Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1992 z dne 30. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1992 z dne 30. 11. 1992

Kazalo

2646. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin družbenega in dolgoročnega plana občine Lendava, stran 3275.

Na podlagi 39. člena Statuta občine Lendava (Uradni objave št. 37/81. 39/83 in 9/86) ter na podlagi 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) je SO Lendava na sejah zbora združenega dela in družbenopolitičnega zbora dne 20. 7. 1992 ter zbora krajevnih skupnosti, dne 16. 11. 1992 sprejela
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROSTORSKIH SESTAVIN DRUŽBENEGA IN DOLGOROČNEGA PLANA OBČINE LENDAVA
I. UVOD
Dopolnitev prostorskih sestavin planskih dokumentov občine Lendava izhaja iz sprememb planskih odločitev o posegih v prostor, ki so posledica sprememb zadnjega leta (agromelioracije na območju HMS Lendava-Črnec, novi mejni prehod na južni meji – Petišovci ter razširitev mednarodnega mejnega prehoda Dolga vas, in ureditev maloobmejnega prehoda v Pincah, po dopolnjeni cestni in železniški infrastrukturi, novi rekreacijski turistični center v Petišovcih, naselitvene cone za potrebe malega gospodarstva) ter uskladitev razvrstitve zemljišč z dejanskim stanjem.
Po navodilu Ministrstva za varstvo okolja in urejanje prostora gre pri spremembah planskih dokumentov dejansko za združitev družbenega in dolgoročnega plana v en dokument, kjer je potrebno v kartografskem delu predvideti posege v prostor. V nadaljnjem prikazujemo spremembe in dopolnitve tekstualnega dela obeh dokumentov, dolgoročni plan (Uradni objave, št. 13/87) in družbeni plan (Uradni objave, št. 31/87).
V poglavju VII. RAZVOJ V PROSTORU, točka 7.2.1. Usmerjanje poselitve in razvoj naselij dolgoročnega plana se spremeni 7. odstavek ter v družbenem planu poglavje 11. Urejanje prostora in varstvo okolja se v točki 11.1. Cilji na področju urejanja prostora doda novo besedilo, ki se glasi:
"Vsa naselja bomo urejali po prostorskih izvedbenih aktih, to je po zazidalnih, ureditvenih ali lokacijskih načrtih in po prostorskih ureditvenih pogojih. Urbanistična zasnova je izdelana za Lendavo.
V zasnovan bo upoštevan koncept naselbinskih jeder z ohranjanjem specifičnih, karakterističnih urbanističnih vzorcev in arhitekturnih oblikovalnih elementov. Širitev naselij bo temeljila na ohranjanju obstoječih centralnih delov, ki jih bomo smiselno dogradili in kompletirali ali na novo zasnovali centralne dele naselij v novih območjih.
Za posege v prostor je razen grafičnega prikaza, potrebno izdelati programske zasnove. Te so posebej potrebne za večje posege kot na primer: prometna infrastruktura, razširitve mejnih prehodov ter naselitvene cone za potrebe malega gospodarstva.
V točki 7.22. istega poglavja dolgoročnega plana "Usmeritev za razvoj infrastrukturnih omrežij" ter v družbenem planu v točki 11.2.12. "Lokacije novih infrastrukturnih omrežij" se črta zadnji odstavek, ter se v obeh dokumentih doda novo besedilo, ki se glasi:
Prioritetno bomo zgradili sodobno prometno cestno povezavo z Mursko Soboto in Mariborom ter poskrbeli za njeno navezavo na magistralno cestno omrežje z Republiko Slovenijo. Zato bomo pristopili k takojšnji rekonstrukciji magistralne ceste M 1-10 od Odranec do Lendave ter magistralne ceste M 1-12 Lendava – Dolga vas. s čimer bomo dosegli večjo propustnost in izboljšali povezavo proti zahodu in dosegli večjo prometno varnost na tej prometnici.
Zgradili bomo obvoznico mesta Lendava kot magistralno cesto od Dolnjega Lakoša do mednarodnega mejnega prehoda v Dolgi vasi. Ob obvoznici je potrebno zgraditi sodobno bencinsko črpalko z vsemi pripadajočimi objekti. Oba mejna prehoda (Dolga vas, Petišovci) bomo posodobili in priredili novim razmeram. Prav tako bomo uredili maloobmejni prehod v Pincah in Kobilju. Proučili bomo možnost vzpostavitve železniške povezave z Mursko Soboto in R Madžarsko.
V točki 7.2.4. dolgoročnega plana: "Usmeritve za razvoj rekreacije v naravnem okolju" se dopolni, v družbenem planu točka 11.2.7. "Površine za rekreacijo, turizem in ljubiteljsko kmetijstvo" se v celoti črta besedilo ter nadomesti z novim, ki glasi:
Za rekreacijske turistične centre bomo namenili površine ob Bukovniškem jezeru, Petišovski pašnik v Petišovcih, ter rokav Mure v k.o. Bistrici "Bobri" in območje gramoznic last podjetja Gradbenik. Za vse posege je potrebno izdelati programsko zasnovo in upoštevati naravnovarstvene vidike. V krajinskem parku Mura v k.o. Bistrica bo zgrajen mlin na Muri s pripadajočimi objekti.
V točki 11.2.3. "Urejanje kmetijskih zemljišč" v družbenem planu se črta celotno besedilo in nadomesti z novim, ki glasi:
V tem srednjeročnem obdobju bomo za povečanje kmetijske proizvodnje uredili (komasirali, osušili in agromeliorirali 4338 ha in pristopili k namakanju 1.893 ha kmetijskih zemljišč). Za vsa območja bomo pripravili ustrezne prostorske izvedbene akte. v katerih bomo poleg tehničnih rešitev upoštevali tudi naravovarstveni vidik in potrebo po varovanju krajine.
Tabela: program urejanja kmetijskih zemljišč
--------------------------------------------------------------
Območje          Komasacija  Osuševanje  Agromelio.
                (ha)     (ha)     (ha)
--------------------------------------------------------------
Gatišče-Žižki          755     755      -
Gosposko-Grudje         650     650      -
Trebež-Bistrica         509     509      -
Grede              414     414      -
Ložič              169     169      -
Brezovica            311     311
Radmožanci            403     261     142
Nedelica             132      -     132
Gomilice             158      -     158
Crenšovci            133      -     133
Bistrice             241      -     241
--------------------------------------------------------------
Odranci             463      -     463
--------------------------------------------------------------
Tabela: program namakanja kmetijskih zemljišč
--------------------------------------------------------------
Območje                     Namakanje (ha)
--------------------------------------------------------------
Gosposko-Grudje                      250
Trebež-Bistrica                      300
Turnišče II                        250
Ivanjkovci                         379
Benica                           283
Ginjevec                          230
Gaborka                          200
--------------------------------------------------------------
Med vsemi ureditvami kmetijskih zemljišč imajo absolutno prioriteto ureditve območja, ki ležijo v sklopu kompleksa HMS Lendava – Črnec. Urejanje teh kmetijskih zemljišč bomo izvajali etapno, gorvodno, tako, da bo vzporedno izvajana osnovna odvodnja, osuševanje in komasacija.
Št. 301-1/90
Lendava, dne 16, 11. 1992.
Predsednik
Skupščine občine
Lendava Ciril Pucko l. r.