Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1993 z dne 6. 8. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1993 z dne 6. 8. 1993

Kazalo

1805. Uredba o pogojih za pridobitev pravice do deleža sredstev za plačilo prispevkov za socialno zavarovanje samostojnega kulturnega delavca iz državnega proračuna, stran 2486.

Na podlagi 7. in 9. člena Zakona o samostojnih kulturnih delavcih (Uradni list SRS, št. 9/82) in 12. člena Ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k Ustavi Republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 32/89) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o pogojih za pridobitev pravice do deleža sredstev za plačilo prispevkov za socialno zavarovanje samostojnega kulturnega delavca iz državnega proračuna
1. člen
Ta uredba določa splošne in posebne pogoje, ki jih mora izpolnjevati samostojni kulturni delavec, če želi pridobiti pravico do deleža sredstev za plačilo prispevkov za socialno zavarovanje iz državnega proračuna (v nadaljevanju: pravica do plačila prispevkov za socialno zavarovanje).
2. člen
Samostojni kulturni delavec, ki želi pridobiti pravico do plačila prispevkov za socialno zavarovanje (v nadaljevanju: predlagatelj), mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
– da je vpisan v razvid samostojnih kulturnih delavcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo;
– da je državljan Republike Slovenije ali da je po narodnosti Slovenec;
– da je njegov dohodkovni in premoženjski položaj manj ugoden.
3. člen
Šteje se, da je predlagateljev dohodkovni in premoženjski položaj manj ugoden:
– če osnova za dohodnino (brez upoštevanja znižanja iz 7. in 8. člena Zakona o dohodnini) ne dosega ravni drugega razreda iz 10. člena Zakona o dohodnini,
– če nima v lasti nepremičnine oziroma stanovanja, ki presega veljavne standarde, ali premičnega premoženja večje vrednosti,
– če je priliv sredstev na njegov žiro račun v zadnjih Šestih mesecih pred vložitvijo zahtevka manjši od šestkratnika povprečne plače vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji v istem obdobju.
4. člen
Poleg splošnih pogojev mora predlagatelj izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
 
1. LITERARNA DEJAVNOST
PISATELJ, ESEJIST
– 2 objavljeni književni deli ali več književnih del v prozi oziroma esejističnih spisov (skupaj najmanj 20 avtorskih pol);
PESNIK
– 2 pesniški zbirki;
DRAMATIK
AVTOR RADIJSKIH IGER
– 1 krstno uprizorjeno ali dve objavljeni dramski deli;
– ali 4 uresničene oziroma 6 objavljenih radijskih iger;
SCENARIST
– 1 uresničen celovečerni igrani film;
– ali 2 uresničena televizijska filma (najmanj po 60 min.) ali televizijsko serijo dokumentarne ali igrane vsebine, dolgo najmanj 150 min.;
– ali 4 dokumentarne filme v filmski ali video produkciji;
– ali 4 kratke igrane filme v filmski ali video produkciji;
– 1 uresničen scenarij za celovečerni animirani ali lutkovni film ali scenarije za več kratkih animiranih ali lutkovnih filmov v skupni dolžini najmanj 40 min.;
UMETNOSTNI KRITIK
KUSTOS
– objavljene kritiške ali strokovne spise (skupaj najmanj 20 avtorskih pol).
 
2. PREVAJALSKA DEJAVNOST na področju leposlovnih zvrsti ali znanstvene ali strokovne literature s humanističnega in družboslovnega področja (vede: literarna zgodovina in teorija, umetnostna zgodovina in teorija, klasična filologija. jezikoslovje, arheologija, arhitektura, urbanizem, etnologija, muzikologija, zgodovina, filozofija, sociologija, psihologija, pedagogika, politologija, ekonomija, pravo, geografija)
PREVAJALEC
– dva objavljena knjižna prevoda ali več objavljenih prevodov krajših del v prozi (skupaj najmanj 40 avtorskih pol) ali verzih (skupaj najmanj 4000 verzov);
– dva objavljena knjižna prevoda znanstvenih ali strokovnih del ali več objavljenih prevodov krajših del (skupaj najmanj 40 avtorskih pol);
– ali 8 uprizorjenih ali objavljenih prevodov, lutkovnih, radijskih ali televizijskih iger;
– ali 40 objavljenih prevodov in priredb besedil za podnaslavljanje celovečernih filmov.
 
3. LIKOVNA DEJAVNOST
SLIKAR
KIPAR
GRAFIK
ILUSTRATOR
FOTOGRAF
– 1 samostojno in 1 selekcionirano razstavo s strokovno predstavitvijo predlagateljevih del;
– ali 3 selekcionirane razstave s strokovno predstavitvijo predlagateljevih del;
– ali ilustracije 3 izdanih knjižnih del;
– ali 3 vizualne kreacije lutkovnih predstav;
– ali likovno opremo 4 večjih scenskih ali televizijskih projektov;
VIDEO USTVARJALEC
– 1 samostojno in 1 selekcionirano predstavitev na strokovno vodenih prezentacijah ali videofestivalih.
KONZERVATOR
– najmanj 5 del, objavljenih v strokovnih publikacijah;
RESTAVRATOR
– najmanj 5 samostojno izvedenih restavratorskih del, katerih rezultati so strokovno preverjeni in je njih poročilo objavljeno v strokovnem tisku;
OBLIKOVALEC
– sodelovanje na 3 selekcioniranih razstavah s strokovno predstavitvijo del;
– ali 1 samostojno razstavo s strokovno predstavitvijo del;
– ali 3 objave dela v strokovnih publikacijah;
– ali 5 izvedenih del oziroma del, ki so še v fazi industrijske izvedbe s področja industrijskega oblikovanja;
ARHITEKT
– 3 razstave ali objave dela, od katerih mora biti vsaj ena samostojna s strokovno predstavitvijo predlagateljevih del;
– ali izvedeno delo, ovrednoteno v strokovnih publikacijah;
– ali uspešno sodelovanje na strokovno izvedenih javnih natečajih z uvrstitvijo vsaj 4 projektov med nagrajene ali odkupljene, pri katerih je predlagatelj avtor;
SCENOGRAF
KOSTUMOGRAF
– 10 samostojnih gledaliških kostumografij oziroma samostojnih gledaliških scenografij;
– ali 10 samostojnih televizijskih scenografij, oziroma samostojnih televizijskih kostumografij;
– ali 5 samostojnih kostumografij oziroma samostojnih scenografij za celovečerne igrane filme;
– ali 14 kostumografij oziroma scenografij kratkih igranih filmov;
– ali scenografije 4 celovečernih ali 14 kratkih animiranih ali lutkovnih filmov.
 
4. GLEDALIŠKA DEJAVNOST
IGRALEC
– 5 večjih gledaliških vlog;
– ali 8 večjih vlog v televizijskih dramah
– ali 15 večjih vlog v radijskih igrah;
– ali 8 vidnih gledaliških vlog;
– ali 15 vidnih vlog v televizijskih dramah;
REŽISER
– 5 gledaliških režij ali 5 režij televizijskih dram;
– ali 10 režij radijskih iger, ki so daljše kot 30 minut;
DRAMATURG
– 8 gledaliških dramaturgij;
– ali 12 dramaturgij televizijskih iger;
 
5. FILMSKA DEJAVNOST
REŽISER
– režiji 2 celovečernih igranih filmov;
– ali režije 4 televizijskih filmov (vsak najmanj po 60 min.) ali režijo televizijske serije igrane ali dokumentarne vsebine, dolgo najmanj 150 min.;
– ali režije 4 dokumentarnih filmov v filmski ali video produkciji:
– ali režije 3 kratkih igranih filmov v filmski ali video produkciji;
– ali režije štirideset minut animiranih ali lutkovnih filmov;
GLAVNI SNEMALEC
– snemalno delo pri celovečernih igranih filmih;
– ali snemalno delo pri 8 televizijskih igranih ali dokumentarnih filmih;
– ali snemalno delo pri televizijski seriji igrane ali dokumentarne vsebine, dolgi najmanj 150 min.;
– ali snemalno delo pri 6 kratkih igranih filmih v filmski ali video produkciji;
– ali snemalno delo pri 6 kratkih igranih filmih v filmski ali video produkciji (vsak dolžine najmanj 30 min.);
– ali snemalno delo pri 80 min. animiranih ali lutkovnih filmih;
RISAR ZNAČAJEV
– opravljeno risanje 40 minut animiranih filmov;
ANIMATOR
– animacijo 40 minut animiranih ali lutkovnih filmov;
MONTAŽER
– opravljene montaže 6 celovečernih igranih filmov;
– ali opravljene montaže 10 televizijskih ali dokumentarnih filmov;
– ali montaže 3 televizijskih serij, dolgih najmanj po 150 min.
REŽISER TONA
– opravljene režije tona 6 celovečernih igranih filmov ali 10 televizijskih filmov;
– ali opravljene režije tona 10 kratkih igranih, dokumentarnih filmov;
– ali opravljene režije tona 80 min. animiranih filmov;
KREATOR MASKE
– opravljene kreacije maske v 8 celovečernih igranih filmih;
– opravljene kreacije maske v 14 kratkih igranih ali televizijskih filmih;
IGRALEC
– 3 nosilne vloge v celovečernih igranih filmih;
– ali 8 vidnejših vlog v celovečernih igranih filmih.
 
6. GLASBENA DEJAVNOST
SKLADATELJ
– 2 večji simfonični deli v izvedbi poklicnih orkestrov, izvedeni javno ali v radijskih oziroma televizijskih programih ali dostopni na nosilcih zvoka;
– ali 2 celovečerni vokalno-instrumentalni ali glasbeno scenski deli v izvedbi poklicnih poustvarjalcev, izvedeni javno ali v radijskih oziroma televizijskih programih ali dostopni na nosilcih zvoka;
– ali 10 komornih ali solističnih glasbenih del v izvedbi poklicnih poustvarjalcev, izvedenih javno ali v radijskih oziroma televizijskih programih ali dostopnih na nosilcih zvoka;
– ali izvirno glasbo za 4 celovečerne igrane ali za 6 dokumentarnih ali televizijskih filmov;
– ali izvirno glasbo za 8 gledaliških ali drugih scenskih uprizoritev oziroma večmedijskih projektov;
DIRIGENT
– poustvarjanje 4 celovečernih programov v izvedbi poklicnih poustvarjalcev, izvedenih javno ali v radijskih oziroma televizijskih programih ali dostopnih na drugih nosilcih zvoka;
– ali poustvarjanje 8 glasbenih del v skupni dolžini 240 minut v izvedbi poklicnih poustvarjalcev, izvedenih javno ali v radijskih oziroma televizijskih programih ali dostopnih na drugih nosilcih zvoka;
INSTRUMENTALIST PEVEC
– poustvarjanje 8 celovečernih solističnih koncertov oziroma glavnih vlog v vokalno-instrumentalnih delih, izvedenih v javnosti ali v radijskih in televizijskih programih ali dostopnih na drugih nosilcih zvoka;
– ali poustvarjanje v 12 komornih delih, izvedenih v javnosti ali v radijskih in televizijskih programih ali dostopnih na drugih nosilcih zvoka;
REŽISER ZVOKA
– opravljeni režiji zvoka 2 velikih glasbenih projektov;
– ali deset zapisov, objavljenih na nosilcih zvoka.
 
7. PLESNA DEJAVNOST KOREOGRAF
– dve ali več izvedenih koreografij v skupni dolžini najmanj 200 min.;
– dve ali več izvedenih koreografij na televiziji ali filmu v skupni dolžini najmanj 200 min.;
– ali kontinuirano koreografsko ustvarjanje v gledaliških, filmskih, televizijskih in drugih projektih;
PLESALEC
– odplesanih 5 nosilnih vlog;
– ali 15 krajših plesnih vlog.
Pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev iz tega člena se upošteva tudi kombinirano izpolnjevanje kvantitativnih kriterijev v okviru ene ali več dejavnosti, katerega seštevek v procentih mora predstavljati stoodstotno celoto.
5. člen
Dela iz 4. člena te uredbe morajo pomeniti kakovosten prispevek k slovenski kulturi in morajo biti praviloma opravljena pri za to specializiranih izvajalcih, ki v strokovni javnosti pomenijo prostor, kjer so že uveljavljene kulturne in strokovne vrednote glede na kvalitetno raven.
6. člen
Predlagatelj, ki izpolnjuje pogoje iz 2., 4. in 5. člena oziroma iz 2. in 8. člena te uredbe, je upravičen do plačila prispevkov:
– za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od najnižje pokojninske osnove,
– za vse pravice iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja,
– za pravice za primer brezposelnosti.
V primeru, da dohodkovni položaj predlagatelja presega davčno osnovo iz prve in tretje alinee 3. člena za 20% se pravica zniža za polovico.
7. člen
Predlagatelju, ki izpolnjuje pogoje iz 2., 4. in 5. člena, se prizna pravica iz prejšnjega člena za dobo 5 let.
Minister, pristojen za kulturo, ponovno odloči o pravici iz prvega odstavka tega člena na podlagi vloge samostojnega kulturnega delavca, ki jo ta vloži najkasneje 4 mesece pred pretekom roka iz prejšnjega odstavka. Iz nje mora biti razvidno, da je predlagatelj v zadnjih petih letih ponovno izpolnil pogoje iz 4. in 5. člena te uredbe.
Samostojnemu kulturnemu delavcu, ki je opravljal dejavnosti iz 4. člena te uredbe najmanj 25 let in mu manjka največ 10 let do polne pokojninske dobe ter izpolnjuje splošne in posebne pogoje iz te uredbe, se prizna pravica do plačila prispevkov za socialno zavarovanje do izpolnitve polne pokojninske dobe.
Dohodkovni in premoženjski položaj se preverja vsako leto. V primeru, da niso izpolnjeni pogoji iz 3. člena te uredbe, se pravica odvzame.
8. člen
Ne glede na pogoje, določene v 4. in 5. členu te uredbe, lahko samostojni kulturni delavec, ki prvič uveljavlja pravico iz 6. člena te uredbe, zaprosi, da se mu ta pravica prizna pod pogoji iz tega člena za čas 3 let. V tem primeru mora izpolnjevati poleg splošnih pogojev iz 2. člena te uredbe še naslednje posebne pogoje:
– da je s šolanjem pridobil usposobljenost za poklicno opravljanje dejavnosti iz 4. člena te uredbe,
– da od takrat nista minili več kot 2 leti,
– da je iz njegovega dela razviden samostojen pristop k umetniškemu delu oziroma izraženo samostojno avtorstvo.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko pisatelji, pesniki, dramatiki in avtorji radijskih iger, ki prvič uveljavljajo pravico iz 6. člena te uredbe zaprosijo, da se jim ta pravica prizna pod naslednjimi posebnimi pogoji:
– pisatelj ali esejist, če je objavil književno delo ali več književnih del v prozi z obsegom najmanj 10 avtorskih pol;
– pesnik, če je objavil pesniško zbirko;
– dramatik ali avtor radijskih iger, če ima uprizorjeno ali objavljeno dramsko delo ali dve radijski igri.
Navedena dela morajo pomeniti kakovosten prispevek k slovenski kulturi.
9. člen
Predlagatelj za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno zavarovanje mora vlogi priložiti:
1. potrdilo o državljanstvu,
2. odločbo za odmero dohodnine za zadnje leto pred vložitvijo zahtevka, dokazila o premoženju in izpisek iz žiro računa, predlagatelja za zadnjih 6 mesecev pred vložitvijo zahtevka,
3. dokazila o doseženi strokovni izobrazbi,
4. dokumentacijo o izpolnjevanju posebnih pogojev, ki mora vsebovati poleg podatkov o delovanju predlagatelja še:
– v primeru pridobitve pravice iz 6. člena te uredbe tudi obrazloženi strokovni mnenji strokovnjaka s področja predlagateljeve dejavnosti in ustreznega stanovskega društva oziroma, če predlagatelj ni član društva, dve obrazloženi strokovni mnenji strokovnjakov s področja predlagateljeve dejavnosti, katera predlagateljeva dela in zakaj pomenijo kakovosten prispevek k slovenski kulturi;
– v primeru pridobitve pravice iz 8. člena te uredbe tudi obrazloženo strokovno mnenje pristojne izobraževalne institucije oziroma dveh strokovnjakov s področja predlagateljeve dejavnosti, da je iz predlagateljevega dela razviden samostojen pristop k umetniškemu delu oziroma izraženo samostojno avtorstvo.
10. člen
O pravici do plačila prispevkov za socialno zavarovanje odloči minister, pristojen za kulturo, z odločbo.
11. člen
Samostojni kulturni delavec, ki ima pravico do plačila prispevkov za socialno zavarovanje, lahko iz utemeljenih razlogov (kot npr. študij, služenje vojaškega roka, začasen odhod v tujino ipd.) zaprosi ministrstvo, pristojno za kulturo, za mirovanje te pravice, vendar ne dalj kot za eno leto.
Pravica do deleža za plačilo prispevkov za socialno zavarovanje se na predlog predlagatelja podaljša za čas trajanja porodniškega dopusta. V tem primeru predlagatelj predloži potrdilo zdravnika.
12. člen
Upravičenec do plačila prispevkov za socialno zavarovanje mora sporočiti vsako spremembo podatkov v zvezi z izpolnjevanjem splošnih pogojev v roku 15 dni od njenega nastanka.
Upravičenec do plačila prispevkov za socialno zavarovanje mora vsako leto do 30. junija predložiti ministrstvu, pristojnemu za kulturo, odločbo o odmeri dohodnine za preteklo leto, dokazila o premoženju in izpisek iz žiro računa za zadnjih šest mesecev.
Upravičencu, ki ne sporoči podatkov iz prvega odstavka tega člena oziroma ne predloži zahtevanih dokazil v skladu z drugim odstavkom tega člena, pravica do plačila prispevkov za socialno zavarovanje preneha. Prenehanje ugotovi minister, pristojen za kulturo, z odločbo.
13. člen
Minister, pristojen za kulturo, ustanovi kot posvetovalni organ za pomoč pri ugotavljanju, ali predlagatelj izpolnjuje posebne pogoje iz 4. in 5. oziroma 8. člena te uredbe, posebno delovno komisijo, katere člane imenuje izmed priznanih kulturnih delavcev oziroma strokovnjakov na področju kulture.
Komisija iz prejšnjega odstavka ima 9 članov in 9 njihovih namestnikov. Iz vsake dejavnosti se imenuje najmanj en član in en njegov namestnik.
Člani komisije iz prvega odstavka tega člena izvolijo izmed sebe predsednika in. njegovega namestnika.
Član komisije iz prvega odstavka tega člena oziroma njegov namestnik, ki načrtuje odsotnost, ki je daljša od treh tednov, mora najkasneje mesec dni pred svojim odhodom o tem obvestiti ministra, pristojnega za kulturo. Ta ima pravico imenovati drugega člana oziroma njegovega namestnika, če ugotovi, da bi odsotnost ogrozila nemoteno delo.
14. člen
Določba drugega odstavka 12. člena te uredbe se začne uporabljati za samostojne kulturne delavce, ki jim je bila pravica do plačila prispevkov za socialno zavarovanje priznana pred uveljavitvijo te uredbe, v letu 1994.
15. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-04/93-3/2-8
Ljubljana, dne 22. julija 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost