Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/1992 z dne 23. 10. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/1992 z dne 23. 10. 1992

Kazalo

2375. Srednjeročni plan občine Mozirje za obdobje 1986-1990, usklajen 1989 prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana, stran 2959.

Skupščina občine Mozirje je na podlagi 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in Dolgoročnega plana občine Mozirje za obdobje 1986 – 2000 (Uradni list RS, št. 19/90) ter na podlagi 3. člena Odloka o pristojnosti zborov Skupščine občine Mozirje in postopku za izvolitev predsednika, podpredsednika in predsednikov zborov SO Mozirje ter predsednika in članov Izvršnega sveta Skupščine občine Mozirje (Uradni list RS, št. 10/90) na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 25. 9. 1992 sprejela
SREDNJEROČNI PLAN
občine Mozirje za obdobje 1986-1990, usklajen 1989 prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana
1. CILJI V ZVEZI Z UREJANJEM PROSTORA IN VARSTVOM OKOLJA
Na področju urejanja prostora in varstva okolja bomo nadaljevali v preteklosti pričete aktivnosti za odpravo komunalnih, prometnih in drugih problemov v prostoru. Na osnovi določil prostorskih sestavin Dolgoročnega plana in urbanističnih zasnov za območja vodilnih naselij, bomo sprejeli potrebne prostorske izvedbene akte, kot osnovo za operativno uresničevanje določb nove prostorske zakonodaje pri nadaljnjih posegih v prostor.
Za učinkovitejšo uresničevanje usmeritev, ki bodo dogovorjene v prostorskih izvedbenih aktih, bomo postopoma uveljavili ukrepe na posameznih spremljajočih področjih, ki imajo svoj odraz v urejenosti okolja.
Varovali bomo dobrine splošnega družbenega pomena – plodno zemljo, varovalne gozdove, vire pitne vode, naravno in kulturno dediščino in okolje pred škodljivimi snovmi. Zato bomo vse investicije preverjali že v fazi vključevanja v planske dokumente, detajlno pa v fazi priprave investicijskega programa in prostorskega izvedbenega akta. Pri izdelavi prostorskih izvedbenih aktov bo ustrezna pozornost posvečena uravnoteženi zastopanosti vseh interesov, ki so prisotni v prostoru, skladno z njihovim družbenim pomenom, še zlasti pa uveljavljanju širših družbenih interesov glede smotrne rabe zemljišč pred ozkimi lokalnimi interesi.
V prostorskih izvedbenih aktih bomo s potrebno strokovnostjo obdelali naslednje neposredne cilje, ki po eni strani izhajajo iz usmeritev Dolgoročnega plana, po drugi strani pa iz konkretne problematike krajevnih skupnosti.
1.1. Območje Krajevne skupnosti Mozirje bo prostorsko obdelano kot planska celota urbanistične zasnove Mozirje /naselja Mozirja, Ljubije – del, Loke – del/ in kot del planske celote Zg. Savinjska dolina – sp. del /območja in naselja izven meje UZ/.
Pri izdelavi prostorskih izvedbenih aktov bomo upoštevali naslednje usmeritve glede razvoja in varovanja skupnih in splošnih interesov:
– zagotoviti družbeno večstanovanjsko graditev in dopolnilno individualno gradnjo na območju Mozirje -jug, nadaljnjo izgradnjo stanovanjskega območja Podvrh II. ter dopolnilno individualno gradnjo znotraj obstoječih strnjenih naselij in stanovanjskih območij;
– opredelili in zavarovali bomo lokacije za naslednje deficitarne objekte s področja spremljajočih dejavnosti:
• širitev šole, pošte in zdravstvenega doma;
• izgradnjo tržnice;
• zagotovitev oskrbe z uslužnostno in servisno obrtjo;
• širitev specializiranih trgovin in adaptacija starih trgovskih lokalov za trgovinsko dejavnost, predvsem za potrebe osnovne preskrbe;
– za razvoj turizma bomo opredelili merila in pogoje za:
• izgradnjo dvosedežnice, razširitev hotela, servisnega objekta in apartmanov na Golteh;
• uredite Kopelc;
• ureditev športno-rekreacijsko-turistične cone v Mozirju;
– načrtovali bomo odpravo komunalnih problemov oziroma izgradnjo naslednjih komunalnih naprav:
• kanalizacijskega kolektorja Nazarje – Mozirje;
• čistilne naprave v Lokah /I. faza/;
• sekundarnega kanalizacijskega omrežja s priključki na kolektor;
• širitev vodovodnega omrežja;
• širitev pokopališča;
– načrtovali bomo izboljšavo naslednjih problematičnih prometnih ureditev:
• izgradnja obvozne ceste izven trškega jedra v Mozirju;
• izgradnjo avtobusne postaje;
• prometne ureditve v zvezi z novo traso regionalne ceste /priključki lokalnih in krajevnih cest/.
1.2. Območje Krajevne skupnosti Nazarje bo prostorsko obdelano kot del planske celote urbanistične zasnove Nazarje /naselje Nazarje in deli naselij Dobletina in Žlabor/, in kot del planske celote ZADREČKA DOLIN A /naselja in območje izven meje UZ/.
Pri izdelavi prostorskih izvedbenih aktov bomo upoštevali naslednje usmeritve glede varovanja skupnih in splošnih interesov:
– opredelili in zavarovali bomo lokacije za naslednje deficitarne objekte s področja spremljajočih dejavnosti
• širitev vrtca;
• izgradnja novih trgovskih prostorov;
• preureditev gostinsko-prenočitvenega objekta in gostinskih lokalov;
• zagotovitev oskrbe s servisi – storitvene dejavnosti;
• ureditev športno-rekreacijskega območja;
• širitev pokopališča in izgradnja mrliške veže;
– s prenovo centralnega območja Nazarij in obstoječega stanovanjskega območja ob Dreti zagotoviti planirano večstanovanjsko gradnjo, individualno gradnjo pa usmeriti na razširjeno stanovanjsko območje za Gradiščem ter strnjene obstoječe zaselke in naselja;
– planirani prostorski razvoj lesnopredelovalne industrije Glin bomo zagotovili na obstoječem proizvodnem območju;
– območje Prihova bomo v celoti namenili razvoju industrije in obrti;
– načrtovali bomo odpravo komunalnih problemov oziroma izgradnjo naslednjih komunalnih naprav in vodnogospodarskih ureditev:
• kanalizacijskega kolektorja Nazarje – Mozirje s priključki;
• toplovoda do MGA;
• zavarovanje levega brega Drete in Savinje;
– opredelili bomo merila in pogoje za izgradnjo sekundarnega omrežja kanalizacije in vodovoda v območjih, kjer še ni izvedbe priključkov nanj;
– načrtovali bomo izboljšanje prometne ureditve v centru Nazarij, novo avtobusno postajališče in rekonstrukcije lokalne in krajevnih cest.
1.3. Območje Krajevne skupnosti Rečica ob Savinji bo prostorsko obdelano kot planska celota Urbanistične zasnove Rečica /naselje Rečica/. Naselje Prihova je vključeno v urbanistično zasnovo Nazarje; naselja in območja izven mej UZ pa kot del planske celote ZG. SAVINJSKA DOLINA – sp. del.
Pri izdelavi prostorskih izvedbenih aktov bomo upoštevali naslednje usmeritve glede varovanja skupnih in splošnih interesov:
– opredelili in zavarovali bomo lokacije za naslednje deficitarne objekte s področja spremljajočih dejavnosti:
• preureditev kulturnega doma;
• novogradnja ali dozidava osnovne šole;
• širitev trgovine ali izgradnja novih poslovnih trgovskih prostorov;
• zagotovitev lokalov za storitvene dejavnosti;
• širitev pokopališča;
• širitev športnih igrišč;
– z dopolnilno gradnjo v centralnem območju Rečice bomo zagotovili planirano družbeno večstanovanjsko gradnjo, organizirano individualno gradnjo pa v Varpolju, na novem stanovanjskem območju Podpeca in znotraj obstoječih zaselkov in naselij;.
– skladno z Dolgoročnim planom bomo. opredelili merila in pogoje za realizacijo obrtne cone v Sp. Rečici in gospodarske cone v Prihovski gmajni za izgradnjo industrijskih in obrtnih objektov;
– za razvoj turizma bomo načrtovali rekreacijsko območje ob Savinji v Varpolju;
– načrtovali bomo odpravo komunalnih problemov z dokončanjem rezervoarja in priključnega vodovoda;
– opredelili bomo merila in pogoje za izgradnjo glavnega kanalizacijskega kolektorja Rečica – Sp. Rečica z izgradnjo čistilne naprave in sekundarne kanalizacije;
– na območju KS Rečica načrtujemo izgradnjo povezovalnega daljnovoda Nazarje – Ljubno. Opredelili bomo pogoje in merila za izgradnjo obrtno-stanovanjskega območja v Sp. Rečici glede varstva pred visokimi vodami;
– za izboljšanje prometne varnosti bomo izvajali rekonstrukcije lokalnih in krajevnih cest.
1.4. Območje Krajevne skupnosti Ljubno bo prostorsko obdelano kot planska celota Ljubno /naselje Ljubno/ in kot del planske celote ZG. SAVINJSKA DOLINA – sp. del /naselja in območja izven meje UZ/.
Pri izdelavi prostorskih izvedbenih aktov bomo upoštevali naslednje usmeritve glede varovanja skupnih in splošnih interesov:
– opredelili in zavarovali bomo lokacije za naslednje deficitarne objekte s področja spremljajočih dejavnosti:
• širitev prostorov za vrtec v Ljubnem;
• širitev trgovine v Radmirju in izgradnjo nove na Ljubnem;
• izgradnjo športnih igrišč in ureditev turistično-rekreacijskega območja ob Savinji;
• širitev pokopališč na Ljubnem in Radmirju;
• adaptacija prosvetnega doma na Ljubnem;
– organizirano blokovno in individualno gradnjo bomo načrtovali na območju ob Ljubnici, dopolnilno individualno gradnjo pa znotraj obstoječih naselij in stanovanjskih območij, kot bodo določali prostorski izvedbeni akti;
– izvajali bomo odpravo komunalnih problemov oziroma izgradnjo naslednjih komunalnih naprav:
• rekonstrukcija vodovodnega omrežja na Ljubnem;
• širitev telefonske centrale;
• zavarovanje desnega brega Ljubnice;
• daljnovod 20 kV Nazarje – Ljubno;
– opredelili bomo merila in pogoje za izgradnjo sekundarnega omrežja kanalizacije in vodovoda v območjih, kjer še ni izvedeno in izvedbo priključkov nanju. Zavarovali bomo nove izvire pitne vode za pridobitev potrebnih vodnih kapacitet;
– za izboljšanje prometne varnosti in tranzitnega prometa bomo uresničili:
• izgradnjo novega mostu čez Savinjo na Ljubnem z izgradnjo obvoznice Ljubno;
• določene rekonstrukcije regionalne ceste Ljubno -Luče in nadaljevali z modernizacijo ceste proti Rastkam;
• ureditev avtobusne postaje na Ljubnem in parkirišča za avtobuse;
• ureditev parkirišča pri OS Radmirje.
1.5. Območje Krajevne skupnosti Luče bo prostorsko obdelano kot planska celota urbanistične zasnove Luče /naselje Luče/, in kot del planske celote ZG. SAVINJSKA DOLINA – zgornji del /območja in naselja izven meje UZ/.
Pri izdelavi prostorskih izvedbenih aktov bomo upoštevali naslednje usmeritve glede varovanja skupnih in splošnih interesov:
– opredelili in zavarovali bomo lokacije za naslednje deficitarne objekte s področja spremljajočih dejavnosti:
• širitev telefonske centrale;
• izgradnjo novih poslovnih prostorov in lokalov za servisno-storitvene dejavnosti;
• širitev gostinsko-turističnih zmogljivosti in ureditev rekreacijskih površin;
• novo pokopališče;
– stanovanjsko graditev bomo načrtovali na razširjenem območju ožjega centra in znotraj obstoječih zaselkov;
– opredelili bomo merila in pogoje za izgradnjo obrtno stanovanjskega območja v Podvezi in za proizvodno obrt v Lučah ob Lučnici;
– načrtovali bomo odpravo komunalnih problemov oziroma izgradnjo naslednjih komunalnih naprav in vodnogospodarskih ureditev:
• rekonstrukcijo vodovodnega omrežja z vključitvijo novih vodnih virov;
• izvedbo desnobrežnega nasipa Savinje v naselju Luče ob jezu;
– opredelili bomo merila in pogoje za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo v Lučah;
– za izboljšanje prometne varnosti bomo načrtovali rekonstrukcijo regionalne ceste Ljubno – Luče, opredelili pa pogoje in merila za obvoznico v Lučah.
1.6. Območje Krajevne skupnosti Solčava bo prostorsko obdelan kot planska celota KARAVANŠKO-KAMNIŠKI REGIJSKI PARK, krajinska parka Logarska dolina in Robanov kot pa kot planski celoti krajinske zasnove.
Pri izdelavi prostorskih izvedbenih aktov s prioriteto izdelave krajinske zasnove za območje Logarske doline, bomo upoštevali usmeritve Dolgoročnega družbenega plana glede turističnega razvoja in varovanja naravne in kulturne dediščine.
Stanovanjsko graditev bomo načrtovali z realizacijo stanovanjskega območja v Medici in z dopolnilno gradnjo znotraj naselja Solčava.
Načrtovali bomo ureditev kanalizacijskega omrežja v naselju Solčava in rekonstrukcijo lokalnih in krajevnih cest.
1.7. Območje Krajevne skupnosti Gornji grad bo prostorsko obdelano kot planska celota urbanistične zasnove Gornji grad /naselje Gornji grad in del naselja Florjan/ in kot del planske celote ZADREČKA DOLINA /naselja in območja izven meje UZ/.
Pri izdelavi prostorskih izvedbenih aktov bomo upoštevali naslednje usmeritve glede varovanja skupnih in splošnih interesov:
– opredelili in zavarovali bomo lokacije za naslednje deficitarne objekte s področja spremljajočih dejavnosti:
• preureditev kulturnega doma;
• širitev trgovine in izgradnjo novih trgovskih prostorov;
• zagotovitev oskrbe s storitveno obrtjo;
• širitev telefonske centrale;
• izgradnjo športnih igrišč pri šoli;
• ureditev turistično-rekreacijskega območja ob Dreti;
– z dopolnilno gradnjo v centralnem območju zagotoviti planirano družbeno večstanovanjsko gradnjo. Organizirano individualno gradnjo bomo načrtovali na območju Tičjeka ter znotraj obstoječih zaselkov in stanovanjskih območij;
– opredelili bomo merila in pogoje za realizacijo obrtno stanovanjskega območja PODSMREČJE, za širitev proizvodnih objektov Smreke ter za obrtno stanovanjsko cono ob Dreti;
– načrtovali bomo odpravo komunalnih problemov oziroma izgradnjo naslednjih komunalnih naprav in vodnogospodarskih ureditev:
• kanalizacijskega omrežja s priključki in čistilno napravo;
• razširitev vodovodnega omrežja z dodatnim vodohramom;
• regulacijo Drete v Gornjem gradu in zavarovanje brežin vodotoka na poplavnih območjih;
• modernizacijo ceste ob Kanalščici;
– načrtovali homo izgradnjo bencinskega servisa na predvideni lokaciji.
1.8. Območje Krajevne skupnosti Šmartno ob Dreti bo enotno prostorsko obdelano s prostorskimi ureditvenimi pogoji, kot del planske celote ZADREČKA DOLINA.
Pri izdelavi prostorskega izvedbenega akta bomo upoštevali naslednje usmeritve glede varovanja skupnih in splošnih interesov:
– opredelili bomo meje ureditvenih območij naselij z upoštevanjem varovanja kmetijskih zemljišč in ostalih dobrin splošnega pomena;
– znotraj zaključenih obsegov naselij Šmartno in Volog bomo načrtovali dopolnilno stanovanjsko gradnjo;
– opredelili bomo lokacijo za športno in otroško igrišče pri šoli in zavarovali površino za širitev pokopališča;
– načrtovali bomo odpravo komunalnih problemov:
• oskrba zaselka Brdo z vodovodom;
• kanalizacija naselij Šmartno in Volog, sekundarno vodovodno, elektro in PTT omrežje;
• regulacija Drete na najbolj kritičnih odsekih glede poplavne varnosti;
– načrtovali bomo izboljšavo prometnih ureditev z rekonstrukcijo lokalne in krajevnih cest ter novim avtobusnim postajališčem v Šmartnem.
1.9. Območje Krajevne skupnosti Bočna bo enotno prostorsko obdelano s prostorskimi ureditvenimi pogoji, kot del planske celote ZADREČKA DOLINA.
Pri izdelavi prostorskega izvedbenega akta bomo upoštevali naslednje usmeritve glede varovanja skupnih in splošnih interesov:
– opredelili bomo meje ureditvenih območij naselij z upoštevanjem varovanja kmetijskih zemljišč;
– znotraj zaključenih obsegov naselij bomo načrtovali dopolnilno individualno stanovanjsko gradnjo;
– zavarovali bomo površino za širitev pokopališča, mrliške vežice in ureditev športnega igrišča;
– načrtovali bomo kanalizacijo v naselju Bočna, sekundarno vodovodno, elektro in PTT omrežje ter rekonstrukcije lokalne in krajevnih cest.
1.10. Območje Krajevne skupnosti Nova Štifta bo enotno prostorsko obdelano s prostorskimi ureditvenimi pogoji, kot del planske celote ZADREČKA DOLINA.
Pri izdelavi prostorskega izvedbenega akta bomo upoštevali naslednje usmeritve glede varovanja skupnih in splošnih interesov:
– opredelili bomo meje ureditvenih območij naselij z upoštevanjem varovanja kmetijskih zemljišč;
– znotraj zaključenih obsegov naselij bomo načrtovali dopolnilno individualno stanovanjsko gradnjo;
– zavarovali bomo površino za širitev pokopališča in ureditev športnega igrišča;
– načrtovali bomo kanalizacijo v naselju Šmiklavž, sekundarno vodovodno, elektro in PTT omrežje ter rekonstrukcije lokalne in krajevnih cest;
– načrtovali bomo komunalno ureditev v strnjenih delih naselij.
2. PROSTORSKA ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI
in namenska, raba prostora na območjih, kjer so predvidene naloge v zvezi z urejanjem prostora.
Po dogovoru o temeljih Srednjeročnega družbenega plana občine za obdobje 1986 – 1990 in v skladu z Dolgoročnim družbenim planom za obdobje 1986 – 2000 /usklajen 1989/, so v posameznih planskih celotah v občini predvidene naslednje naloge v zvezi z urejanjem prostora:
VIRI:
– kategorizacija kmetijskih zemljišč
– nosilci planiranja
– izračuni površin na TTN-1:5000
4/ PREGLED PROSTORSKIH IZVEDBENIH AKTOV, ki se bodo izdelali v obdobju 1986 – 1990
a/ PROSTORSKI UREDITVENI POGOJI za planske celote:
1. ZADREČKA DOLINA
– za območja KS Nazarje, Šmartno, Bočna, Gornji grad in Nova Štifta /izven mej urbanističnih zasnov Nazarje in Gornji grad/.
2. ZG. SAVINJSKA DOLINA – Sp. del
– za območja KS Mozirje, Rečica in Ljubno /izven mej urbanističnih zasnov Mozirje, Rečica, Ljubno in Varpolje – Nizka – Sp. Rečica ter krajinske zasnove Golt/.
3. ZG. SAVINJSKA DOLINA – Zg. del
– za območji KS Luče in Solčava /izven meje urbanistične zasnove Luče ter krajinskih zasnov Logarska dolina in Robanov kot/.
V dopolnitvi Dolgoročnega družbenega plana – prostorske sestavine, bomo izdelali krajinske zasnove za krajinske parke Logarska dolina, Robanov kot in Golte, ter opredelili načine urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti.
Št. 352-10/92-08
Mozirje, dne 25. septembra 1992.
Predsednik
Skupščine občine Mozirje
Andrej Presečnik, dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost