Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1992 z dne 4. 12. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1992 z dne 4. 12. 1992

Kazalo

2659. Pravilnik o načinu izdajanja dovoljenj za lete zrakoplovov, stran 3292.

Na podlagi 271. člena Zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86, 24/88, 80/89 in 29/90) v zvezi s 4. členom Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja direktor Republiške uprave za zračno plovbo
PRAVILNIK
o načinu izdajanja dovoljenj za lete zrakoplovov
1. člen
Za vsak let zrakoplova v zračnem prostoru Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: slovenski zračni prostor)
Ministrstvo za promet in zveze, Republiška uprava za zračno plovbo (v nadaljnjem besedilu: Republiška uprava za zračno plovbo), da dovoljenje za let, potrdi načrt leta oziroma red letenja na način, ki ga določa ta pravilnik.
2. člen
Dovoljenje za let se daje za lete zrakoplovov:
– v posebnem javnem prevozu v mednarodnem zračnem prometu s pristajanjem,
– splošne kategorije, katerih največja dovoljena teža pri vzletanju (MTOW) presega 7000 kilogramov,
– ki niso namenjeni za javni prevoz in ki opravljajo prevoz nevarnih snovi, orožja, streliva, izgnanih ali izročenih oseb,
– zaradi letalskih prireditev,
– ki opravljajo snemanje terena iz zraka,
– tujih državnih zrakoplovov (zrakoplovi, ki jih uporabljajo vojaške, carinske in policijske službe tuje države) in zrakoplovov drugih državnih organov tuje države,
– v vseh drugih primerih, za katere ni predpisano, da je treba namesto zahteve za dovoljenje leta predložiti v potrditev načrt leta oziroma red letenja razen, če je v tem pravilniku določeno drugače.
Načrt leta se potrdi:
– zrakoplovom v posebnem javnem prevozu v mednarodnem zračnem prometu s tehničnim pristajanjem ali brez njega,
– zrakoplovom splošne kategorije, katerih največja dovoljena teža pri vzletanju (MTOW) ne presega 7000 kilogramov,
– domačim državnim zrakoplovom in domačim zrakoplovom za prevoz za lastne potrebe.
Za lete zrakoplovov, ki opravljajo reden javni prevoz v zračnem prometu, se potrdi red letenja.
3. člen
Zahteva za dovoljenje za let, za potrditev načrta leta oziroma za potrditev reda letenja mora vsebovati naslednje podatke:
– ime oziroma firmo lastnika ali prevoznika ter njegov sedež oziroma naslov,
– številko leta,
– tip in oznako zrakoplova,
– namen leta,
– letališče vzletanja in pristajanja,
– datum in čas, v katerem bo opravljen let,
– čas vzletanja,
– oznako zračne poti, ki jo želi uporabiti,
– cono letenja,
– maršruto,
– vhodno-izhodni mejni koridor ter
– druge podatke, pomembne za let ali za izdajo dovoljenja zanj, ki jih zahteva Republiška uprava za zračno plovbo.
Zahtevo iz prejšnjega odstavka se praviloma predloži v pisni obliki.
4. člen
V dovoljenju za let, potrditvi načrta leta oziroma dovoljenju za let po redu letenja se navede let, ki se dovoljuje ter vsi drugi potrebni podatki iz zahteve za dovoljenje leta, za potrditev načrta leta oziroma za potrditev reda letenja.
Dovoljenje za let se da oziroma se načrt leta potrdi praviloma v pisni obliki.
Dovoljenje za let se ne da oziroma se načrt leta ne potrdi, če:
– zahteva iz prejšnjega člena ne vsebuje vseh potrebnih podatkov oziroma če jih ni mogoče spremeniti ali dopolniti,
– zahteva ni prejeta v predpisanem roku,
– ni mogoče opraviti leta.
5. člen
Obvestilo o dovoljenem letu oziroma potrjenem načrtu leta se pošlje pristojnemu ministrstvu, drugim organom, zainteresiranim podjetjem za letališke storitve in vložniku zahteve.
Obvestilo o dovoljenem letu oziroma potrjenem načrtu leta za let, ki se opravlja istega dne, kot je bila vložena zahteva oziroma načrt leta, se pošlje organom, podjetjem in vložniku zahteve iz prejšnjega odstavka najpozneje 30 (trideset) minut pred načrtovanim začetkom leta.
6. člen
Let zrakoplova v slovenskem zračnem prostoru se sme začeti šele po prejetem obvestilu iz prejšnjega člena, da je bilo dano dovoljenje za let oziroma po potrditvi načrta leta, razen, če je v tem pravilniku določeno drugače.
Šteje se, da je bil načrt leta potrjen v primeru, da ni bil zavrnjen do časa, predvidenega za začetek leta.
Šteje se, da je let prijavljen s predložitvijo načrta leta letališki kontroli letenja.
7. člen
Dovoljenje za let oziroma potrditev načrta leta velja za koledarski dan, za katerega je bilo dano.
Če se podatki iz zahteve za dovoljenje leta oziroma načrta leta spremenijo, mora vložnik zahteve poslati njene spremembe in dopolnitve najmanj 1 (eno) uro pred načrtovanim začetkom leta.
Po poteku časa iz prvega odstavka tega člena je treba vložiti novo zahtevo za dovoljenje leta oziroma nov načrt leta.
8. člen
Prevozniku v rednem javnem prevozu v mednarodnem zračnem prometu s pristajanjem se ne da dovoljenja za let po redu letenja, če reda letenja ni predložil najmanj 30 (trideset) dni pred začetkom prometa.
Leti zrakoplovov v rednem javnem prevozu v zračnem prometu se dovolijo za poletni čas od 1. aprila do 31. oktobra tekočega leta in za zimski čas od 1. novembra do 31. marca naslednjega leta.
Prevozniku, ki leti v rednem javnem prevozu v mednarodnem zračnem prometu čez ozemlje Republike Slovenije s tehničnim pristajanjem ali brez njega, se ne da dovoljenja za let, če reda letenja ni predložil najmanj 15 (petnajst) dni pred začetkom prometa.
Obvestilo o dovoljenem letu iz prvega in tretjega odstavka tega člena se pošlje ministrstvu, pristojnemu za obrambo in drugim organom, zainteresiranim podjetjem za letališke storitve in vložniku zahteve najmanj 48 (oseminštirideset) ur pred začetkom prometa.
9. člen
Prevozniku v posebnem javnem prevozu v mednarodnem zračnem prometu s pristajanjem se ne da dovoljenja za let, če zahteve za dovoljenje leta ni vložil:
– za posamične lete – do 4 (štiri) lete – najmanj 1 (en) delovni dan,
– za serije od 5 (pet) – 10 (deset) letov – najmanj 2 (dva) delovna dneva,
– za serije nad 10 (deset) letov – najmanj 3 (tri) delovne dneve pred dnevom načrtovanega začetka leta oziroma prvega leta v seriji letov.
Obvestilo o dovoljenem letu oziroma seriji letov iz prejšnjega odstavka se pošlje ministrstvu, pristojnemu za obrambo in drugim organom, zainteresiranim podjetjem za letališke storitve in vložniku zahteve najmanj 12 (dvanajst) ur pred načrtovanim začetkom leta oziroma prvega leta v seriji letov.
10. člen
Načrt leta zrakoplova, ki leti v posebnem javnem prevozu v mednarodnem zračnem prometu čez ozemlje
Republike Slovenije s tehničnim pristajanjem ali brez njega, se potrdi, če ga je prevoznik predložil:
– za posamičen let – najmanj 1 (eno) uro,
– za 10 (deset) in več ponavljajočih se letov – najmanj 15 (petnajst) dni pred načrtovanim začetkom leta oziroma prvega leta.
Obvestilo o potrjenem načrtu leta za posamičen let se pošlje ministrstvu, pristojnemu za obrambo in drugim organom, zainteresiranim podjetjem za letališke storitve in vložniku zahteve najpozneje 30 (trideset) minut pred začetkom leta, za druge lete iz prejšnjega odstavka pa najmanj 48 (oseminštirideset) ur pred načrtovanim začetkom prvega leta.
11. člen
Zrakoplovom splošne kategorije, katerih največja dovoljena teža pri vzletanju (MTOW) presega 7000 kilogramov, se da dovoljenje za let, če je bila zahteva vložena najmanj 24 (štiriindvajset) ur pred načrtovanim začetkom leta.
Obvestilo o dovoljenem letu iz prejšnjega odstavka se pošlje ministrstvu, pristojnemu za obrambo in drugim organom, zainteresiranim podjetjem za letališke storitve in vložniku zahteve najmanj 12 (dvanajst) ur pred načrtovanim začetkom leta.
12. člen
Zrakoplovi splošne kategorije, katerih največja dovoljena teža pri vzletanju (MTOVV) ne presega 7000 kilogramov, predložijo načrt leta najmanj 1 (eno) uro pred načrtovanim začetkom leta.
Obvestilo o potrjenem načrtu leta iz prejšnjega odstavka se pošlje ministrstvu, pristojnemu za obrambo in drugim organom, zainteresiranim podjetjem za letališke storitve in vložniku načrta leta najpozneje 30 (trideset) minut pred načrtovanim začetkom leta. Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se uporabljajo ne glede na težo zrakoplova tudi za lete domačih državnih zrakoplovov (domači vojaški zrakoplovi, zrakoplovi organov za notranje zadeve in carinski zrakoplovi) in domačih zrakoplovov za prevoz za lastne potrebe.
13. člen
Če zrakoplov, ki ni namenjen za javni prevoz v zračnem prometu, opravlja prevoz nevarnih snovi, orožja ali streliva ali prevoz izgnanih ali izročenih oseb, se zahtevo za dovoljenje leta vloži najmanj 5 (pet) dni pred načrtovanim začetkom leta.
Če se opravlja let iz prejšnjega odstavka čez ozemlje Republike Slovenije s tehničnim pristajanjem ali brez njega, se zahtevo za dovoljenje leta vloži najmanj 2 (dva) delovna dneva pred načrtovanim začetkom leta.
Obvestilo o dovoljenem letu iz prvega in drugega odstavka tega člena se pošlje ministrstvu, pristojnemu za obrambo in drugim organom, zainteresiranim podjetjem za letališke storitve in vložniku zahteve najmanj 12 (dvanajst) ur pred načrtovanim začetkom leta.
14. člen
Zrakoplovu, ki opravlja let zaradi letalskih prireditev ali ki opravlja snemanje terena iz zraka, se izda dovoljenje za let, če je dano soglasje ministrstva, pristojnega za obrambo in če je bila zahteva vložena najmanj 5 (pet) delovnih dni pred načrtovanim začetkom prireditve oziroma leta.
Obvestilo o dovoljenem letu iz prejšnjega odstavka se pošlje ministrstvu, pristojnemu za obrambo in drugim organom, zainteresiranim podjetjem za letališke storitve in vložniku zahteve najmanj 12 (dvanajst) ur pred načrtovanim začetkom leta.
15. člen
Za vse druge vrste letov se vloži zahtevo za dovoljenje leta najmanj 3 (tri) dni pred načrtovanim začetkom leta.
Obvestilo o dovoljenem letu iz prejšnjega odstavka se pošlje ministrstvu, pristojnemu za obrambo in drugim organom, zainteresiranim podjetjem za letališke storitve in vložniku zahteve najmanj 12 (dvanajst) ur pred načrtovanim začetkom leta.
16. člen
Ne glede na določbo 2. člena tega pravilnika izdaja ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve v soglasju z ministrstvom, pristojnim za obrambo, v skladu z zakonom o zračni plovbi, dovoljenja za lete:
– tujih državnih zrakoplovov (zrakoplovi, ki jih uporabljajo vojaške, carinske in policijske službe tuje države) in
– zrakoplovov drugih državnih organov tuje države. Zahteva za dovoljenje leta zrakoplova iz prejšnjega
odstavka se vloži pri ministrstvu, pristojnem za zunanje zadeve najmanj 2 (dva) dni pred načrtovanim začetkom leta.
Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve pošlje dovoljenje za let iz prvega odstavka tega člena Republiški upravi za zračno plovbo najmanj 1 (en) dan pred načrtovanim začetkom leta.
Obvestilo o dovoljenem letu iz prvega odstavka tega člena se pošlje ministrstvu, pristojnemu za obrambo in drugim organom, zainteresiranim podjetjem za letališke storitve in vložniku zahteve najmanj 12 (dvanajst) ur pred načrtovanim začetkom leta.
17. člen
Za lete zrakoplovov, ki sodelujejo v akcijah iskanja in reševanja ter zrakoplovov, ki letijo za potrebe nujne zdravstvene pomoči in v humanitarne namene, ni potrebno dovoljenje za let niti potrditev načrta leta, pač pa se pred začetkom takega leta prijavi let letališki kontroli letenja na predpisanem obrazcu. Če na letališču ni organizirana kontrola letenja, se let prijavi po ustrezni telekomunikacijski zvezi.
18. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o načinu izdajanja dovoljenja za let letala (Uradni list SFRJ, št. 43/82).
19. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-190/92
Ljubljana, dne 18. novembra 1992.
Direktor
Republiške uprave
za zračno plovbo
mag. Peter Marn l. r.

AAA Zlata odličnost