Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1992 z dne 11. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1992 z dne 11. 1. 1992

Kazalo

81. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta "Ferralit" Žalec, stran 73.

Skupščina občine Žalec je na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) in 141. člena statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86, 40/87 in Uradni list RS, št. 5/91-I) na seji vseh treh zborov 23. decembra 1991 sprejela
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta »Ferralit« Žalec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se v skladu z usmeritvami dolgoročnega plana občine Žalec in v skladu z določbami družbenega plana občine Žalec za obdobje 1986-1990 sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Ferralit v Žalcu, ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje, d.o.o., iz Celja pod št. proj. 624/90 v mesecu septembru 1991.
2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta iz prejšnjega člena vsebujejo tekstualne opise, grafične priloge in soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti, ki se nanašajo na mejo ureditvenega območja in določajo pogoje za izgradnjo proizvodnega območja, prostorske ureditve v zvezi z varovanjem in urejanjem dobrin splošnega pomena, rešitve v zvezi z varovanjem in izboljšanjem delovnega in bivalnega okolja in ureditev zelenih površin.
II. MEJE OBMOČJA UREJANJA
3. člen
Opis meje po obodni parcelaciji
Celotno ureditveno območje Ferralita se nahaja v k.o. Žalec. Izhodiščna točka opisa meje obodne parcelacije je na severovzhodnem vogalu parcele št. 1327/1. Od tu teče meja proti vzhodu po južnem robu funkcionalnega zemljišča železnice parcele št. 1928/4 do severovzhodnega roba parcele št. 1306/3. Meja se obrne proti jugu in teče po zahodnem robu ceste 1938/1 do parcele št. 1299/2, kjer se obrne proti severu in nato zahodu po meji parcele 1299/2 in ob parceli št. 1298/1 do ceste 1938/1. Meja se nadaljuje po severnem robu ceste št. 1938/1, vzhodnem in severnem robu. parcele 1295/4 in vzhodnem robu parcele št. 1293/4 do ceste 1938/1, nato po robu ceste proti zahodu do parcele 1291/2. Tu se meja obrne proti severu po robu parcel št. 1291/2, 1292/8, 1292/5, 1292/2 in vključuje parcelo 2051 (dovoz).
Meja se nadaljuje proti severu ob južnem in vzhodnem robu parcel št. 1289/2 in 1288, nato se obrne najprej proti vzhodu ob parceli št. 1286/4 in nato proti severu po vzhodnih mejah parcel št. 1286/4, 1286/1, 1937/1 in 1317/1, do izhodiščne točke.
Površina znotraj meje ureditvenega območja meri 5,2 ha.
III. FUNKCIJE OBMOČJA UREJANJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE IN DRUGIH POSEGOV V PROSTOR
4. člen
Območje zazidalnega načrta znotraj meje iz prejšnjega člena tega odloka je namenjeno.
– vzhodni del za dokončno ureditev parkirnih površin, glavnega dovoza kolesarnico in poslovno stavbo;
– severni in centralni del za proizvodni proces livarne z modelarno in pripadajočimi skladišči;
– jugozahodni del za strojne obrate;
– jugovzhodni del za objekt vzdrževanja in rezervoarja za tekoča goriva ter ureditev interventnega dovoznega priključka;
– na celotnem območju bodo urejene interne prometne poti in manipulacijske površine;
5. člen
Na območju zazidalnega načrta so predvideni za rušenje:
– vratarnica
– stanovanjski provizorij
– skladišče
– tri skladišča olj
Predvidena je gradnja novih objektov:
- poslovni objekt            P+248 x 10m
- skladišče livarne           P   40 x 38 m
- prizidek k livarni          P   50 x 48m
- prizidek k modelarni         P   16 x 20m
- prizidek k strojnemu obratu      P   9 x 25 m
- prizidek k strojnemu obratu      P   10 x 32 m
- strojni obrat             P   90 x 100 m
- vzdrževanje, energetika        P   60 x 20m
- rezervoarji tekočih goriv       P   45 x 8 m
- deponija odpadnih materialov         30 x 15m
Lokacija posameznih objektov je razvidna iz grafičnih prilog.
Pri gradnji je treba upoštevati pogoje iz inženirsko-geološkega poročila.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
6. člen
Pogoji za urbanistično in krajinsko oblikovanje območja ter za arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav:
a) za poslovni objekt, proizvodne in skladiščne objekte:
– pred začetkom gradnje je treba izdelati za določitev pogojev temeljenja detajlne geomehanske raziskave tal;
– gradnja objektov maksimalnih tlorisnih gabaritov, ki so označeni v grafični prilogi;
– obvezno je upoštevati gradbene linije, ki je določena na podlagi odmikov med objekti in od komunikacij;
– gradnja dvokapnih streh z minimalnim naklonom 12° in svetlo kritino;
– fasade obdelati enotno iz prefabriciranih betonskih elementov,
b) za parcelne meje, ograje, zazelenitve:
– meja funkcionalnega zemljišča Ferralita je identična z mejo ureditvenega območja in je določena v grafični prilogi;
– območje je zavarovano z zaščitno ograjo-žično ali iz betonskih elementov – višine 2 m in v odmiku 2 m od roba vozišča;
– na meji s funkcionalnimi zemljišči stanovanjskih objektov je predvidena zasaditev zelenega tampona;
– obvezna je zasaditev ob meji funkcionalnih zemljišč in drevoreda na parkirišču;
– zasaditev ostalih zelenih površin z drevjem in pokrovnim grmičevjem je treba izvesti skladno ž načrtom zunanje ureditve;
– zasaditev iglavcev ob obstoječem drevoredu med cesto in železnico spomladi 1992.
7. člen
Zazidalni načrt določa maksimalne tlorisne gabarite. Kot dovoljene tolerance pri posegih se smatrajo spremembe tlorisnih in višinskih gabaritov zaradi zahtev tehnološkega procesa in pod pogojem, da te spremembe ne bodo ovirale izvajanje zazidalnega načrta.
V. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
8. člen
a) Pogoji za komunalno urejanje znotraj območja zazidalnega načrta
Cestno omrežje:
– izgradnja asfaltiranih dovoznih poti, servisnih cest in ostalih manipulacijskih površin;
– izgradnja parkirišč za osebna vozila 2,5 m x 5 m. Kanalizacijsko omrežje:
– izgradnja mešanega kanalizacijskega sistema z odvodom v obstoječo kanalizacijo;
– vse meteorne vode s povoznih in manipulacijskih površin se morajo v kanalizacijo odvajati preko lovilcev olj in maščob;
– onesnažene tehnološke vode je potrebno voditi preko ustreznih usedalnikov za izločanje livarskih peskov in ustrezno očiščena priključiti na kanalizacijo;
– pred vtokom v javno kanalizacijo je potrebno vgraditi merilec sušnega pretoka;
– obstoječo kanalizacijo je potrebno pregledati in po potrebi ustrezno rekonstruirati;
– v odplakah, ki se spuščajo v javno kanalizacijo, mora biti dosežena predpisana dopustna koncentracija škodljivih snovi (Uradni list SRS, št. 18/1985). Potrebno je zagotoviti kontrolo meritve količin in kvaliteto odpadne vode;
– – vsi kanalizacijski cevovodi in objekti morajo biti zgrajeni v vodotesni izvedbi. Vodovodno omrežje:
– izgradnja vodovodnega in hidrantnega omrežja;
– rekonstrukcija obstoječega vodovodnega priključka;
– navezava morebitnega novega omrežja tehnološke vode na obstoječe črpališče;
– pri načrtovanju tehnoloških posegov je treba stremeti za zmanjšanjem porabe vode (zaprti krogotoki, hladilni stolpi...).
Telefonsko omrežje:
– izgradnja internega telefonskega omrežja. Električno omrežje:
– izgradnja elektroenergetskih naprav (javna razsvetljava, razvod nizkonapetostnega omrežja).
Ogrevanje:
– ogrevanje predvidenih objektov iz obstoječe kotlovnice.
Odpadki:
– zagotoviti odvoz komunalnih odpadkov:
– v primeru, da v tehnološkem procesu nastajajo posebni (mešani) odpadki, se morajo le-ti skladno s predpisi odvažati na za to določeno deponijo (v okviru občine ali regije);
– vsi industrijski odpadki in odpadni pesek se zbirajo na pokriti deponiji in odvažajo z za to namenjenimi kontejnerji
b) Pogoji za komunalno urejanje izven območja ZN. Cestno omrežje:
– izgradnja hodnika za pešce ob Cesti Žalskega tabora.
Za vse komunalne vode in cestno omrežje je potrebno izdelati projekte za izvedbo. Upoštevati je potrebno vse tehnične predpise in pogoje upravljalcev in soglasodajalcev.
VI. UKREPI VAROVANJA OKOUA
9. člen
1. Ukrepi za preprečitev prekomernega hrupa Vsi obstoječi predvideni objekti ter naprave ne smejo povzročati prekomernega hrupa, to je 60 dB (A) podnevi in 50dB (A) ponoči. Obstoječo kompresorsko postajo je treba ustrezno zvočno izolirati ali pa jo prestaviti na novo lokacijo.
Obvezna je zasaditev zelenih tamponov.
2. Ukrepi za varstvo zraka
V tehnološkem postopku je treba zagotoviti, da ne bodo prekoračene z zakonom dovoljene emisije v ozračju. Vse emisije obstoječih in novih proizvodenj je treba stalno kontrolirati in meriti.
3. Ukrepi za varstvo voda
Vsi kanalizacijski cevovodi in objekti morajo biti grajeni v vodotesni izvedbi, vse izpuščene vode pa ne smejo presegati normativov, ki jih za kakovost odplak predpisuje naša zakonodaja.
4. Odpadki
Zbiranje industrijskih odpadkov in odpadnega peska je predvideno na pokriti deponiji, za komunalne odpadke pa zbiranje v zabojnikih.
Investitor mora z ekološkega vidika pri vsakem posameznem posegu v prostor, zahtevka za pridobitev lokacijskega oziroma gradbenega dovoljenja, predložiti tudi ustrezno dokumentacijo o presoji vplivov na okolje, da so le-ti v dovoljenih mejah.
VII. DRUGI POGOJI POMEMBNI ZA IZVEDBO
10. člen
Pri gradnji je treba upoštevati tehnične elemente za zakoličenje objektov kot je prikazano v grafičnih prilogah.
11. člen
Pri realizaciji zazidalnega načrta je treba upoštevati varovalne koridorje prometne, komunalne, energetske in vodnogospodarske infrastrukture, objektov in naprav in pogojev soglasodajalcev.
12. člen
Za zaščito pred požarom je treba zgraditi hidrantno omrežje in namestiti dodatne naprave.
Skladišče vnetljivih oziroma nevarnih snovi mora biti locirano s požarnimi sektorji z ustrezno ognjeodpornostjo in grajeno v skladu s pravilnikom (Uradni list SRS, št. 3/79). Celotno območje tovarne bo ograjeno z 2 m visoko zaščitno ograjo.
13. člen
Pogoji obrambe in zaščite vključno z načrtom zaklanjanja so obdelani v načrtu zaklanjanja, ki se nahaja v posebni mapi in je sestavni del tega zazidalnega načrta.
VIII. ETAPNOST IZVAJANJA
14. člen
Zazidalni načrt se lahko izvaja v več etapah, tako kot bo to predvideno v razvojnih programih investitorja.
Posamezna faza se mora izvesti kot celota z vsemi elementi zunanje ureditve.
Komunalno, prometno, vodnogospodarsko in energetsko ureditev, ki lahko neposredno vpliva na varovanje okolja, mora biti dokončno urejeno s posamezno fazo gradnje.
15. člen
Začasna namembnost zemljišč ostane do realizacije posameznih faz nespremenjena s tem, da se na teh zemljiščih dovoljujejo posegi, ki so nujni za nemoteno realizacijo predhodne etape.
IX. OBVEZNOST INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
16. člen
Osnovna obveznost investitorja je izboljšanje in varovanje okolja. To velja za čiščenje odpadnih voda, dimnih plinov, zmanjševanje prekomernega hrupa, razreševanje odlaganja odpadkov in požarne varnosti.
X. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Lokacijsko dovoljenje ni potrebno za adaptacije, s katerimi se zunanjost in namen obstoječih objektov bistveno ne spreminjajo in za posodobitev obstoječih tehnoloških proizvodenj.
18. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna občinska urbanistična inšpekcija.
19. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled zainteresiranim pri pristojnem občinskem upravnem organu.
20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-354/89-04
Žalec, dne 23. decembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Žalec
Milan Dobnik, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost