Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1991 z dne 31. 10. 1991

Kazalo

833. Spremembe in dopolnitve statuta mesta Ljubljane, stran 783.

Na podlagi XLI. amandmaja k ustavi Republike Slovenije in ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX. do LXXXIX k ustavi Republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 32/89 in Uradni list RS, št. 4/91) je Skupščine mesta Ljubljane na 15. skupni seji, dne 8. oktobra 1991 sprejela
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA MESTA LJUBLJANE
1. člen
V statutu mesta Ljubljane (Uradni list SRS, št. 13/86) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»Mesto Ljubljana (v nadaljevanju besedila: mesto) kot posebna samoupravna in družbenopolitična skupnost, na območju občin Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Center, Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana Šiška in Ljubljana Vič-Rudnik zagotavlja planiranje družbenoekonomskega razvoja, prostorsko in urbanistično urejanje in zadovoljevanje komunalnih potreb.
Občine Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Center, Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana Šiška in Ljubljana Vič-Rudnik lahko v skupnem interesu prenesejo na mesto tudi druge pravice in dolžnosti.
Z zakonom se lahko prenesejo na mesto določene zadeve iz pristojnosti republike.«
2. člen
2., 3., 4., 5. in 6. člen se črtajo.
3. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se uvodni stavek glasi:
»Statut mesta določa izvirne pravice in dolžnosti mesta in pravice ter dolžnosti, ki so jih nanj prenesle občine;...«
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi: »Statut mesta sprejme skupščina mesta.«
4. člen
V četrti vrsti 12. člena se beseda »samoupravnih« in tretji odstavek črtata.
5. člen
Za 12. členom se dodata 12.a in 12.b člen, ki se glasita:
12.a člen
»Mestni organi in službe pri opravljanju nalog iz pristojnosti mesta sodelujejo z občinskimi organi in službami, v skladu s statutom in poslovnikom.«
12. b člen
»Skupščina mesta, njeni organi in drugi organi v mestu so dolžni obravnavati pobude in predloge skupščin in drugih organov ljubljanskih občin ter jih obveščati o svojih stališčih in odločitvah, še zlasti, če se zadeve nanašajo na prenesene pristojnosti občin na mesto.«
6. člen
Celotno II. poglavje: »Uresničevanje samoupravljanja v mestu«, se črta in se naslov novega II. poglavja glasi: »Planiranje družbenoekonomskega razvoja«; dodata se nova 13. in 14. člen, ki se glasita:
13. člen
»Mesto Ljubljana je s svojimi organi neposredno odgovorno in pristojno za planiranje in usmerjanje družbenega razvoja na območju ljubljanskih občin.
V ta namen Skupščina mesta Ljubljane sprejema planske akte in ukrepe za njihovo uresničevanje.«
14. člen
»Občine na območju mesta Ljubljane v skladu z ustavo, zakoni in s tem statutom uresničujejo planiranje in usmerjanje družbenega razvoja tako, da:
– sodelujejo s predlogi, stališči in elementi pri oblikovanju planskih aktov mesta Ljubljane z vidika razvoja na območju svoje občine,
– dajejo pobude za spremembe in dopolnitve planskih aktov mesta Ljubljane z vidika razvojnih možnosti in potreb na svojem območju.«
7. člen
49. člen se spremeni tako, da se glasi: »Mesto Ljubljana ima izvirne in prenesene pristojnosti.«
8. člen
Za 49. členom se dodata 49.a in 49.b člen, ki se glasita:
49.a člen
»Mesto ima izvirne pristojnosti na področju:
– planiranja družbenoekonomskega razvoja
– prostorskega in urbanističnega urejanja in
– zadovoljevanja komunalnih potreb«.
49.b člen
»Mesto ima prenesene pristojnosti na področju:
– splošnih gospodarskih zadev
– varstva in izboljšanja človekovega okolja
– energetskega gospodarstva
– vodnega gospodarstva
– stanovanjskega gospodarstva
– kmetijstva, gozdarstva in preskrbe
– turizma
– davčne politike in splošne porabe
– družbenega sistema informiranja
– družbenih dejavnosti
– obrambe in zaščite
– notranjih zadev
– varstva pred požarom – pravosodnih organov
– inšpekcijskih zadev
– geodetskih zadev in
– medobčinske, medmestne in mednarodne dejavnosti.«
9. člen
V uvodnih stavkih 50., 52., 53., 56., 57., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 73., 74. in 75. člena se besede: »delovni ljudje in občani v mestu« nadomestijo z besedami: »mesto«, ostalo besedilo se ustrezno tej spremembi popravi.
10. člen
Prva alinea 50. člena ter v četrti vrsti, četrte alinee: »samoupravnim« se črta.
11. člen
V III. poglavju se spremenita: naslov druge točke in 51. člen tako, da se naslov glasi: »Prostorsko in urbanistično urejanje, 51. člen pa se glasi:
»Na področju prostorskega in urbanističnega urejanja, ki vključuje tudi gospodarjenje s stavbnimi zemljišči mesto:
– sprejema predpise in ukrepe s področja urejanja prostora
– sprejema osnovne urbanistične planske dokumente mesta
– sprejema prostorske izvedbene akte
– izdaja lokacijska dovoljenja za tiste posege v prostor, ki jih mesto določi, kot posege posebnega mestnega pomena
– imenuje, preimenuje, združuje, razdružuje in odpravlja naselja, ulice, ceste in trge ter določa območja naselij
– opravlja organizacijske in strokovne naloge, ki se nanašajo na urejanje naselij in drugih posegov v prostor
– ustanovi sklad stavbnih zemljišč, potrjuje program nalog, finančni načrt in zaključni račun ter sprejema poročilo upravnega odbora o delu in opravljenih nalogah sklada
– usklajuje skupne interese občin, določa višino in način zajemanja povečane vrednosti stavbnega zemljišča in druge oblike mestne rente, zagotavlja vodenje vseh potrebnih evidenc za ta namen ter namenja sredstva iz tega vira za pridobivanje, pripravo in opremljanje zemljišč po načelu obračunskega območja ter za druge potrebe mestne infrastrukture
– predpiše način, pogoje in postopek oddaje stavbnega zemljišča
– določa merila in način uporabe sredstev za pridobivanje stavbnih zemljišč v družbeno lastnino, pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč
– določa višino nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in oprostitve plačevanja tega nadomestila
– opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon.«
12. člen
54. člen se spremeni tako, da se glasi: »V komunalnem gospodarstvu mesto za zadovoljevanja komunalnih potreb:
– določa in skrbi za komunalne dejavnosti
– določa organizacijo, razvoj in obseg opravljanja komunalno-cestnih dejavnosti ter zagotavlja sredstva za njihovo izvajanje
– predpisuje in določa komunalne takse
– sprejema ukrepe za skladen potek in razvoj vseh vrst osebnega, javnega potniškega in dostavnega tovornega prometa.
– predpisuje prometno ureditev v mestu
– daje soglasje k prostorskim izvedbenim načrtom in tehnični dokumentaciji glede usklajenosti z načrtovanim razvojem prometa
– daje dovoljenja o začasnih prometnih ureditvah
– odloča o drugih upravnih stvareh s področja prometa
– spremlja problematiko na področju varnosti cestnega prometa v zvezi s preventivo in vzgojo ter sprejema ukrepe za večjo varnost v cestnem prometu
– določa tehnične elemente za gradnjo in modernizacijo javnih prometnih površin, objektov, opreme in naprav
– opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon.«
13. člen
Prva alinea 59. člena se črta.
14. člen
V četrti vrsti, 63. člena se za besedami: »... družbe in možnostmi gospodarstva« postavi pika, ostalo besedilo pa se črta.
15. člen
Prva alinea 65. člena se spremeni tako, da se glasi: »- ustanavljajo vzgojno izobraževalne zavode in domove za učence, organizacije za interesno izobraževanje mladih, organizacije za svetovalno delo za mladino in starše, posebne izobraževalne in vzgojne organizacije za mladino moteno v razvoju ter organizacije za izobraževanje ob delu in iz dela ter spremljajo in usklajujejo njihovo delo in razvoj v skladu s potrebami«.
16. člen
V prvi alinei 67. člena se črtajo besede: »v združenem delu«.
17. člen
Doda se tretja alinea v 68. členu, ki se glasi: »- ustanavlja zdravstvene organizacije na mestnem nivoju in sodeluje pri skupnih republiških projektih.«
18. člen
V III. poglavju se črtajo celotna šesta točka »Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči«, celotna deveta točka »Cestno gospodarstvo, promet in zveze« in celotna petnajsta točka »Kadrovska politika«.
19. člen
V III. poglavju se spremenita naslov šestnajste točke in 72. člen tako, da se naslov glasi: »Obramba in zaščita«, 72. člen pa se glasi:
»Mesto izvaja na področju obrambe in zaščite pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz zakona ter tega statuta in pri tem zlasti:
– spremlja, in usmerja obrambne priprave ter priprave za zaščito in reševanje v mestu, določa načrt razvoja obrambe in zaščite ter skrbi za usklajenost obrambnih načrtov drugih nosilcev z obrambnim načrtom mesta.
– v sodelovanju z občinami določa podjetja, zavode in druge organizacije s področja komunalne dejavnosti, prometa, energetike, proizvodnje in prometa blaga za osnovno preskrbo prebivalstva, javnega obveščanja in zdravstva katerih dejavnost je posebnega pomena za obrambo in zaščito za mesto ter nosilce in njihove naloge v sistemu materialne in zdravstvene oskrbe oboroženih sil, prebivalstva ter drugih obrambnih potreb v mestu, v vojni pa skrbi za delovanje tega sistema
– usmerja in usklajuje priprave ter popolnitev obrambnih sil in sil za zaščito in reševanje v mestu, ustanavlja mestne enote civilne zaščite ter imenuje mestni štab za civilno zaščito
– opravlja upravne in strokovne zadeve varstva pred požarom, kot dela sistema za zaščito in reševanje
– organizira in skrbi za delovanje službe za opazovanje in obveščanje
– opravlja upravne zadeve za izvrševanje vojaške in materialne dolžnosti, dolžnosti za delovanje v civilni zaščiti, službi za opazovanje in obveščanje ter upravne zadeve v Zvezi z graditvijo, uporabo in vzdrževanjem zaklonišč
– zagotavlja sredstva za financiranje mestnih programov obrambe in zaščite, za izvajanje programov organizacije rezervnih vojaških starešin, programov društev ter drugih organizacij državljanov, ki jim je dano pooblastilo za opravljanje zaščite in reševanja ter drugih zakonsko opredeljenih nalog.«
20. člen
Za 84. členom se dodajo členi 84.a, 84.b, 84.c, ki se glasijo:
84.a člen
»Skupščino mesta sestavljajo zbor združenega dela, zbor občin in družbenopolitični zbor.
Vsak zbor ima 25 delegatov.
Odlok skupščine mesta določa sestavo in volilne enote za volitve v zbore skupščine mesta.«
84.b člen
»Skupščina mesta odloča v okviru pravic in dolžnosti mesta določenih z ustavo, zakoni in tem statutom.
Skupščina mesta zaseda in odloča na skupni seji, če ni s. tem statutom drugače določeno.«
84.c člen »Vsak zbor samostojno:
– voli in razrešuje predsednika in namestnika predsednika
– ustanavlja svoja delovna telesa
– odloča o imunitetnih vprašanjih delegatov
– glede na interes, zbor obravnava vse zadeve, za katere se odloči.«
Členi od 85. do 100. se črtajo.
21. člen
101. člen se spremeni tako, da se glasi: »Skupščina mesta na skupni seji ali na seji zborov veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina delegatov v posamičnem zboru.
Zbor sprejme odločitev z večino glasov navzočih delegatov v zboru, vendar ne manj kot z' eno tretjino glasov vseh delegatov zbora.
Na skupni seji Skupščina mesta Ljubljane veljavno odloča z večino glasov navzočih delegatov na seji, vendar ne manj kot z eno tretjino glasov vseh delegatov, razen če se s tem statutom ne zahteva višja stopnja soglasja.
Glasovanje je praviloma javno, razen če z zakonom ali statutom ter poslovnikom ni določeno drugače ali če zbor ne sklene drugače.
Statut mesta sprejme skupščina mesta z večino glasov vseh delegatov Skupščine mesta Ljubljane.«
22. člen
102. člen se spremeni tako, da se glasi: »Vsak zbor ima stalno tričlansko mandatno-imunitetno komisijo.«
23. člen
103., 104., 105., 106. člen, ter celotna 2. točka V. poglavja: »Skupščine samoupravnih interesnih skupnosti« se črtajo.
24. člen
V V. poglavju se naslov 3. točke spremeni tako, da se glasi: »3. Delegati«.
25. člen
109. člen se črta.
26. člen
Prvi stavek prvega odstavka 110. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vsak delegat ima pravico predlagati sprejem odlokov in drugih aktov, dajati predloge in pobude in sprožiti vsako vprašanje z delovnega področja skupščine, pravico postavljati delegatska vprašanja, zahtevati pojasnila, mnenja, stališča in ocene.«
V tretjem odstavku se črtajo besede: »Delegacija in vsak njen član kakor tudi«
27. člen
111. člen se črta.
28. člen
112. člen se spremeni tako, da se glasi: »Skupščina mesta ima predsednika in enega ali več podpredsednikov, ki jih izmed delegatov izvoli skupščina mesta na skupni seji.
Kandidate za predsednika in podpredsednika skupščina mesta lahko predlaga najmanj deset delegatov.
Delegat lahko podpre samo enega kandidata za predsednika oziroma za podpredsednika.
Delegati pošljejo predlog za kandidata pisno sedem dni pred pričetkom seje skupščine mesta, lahko pa ga podajo pisno ali ustno tudi na sami seji.
Predlog za kandidata mora vsebovati navedbo funkcije za katero se predlaga, ime in priimek kandidata, rojstne podatke kandidata, njegovo pisno ali ustno soglasje, imena in priimke najmanj desetih delegatov in njihove podpise oziroma ustne izjave.
Volitve so tajne in se opravijo na skupni seji.«
29. člen
Za 112. členom se dodajo 112.a, 112.b, 112.C in 112.č členi, ki se glasijo:
112.a člen
»Za predsednika oziroma podpredsednika skupščine mesta je izvoljen tisti kandidat, ki dobi večino glasov navzočih delegatov na skupni seji, vendar ne manj kot eno tretjino glasov vseh delegatov Skupščine mesta Ljubljane.
Če je v prvem krogu glasovanja predlaganih dvoje ali več kandidatov in nobeden izmed njih ni izvoljen se glasovanje ponovi in se glasuje za tiste kandidate, ki so dobili enako največje število glasov.
Če tudi v drugem krogu glasovanja nobeden od predlaganih kandidatov ni bil izvoljen ali če dobi tudi v drugem krogu glasovanja enako število glasov dvoje ali več kandidatov, se postopek predlaganja kandidatov za predsednika oziroma podpredsednika skupščine mesta ponovi na naslednji skupni seji skupščine mesta, ki mora biti sklicana najkasneje v desetih dneh.«
112.b člen
»Vsak zbor ima predsednika in namestnika predsednika, ki ga izmed delegatov izvoli vsak zbor samostojno.
Kandidate za predsednika in namestnika predsednika zbora lahko predlagajo najmanj štirje delegati zbora.
Delegat lahko podpre samo enega kandidata za predsednika oziroma namestnika predsednika zbora.
Delegati pošljejo predlog za kandidata pisno sedem dni pred pričetkom seje skupščini mesta, lahko pa ga podajo pisno ali ustno tudi na sami seji.
Predlog za kandidata mora vsebovati navedbo funkcije za katero se predlaga, ime in priimek kandidata, rojstne podatke kandidata, njegov« pisno ali ustno soglasje, imena in priimke najmanj štirih delegatov in njihove podpise oziroma ustne izjave.
Volitve so tajne in se opravijo na seji zbora.«
112.c člen
»Za predsednika oziroma namestnika predsednika zbora je izvoljen tisti kandidat, ki dobi večino glasov navzočih delegatov na seji zbora, vendar ne manj kot eno tretjino glasov vseh delegatov.
Če je v prvem krogu glasovanja predlaganih dvoje ali več kandidatov in nobeden izmed njih ni izvoljen, se glasovanje ponovi in se glasuje za tiste kandidate, ki so dobili enako največje število glasov.
Če tudi v drugem krogu glasovanja nobeden od predlaganih kandidatov ni izvoljen ali če dobi tudi v drugem krogu glasovanja enako število glasov dvoje ali več kandidatov, se postopek predlaganja kandidatov za predsednika oziroma namestnika predsednika zbora skupščine mesta ponovi na naslednji seji zbora.«
112.č člen
»Predsednik in podpredsednik skupščine mesta, predsedniki in namestniki predsednikov zborov se volijo za štiri leta in so lahko izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.«
30. člen
113. in 115. člen se črtata.
31. člen
Prvi odstavek 116. člena se spremeni tako, da se glasi: »Predsednik skupščine mesta predstavlja skupščino mesta. Predsednik organizira delo v skupščini, sklicuje in vodi skupne seje in predlaga dnevni red zanje ter podpisuje odloke in druge akte skupščine.«
32. člen
V prvem odstavku 117. člena se črta besedilo: »predsedniki skupščin. samoupravnih interesnih skupnosti, ki enakopravno odločajo z zbori, 'besedilo:' ter njihovo sodelovanje s skupščinami samoupravnih interesnih skupnosti' in besedi: 'sekretarji zborov'.«
33. člen
119. člen se črta.
34. člen
Prvi odstavek 120. člena se spremeni tako, da se glasi: »Skupščina mesta ima naslednja stalna delovna telesa:
1. komisijo za volitve, imenovanja in kadrovske zadeve
2. komisijo za vloge in pritožbe 3. statutarno-pravno komisijo
4. komisijo za medmestno in mednarodno sodelovanje.«
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Skupščina mesta lahko po potrebi, s sklepom ustanovi še druga stalna ali občasna delovna telesa.«
35. člen
121. člen se črta.
36. člen
V drugi alinei prve točke 128. člena se v besedilu: »samoupravnih organizacij in skupnosti« črta beseda »samoupravnih«.
V tretji alinei prve točke se črta besedilo: »sklepanje samoupravnih sporazumov, družbenih dogovorov in«.
Četrta alinea, prve točke se spremeni tako, da se glasi:
»- opozarja organizacije, skupnosti in društva, katerih dejavnost je skupnega pomena za mesto, na stanje, pojave in gibanja, ki imajo pomen za uresničevanje njihovega z ustavo določenega položaja in vloge v družbi«.
Peta alinea prve točke se spremeni tako, da se glasi:
»- spremlja razvoj gospodarjenja s sredstvi v družbeni lastnini v organizacijah in skupnostih ter v zvezi s tem po potrebi predlaga ukrepe za katere je pristojen po zakonu in drugih predpisih«.
– V šesti alinei prve točke, se črta beseda: »samoupravnih«.
Tretja alinea druge točke, se spremeni tako, da se glasi:
»- obravnava strokovne rešitve in osnutke prostorskih izvedbenih aktov ter odreja javno razgrnitev osnutka prostorskega izvedbenega akta«.
V tretji vrsti četrte alinee druge točke, se besede: »uresničuje družbeni plan mesta« nadomestijo z besedami: »uresničujejo plani mesta«.
Doda se nova predzadnja alinea druge točke, ki se glasi:
»-izvaja politiko in odločitve skupščine mesta s področja obrambe in zaščite«.
37. člen
V četrti vrsti drugega odstavka 129. člena se črtajo besede: »zveznim ali republiškim«.
– Za drugim odstavkom se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Izvršni svet izdaja za urejanje konkretnih pravnih razmerij tudi odločbe v upravnem postopku in druge odločbe v mejah zakonskih pooblastil.«
Za tretjim odstavkom se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme izvršni svet sklep.«
38. člen
V šesti vrsti prvega odstavka 130. člena se črta beseda: »samoupravnimi«.
Drugi in tretji odstavek se črtata.
39. člen
Deveta alinea 131. člena se spremeni tako, da se glasi:
»- odloča v sporih o pristojnosti med mestnimi upravnimi organi«.
40. člen
132. in 133. člen se črtata.
41. člen
134. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Izvršni svet skupščine mesta sestavljajo predsednik, eden ali več podpredsednikov in člani.
Število članov izvršnega sveta skupščine mesta določi skupščine mesta na predlog določenega kandidata za predsednika izvršnega sveta.
Predsednik, podpredsedniki in člani izvršnega sveta skupščine mesta se volijo za štiri leta in so lahko izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.«
42. člen
135. člen se spremeni tako, da se glasi: »Kandidate za predsednika izvršnega sveta skupščine mesta lahko predlaga najmanj deset delegatov.
Za postopek predlaganja se smiselno uporabijo določbe, ki veljajo za predlaganje predsednika in podpredsednika skupščine mesta.
Posamezni delegat lahko podpre samo enega kandidata za predsednika.
Volitve so tajne in se opravijo na skupni seji.«
43. člen
Za 135. členom se dodata 135.a in 135.b člen, ki se glasita:
135.a člen
»Če v prvem krogu glasovanja kandidat za predsednika izvršnega sveta skupščine mesta ni določen se glasovanje ponovi in se glasuje za tiste kandidate, ki so dobili enako največje število glasov.
Za kandidata za predsednika izvršnega sveta skupščine mesta je določen tisti kandidat, ki je dobil večino glasov navzočih delegatov na skupni seji skupščine mesta, vendar ne manj kot eno tretjino glasov vseh delegatov Skupščine mesta Ljubljane.
Če tudi v drugem krogu glasovanja nobeden izmed predlaganih kandidatov ni določen ali če dobi tudi v drugem krogu glasovanja dvoje ali več kandidatov, enako število glasov se postopek predlaganja ponovi na naslednji seji skupščine mesta, ki mora biti sklicana najkasneje v desetih dneh.«
135.b člen
»Kandidate za podpredsednike, člane izvršnega sveta skupščine mesta in funkcionarje mestnih upravnih organov predlaga določeni kandidat za predsednika izvršnega sveta skupščine mesta na naslednji skupni seji skupščine mesta.
Za predsednika oziroma podpredsednika in člana izvršnega sveta skupščine mesta oziroma funkcionarja mestnega upravnega organa, je izvoljen oziroma imenovan tisti kandidat, ki je dobil večino glasov navzočih delegatov na skupni seji, vendar ne manj kot eno tretjino glasov vseh delegatov.
Volitve za predsednika, podpredsednike in člane izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljane so tajne, glasovanje o imenovanju funkcionarjev mestnih upravnih organov je javno.«
44. člen
V 136. členu se črta beseda: »zborov« ter besedilo: »ali pri delu družbenih svetov in drugih organov in teles«.
45. člen
V sedmi vrsti 137. člena se črtajo besede: »socialističnih samoupravnih«.
46. člen
138. in 141. člen se črtata.
47. člen
V VI. poglavju se črtajo: celotna šesta točka »Razmerje izvršnega sveta do družbenopolitičnih organizacij«, celotna sedma točka »Razmerje izvršnega sveta do družbenih svetov«, celotna osma točka »Razmerje izvršnega sveta do organov samoupravnih interesnih skupnosti« in celotna deveta točka »Razmerje izvršnega sveta do organizacij združenega dela«.
48. člen
Drugi odstavek 150. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vprašanje zaupnice izvršnemu svetu obravnavajo delegati na skupni seji skupščine mesta«.
49. člen
V drugi vrsti 153. člena se črtajo besede: »v svojem zboru«.
50. člen
V VI. poglavju se naslov 10. točke glasi: »Razmerje izvršnega sveta do gospodarskih zbornic na ljubljanskem območju,« 168. člen pa se spremeni tako, da se glasi:
»Izvršni svet sodeluje z gospodarskimi zbornicami na ljubljanskem območju.
Izvršni svet uresničuje sodelovanje z navedenimi gospodarskimi zbornicami z izmenjavo mnenj, stališč in obravnavo njenih pobud ter predlogov.
Izvršni svet je dolžan obravnavati pobude in predloge za reševanje vprašanj, za katera so zainteresirane navedene gospodarske zbornice in jih obvestiti o stališčih, ki jih je zavzel do teh pobud, predlogov in mnenj.«
51. člen
172. člen se spremeni tako, da se glasi: »Upravne funkcije opravljajo mestni upravni organi in mestne upravne organizacije.«
52. člen
174. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Mestni upravni organi in organizacije v mejah svojega delovnega področja izvajajo priprave obrambe in zaščite ter druge naloge, ki jih določajo predpisi s tega področja.
Pri opravljanju zadev obrambe in zaščite sodelujejo med seboj in s pristojnimi občinskimi upravnimi organi ter se ravnajo po stališčih in sklepih skupščine mesta in izvršnega sveta skupščine mesta.«
53. člen
175. člen se črta.
54. člen
V četrti vrsti prvega odstavka 177. člena se črtajo besede: »delovnih ljudi in«.
55. člen
178. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Mestni upravni organi se ustanovijo kot individualno vodeni upravni organi (v nadaljnjem besedilu: upravni organi) in sicer:
– mestni sekretariati
– mestni zavodi
– mestne uprave in
– mestni uradi.
Mestni upravni organi se ustanovijo za eno ali več med seboj povezanih področij.«
56. člen
179. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Mesto Ljubljana ima lahko samostojno strokovno organizacijo za planiranje, svetovanje in spremljanje razvoja mesta Ljubljane.«
57. člen
Drugi odstavek 184. člena se črta.
58. člen
V četrti vrsti 185. člena se črtajo besede: »in predsednikov mestnih komitejev«.
59. člen
V četrti vrsti 186. člena se za besedo: »funkcionar« postavi pika, ostalo besedilo se črta.
60. člen
187. člen, besedi: »delegacije in« v prvem odstavku 190. člena ter drugi odstavek 190. člena se črtajo.
61. člen
V drugi vrsti drugega odstavka 189. člena se besedi: »zborom skupščine« nadomestita z besedo: »skupščini«.
62. člen
V VII. poglavju se črtajo: celotna osma točka »Razmerje med mestnimi upravnimi organi in družbenopolitičnimi organizacijami mesta, celotna deveta točka »Razmerje mestnih upravnih organov do samoupravnih interesnih skupnosti, organizacij združenega dela, družbenih organizacij in društev« in celotna deveta točka »Razmerje mestnih upravnih organov do družbenih svetov«.
63. člen
VIII. poglavje se v celoti črta.
Naslov novega VIII. poglavja se glasi: »Odpoklic in razrešitev voljenih in imenovanih funkcionarjev«, in se doda nov 202. člen, ki se glasi:
»Za odpoklic oziroma razrešitev izvoljenih in imenovanih funkcionarjev mesta Ljubljane se smiselno uporabljajo določbe o volitvah in imenovanjih.«
64. člen
Za VIII. poglavjem se doda novo IX. poglavje, ki se glasi: »Referendum« in nov 203. člen, ki se glasi:
»Skupščina mesta lahko razpiše referendum, da se občani v mestu v naprej izjavijo, o posameznih pomembnih vprašanjih iz njene pristojnosti ali da potrdijo predpis ali drugi splošni akt, ki ga je sprejela.
Referendum v mestu se lahko razpiše za celotno območje mesta; če pa gre za vprašanje, ki zadeva samo del mesta, se razpiše referendum samo za ta del.
Za izvedbo referenduma je pristojna Mestna volilna komisija. «.
Ostala poglavja se ustrezno preštevilčijo.
65. člen
Za novim IX. poglavjem se doda novo X. poglavje: »Javna podjetja in javni zavodi« in nov 204. člen, ki se glasi:
»Zaradi opravljanja dejavnosti, ki so potrebne za funkcioniranje mesta se ustanovijo javna podjetja, javni zavodi ali službe v vseh organizacijskih oblikah javnih služb.
Skupščina mesta predpiše pogoje, ki jih morajo izpolnjevati javna podjetja, javni zavodi ali javne službe za opravljanje poslov iz prvega odstavka tega člena.
Način uresničevanja javnega interesa določi skupščina mesta z odloki in drugimi akti.«
66. člen
Za novim 204. členom, se doda 204.a člen, ki se glasi: »Za dejavnosti iz prejšnjega člena, ki so v pristojnosti mesta, se lahko podeli koncesija za čas in pod pogoji, ki jih določi mesto z odloki.«
67. člen
Za novim X. poglavjem se doda novo XI. poglavje: »Skladi« in 204.b člen, ki se glasi:
»Mesto Ljubljana lahko ustanavlja sklade za financiranje določenih razvojnih in drugih skupnih družbenih potreb.«
68. člen
IX. poglavje postane XII. poglavje, naslov pa se spremeni tako, da se glasi: »Obramba in zaščita«.
69. člen
205. člen se spremeni tako, da se glasi: »Mesto ureja in organizira obrambo in zaščito na svojem območju, kot sestavni del obrambnega sistema in sistema zaščite in reševanja v republiki v skladu s svojimi izvirnimi in prenesenimi pristojnostmi, potrebami in načrti ter odločitvami republiških organov.«
206., 207., 208., 209 in 210. členi se črtajo.
70. člen
211. člen se spremeni tako, da se glasi: »Skupščina mesta imenuje predsedstvo skupščine mesta za delo v vojni v skladu z zakonom.«
71. člen
Poglavja, ki sledijo XII. poglavju se ustrezno preštevilčijo.
72. člen
V šesti vrsti prvega odstavka, 212. člena se za besedami: »druge pravice in dolžnosti,« dodata besedi: »ter naloge«.
Drugi odstavek se črta.
73. člen
V drugem odstavku 217. člena, se črtajo besede: »delovnim ljudem in« ter besede: »delovnih ljudi in«.
74. člen
XII. poglavje postane XV. poglavje, v naslovu pa se črta beseda: »Družbeno«.
75. člen
V prvem odstavku 220. člena se za besedami: »ter drugih predpisov in aktov« postavi pika, ostalo besedilo se črta.
Drugi odstavek 220. člena in 221. člen se črtata.
76. člen
V 222. členu se črtajo besede: »samoupravne sporazume, družbene dogovore in«.
77. člen
Sedma alinea tretjega odstavka 223. člena se spremeni tako, da se glasi:
»- odlok o pripravi planov mesta«.
78. člen
Prvi odstavek 224. člena se spremeni tako, da se glasi: »Sprejem odloka ali drugega splošnega akta skupščine mesta ali njegove spremembe in dopolnitve lahko predlaga: vsak delegat ali skupina delegatov v skupščini mesta, izvršni svet skupščine mesta, mestni upravni organi s svojega delovnega področja, javni pravobranilec, gospodarske zbornice na ljubljanskem območju; druga organizacija in skupnost, politična, druga družbena organizacija, društvo ter delovno telo skupščine mesta in občinska skupščina.«
79. člen
V prvem odstavku 225. člena se besede: »v Uradnem listu SRS« nadomestijo z besedami: »v Uradnem listu Republike Slovenije«.
80. člen
226. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Mesto Ljubljana podeljuje priznanja mesta določena v odloku. «
227. člen se črta.
81. člen
229. člen se črta.
82. člen
230. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Mesto sodeluje z drugimi mesti, organi in organizacijami doma in v tujini. V ta namen podpira in navezuje vsestransko gospodarsko, znanstveno, kulturno in drugo sodelovanje z mesti, organi in organizacijami doma in v tujini, predvsem v sosednjih državah in deželah Evrope. Pri tem se upošteva zlasti sodelovanje s Slovenci in njihovimi organizacijami v tujini.«
83. člen
231. člen se črta.
84. člen
232. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Mesto odloča o podpisu listine oziroma protokola o sodelovanju z drugimi mesti doma in v tujini in o članstvu v mednarodnih in regijskih organizacijah, na osnovi ugotovljenih in spoznanih trajnejših in širših interesih mesta Ljubljane.«
85. člen
233. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za učinkovito, načrtno in skladno organizacijo sodelovanja mesta Ljubljane skrbijo: Komisija Skupščine mesta Ljubljane za medmestno in mednarodno sodelovanje in drugi organi mesta Ljubljane.«
86. člen
Prvi odstavek 234. člena se spremeni tako, da se glasi: »Pobudo za spremembo statuta mesta lahko dajo posamezne ljubljanske občine, krajevne skupnosti in zbori občanov, podjetja, zavodi, družbene organizacije in društva.«
V drugem odstavku se črta besedilo: »po predhodni obravnavi v občinskih skupščinah.«
87. člen
V prvem odstavku 235. člena se črta besedilo: »občinska skupščina z območja mesta«.
V drugem odstavku se besede: »ko tako odločijo vsi zbori Skupščine mesta Ljubljane,« nadomestijo z besedami: »ko tako odloči Skupščina mesta Ljubljane« in se črta besedilo: »na podlagi soglasja skupščin ljubljanskih občin«.
88. člen
236. člen se spremeni tako, da se glasi: »O spremembi statuta odloča skupščina mesta na skupni seji.
Skupščine ljubljanskih občin dajo soglasje k spremembam in dopolnitvam statuta mesta, ki se nanašajo na prenesene pristojnosti mesta.«
89. člen
V celotnem besedilu statuta mesta se besedilo: »organizacije združenega dela, druge samoupravne organizacije in skupnosti« nadomesti z besedilom: »podjetja, zavodi, druge organizacije in skupnosti«, besedi: »družbenopolitične organizacije« z besedama: »politične organizacije«; črtajo se besede: »družbeni dogovori in samoupravni sporazumi«.
90. člen
Vsi predpisi mesta, ki niso skladni s temi spremembami in dopolnitvami statuta, morajo biti z njimi usklajeni najkasneje v dvanajstih mesecih po objavi teh sprememb in dopolnitev v Uradnem listu Republike Slovenije.
91. člen
Spremembe in dopolnitve statuta mesta začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-1/91
Ljubljana, dne 8. oktobra 1991.
Predsednik
Skupščine mesta Ljubljane
Jože Strgar l. r.

AAA Zlata odličnost