za kulturo, izpisek iz žiro računa za preteklo koledarsko leto."
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-04/93-3/3-8
Ljubljana, dne 26. oktobra 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost