Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1992 z dne 15. 5. 1992

Kazalo

1178. Odlok o ustanovitvi javnih zavodov s področja osnovnega izobraževanja v občini Kamnik, stran 1756.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 1. in 2. odstavka 11. člena in 57. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91-I) ter 7. člena odloka o organizaciji in delu Skupščine občine Kamnik (Uradni list SRS, št. 1/90 in RS, št. 16/90, 20/90) je Skupščina občine Kamnik na 19. skupni seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 25. 3. 1992 sprejela
ODLOK
6 ustanovitvi javnih zavodov s področja osnovnega izobraževanja v občini Kamnik
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom občina Kamnik (v nadaljevanju:. ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega izobraževanja naslednje javne zavode (v nadaljevanju: zavod):
1. Osnovna šola Frana Albrehta, Šutna 9. V njeni sestavi so dislocirani oddelki v kraju:
– Mekinje
– Nevlje
– Tunjice
– Vranja Peč
2. Osnovna šola Toma Brejca, Kidričeva 37, Kamnik. V njeni sestavi so dislocirani oddelki v kraju:
– Sela
– Loke
– Šmartno
– Zg. Tuhinj
– Motnik
3. Osnovna šola Marije Vere, Ljubljanska 16/a, Kamnik
4. Osnovna šola Komenda-Moste, Moste 40, Moste, p. Komenda. V njeni sestavi so dislocirani oddelki v kraju:
– Komenda
5. Osnovna šola Stranje, Zg. Stranje 22, Stahovica.
V njeni sestavi so dislocirani oddelki v kraju:
– Gozd
6. Osnovna šola 27. julij, Tomšičeva 9, Kamnik
7. Glasbena šola Kamnik, Kajuhova pot 11, Kamnik.
V njeni sestavi so dislocirani oddelki v kraju:
– Komenda
– Tuhinj
– Stranje
– Šmarca.
2. člen
S tem odlokom se določa:
– ime in sedež ustanovitelja,
– ime in sedež zavoda,
– dejavnost zavoda,
– organi zavoda,
– sredstva, ki so zagotovljena za ustanovitev in začetek dela zavoda,
– viri in načini pridobivanja sredstev zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda,
– medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda,
– druge določbe.
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA
3. člen
Ustanovitelj zavoda je občina Kamnik, Titov trg 1, Kamnik.
III. IME IN SEDEŽ ZAVODA
4. člen
Ime zavodov in sedež:
1. Osnovna šola Frana Albrehta, sedež zavoda je: Šutna 9, Kamnik
2. Osnovna šola Toma Brejca, sedež zavoda je: Kidričeva 37,.Kamnik
3. Osnovna šola Marije Vere, sedež zavoda je: Ljubljanska 16/a, Kamnik
4. Osnovna šola Komenda-Moste, sedež zavoda je: Moste 40, Moste, p. Komenda
5. Osnovna šola Stranje, sedež zavoda je: Zg. Stranje 22, Stahovica
6. Osnovna šola 27. julij, sedež zavoda je: Tomšičeva 9, Kamnik
7. Glasbena šola Kamnik, sedež zavoda je: Kajuhova pot 11, Kamnik.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
Zavod opravlja vzgojnoizobraževalno dejavnost kot javno službo.
6. člen
Dejavnost zavoda obsega:
– vzgojnoizobraževalno dejavnost obveznega in fakultativnega osnovnega izobraževanja,
– osnovnošolsko izobraževanje odraslih,
– priprava otrok na osnovno šolo,
– organizacija kulturnih, športnih in zabavnih prireditev,
– priprava šolske prehrane za učence.
– organizacija prevozov učencev. Osnovna šola 27. julij opravlja dejavnosti:
– izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju po prilagojenem programu,
– domska vzgoja in varstvo otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju,
– organizacija kulturnih, športnih in zabavnih prireditev,
– priprava šolske prehrane za učence,
– organizacija prevozov učencev. Glasbena šola opravlja naslednje dejavnosti:
– osnovno glasbeno izobraževanje,
– organiziranje glasbenih, kulturnih in zabavnih prireditev.
7. člen
Zavod izvaja obvezno osnovno izobraževanje na področju šolskih okolišev, ki jih določi pristojni organ ustanovitelja.
8. člen
Zavod lahko v soglasju z ustanoviteljem dejavnosti spremeni ali razširi.
V. ORGANI ZAVODA
9. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– svet staršev,
– strokovni organi.
Zavod ima tudi druge organe, ki jih določata zakon in statut zavoda.
10. člen
Zavod ima naslednje strokovne organe:
– učiteljski zbor šole,
– učiteljski zbor oddelka,
– razrednik,
– strokovni aktiv.
1. Svet zavoda
11. člen
Zavod opravlja svet zavoda.
Svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, pedagoških in drugih strokovnih delavcev zavoda, staršev in lokalne samouprave.
Predstavnike ustanovitelja v svet zavoda imenuje ustanovitelj.
Predstavnike pedagoških in drugih strokovnih delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.
Predstavnike staršev in lokalne samouprave v svet zavoda volijo starši na roditeljskih sestankih.
Število članov in način izvolitve se opredeli na podlagi zakona o statutu zavoda.
12. člen
Svet zavoda:
– sprejema statut zavoda in druge splošne akte.
– sprejema programe dela in razvoje zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje.
– s soglasjem ustanovitelja imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posebnih vprašanjih,
– opravlja druge zadeve določene z zakonom in statutom zavoda.
Način odločanja sveta, trajanje mandata njegovih članov in druge pristojnosti sveta, se določijo s statutom zavoda.
2. Ravnatelj
13. člen
Poslovodni organ zavoda je ravnatelj. Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj poleg poslovodne funkcije opravlja tudi naloge pedagoškega vodje šole v skladu z zakonom. V tem svojstvu vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
14. člen
Ravnatelj zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja za dobo štirih let.
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje z zakonom in statutom zavoda določene pogoje.
Ravnatelj zavoda je v pravnem prometu z drugimi pooblaščen za sklepanje poslovnih pogodb v okviru finančnega načrta zavoda, razen:
– pogodb o investicijah oziroma investicijsko-vzdrževalnih delih na objektih zavoda in
– pogodb o nakupu, prodaji ter odtujitvi nepremičnin za kar je potreben sklep pristojnega organa ustanovitelja.
3. Drugi organi zavoda
15. člen
Sestava, način dela in pristojnosti ostalih organov zavoda so opredeljeni z zakonom in statutom zavoda.
VI. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA
16. člen
Za ustanovitev in začetek dela ima zavod zagotovljena sredstva iz svojega premoženja.
Premoženje zavoda je last ustanovitelja, upravljalec premoženja pa je zavod. Z nepremičnim premoženjem lahko zavod razpolaga le s soglasjem ustanovitelja.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
Izvršni svet Skupščine občine Kamnik s posebnim sklepom določi za katere druge dejavnosti se lahko uporabljajo prostori zavoda. V sklepu sporazumno z zavodom določi tudi pogoje in način uporabe prostorov.
VII. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
17. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo iz proračuna ustanovitelja oziroma iz proračuna Republike Slovenije na podlagi standardov in normativov zagotovljenega programa, v občini dogovorjenih kriterijev in vrednosti občinskega programa ter izplačil staršev za storitve nadstandardnega programa.
Zavod lahko pridobi del sredstev za delo tudi s prodajo storitev na trgu, iz drugih virov, na način in pod pogoji, določenimi z zakonom.
18. člen
S sredstvi iz prejšnjega člena zavod gospodari po načelih neprofitnega poslovanja in v skladu s sprejetim finančnim načrtom.
Zavod pa lahko posluje tudi po načelih profitnega poslovanja pri opravljanju dejavnosti, ki dopolnjuje vzgojnoizobraževalno dejavnost ali ki presega nacionalni program. Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri. opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe uporablja izključno za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti.
19. člen
Primanjkljaj sredstev, ugotovljen iz naslova preveč izplačanih osebnih dohodkov, krije zavod iz prihodkov bodočega obdobja z znižanjem realiziranih osebnih dohodkov.
20. člen
Če zavod v predhodnem ali predhodnih obračunskih obdobjih (medletnih ali letnih) izkaže presežke prihodkov nad odhodki in te presežke nameni za stimulacijo k osebnim dohodkom, kasneje pa izkaže primanjkljaj, le-tega krije sam zavod ne glede na razloge in sicer v breme sredstev za osebne dohodke, razen če dokaže, da financer ni izpolnil svoje obveznosti v celoti.
21. člen
Realizacija prihodkov zavoda iz dejavnosti, ki ni predmet osnovnih dejavnosti (lastna realizacija) je, prihodek zavoda, s katerim samostojno razpolaga v okviru registrirane dejavnosti, če v celoti in realno pokrije stroške, take dejavnosti, ki bremenijo osnovne dejavnosti.
Prihodek iz prvega odstavka tega člena zavod ne more razporejati v investicije ali za druge namene, iz naslova katerih bi nastale višje obveznosti ustanovitelja oziroma financerja, če k temu ne da soglasja ustanovitelj.
22. člen
Zavod lahko za izboljšanje materialne osnove dela, za nabavo specifične ali nadstandardne opreme ali za izvedbo nadstandardnega programa oziroma za organizacijo in izvajanje izrednih aktivnosti, zbira sredstva od donatorjev neposredno ali prek donatorskega sklada na ravni občine.
VIII. NASTOPANJE ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
23. člen
Zavod je pravna oseba.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda povezane z izvajanjem javne službe subsidiarno do višine sredstev, ki jih v skladu z veljavnimi predpisi zagotavlja zavodu.
24. člen
Zavod nastopa, v pravnem prometu neomejeno, pravne posle v zvezi z nepremičnim premoženjem ter investicijami in investicijskim vzdrževanjem pa sklepa le s soglasjem pristojnega organa ustanovitelja.
IX. PREHODNE DOLOČBE
25. člen
Zavodi se pri izvajanju programov medsebojno povezujejo in usklajujejo, v ta namen lahko organizirajo medsebojne oblike povezovanja, kot so:
– aktiv ravnateljev,
– strokovni aktivi učiteljev,
– druge oblike.
26. člen
Zavod ima statut, ki ga sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. V njem uredi organizacijo zavoda, organe zavoda, njihovo sestavo in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti.
Poleg statuta ima zavod tudi druge splošne akte, katerih vrsto in način sprejemanja opredeljuje statut.
27. člen
Ravnatelj zavoda je pooblaščen, da opravi vsa dejanja za vpis zavoda v sodni register.
X. KONČNA DOLOČBA
28. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati naslednji akti o ustanovitvi posameznih zavodov:
– št. 300/1 z dne 31. 1. 1953
– št. 01-1989/1-58 z dne 13. 6. 1958
– št. 022-23/63-1 z dne 10. 4. 1963
– št. 022-13/63-1/6 z dne 11. 7. 1963
– št. 022-39/64-1/1 z dne 21. 5. 1964
– št. 61-39/64 z dne 1. 7. 1964
– št. 022-3/82 z dne 9. 9. 1983
– št. 022-3/86 z dne 16. 7. 1986.
Št. 021-3/92
Kamnik, dne 25. marca 1992.
Predsednik
Skupščine občine Kamnik
Maksimilijan Lavrinc l. r.

AAA Zlata odličnost