Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/1992 z dne 23. 10. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/1992 z dne 23. 10. 1992

Kazalo

2374. Dopolnitev dolgoročnega plana občine Mozirje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1989, stran 2958.

Skupščina občine Mozirje je na podlagi 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v predhodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter na podlagi 3. člena Odloka o pristojnosti zborov SO Mozirje in postopku za izvolitev predsednika, podpredsednika in predsednikov zborov SO Mozirje ter predsednika in članov IS SO Mozirje (Uradni list RS, št. 10/90) na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 25. 9. 1992 sprejela
DOPOLNITEV DOLGOROČNEGA PLANA
občine Mozirje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1989
Dolgoročni plan občine Mozirje, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 19/90 se dopolni v naslednjem:
1. člen
Sprejme se urbanistična zasnova za naselje Nazarje, Prinova in Dobletina.
Pri izdelavi prostorskih in izvedbenih aktov bomo upoštevali naslednje usmeritve glede varovanja skupnih in splošnih interesov:
– prenova centra Nazarij z dopolnitvijo oskrbnih in storitvenih dejavnosti,
– ureditev športno-rekreacijskega območja,
– stanovanjska gradnja bo usmerjena na območje Zagradišče ter v strnjene obstoječe zaselke in naselja,
– območje Prihova bo v celoti namenjeno industriji in obrti,
– na področju vodnega gospodarstva načrtujemo zavarovanje obrežij Savinje in Drete s ciljem zagotovitve varnosti naseljenih predelov pred visokimi vodami,
– obnovitev vodovodnega omrežja ter izgradnja zbiralnih odpadnih voda s priključkom na čistilno napravo.
2. člen
Sprejme se urbanistična zasnova naselja Rečica ob Savinji. Pri izdelavi prostorskih in izvedbenih aktov bomo upoštevali naslednje usmeritve glede varovanja skupnih in splošnih interesov:
– opredelili in zavarovali bomo lokacije za deficitarne objekte, in to za: kulturni dom, osnovno šolo, trgovino in storitvene dejavnosti,
– predvidena je širitev obstoječega pokopališča in širitev obstoječih športnih igrišč,
– načrtovali bomo odpravo kumunalnih problemov z ureditvijo vodovoda ter izgradnjo kanalizacije s priključkom na čistilno napravo,
– za izboljšanje prometne varnosti bomo izvajali rekonstrukcijo lokalnih in krajevnih cest.
3. člen
Urbanistična zasnova Nazarje, Prihova in Dobletina ter urbanistična zasnova Rečica ob Savinji obsegata:
– zasnovo namenske rabe prostora naselja v merilu 1:5000 ter
– usmeritve glede načinov urejanja ureditvenih območij naselja s prostorskimi izvedbenimi akti v merilu 1:5000.
4. člen
Dopolnitev Dolgoročnega plana začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-10/92-08
Mozirje, dne 25. septembra 1992.
Predsednik
Skupščine občine Mozirje
Andrej Presečnik, dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost