Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1992 z dne 6. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1992 z dne 6. 3. 1992

Kazalo

592. Sklep o ustanovitvi javnih vzgojnovarstvenih zavodov, stran 705.

Na podlagi 1. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 11. in 57. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91-I) in 6. člena odloka o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje (Uradni list RS, št. 10/90) je Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje na seji družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 19. februarja 1992 sprejela
SKLEP
o ustanovitvi javnih vzgojnovarstvenih zavodov
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem sklepom občina Ljubljana Moste-Polje kot ustanovitelj nadomešča dosedanje ustanovitvene akte javnih zavodov s področja vzgojnovarstvene dejavnosti.
Ime in sedež ustanovitelja: Občina Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana, Proletarska c. 1.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda in sedež:
1. Vzgojnovarstveni zavod Pedenjped, Cerutova 6, Ljubljana Polje
V sestavi zavoda delujejo organizacijske enote:
– VVE Vevče, Papirniški trg 5
– VVE Zajčja dobrava, Zadobrovška 28a
– VVE Zalog, Cerutova 5
2. Vzgojnovarstveni zavod Jarše, Rožičeva 10, Ljubljana
V sestavi zavoda delujejo organizacijske enote:
– VVE Kekec, Jarška ulica
– VVE Mojca, Clevelandska
– VVE Rožičeva, Rožičeva 10
3. Vzgojno-varstveni zavod Otona Župančiča, Parmska 41, Ljubljana
V sestavi zavoda delujejo organizacijske enote:
– VVE Hrušica
– VVE Novosadska, Novosadska 1 – VVE Na peči, Na peči 20
4. Vzgojnovarstveni zavod Angelce Ocepek, Zvezna ulica 24, Ljubljana
V sestavi zavoda delujejo organizacijske enote:
– VVE Zelena jama, Zvezna ulica 24
– VVE Selo, Zakotnikova 3
– VVE Fužine I., Brodarjev trg 11
– VVE Fužine II., Leninov trg.
III. DEJAVNOST ZAVODA
3. člen
Zavod izvaja vzgojo in varstvo predšolskih otrok po programih življenja otrok v VVZ (vzgojnega dela), ki so, namenjeni vsem otrokom v krajevni skupnosti oziroma občini ter vzgojo in varstvo otrok, ki se vpišejo v dnevno varstvo.
Zavod izvaja vzgojnovarstveno delo za otroke v starosti od 11 mesecev do vstopa v osnovno šolo.
Zavod lahko organizira dnevno varstvo otrok, predvsem do tretjega leta starosti, tudi v varstvenih družinah.
Zavod organizira in izvaja pripravo otrok na vstop v osnovno šolo.
IV. PEČAT ZAVODA
4. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike. Pečat vsebuje ime in sedež (občino) zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.
V. ORGANI ZAVODA
5. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda
– ravnatelj
– strokovni organi
– svet staršev.
Zavod ima tudi druge organe, ki jih določa zakon in statut zavoda.
6. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki vzgojiteljskih in drugih strokovnih delavcev, predstavniki staršev in lokalne samouprave.
Število predstavnikov posameznih skupin v svetu ne sme presegati ene tretjine vseh članov sveta. Točno število članov sveta se določi v statutu.
Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov sveta.
7. člen
Predstavnike vzgojiteljskih in drugih strokovnih delavcev zavoda volijo vzgojiteljski in drugi strokovni delavci s tajnimi volitvami. Podrobnejše določbe o volitvah vsebuje statut zavoda.
Predstavnike staršev izvolijo starši na roditeljskih sestankih.
Predstavnike ustanovitelja in lokalne samouprave imenujejo njihovi organi.
8. člen
Pristojnosti sveta so zlasti naslednje:
– sprejema statut v soglasju z ustanoviteljem in druge splošne akte, če ni v statutu določeno, da jih sprejema ravnatelj;
– imenuje in razrešuje ravnatelja v soglasju z ustanoviteljem;
– imenuje in razrešuje na predlog ravnatelja pomočnika ravnatelja;
– imenuje in razrešuje vodje organizacijskih enot po pridobitvi mnenja vzgojiteljskega zbora in ravnatelja;
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda;
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti;
– predlaga ustanovitelju ustanavljanje drugih pravnih subjektov;
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi;
– sprejema nadstandardne storitve in odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov;
– obravnava letno in polletno poročilo o vzgojni problematiki;
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom varovancev;
– odloča kot drugostopenjski organ o ugovorih v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;
– imenuje organe zavoda v skladu s statutom;
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah;
– sprejema in predlaga stališča in mnenja o vprašanjih, pomembnih za delovanje zavoda in jih posreduje ustanovitelju in ravnatelju;
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog, za skupno organizacijo prehrane za otroke in za opravljanje drugih skupnih nalog;
– opravlja druge naloge, določene z zakonom in statutom.
9. člen
Poslovodni organ zavoda je ravnatelj, ki organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in v okviru pooblastil zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj je obenem tudi pedagoški vodja zavoda.
10. člen
Ravnatelja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem na podlagi javnega razpisa po postopku, določenim z zakonom.
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom. Mandat ravnatelja traja štiri leta in je. po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
11. člen
Drugi organi zavoda se oblikujejo in imenujejo v skladu z zakonom in statutom.
VI. STATUT ZAVODA
12. člen
Zavod ima statut, ki ga sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda v skladu s statutom, ki jih sprejema svet zavoda, če ni s statutom zavoda določeno, da jih sprejme ravnatelj.
VII. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA
13. člen
Za ustanovitev in začetek dela ima zavod zagotovljena sredstva iz svojega premoženja, s katerim je razpolagal 1. 4. 1991.
Premoženje zavoda je last ustanovitelja, upravljalec premoženja pa je zavod. Z nepremičnim premoženjem lahko zavod razpolaga le s soglasjem ustanovitelja.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
VIII. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
14. člen
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje dejavnosti v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Zavod lahko pridobiva sredstva tudi s prodajo storitev in proizvodov ter iz drugih virov.
15. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi z dejavnostjo iz drugega odstavka prejšnjega člena, se uporablja za opravljanje in razvoj dejavnosti.
IX. NASTOPANJE ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
16. člen
Zavod je pravna oseba in samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru dejavnosti, ki je vpisana v tem sklepu.
Pravne posle v zvezi z nepremičnim premoženjem lahko zavod opravlja le s soglasjem ustanovitelja.
Organizacijska enota zavoda ima pravice v pravnem prometu v skladu z zakonom in s statutom zavoda. Te pravice izvršuje v imenu in za račun zavoda.
17. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
18. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih v skladu z veljavnimi predpisi zagotavlja zavodu.
X. STATUSNE SPREMEMBE
19. člen
O vseh statusnih spremembah (pripojitvi, spojitvi, razdelitvi, drugih organizacijskih oblikah itd.) odloča ustanovitelj.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati dosedanji akti o ustanovitvi zavodov s področja vzgojno-varstvene dejavnosti, in sicer:
– odločba OBLO Ljubljana Polje št. 1843/1-56 z dne 16. 7. 1956 s katero sta bila ustanovljena VVZ Vevče in VVZ Zajčja dobrava; sklep Stanovanjske skupnosti Zalog št. 45/60 z dne 30. 9. 1960 s katerim je bil ustanovljen VVZ Zalog. Z združitvijo navedenih treh organizacij se je 13. 5. 1985 konstituirala VVO Pedenjped
– odločba Krajevne skupnosti Jarše, službeno št. 63 z dne 1. 1. 1963 s katero je bil ustanovljen VVZ Jarše
– odločba Stanovanjske skupnosti Kodeljevo št. 461 z dne 14. 11. 1961 s katero je bil ustanovljen VVZ Otona Župančiča
– odločba Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje št. 022-29/63 z dne 12. 12. 1963 s katero je bil ustanovljen VVZ Angelce Ocepek.
21. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-2/92-01
Ljubljana, dne 24. februarja 1992.
Predsednik
Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje
Janez Jančar l. r.

AAA Zlata odličnost