Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1992 z dne 14. 2. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1992 z dne 14. 2. 1992

Kazalo

394. Navodilo o pošiljanju obvestil o cenah zaradi spremljanja, stran 477.

Na podlagi 3. člena odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 2/91-I), izdaja Oddelek za gospodarjenje občine Idrija
NAVODILO
o pošiljanju obvestil o cenah zaradi spremljanja
1. Družbena in zasebna podjetja (v nadaljevanju: podjetja), druge pravne osebe ter nosilci samostojnega osebnega dela (v nadaljnjem besedilu: obrtniki), so dolžni pristojnemu organu za cene v občini pošiljati obvestila o cenah za proizvode in storitve zaradi spremljanja in sicer najpozneje v treh dneh od dneva njihove uveljavitve.
Obvestilo o cenah pošiljajo podjetja, druge pravne osebe ter obrtniki za naslednje proizvode in storitve:
------------------------------------------------------------------------------
Panoga Skupina  Podskupina  Naziv
------------------------------------------------------------------------------
1    2     3      4
------------------------------------------------------------------------------
0606  06060   060601    Področje 06: Promet in zveze
                Prevoz potnikov v mestnem in obmestnem prometu
                z avtobusi
                Področje 10: stanovanjsko komunalne dejavnosti
                in urejanje naselja in prostora:
                - pogrebna služba, urejanje in vzdrževanje
                pokopališč
                Področje 11: Finančne, tehnične in poslovne
                storitve:
          110304    Storitve tržnic na debelo in drobno
                Področje 13: Zdravstveno in socialno varstvo
1302  13021   130211    Dejavnost zavodov za dnevno bivanje otrok
          130212    Dijaški in študentski domovi
    13023   130231    Socialno varstvo normalnih oseb
------------------------------------------------------------------------------
2. Podjetja, pravne osebe in obrtniki, ki se ukvarjajo s proizvodnjo oziroma opravljanjem storitev, morajo poslati obvestilo o cenah zaradi spremljanja tudi za proizvode in storitve, za katere je predpisan ukrep neposredne kontrole cen, ko ta ukrep preneha, v treh dneh od dneva, ko začnejo uporabljati nove cene.
3. Obvestilo o cenah mora vsebovati naslednje podatke:
1) ime proizvoda oziroma storitve
2) mersko enoto
3) ceno proizvoda oziroma storitve
a) ceno na dan 31. decembra predhodnega leta
b) ceno, ki se je uporabljala do začetka uporabe nove cene
c) novo ceno
d) odstotek povečanja
4) Podatke o tem, kateri organ upravljanja je sprejel sklep o povišanju cen
5) Datum sprejetja sklepa o povišanju cene
6) Datum začetka uporabe nove cene
7) K enotnemu obrazcu je potrebno priložiti celoten cenik, ki se uporablja.
4. Obvestilo o cenah zaradi spremljanja se pošlje na naslov Oddelek za gospodarjenje v enem izvodu na obrazcu, ki je sestavni del navodila.
5. To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati, navodilo o pošiljanju obvestil o cenah zaradi spremljanja (Uradni list RS, št. 20/91).
Št. 385-3/91
Idrija, dne 16. oktobra 1991.
Načelnik
Miran Vončina, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost