Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1993 z dne 17. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1993 z dne 17. 6. 1993

Kazalo

1363. Pravilnik o ravnanju z odpadki in načinu oblikovanja cen na območju občine Litija, stran 1780.

Na podlagi 41. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Litija (Uradni list RS, št. 8/92) je Izvršni svet Skupščine občine Litija sprejel na 80. seji, dne 10. 6. 1993
PRAVILNIK
o ravnanju z odpadki in načinu oblikovanja cen na območju občine Litija
1. člen
S tem pravilnikom se določajo:
– pogoji opravljanja dejavnosti ravnanja z odpadki z navedbo posameznih izrazov za opredelitev dejavnosti, uporabljenih v tem pravilniku,
– obveznosti uporabnikov in izvajalca,
– normativi za izvajanje dejavnosti in način oblikovanja cene storitev.
2. člen
V tem pravilniku imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen:
– uporabnik – lastnik ali uporabnik stanovanjske, poslovne ali druge površine, pri katerih nastajajo odpadki,
– posoda za odpadke – specialna tipska posoda (kontejner) kapacitete od 80 oziroma 240-900 l za potrebe enega ali skupine uporabnikov.
– kontejner – zaprta ali odprta posoda prostornine 4-7 m3 za zbiranje odpadkov na zbirnih mestih,
– zbiralno mesto – mesto, lokacija, kjer se v specialnih posodah zbirajo odpadki za enega ali skupino uporabnikov,
– standardizirani koš za odpadke – so posebni koši za zbiranje manjših odpadkov pri kioskih, trgovinah, gostinskih obratih, ostalih lokalih ter pri vseh ostalih javnih površinah in prostorih,
– smetarsko vozilo – specialno vozilo za zbiranje in odvoz odpadkov na deponijo odpadkov,
– vozilo za kontejnerski odvoz, samonakladalec -specialno vozilo za odvoz in praznjenje 4-7 m3 kontejnerjev,
– deponija odpadkov – lokacija – prostor za zbiranje in deponiranje odpadkov v občini.
POGOJI ZBIRANJA ODPADKOV
3. člen
Komunalne odpadke, ki jih je dovoljeno zbirati in deponirati na deponiji v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Litija je uporabnik dolžan zbirati v tipiziranih posodah, ki ustrezajo opremi izvajalca, skladno z navodili, ki jih uporabnikom posreduje -upravni organ ali izvajalec.
4. člen
Vsak uporabnik je takoj po izdanem uporabnem dovoljenju oziroma ob pričetku uporabe objekta dolžan pridobiti od pristojnega občinskega upravnega organa za komunalne zadeve, na predlog izvajalca, na podlagi podatkov o vrsti in okvirni količini podatkov, naslednje:
– natančno lokacijo posod za odpadke, kjer je izvajalec dolžan upoštevati pogoje dostopa s specialnim vozilom ter prometne in lastninske razmere lokacije,
– velikost, število in tip potrebnih posod za odpadke in pogoje glede dostopa pooblaščenih delavcev izvajalca,
– pogoje glede vzdrževanja posod za odpadke,
– pogoje glede sortiranja in ločenega zbiranja odpadkov, če je tam organizirano ločeno zbiranje.
5. člen
Pristojni občinski upravni organ je dolžan uporabniku posredovati pogoje iz 4. člena v roku 15 dni po zaprosilu, uporabnik pa je dolžan izpolniti pogoje za opravljanje dejavnosti v roku 15 dni po seznanitvi o tem.
6. člen
Posebni pogoji za zbiranje odpadkov, ki sta jih izvajalec in uporabnik dolžna upoštevati so:
– lokacija posode za zbiranje odpadkov mora biti na mestu, ki ga določi pristojni občinski upravni organ, za komunalne zadeve na predlog izvajalca, ob ustrezni dovozni cesti,
– uporabnik je dolžan ob času zbiranja odpadkov smetarskim vozilom dostaviti posodo za odpadke na določeno lokacijo,
– uporabnik ima lahko posodo na svojem zemljišču, v hiši ali drugem objektu, vendar jo mora v času odvoza namestiti na mesto, ki jo določi pristojni občinski upravni organ za komunalne zadeve na predlog izvajalca,
– v primeru, da se uporabnik – izvajalec in drugi sami ne morejo dogovoriti o lokaciji posode, določi lokacijo pristojni občinski upravni organ za komunalne zadeve.
7. člen
Pri določanju števila posod za odpadke je izvajalec dolžan upoštevati naslednje normative:
a) za stanovanjske hiše se namesti tipske posode:
– 240 l kovinske ali plastične za različne vrste odpadkov po barvah,
– 900 l za večje objekte ali več objektov skupaj,
– 80 l pa se uporabljajo do konca življenjske dobe posode in se jih nadomesti s posodami iz prve in druge alinee tega člena, vendar najkasneje v dveh letih po sprejemu tega pravilnika,
b) poslovni prostori in drugo po izračunu z ozirom na dejansko količino in vrsto odpadkov ter pogostost odvoza na območju, kjer je uporabnikov objekt,
c) za uporabnike, do katerih dostop s smetarskim vozilom ni mogoč, se za enega ali več uporabnikov določi lokacijo pristojni občinski upravni organ za komunalne zadeve.
8. člen
Izvajalec je dolžan zbirali odpadke na način kot je določeno z odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Litija in s tem pravilnikom. Pri urniku odvoza za posamezna naselja in zaselke je izvajalec dolžan upoštevati naslednje:
a) v naseljih, kjer se zbirajo odpadki ločeno na mestu nastanka – pri uporabnikih:
– biološki odpadki enkrat tedensko
– ostali odpadki enkrat na štirinajst dni
– steklo enkrat mesečno
– papir enkrat mesečno;
b) v naseljih, kjer se zbirajo vsi odpadki vseh gospodinjstev ali določenega števila gospodinjstev v eno posodo:
– 1 enkrat na štirinajst dni, enkrat tedensko oziroma dvakrat tedensko, kar določi pristojni občinski upravni organ za komunalne zadeve na predlog izvajalca;
c) v naseljih, kjer se zbirajo odpadki na skupnih lokacijah, je izvajalec dolžan:
– za kraje, kjer je količina odpadkov po oceni izvajalca velika, izdelati na podlagi izkušenj urnik odvozov in ga izobesiti v bližini kontejnerja;
– za kraje, kjer količina odpadkov po oceni izvajalca ni velika, mora za javljanje o potrebnem odvozu kontejnerja poskrbeti oseba, s katero se za to dogovori izvajalec;
d) pri uporabnikih, od katerih izvajalec odvaža odpadke po pogodbi, se čas odvoza in način določi s pogodbo.
9. člen
Če izvajalec ugotovi, da obstoječe posode za odpadke ne zadoščajo dejanski količini odpadkov, mora uporabnik nabaviti dodatne (nove) posode, ki bodo zadoščale potrebam.
OBRAČUN ODVOZA – CENA
10. člen
Izvajalec obračuna stroške zbiranja, odvoza in deponiranja odpadkov na podlagi izračuna cene oblikovane na osnovi:
– veljavne metodologije za izračun cen za izvajanje komunalnih storitev v Republiki Sloveniji,
– elementov veljavnega kontnega plana in planskih izhodišč ter analitičnih elementov,
– 28., 29., 30. in 33. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Litija (Uradni list RS, št. 8/92).
11. člen
Cena je sestavljena iz naslednjih elementov:
– zbiranje odpadkov in odvoz odpadkov,
– deponiranje odpadkov.
Ta elementa predstavljata enotno ceno.
Za objekte, v katerih je 8 stanovanj ali več, je element cene zbiranja in odvoza odpadkov na osebo za 30% manjši.
Za področje, kjer je organizirano ločeno zbiranje odpadkov pa se uporabnike stimulira za vestno ločevanje odpadkov tako, da se element cene – deponiranje odpadkov zmanjša za 50%. V primeru nevestnega ločevanja odpadkov na področju, kjer je organizirano ločeno zbiranje odpadkov, se oba elementa cene iz prvega odstavka tega člena povečata za 100%.
12. člen
Uporabniku se obračunava stroške iz 10. člena z upoštevanjem naslednjih elementov:
a) za stanovanjske površine obračun po številu stalno ali začasno prijavljenih oseb v gospodinjstvu – osnova je podatek Oddelka za notranje zadeve Skupščine občine Litija. Strošek se obračunava mesečno;
b) za poslovne objekte, počitniške hiše in druge površine (uradi, ustanove, šole itd.) uporabna tlorisna površina, ki je prijavljena za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča; v primeru, da ima uporabnik odprto skladišče, se upošteva tudi ta površina.
c) pri obračunavanju odvoza odpadkov iz počitniških hišic, v katerih ni stalno prijavljenih oseb, se obračunava mesečno storitev po pavšalni osnovi 30 m2/mesec. Račun se izstavi vsake tri mesece.
13. člen
Uporabnik je dolžan plačevati stroške od dneva:
– ko poteče rok, ki mu ga določi izvajalec ali občinski upravni organ, pristojen za komunalne zadeve za nabavo ustrezne opreme – posode za zbiranje odpadkov,
– ko izvajalec organizira in prične zbiranje in odvoz odpadkov na območju, kjer ima uporabnik svoj objekt, stanovanjske, poslovne in druge površine.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-4/93
Litija, dne 10. junija 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Litija
Slavko Rokavec l. r.