Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1992 z dne 8. 5. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1992 z dne 8. 5. 1992

Kazalo

1136. Odlok o izločitvi enot javnega zavoda iz zavoda VIZ Lendava in ustanovitvi javnih zavodov, stran 1718.

Na podlagi 51. in 52. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 265. člena statuta občine Lendava (Uradni objave Pomurja, št. 37/81, 29/83 in 9/86), 7. in 9. člena odloka o pristojnostih zborov SO Lendava (Uradni objave Pomurja, št. 10/90) sta Skupščina občine Lendava na 15. ločeni seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne, 30. 3. 1992 ter Skupščina madžarske narodnostne samoupravne skupnosti občine Lendava na 9. seji dne 30. 3. 1992 sprejeli
ODLOK
o izločitvi enot javnega zavoda iz zavoda VIZ Lendava in ustanovitvi javnih zavodov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Enote javnega zavoda VIZ Lendava:
– Osnovna šola Drago Lugarič Lendava
– Osnovna šola Jože Kramar – Juš Lendava – Osnovna šola Vlaj Lajos Genterovci
– Osnovna šola Joško Talany Dobrovnik – Osnovna šola Edvard Kardelj Kobilje
– Osnovna šola Štefan Kovač Turnišče
– Osnovna šola Miško Kranjec Velika Polana
– Osnovna šola France Prešeren Črenšovci
– Osnovna šola Vinko Megla Odranci
– Osnovna šola Prežihov Voranc Bistrica
– Glasbena šola Lendava
– Vzgojnovarstvena organizacija Lendava
se z dnem uveljavitve tega odloka izločijo iz zavoda VIZ Lendava.
2. člen
S tem odlokom Skupščina občine Lendava (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva otrok javne zavode.
Madžarska narodnostna samoupravna skupnost Lendava je soustanoviteljica zavodov, dvojezičnih osnovnih šol Lendava I, Lendava II, Genterovci in Dobrovnik ter Vzgojno varstvenega zavoda Lendava.
3. člen
Ime javnih zavodov in sedež je:
1. Dvojezična osnovna šola I Lendava, p.o. Lendava, Kranjčeva 44
V sestavi zavoda delujejo:
– Podružnična šola Gaberje, Gaberje 14
– Podružnična šola Čentiba, Čentiba 5
– Podružnična šola Dolina, Dolina 4
– Podružnična šola Petišovci, Petišovci, Rudarska 41
2. Dvojezična osnovna šola II Lendava, p.o., Lendava, Kovačeva 13
3. Dvojezična osnovna šola Vlaj Lajoš Genterovci, p.o., Genterovci 8b
4. Dvojezična osnovna šola Dobrovnik, p.o., Dobrovnik 266/j
5. Osnovna šola Kobilje, p.o., Kobilje 32 a
6. Osnovna šola Turnišče, p.o., Turnišče, Prešernova 2
7. Osnovna šola »Miško Kranjec« Velika Polana, p.o., V. Polana 215 b
8. Osnovna šola »France Prešeren« Črenšovci, p.o., Črenšovci, J. Kramarja 10
9. Osnovna šola Odranci, p.o., Odranci, Prešernova 1
10. Osnovna šola »Prežihov Voranc« Bistrica, p.o., Srednja Bistrica 49 b
11. Glasbena šola Lendava, p.o., Lendava, Partizanska 64
12. Vzgojno varstveni zavod Lendava, p.o., Lendava, Mohorjeva 1
V sestavi Vzgojno varstvenega zavoda delujejo naslednje enote:
– dvojezična enota Lendava I. – enota Hotiza
– dvojezična enota Lendava II – enota Črenšovci
– dvojezična enota Dolga vas – enota Odranci
– dvojezična enota Genterovci – enota Bistrica
– dvojezična enota Dobrovnik – dvojezična enota Gaberje
– enota Kobilje – dvojezična enota Čentiba
– enota Turnišče – dvojezična enota Dolina
– enota V. Polana – dvojezična enota Petišovci
4. člen
Dejavnost javnega zavoda je:
– osnovna vzgoja in izobraževanje šolskih otrok in mladine,
– osnovna vzgoja in izobraževanje ter usposabljanje šolskih otrok in mladine z motnjam v telesnem in duševnem razvoju,
– osnovno glasbeno izobraževanje otrok in mladine,
– vzgoja in varstvo predšolskih otrok v različnih programih in obsegu vključno s pripravo na osnovno šolo.
II. ORGANI ZAVODA
Svet zavoda
5. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje 9 članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki pedagoških in strokovnih delavcev, ki jih na predlog strokovnega sveta volijo delavci zavoda neposredno,
– trije predstavniki staršev, ki jih imenuje svet staršev.
Dvojezični zavod upravlja svet zavoda, ki šteje v Dvojezični osnovni šoli I Lendava in v Vzgojnovarstvenem zavodu Lendava 12 članov, v ostalih dvojezičnih zavodih pa 6 članov. Vsako skupino enakopravno sestavljajo predstavniki ustanoviteljic, predstavniki delavcev in predstavniki staršev.
V vsaki skupini morata biti večinski narod in madžarska narodnost zastopani v razmerju 1:1, razen pri Vzgojnovarstvenem zavodu, kjer je razmerje zastopanosti 3:1.
Odločitve, ki se nanašajo na dvojezične enote Vzgojnovarstvenega zavoda Lendava in so neposredno povezane z ustavno in zakonsko zagotovljenimi pravicami madžarske narodne skupnosti, ne morejo biti sprejete brez soglasja člana sveta, ki ga imenuje Madžarska narodnostna samoupravna skupnost Lendava.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta.
6. člen
Pristojnosti sveta zavoda:
– sprejema statut in druge akte zavoda,
– imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda,
– sprejema program dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo uresničevanje,
– odloča o razporejanju sredstev, sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda ter predlaga ustanovitelju spremembo, razširitev ali ukinitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– obravnava poročila o izobraževalni problematiki in razpravlja o sklepih ter pobudah Zavoda za šolstvo in šport Republike Slovenije,
– opravlja druge z zakonom in statutom določene zadeve.
Ravnatelj zavoda
7. člen
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in v skladu z pooblastili zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost. Pristojnosti ravnatelja določa zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Ravnatelj zavoda je v pravnem prometu z drugimi pooblaščen za sklepanje pogodb o poslovanju zavoda v okviru finančnega načrta.
Pri sklepanju pogodb o investicijah in večjih vzdrževalnih delih na objektih zavoda ter ob nakupu in odtujitvi nepremičnin, je potrebno soglasje ali sklep IS SO oziroma ustanovitelja.
8. člen
Ravnatelj in pomočnik ravnatelja zavoda se imenujeta na podlagi javnega razpisa.
Vsebino javnega razpisa, način, postopek in pogoje za imenovanje ravnatelja in njegove razrešitve pred potekom mandata, določata zakon in statut zavoda.
9. člen
Ravnatelja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in statutom zavoda.
Ravnatelj je imenovan za štiri leta in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda na predlog ravnatelja in po predhodnem mnenju učiteljskega oziroma vzgojiteljskega zbora.
Učiteljski zbor
10. člen
Zavodi oblikujejo učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor kot strokovni organ, ki ga sestavljajo učitelji oziroma vzgojitelji zavoda, svetovalni delavci in ravnatelj.
Učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih, določa strokovne podlage za programe dela in razvoj zavoda v okviru pooblastil določenih v statutu, daje svetu in ravnatelju mnenja in predloge k organizaciji dela ter se opredeljuje o pogojih in kriterijih za razvoj zavoda.
Svet staršev
11. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se oblikuje svet staršev. Člane sveta staršev izvolijo starši na roditeljskih sestankih.
Svet staršev razpravlja o vseh vprašanjih življenja in dela zavoda oblikuje stališča, ki jih zastopajo predstavniki staršev v svetu zavoda, daje pobude in predloge drugim organom zavoda.
12. člen
Zavodi se pri izvajanju programov medsebojno povezujejo in usklajujejo ter zato lahko organizirajo za posamezna področja dejavnosti ustrezne službe medsebojnega povezovanja, kot so:
– strokovni pedagoški aktivi učiteljev
– strokovni pedagoški kolegij ravnateljev in strokovnih delavcev in druge oblike povezovanja, ki so nujne za nemoten potek pedagoškega procesa.
13. člen
Zavod kot pravni naslednik nadaljuje delo z obstoječim premoženjem organizacijske enote po bilanci stanja zadnjega zaključnega računa.
Premoženje zavoda je sestavni del premoženjske bilance občine, s katerim pa upravlja zavod. Zavod razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
14. člen
Zavodi ustanovijo Skupnost zavodov za opravljanje finančno-knjigovodskih opravil.
V sklopu skupnosti zavodov za osnovno izobraževanje občine Lendava lahko zavodi načrtujejo, izvajajo in opravljajo tudi druge strokovne, svetovalne in pravne zadeve, če se dogovorijo za takšno obliko delovanja.
III. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
15. člen
Sredstva za izvajanje programov osnovne vzgoje, varstva in izobraževanja otrok in mladine zagotavlja ustanovitelj na podlagi standardov in normativov za zagotovljeni program ter dogovorjenih kriterijev in vrednosti za dodatni program. Za zagotovljeni program določi merila in kriterije Skupščina republike Slovenije, za občinski program pa Skupščina občine Lendava.
Vrednotenje posameznih elementov sprejme ustanovitelj hkrati s sprejemom letnega načrta sredstev za osnovno izobraževanje.
Zavod je upravičen do tako opredeljenih sredstev, če izvaja programe v skladu z opredelitvijo zakonodaje s področja osnovnega izobraževanja, predšolske in glasbene vzgoje.
16. člen
Zavod lahko ob osnovni dejavnosti izvaja tudi druge naloge v zvezi z vzgojo in izobraževanjem otrok in mladine, za katere je ustanovljen.
Za učbenike in nadstandardne storitve (šola v naravi, nabava učbenikov, prehrana, podaljšano bivanje idr.) lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
17. člen
Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabljati le za razvoj osnovne dejavnosti, po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa nastalega na osnovi priznanih meril in kriterijev, krije ustanovitelj, če so razlogi za primanjkljaj objektivno pogojeni.
18. člen
Zavod je v celoti odgovoren za svoje obveznosti v pravnem prometu – popolna odgovornost (p.o.).
Ustanovitelj je dogovoren za izvajanje programa iz prvega odstavka 15. člena z neomejeno subsidiarno odgovornostjo (n.sub.o.)
19. člen
Ustanovitelj nadzira zakonitost dela zavoda. Nadzor nad strokovnostjo dela zavoda opravlja organ, ki ga opredeli zakonodaja s področja predšolske vzgoje, osnovnega ter glasbenega izobraževanja. Nadzor nad finančnim poslovanjem zavoda pa opravlja pristojni občinski upravni organ oziroma ustrezna finančna služba.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha z delom Vzgojnoizobraževalni zavod Lendava s tem, da se zaključna bilanca izdela na dan 31. 12. 1991. Strokovna služba VIZ opravlja delo do ustanovitve skupnosti zavodov.
21. člen
Ravnatelj Vzgojnoizobraževalnega zavoda Lendava in ravnatelji s tem odlokom nastalih zavodov so pooblaščeni, da v sodelovanju z ustanoviteljem opravijo v prehodnem obdobju priprave za začetek dela zavodov in vpis v sodni register.
22. člen
Z uveljavitvijo tega odloka in do imenovanja ravnateljev zavodov postanejo dosedanji vodje in v.d. vodje ter pomočniki vodij organizacijskih enot osnovnih šol, VVO in glasbene šole vršilci dolžnosti teh funkcij.
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-2/1992
Lendava, dne 30. marca 1992.
Predsednik
Skupščine občine Lendava
Ciril Pucko, dipl. ek. l. r.