Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1991 z dne 6. 12. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1991 z dne 6. 12. 1991

Kazalo

1191. Spremembe in dopolnitve statuta občine Ljubljana Vič-Rudnik, stran 1186.

Na podlagi 185. in 186. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 4. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX. do LXXXIX. k ustavi Socialistične republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 32/89) je Skupščina občine Ljubljana Vič-Rudnik na skupnem zasedanju zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 20. 11. 1991 sprejela
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA
občine Ljubljana Vič-Rudnik
1. člen
V statutu občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 13/86) se besedilo prvega člena spremeni tako, da se glasi:
"Statut občine določa pravice in dolžnosti občine, oblikovanje, organiziranje in pristojnosti skupščine občine, njenih organov in organov občine, način financiranja javne porabe v občini ter druga vprašanja skupnega pomena.
Statut občine sprejme skupščina občine.".
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Praznik občine se določi z odlokom.".
3. člen
5. člen se črta.
4. člen
Poglavje II. Pravice in dolžnosti občine se spremeni tako, da se glasi:
"II. PRAVICE IN DOLŽNOSTI OBČINE
5. člen
V občini Ljubljana Vič-Rudnik se zagotavljajo pravice in dolžnosti, ki so po ustavi, zakonih in statutu v pristojnosti občine, razen tistih, ki jih občina z odlokom prenese v izvajanje mestu Ljubljana.
V občini občani zlasti:
– ustvarjajo in zagotavljajo materialne in druge pogoje za življenje in delo;
– določajo cilje družbenega razvoja ter način njihovega uresničevanja;
– zagotavljajo neposredno izvrševanje zakonov in drugih predpisov;
– zagotavljajo varstvo in uresničevanje svoboščin, pravic in dolžnosti občanov, varujejo zakonitost, organizirajo in opravljajo družbeno nadzorstvo ter zagotavljajo uresničevanje enakopravnosti državljanov;
– skrbijo za vzgojo in izobraževanje, poklicno usmerjanje in zaposlovanje, ustanavljajo osnovne šole, skrbijo za razvoj kulturnih in športnih dejavnosti, skrbijo za zdravstveno varstvo, varstvo matere, otroka in družine ter socialno varnost;
– skrbijo za varstvo in izboljševanje človekovega okolja, varstvo živali ter varstvo naravne in kulturne dediščine;
– zagotavljajo opravljanje obrtne, gostinske, turistične in prometne dejavnosti, trgovine na drobno, intelektualne storitve gospodarskega značaja ter drugih dejavnosti;
– skrbijo za izvrševanje pravic in dolžnosti na področju kmetijstva in gozdarstva;
– skrbijo za izvrševanje pravic in dolžnosti na stanovanjskem področju;
– zagotavljajo varstvo ljudi in premoženja, javni red in mir, ter izvajanje pravic in dolžnosti na področju notranjih zadev;
– urejajo in organizirajo obrambo in zaščito;
– zagotavljajo učinkovito, pravočasno in strokovno izvrševanje inšpekcijskih zadev;
– zagotavljajo materialne pogoje za delo in razvoj krajevnih skupnosti;
– sodelujejo z drugimi družbenopolitičnimi skupnostmi;
– sodelujejo z lokalnimi skupnostmi tujih držav.
Občina na področju planiranja družbenoekonomskega razvoja, prostorskega in urbanističnega urejanja in zadovoljevanja komunalnih potreb, ki je po ustavi v pristojnosti mesta Ljubljana, izvaja pravice in dolžnosti, ki jih mesto Ljubljana v skladu z dogovorom prenese na občino.".
5. člen
Poglavje III. "Skupni interesi ter pravice in dolžnosti, ki jih delovni ljudje in občani uresničujejo oziroma izvršujejo v mestu", se črta (člena 7 in 8).
6. člen
IV. poglavje postane III. poglavje. Naslov poglavja se glasi:
"III. URESNIČEVANJE OBLASTI IN UPRAVLJANJE DRUGIH DRUŽBENIH ZADEV"
9. člen postane 6. člen in se spremeni tako, da se glasi:
"Delovni ljudje in občani uresničujejo oblast in upravljajo druge družbene zadeve z neposrednim odločanjem na zborih občanov in z referendumom, po delegatih v občinski skupščini kot tudi z usmerjanjem in nadzorstvom dela organov, odgovornih skupščini.".
7. člen
V IV. poglavju se črta podpoglavje A. ORGANIZIRANOST DELOVNIH LJUDI IN OBČANOV PRI URESNIČEVANJU SKUPNIH INTERESOV, PRAVIC IN DOLŽNOSTI V OBČINI, 1. točka podpoglavja "Temeljne in druge organizacije združenega dela" in členi 10, 11 in 12.
8. člen
Za 9. členom, ki je postal 6. člen se doda 1. točka in nov 7. in 8. člen, ki se glasijo:
"1. Neposredno odločanje v občini
7. člen
Obliki osebnega izjavljanja sta zbor občanov in referendum. Statuti krajevnih skupnosti določajo v skladu z zakonom pogoje za odločanje in zadeve, o katerih odločajo občani v krajevnih skupnostih na zborih občanov in z referendumi.
Občinska skupščina lahko razpiše referendum, da občani neposredno odločajo o posameznem vprašanju, da se vnaprej izjavijo o predlogu odloka ali drugega akta iz njene pristojnosti ali da potrdijo že sprejeti odlok ali drug akt občinske skupščine.
Občinska skupščina mora razpisati referendum za spremembo območja občine, za razpis javnega posojila in v drugih primerih, določenih z zakonom.
Občinska skupščina lahko razpiše referendum za celotno območje občine ali za območje ene ali več krajevnih skupnosti.
8. člen
Razen v primerih iz četrtega odstavka 6. člena, mora skupščina občine razpisati referendum, kadar to zahteva posamezen zbor občinske skupščine, najmanj tretjina zborov občanov v občini oziroma najmanj tretjina krajevnih skupnosti v občini.
Zahteva za razpis referenduma mora biti obrazložena. V zahtevi mora biti jasno izražen predmet referenduma.
Občinska skupščina mora razpisati referendum najpozneje v 60 dneh od prejema zahteve za razpis.
Razpis referenduma v občini lahko predlagajo politične organizacije v občini, krajevne skupnosti ter zbori občanov.
O predlogu za razpis referenduma mora občinska skupščina odločiti v 60 dneh in skleniti, da se referendum razpiše ali zavrne predlog za razpis.
O svoji odločitvi mora občinska skupščina obvestiti predlagatelja.".
9. člen
Za novim 8. členom se doda 2. točka in novi 9., 10. in 11. člen. ki se glasijo:
" 2. Javna razprava
9. člen
Z javno razpravo o zadevah, pomembnih za politični, gospodarski, družbeni, kulturni in socialni razvoj, občani uresničujejo svoj odločujoč vpliv pri pripravah in sprejemanju odločitev o zadevah skupnega in splošnega pomena.
Javno razpravo organizirajo in vodijo krajevne skupnosti.
10. člen
Skupščina občine posreduje v javno razpravo osnutke:
– statuta občine ter njegovih sprememb in dopolnitev,
– dolgoročnih in srednjeročnih planov občine,
– razpisa javnega posojila in občinskega samoprispevka,
– drugih predpisov oziroma aktov, za katere to določa zakon.
11. člen
Predlagatelj, oziroma organ, ki odloča o vprašanju, ki je dano v javno razpravo, je dolžan:
– osnutek akta ali gradiva javno objaviti oziroma zagotoviti, da se delovni ljudje in občani z njim pravočasno seznanijo,
– obrazložiti predlog in navesti družbene, ekonomske in druge razloge za njegov sprejem,
– določiti primeren rok za javno razpravo,
– zagotoviti zbiranje vseh stališč iz javne razprave,
– obravnavati in usklajevati stališča iz javne razprave in se do njih opredeliti,
– zagotoviti strokovno obdelavo stališč iz javne razprave,
– obvestiti udeležence javne razprave o stališčih, ki jih je zavzel do predlogov iz javne razprave.".
10. člen
Za novim 11. členom se doda 3. točka, ki se glasi:
"3. Krajevne skupnosti"
11. člen
13. člen postane 12. člen in se spremeni tako, da se glasi:
"Delovni ljudje in občani v naselju, delu naselja ali več povezanih naseljih, se zaradi urejanja vprašanj skupnega pomena in uresničevanja skupnih interesov ter solidarnega zadovoljevanja skupnih potreb, samoupravno organizirajo v krajevno skupnost.
Organizacijo in delo krajevne skupnosti določa statut krajevne skupnosti, ki ga sprejme po opravljeni javni obravnavi najvišji organ v krajevni skupnosti.".
12. člen
14. člen se črta.
13. člen
15. člen postane 13. člen in se spremeni tako, da se glasi:
"Če so dani pogoji za uresničevanje skupnih interesov in potreb, se občani, organizirani v krajevni skupnosti, lahko združijo z drugo krajevno skupnostjo, razdružijo večjo krajevno skupnost v dve ali več novih krajevnih skupnosti ali izdvojijo del krajevne skupnosti in ga priključijo k drugi krajevni skupnosti.".
14. člen
16. člen postane 14. člen in se spremeni tako, da se glasi:
"Pobudo za ustanovitev ali prostorsko preoblikovanje krajevne skupnosti lahko dajo:
– zbor občanov v krajevni skupnosti ali njenem delu,
– skupščina krajevne skupnosti ali njen svet,
– skupščina občine,
– izvršni svet skupščine občine.".
15. člen
17. člen postane 15. člen in se spremeni tako, da se glasi:
"Javno razpravo o ustanovitvi ali prostorskem preoblikovanju krajevnih skupnosti organizira občina, krajevna skupnost ali zainteresirani občani.
Javna razprava traja najmanj 2 meseca.
V javni razpravi se mora ugotoviti ali so dane možnosti za ustanovitev ali prostorsko preoblikovanje, na osnovi naslednjih meril:
– obstoj skupnih potreb oziroma interesov na ekonomskem, komunalnem, socialnem, kulturnem in drugih področjih,
– obstoj zaokrožene urbane in socialne celote (vas, soseska, več med seboj povezanih manjših naselij) s skupnim središčem,
– obstoj materialnih, prostorskih in drugih možnosti za samoupravo v krajevni skupnosti.
O ustanovitvi, združitvi dveh ali več krajevnih skupnosti, razdružitvi, izdvojitvi in priključitvi dela krajevne skupnosti k drugi krajevni skupnosti, odločajo občani z območja vsake krajevne skupnosti, kjer se namerava opraviti prostorsko preoblikovanje, z referendumom. Referendum razpiše organ krajevne skupnosti.".
16. člen
18. člen se črta.
17. člen
19. člen postane 16. člen in se spremeni tako, da se glasi:
"Sredstva za opravljanje z ustavo in zakonom določenih nalog in za organizirano udeležbo pri upravljanju družbenih zadev, se za krajevno skupnost zagotavljajo v skladu z zakonom iz sredstev proračuna občine.
Merila za udeležbo posamezne krajevne skupnosti v proračunskih prihodkih občine se določijo z odlokom skupščine občine.
Za zadovoljevanje in uresničevanje skupnih potreb in interesov lahko krajevna skupnost pridobiva sredstva s prostovoljnimi prispevki podjetij in drugih organizacij in skupnosti, samoprispevkom in delom ter na drug način.".
18. člen
Črta se 3. točka podpoglavja A., IV. poglavja. Črtajo se 20.,21,, 22., 23., 24. in 25. člen.
19. člen
Črta se 4. točka podpoglavja A., IV. poglavja. Črtajo se 26., 27., 28. in 29. člen.
20. člen
Črta se 5. točka podpoglavja A., IV. poglavja. Črta se 30. člen.
21. člen
Črta se podpoglavje B., IV. poglavja. Črtajo se členi od 31 do vključno 45, naslovi točk in podnaslovi točk.
22. člen
Za 45. členom se doda nova 4. točka in novi 17. in 18. člen, ki se glasijo:
"4. Dejavnosti in organizacije posebnega družbenega pomena
17. člen
V občini se zagotavlja izvajanje vzgoje in izobraževanja, zaposlovanje, razvoj kulturnih in športnih dejavnosti, zdravstveno varstvo, ter socialna varnost občanov. Občina v skladu z zakoni zagotavlja pogoje za razvoj družbenega standarda v občini, ustanavlja organizacije s področja družbenih dejavnosti in javna podjetja ter nadzoruje njihovo delo in poslovanje.
18. člen
Skupščina občine z odlokom uredi način uresničevanja posebnega družbenega interesa v organizacijah, ki opravljajo družbene dejavnosti.
Z odlokom se uredi način uresničevanja posebnega družbenega interesa tudi v poslovanju organizacij, ki opravljajo gospodarsko dejavnost (javna podjetja), kadar je to poslovanje nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov ali za delo drugih organizacij na določenem območju.
Posebni družbeni interes pri opravljanju dejavnosti ali zadev posebnega družbenega pomena, se zagotavlja s tem, da se lahko določijo posebni pogoji in način opravljanja takšnih dejavnosti ali zadev, soodločanje uporabnikov, ustanoviteljev in organov družbenopolitične skupnosti ter uveljavljanje nadzora.".
23. člen
V. poglavje postane 5. točka, ki se glasi:
"5. Planiranje v občini"
24. člen
Črta se 46. člen,
25. člen
47. člen postane 19. člen in se spremeni tako, da se glasi:
"Občina oblikuje, sprejema in uresničuje razvojni plan, s katerim se določajo cilji razvoja ter način spodbujanja njihovega uresničevanja.
Za uresničevanje razvojnega plana občina oblikuje, sprejema in uresničuje letni program razvoja za posamezno leto.
Letni program razvojnih nalog vsebuje konkretne naloge z navedbo nosilcev, rokov in virov financiranja. Vsebina nalog je uresničevanje razvojnega plana ter zagotavljanje nemotenega delovanja in razvoja dejavnosti v pristojnosti občine.
Letni program razvojnih nalog sprejme izvršni svet skupščine občine, z njim seznani skupščino občine in je odgovoren za njegovo uresničitev.".
26. člen
48. člen postane 20. člen in se spremeni tako, da se glasi:
"Občina v okviru mesta Ljubljana v skladu z ustavo, zakonom in tem statutom uresničuje planiranje in usmerjanje družbenega razvoja na svojem območju tudi tako, da oblikuje svoje razvojne usmeritve in jih usklajuje s potrebami in možnostmi razvoja drugih občin na območju mesta Ljubljana; na tej osnovi sodeluje pri oblikovanju razvojnih usmeritev mesta Ljubljane kot povezane celote in daje soglasje pri oblikovanju in sprejemanju planskih aktov mesta Ljubljane.".
27. člen
Črtajo se členi 49, 50, 51, 52, 53 in 54.
28. člen
Za 48. členom se dodata nova 21. in 22. člen, ki se glasita:
"21. člen
Izvršni svet skupščine občine je odgovoren za pripravo razvojnega plana občine.
22. člen
Občine in mesto lahko sklenejo dogovor, s katerim v skladu z zakonom in tem statutom podrobneje določijo način, vsebino in postopke planiranja v občini in mestu Ljubljana.".
29. člen
VI. poglavje postane 6. točka, ki se glasi:
"6. Javna poraba"
30. člen
55. in 56. člen se črtata.
31. člen
57. člen postane 23. člen in se spremeni tako, da se glasi:
"Za financiranje javne porabe pripadajo občini prihodki iz davkov, taks in drugih dajatev, določenih z zakonom.
Vsi prihodki za financiranje javne porabe so zajeti v proračunu občine.".
32. člen
58. člen postane 24. člen in se spremeni tako, da se glasi:
"V proračunu se zagotavljajo sredstva za delo organov občine, za izvajanje nalog na področju družbenih dejavnosti, za izvajanje nalog na področju gospodarske infrastrukture, za intervencije v gospodarstvu, za financiranje političnih organizacij, krajevnih skupnosti, obrambe in zaščite, materialnih pravic udeležencev vojne in za druge naloge občine v skladu z zakonom oziroma odlokom skupščine občine.".
33. člen
Za 58. členom se doda nov 25. člen, ki se glasi:
"25. člen
Sredstva za financiranje nalog javne porabe, ki se izvajajo v mestu Ljubljana se oblikujejo in razporejajo z dogovorom o oblikovanju in razporejanju sredstev javne porabe v občinah in mestu Ljubljana. Dogovor sprejemajo skupščine ljubljanskih občin in mesta Ljubljane.".
34. člen
59. člen se črta.
35. člen
Za 59. členom se doda nova 7. točka in novi 26. člen, ki se glasi:
"7. Varstvo okolja
26. člen
Skupščina občine, izvršni svet in upravni organi skrbijo za ohranitev in izboljšanje človekovega okolja s tem, da posvečajo posebno skrb:
– odpravljanju prekomerne onesnaženosti zraka in vode ter preprečevanju onesnaženosti okolja z odpadki;
– varstvu in izkoriščanju rodovitnih kmetijskih površin, gozdov in rezervatov pitne vode;
– smotrnejšemu izkoriščanju naravnih surovinskih in energetskih virov;
– uporabljanju zemljišč, gozdov, voda, vodotokov in drugih naravnih bogastev, dobrin v splošni rabi, nepremičnin in drugih stvari posebnega kulturnega in zgodovinskega pomena pod pogoji in na način, kot to določa zakon;
– proučevanju in upoštevanju vplivov pri posegih v prostor in okolje.".
36. člen
Za novim 26. členom se vstavi IV. poglavje in novi 27., 28. in 29. člen, ki se glasijo:
"IV. OBRAMBA IN ZAŠČITA
27. člen
Občina ureja in organizira obrambo ter zaščito na svojem območju kot sestavni del obrambnega sistema in sistema zaščite in reševanja v republiki, v skladu s svojimi načrti ter odločitvami republiških organov. V vojni občina organizira in vodi odpor na svojem območju v skladu z zakonom.
28. člen
V obrambnem načrtu občina določi na podlagi republiške ocene vojaško političnih, ekonomskih in drugih razmer v primeru napada na republiko, ter svoje ocene, način izvajanja predpisanih ukrepov za pripravljenost, izvajanje mobilizacije in organizacijo ter delovanje v vojni. V varnostnem načrtu občina določi ukrepe in aktivnosti za odpravo izrednih razmer.
29. člen
Obrambni in varnostni načrt občine morata biti usklajena z načrti sosednjih občin ter z načrti republike.".
37. člen
VII. poglavje postane V. poglavje, ki se glasi:
"V. SKUPŠČINA OBČINE"
38. člen
Črta se 60. člen, 1. točka VII. poglavja in členi od 61. do vključno 72.
39. člen
2. točka VII. poglavja postane 1. točka in se spremeni tako, da se glasi:
"1. Sestava skupščine občine in način odločanja"
40. člen
73. člen postane 30. člen in se spremeni tako, da se glasi:
"Skupščino občine sestavljajo:
– zbor združenega dela kot zbor delegatov delovnih ljudi v podjetjih ter drugih organizacijah in skupnostih ter v drugih oblikah opravljanja dejavnosti,
– zbor krajevnih skupnosti kot zbor delegatov delovnih ljudi in občanov v krajevnih skupnostih in
– družbenopolitični zbor kot zbor delegatov organizacij, občanov (političnih organizacij) ter volilcev.
Zbor združenega dela šteje 25 delegatov. Zbor krajevnih skupnosti šteje 38 delegatov Družbenopolitični zbor šteje 25 delegatov.
41. člen
Črtajo se 74., 75. in 76. člen.
42. člen
Za 76. členom se doda nov 31. člen, ki se glasi:
"31. člen
Zbor združenega dela, zbor krajevnih skupnosti in družbenopolitični zbor obravnavajo in odločajo o vprašanjih iz pristojnosti skupščine občine enakopravno, skupno in samostojno,".
43. člen
3. točka VII. poglavja postane 2. točka.
44. člen
77. člen se črta,
45. člen
78. člen postane 32. člen in se spremeni tako, da se glasi:
"Zbor združenega dela, zbor krajevnih skupnosti in družbenopolitični zbor enakopravno:
a) spremljajo, usmerjajo in nadzorujejo:
– temeljne cilje družbenega, ekonomskega in socialnega razvoja občine;
– razvoj in uresničevanje z ustavo določenega političnega sistema;
– učinkovitost delovanja, ciljev in nalog obrambe in zaščite;
– uresničevanje in varstvo svoboščin in pravic človeka in občana;
– zakonitost dela organizacij, ki opravljajo dejavnost posebnega družbenega pomena;
– delo izvršnega sveta ter občinskih upravnih organov in strokovnih služb;
b) odločajo:
– o razpisu referenduma, občinskega samoprispevka in javnega posojila;
– o uvedbi solidarnega združevanja sredstev v občini;
– o vprašanjih, ki se nanašajo na razvoj drobnega gospodarstva v občini;
– o ustanovitvi organizacij, ki opravljajo dejavnosti posebnega družbenega pomena ter predlaganih statusnih spremembah v skladu z zakonom;
c) sprejemajo dogovore, odloke in druge akte, ki se nanašajo na:
– planiranje;
– urejanje pravic in dolžnosti občanov, krajevnih skupnosti in organizacij, ki opravljajo dejavnost posebnega družbenega pomena;
– oblikovanje in razporejanje sredstev javne porabe;
– proračun občine, zaključni račun o izvršitvi proračuna občine;
– merila za delitev proračunskih sredstev za financiranje krajevnih skupnosti;
– davke, prispevke in takse;
– področje varstva okolja, varstva naravne in kulturne dediščine, ter varstva živali;
– stanovanjsko področje;
– kmetijstvo;
– ustanavljanje organizacij in javnih podjetij,
– ustanavljanje skladov za financiranje razvojnih in drugih skupnih družbenih potreb;
– delovanje skladov in javnih podjetij;
– uresničevanje posebnega družbenega interesa pri opravljanju posameznih dejavnosti;
– obrambo in zaščito;
– ustanavljanje in organiziranje občinskih in medobčinskih organov in služb;
– organizacijo, delo in pristojnosti izvršnega sveta skupščine občine ter občinskih upravnih organov in strokovnih služb;
– organizacijo in delo sekretariata skupščine občine;
– ustanavljanje odborov, komisij in drugih delovnih teles skupščine občine;
– podelitev nagrad in priznanj občine;
d) imenujejo in razrešujejo:
– člane stalnih in občasnih delovnih teles skupščine občine;
– občinsko volilno komisijo;
– komandirja in namestnika komandirja Postaje milice;
– predstavnike družbene skupnosti v organih upravljanja organizacij in skupnosti;
e) dajejo soglasje:
– k ustanovitvenim aktom organizacij in skupnosti, če tako določa zakon;
f) odpravljajo in razveljavljajo:
– predpise in druge akte izvršnega sveta, če so v nasprotju z ustavo, zakoni in statutom občine;
g) urejajo druge zadeve, ki so v pristojnosti skupščine občine v skladu z ustavo, zakoni in drugimi predpisi.".
46. člen
Črtajo se členi 79. do vključno 87., z naslovom 4. točke.
47. člen
Za 87. členom se dodata nov 33. in 34. člen, ki se glasita:
"33. člen
Zbor združenega dela, zbor krajevnih skupnosti in družbenopolitični zbor skupno:
a) odločajo:
– o uvedbi postopka za spremembo statuta občine;
– o sodelovanju z drugimi občinami in mesti;
– na predlog izvršnega sveta ali enega od zborov skupščine občine o spornem vprašanju, o katerem ni bilo doseženo soglasje v usklajevalnem postopku, če se ugotovi, da je ureditev vprašanja nujna in bi zaradi nerešenega vprašanja lahko nastala občutna škoda, ali bi bilo ogroženo nemoteno opravljanje dejavnosti oziroma zadev, ki so posebnega družbenega pomena;
b) sprejemajo:
– statut občine, spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnik skupščine;
c) volijo in razrešujejo:
– predsednika in podpredsednika skupščine občine;
– predsednika, podpredsednika in člane izvršnega sveta skupščine občine;
d) imenujejo in razrešujejo:
– sekretarja skupščine občine;
– funkcionarje, ki vodijo občinske upravne organe.
e) odločajo o soglasju k aktom iz pristojnosti skupščine mesta Ljubljana:
– k predlogu za uvedbo postopka za spremembe statuta mesta Ljubljana in k spremembam in dopolnitvam statuta mesta Ljubljana;
– razvojni plan mesta in občin;
– programom, finančnim načrtom in poročilom o izvajanju družbenih dejavnosti in gospodarske infrastrukture;
– odlokom o ustanovitvi skladov, potrditvi njihovih programov in nalog, finančnih načrtov in zaključnih računov;
– poročilom skladov o delu in opravljenih nalogah in ustreznim predpisom;
– k ustanovitvi in organiziranju skupnih organov, organizacij in služb, za opravljanje zadev, ki so skupnega pomena;
– k odločitvi o razpisu referenduma, samoprispevka in posojila v Ljubljani.
34. člen
Vsak zbor skupščine občine samostojno:
– voli in razrešuje predsednika in podpredsednika zbora
– ustanavlja delovna telesa zbora
– odloča o mandatno imunitetnih vprašanjih delegatov
– imenuje in razrešuje sekretarja zbora.".
48. člen
Za novim 34. členom se dodata nova 35. in 36. člen, ki se glasita:
"35. člen
Skupščina občine na podlagi lastnih ocen, potreb in možnosti ter ocen in usmeritev republike zlasti:
1. spremlja in usmerja obrambne priprave ter priprave na zaščito in reševanje;
2. spremlja in ocenjuje politično varnostne razmere ter ekonomske in druge razmere ob napadu na republiko v občini, ter na tej podlagi odloča o temeljnih vprašanjih obrambe in zaščite, ki so splošnega pomena za občino;
3. ureja organizacijo civilne zaščite, opazovanja in obveščanja ter drugih sil in ukrepov za zaščito in reševanje;
4. določa načrt razvoja obrambe in zaščite ter zagotavlja materialne pogoje za njegovo uresničevanje;
5. imenuje predsedstvo skupščine občine za delo v vojni.
36. člen
Če se skupščina občine zaradi vojnih razmer ne more sestati, odloča o vseh vprašanjih iz njene pristojnosti predsedstvo skupščine občine.
Predsedstvo skupščine občine predloži sprejete splošne akte v potrditev skupščini občine takoj, ko se ta lahko sestane.
V primeru, da se tudi predsedstvo skupščine občine zaradi vojnih razmer ne more sestati, sprejema ukrepe iz njegove pristojnosti predsednik predsedstva skupščine občine. Te ukrepe mora predložiti v potrditev predsedstvu skupščine občine takoj, ko se to lahko sestane.
Predsednik predsedstva skupščine občine je predsednik skupščine občine kot vodja obrambnih in varnostnih priprav občine.".
49. člen
Za novim 36. členom se doda nova 3. točka in novi 37.. 38., 39. in 40. člen, ki se glasijo:
"3. Volitve delegatov
37. člen
Z odlokom skupščine občine se določijo volilne enote za volitve delegatov v zbore skupščine ter druga vprašanja v zvezi z volilnim postopkom.
38. člen
V zbor združenega dela volijo delegate delovni ljudje v podjetjih ter drugih organizacijah in skupnostih ter kmetje, obrtniki in delovni ljudje v samostojnih poklicih.
Pri oblikovanju volilnih enot in določanju števila delegatskih mest za posamezna področja dejavnosti se upošteva število delovnih ljudi in pomen, ki ga ima posamezno področje za družbeni razvoj.
39. člen
V zbor krajevnih skupnosti volijo delegate delovni ljudje in občani v krajevnih skupnostih.
Volilna enota za volitve delegatov krajevnih skupnosti, je območje krajevne skupnosti.
V vsaki volilni enoti se voli en delegat.
40. člen
V družbenopolitični zbor volijo delegate delovni ljudje in občani na območju občine.
Volilna enota za volitve delegatov v družbenopolitični zbor je območje občine.".
50. člen
5. točka VII. poglavja postane 4. točka, ki se glasi:
"4. Delo zborov"
51. člen
Črtajo se 88., 89. in 90. člen.
52. člen
91. člen postane 41. člen in se spremeni tako, da se glasi:
"Zbor veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina vseh delegatov zbora.
Pri enakopravnem odločanju, vsak zbor sprejema odloke, druge akte in končne odločitve z večino glasov navzočih delegatov v zboru. Zbori odločajo enakopravno na ločenih sejah ali na skupnem zasedanju.
Kadar zbori odločajo skupno, sprejemajo odloke, druge akte in končne odločitve z večino glasov navzočih delegatov skupščine. Zbori odločajo skupno na skupni seji, na kateri mora biti prisotna večina vseh delegatov posameznega zbora.
Pri samostojnem odločanju zbor sprejema odločitve z večino glasov navzočih delegatov zbora.".
53. člen
Črtajo se 92., 93., 94. in 95. člen.
54. člen
Za 91. členom se doda nova 5. točka, ki se glasi:
"5. Imuniteta delegatov"
96. člen postane 42. člen.
55. člen
Za 96. členom se doda nova 6. točka in novi 43., 44. in 45. člen, ki se glasijo:
"6. Informiranje javnosti in javnost dela skupščine
43. člen
Za izvajanje skupnih nalog na področju družbenega sistema informiranja in zagotavljanja informiranja občanov in javnosti, je v občini pooblaščen izvršni svet.
Vsi subjekti družbenega sistema informiranja s svojimi statuti ali drugimi akti opredelijo naloge, pravice in dolžnosti pri graditvi in utrjevanju družbenega sistema informiranja.
Delo skupščine občine in njenih organov je javno. Javnost se lahko omeji ali izključi samo na podlagi zakona.
44. člen
Skupščina občine redno obvešča javnost o svojem delu, o delil zborov in delovnih teles ter o odločitvah in stališčih glede zadev, ki jih obravnava.
Skupščina občine zagotavlja javnost svojega dela tudi s posredovanjem aktov in gradiv sredstvom javnega obveščanja oziroma z obveščanjem preko sredstev javnega obveščanja.
45. člen
Kadar je javnost pri delu skupščine občine izvzeta, obveščata javnost o delu skupščine občine predsednik skupščine občine in predsednik izvršnega sveta, za posamezne upravne organe in strokovne službe pa funkcionarji, ki vodijo organe oziroma službe.".
56. člen
6. točka VII. poglavja postane 7. točka.
97. člen postane 46. člen. V prvem odstavku se besedi "dve leti" nadomestita z besedama "štiri leta". Doda se nov stavek, ki se glasi:
"Predsednik in podpredsednik skupščine sta za isto funkcijo lahko izvoljena največ dvakrat zaporedoma.".
Drugi in tretji odstavek tega člena se črtata.
57. člen
98. člen postane 47. člen in se spremeni tako, da se glasi:
"Kandidate za predsednika in podpredsednika skupščine lahko predlaga izmed delegatov skupščine, najmanj 10 delegatov skupščine.
Predlagatelj kandidature lahko predlaga samo enega kandidata za isto funkcijo.
Kandidature za predsednika in podpredsednika skupščine se predložijo pisno delovnemu predsedstvu skupne seje. S sklicem seje se delegatom pošljejo obrazci za predlaganje kandidatov in seznam izvoljenih delegatov skupščine.
Predlog kandidature mora vsebovati navedbo funkcije, za katero se kandidatura predlaga, ime in priimek, datum rojstva, poklic, zaposlitev, naslov stalnega prebivališča in soglasje kandidata, ter imena in priimke delegatov iz prvega odstavka tega člena, z njihovimi podpisi.
Predsednik in podpredsednik skupščine se volita na skupni seji zborov skupščine.
Volitve so tajne. Voli se z glasovnicami.
Za predsednika in podpredsednika skupščine sta izvoljena kandidata, ki sta dobila večino glasov navzočih delegatov.
Če noben kandidat ni dobil predpisane večine glasov, se glasovanje ponovi med kandidatoma, ki sta prejela največje število glasov.
Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, se glasovanje med kandidati ponovi.
Če pri ponovnem glasovanju noben kandidat ne dobi predpisane večine, se ponovi kandidacijski postopek.".
58. člen
99. člen se črta.
59. člen
100. člen postane 48. člen in se spremeni tako, da se glasi:
"Vsak zbor skupščine ima predsednika in podpredsednika, ki se izmed delegatov zbora izvolita za 4 leta in sta lahko izvoljena največ dvakrat zaporedoma.
Kandidate za predsednika in podpredsednika zbora združenega dela lahko predlaga izmed delegatov zbora, najmanj 5 delegatov tega zbora.
Kandidate za predsednika in podpredsednika zbora krajevnih skupnosti lahko predlaga izmed delegatov zbora, najmanj 7 delegatov tega zbora.
Kandidate za predsednika in podpredsednika družbenopolitičnega zbora lahko predlaga izmed delegatov zbora, najmanj 5 delegatov tega zbora.
Predsedniki in podpredsedniki zborov se volijo v ustreznem zboru.
Za predsednika in podpredsednika zbora je izvoljen kandidat, ki je dobil večino glasov navzočih delegatov zbora.
Postopek za izvolitev predsednika in podpredsednika zbora je enak postopku za izvolitev predsednika in podpredsednika skupščine.".
60. člen
101. člen postane 49. člen.
61. člen
Za 101. členom se doda nov 50. člen, ki se glasi:
"50. člen
Postopek v zvezi z odpoklicem funkcionarjev skupščine občine in drugih funkcionarjev, ki jih voli ali imenuje skupščina je enak postopku za predlaganje kandidatov in volitve. V poslovniku skupščine občine se določi postopek v zvezi s prenehanjem mandata pred potekom mandatne dobe funkcionarjev.".
62. člen
102. člen se črta.
63. člen
103. člen postane 51. člen in se spremeni tako, da se glasi:
"Predsednik skupščine občine:
– predstavlja skupščino občine,
– sklicuje in vodi skupne seje in po dogovoru s predsedniki zborov sklicuje in vodi skupna zasedanja zborov skupščine občine,
– skrbi za javnost dela skupščine občine in za uveljavljanje pravic delegatov v zvezi z opravljanjem njihove funkcije v skupščini,
– podpisuje odloke in druge akte, ki jih sprejema skupščina občine razen tistih, ki jih sprejema posamezen zbor,
– opravlja druge zadeve skladno s statutom in poslovnikom skupščine občine.
Predsednika skupščine občine nadomešča podpredsednik ali eden od predsednikov zborov, ki ga določi predsednik skupščine.".
64. člen
Za 103. členom se dodata nov 52. in 53. člen, ki se glasita:
"52. člen
Predsednik zbora sklicuje in vodi seje zbora, skrbi, da zbor dela skladno s poslovnikom skupščine, podpisuje sklepe, stališča in priporočila zbora in opravlja druge zadeve, ki so določene s poslovnikom skupščine občine.
53. člen
Predsednik skupščine, podpredsednik skupščine in predsedniki zborov sestavljajo predsedstvo skupščine, ki:
– obravnava vprašanja usklajevanja in programiranja dela zborov in delovnih teles,
– skrbi za sodelovanje s Skupščino Republike Slovenije, skupščino mesta ter skupščinami občin,
– sodeluje z delegati in klubi delegatov,
– skrbi za izvajanje poslovnika skupščine,
– sprejema stališča o drugih, s poslovnikom skupščine določenih vprašanjih, ki so skupnega pomena za delo zborov,
– usklajuje delo zborov in predlaga rešitve, če se zbori ne morejo sporazumeti glede načina in rokov za obravnavo zadev, ki imajo skupen pomen,
– spremlja delo delovnih teles in obravnava z njihovimi predsedniki zadeve, ki so v zvezi z delom teh teles,
– predlaga potrebna sredstva, ki se v občinskem proračunu zagotovijo za delo skupščine, sekretariata skupščine in delovnih teles,
– opravlja druge zadeve, določene s poslovnikom skupščine.
Pri delu predsedstva sodelujejo sekretar skupščine, predsednik izvršnega sveta in glede na obravnavano gradivo posamezni predsedniki skupščinskih delovnih teles.".
65. člen
7. točka VII. poglavja postane 8. točka in se spremeni tako, da se glasi:
"8. Delovna telesa skupščine občine in njenih zborov"
66. člen
104. člen postane 54. člen in se spremeni tako, da se glasi:
"Skupščina občine in njeni zbori lahko ustanovijo odbore, komisije in druga stalna ali občasna delovna telesa, za preučevanje aktov, ki jih sprejema skupščina občine in drugih vprašanj iz pristojnosti skupščine občine ter širših družbenopolitičnih skupnosti.".
67. člen
105. člen se črta.
68. člen
106. in 107. člen se črtata.
69. člen
108. člen postane 55. člen in se spremeni tako, da se glasi:
"Delovna telesa skupščine občine in zborov, njihova sestava, naloge in način dela, se določijo z odlokom ali sklepom skupščine.".
70. člen
109. člen se črta.
71. člen
8. točka VII. poglavja postane 9. točka in se spremeni tako, da se glasi:
"9. Sekretariat skupščine občine"
72. člen
110. člen postane 56. člen in se spremeni tako, da se glasi:
"Za opravljanje strokovnih, organizacijsko-tehničnih in drugih nalog v zvezi z delovanjem skupščine občine, njenih zborov, predsedstva skupščine, delovnih teles, delegatov, ter za sodelovanje s klubi delegatov, ustanovi skupščina občine sekretariat skupščine.
Sekretariat skupščine občine vodi sekretar skupščine občine, ki ga na predlog predsednika skupščine imenuje skupščina občine in je lahko ponovno imenovan. Sekretar skupščine za svoje delo odgovarja skupščini občine.".
73. člen
9. točka VII. poglavja postane 10. točka.
111. člen postane 57. člen in se spremeni tako, da se glasi:
"Skupščina občine sprejme poslovnik, s katerim ureja delo skupščine in zborov, pravice in dolžnosti delegatov, postopke sprejemanja odlokov, drugih aktov in odločitev skupščine, način usklajevanja stališč in druge, za delo skupščine in njenih zborov, pomembne zadeve.".
74. člen
VIII. poglavje – DRUŽBENI SVETI se črta. Črta se 112. člen.
75. člen
IX. poglavje postane VI. poglavje, ki se glasi:
"VI. IZVRŠNI SVET"
76. člen
113. člen postane 58. člen in se spremeni tako, da se glasi:
"Izvršni svet skupščine občine je izvršilni organ skupščine občine. V okviru pravic in dolžnosti občine je odgovoren skupščini za stanje na vseh področjih družbenega življenja, za izvajanje politike, izvrševanje zakonov, odlokov in drugih aktov skupščine občine, ter za usmerjanje in usklajevanje dela občinskih upravnih organov.".
77. člen
114. člen postane 59. člen in se spremeni tako, da se glasi:
"Izvršni svet spremlja stanje v občini in v ta namen:
– sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja izvajanje politike in izvrševanje sprejetih aktov,
– pripravlja osnutke oziroma predloge razvojnega plana občine ter druge planske akte, ki jih sprejema skupščina občine,
– predlaga ali sprejema ukrepe, ki so pomembni za zagotavljanje splošnih družbenih interesov, kadar je za to pooblaščen,
– daje pobude za pripravljanje planskih aktov in ustrezne predloge nosilcem planiranja za usklajevanje posameznih planov s skupnimi in splošnimi potrebami, interesi in cilji, ter jim preko ustreznih občinskih upravnih organov in upravnih organizacij zagotavlja ustrezno strokovno pomoč,
– sklepa dogovore in pogodbe, kadar gre za izvajanje politike in za katere je pooblaščen po predpisih oziroma ga pooblasti skupščina in spremlja njihovo izvajanje,
– obvešča organe, organizacije, podjetja, skupnosti in druge subjekte v občini o stanju in pojavih, ki imajo pomen za uresničevanje njihovega z ustavo določenega položaja in vloge v družbi,
– v skladu z zakonom izvaja nadzorstvo nad zakonitostjo dela organizacij in skupnosti s področja družbenih dejavnosti,
– skrbi za učinkovitost uveljavljanja pravic občanov pri upravnih organih,
– predlaga skupščini določitev politike in izdajo odlokov in drugih aktov,
– določa predlog proračuna in predlog zaključnega računa proračuna, izvršuje proračun in sprejema sklepe o uskladitvi obsega sredstev občinskega proračuna in sredstev javne porabe v občinah in mestu Ljubljana,
– kadar oceni, da se v občini ne izvršujejo odloki in drugi splošni akti skupščine ali se ne uresničuje razvojni plan ter drugi planski dokumenti, ukrepa v okviru zakonskih pooblastil oziroma predlaga skupščini ustrezne ukrepe,
– izdaja predpise za izvrševanje odlokov in drugih aktov skupščine,
– opravlja druge zadeve, določene z ustavo, zakoni in tem statutom.".
78. člen
Črtajo se 115., 116., 117. in 118. člen.
79. člen
119. člen postane 60. člen. Črtata se tretji in četrti odstavek.
80. člen
Za 119. členom se dodata nov 61. in 62. člen, ki se glasita:
"61. člen
Izvršni svet pri usmerjanju in usklajevanju dela upravnih organov:
– nadzoruje njihovo delo in razveljavlja ali odpravlja njihove predpise, ki so v nasprotju z zakonom, odlokom ali drugim splošnim aktom skupščine občine ali z njegovo odredbo oziroma navodilom,
– obravnava periodična oziroma letna poročila občinskih upravnih organov in druga vprašanja, ki zadevajo delovno področje posameznega ali več upravnih organov,
– predlaga ustanovitev ali odpravo upravnih organov in predlaga ukrepe za izboljšanje organizacije in dela upravnih organov,
– skrbi za izvajanje informiranja v občini,
– določa višino sredstev za posamezne namene skupne porabe,
– imenuje skupno disciplinsko komisijo upravnih organov,
– daje soglasje k aktom o sistemizaciji del in nalog občinskih upravnih organov,
– imenuje in razrešuje višje upravne delavce na predlog predstojnika,
– določa začetek in konec delovnega časa ter trajanje in razporeditev delovnega časa v upravnih organih,
– odloča v sporih o pristojnosti med upravnimi organi,
– opravlja druge zadeve, za katere je pristojen v skladu z zakoni in drugimi predpisi ter s tem statutom.
62. člen
Izvršni svet skupščine občine izvaja politiko in odločitve skupščine občine s področja obrambe in zaščite in pri tem zlasti:
1. usmerja izdelavo obrambnih načrtov v občini, sprejema svoj obrambni in varnostni načrt ter skrbi za uresničevanje razvojnega načrta obrambe in zaščite;
2. določa podjetja, zavode in druge organizacije, katerih dejavnost je posebnega pomena za obrambo in zaščito, organizacije, ki organizirajo narodno ali civilno zaščito, ter nosilce in njihove naloge v sistemu materialne in zdravstvene oskrbe oboroženih sil, prebivalstva ter drugih obrambnih potreb, v vojni pa skrbi za delovanje tega sistema;
3. usmerja mobilizacijske priprave in skrbi za izvajanje mobilizacije;
4. usmerja in usklajuje razvoj varstva pred požari ter drugih zaščitnih in reševalnih dejavnosti;
5. usmerja in usklajuje priprave ter popolnitev obrambnih sil in sil za zaščito in reševanje, ustanavlja občinske enote civilne zaščite ter imenuje občinski štab za civilno zaščito;
6. usmerja in usklajuje usposabljanje za obrambo in zaščito, imenuje predstavnike občine v naborno komisijo ter druge komisije v zvezi z vojaško dolžnostjo.".
81. člen
Črtajo se 120., 121., 122. in 123. člen.
82. člen
124. člen postane 63. člen in se spremeni tako, da se glasi:
"Izvršni svet sestavljajo predsednik, podpredsednik in člani izvršnega sveta. Število podpredsednikov in članov izvršnega sveta določi skupščina na predlog kandidata za predsednika izvršnega sveta.
Podpredsednik izvršnega sveta nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti in daljši zadržanosti v vseh pravicah in obveznostih.
Predsednik izvršnega sveta lahko, če je to potrebno, za nadomeščanje pooblasti tudi drugega člana izvršnega sveta.".
83. člen
125. člen postane 64. člen in se spremeni tako, da se glasi:
"Predsednika izvršnega sveta voli skupščina na skupni seji. Kandidata za predsednika izvršnega sveta predlaga najmanj 10 delegatov skupščine ali politična organizacija, zastopana v skupščini. Predlagatelj kandidature lahko predlaga samo enega kandidata za predsednika izvršnega sveta.
Člane izvršnega sveta voli skupščina na skupni seji na predlog kandidata za predsednika izvršnega sveta ter na podlagi mnenja predsednika skupščine.
Predlog kandidata za predsednika izvršnega sveta se predloži pisno delovnemu predsedstvu skupne seje in mora vsebovati: navedbo funkcije, za katero se predlaga kandidat, ime in priimek, datum rojstva, poklic, zaposlitev, naslov stalnega bivališča, soglasje kandidata, ter imena in priimke najmanj 10 delegatov z njihovimi podpisi. S sklicem seje se delegatom dostavi obrazec za predlaganje kandidatov.
Za kandidata za predsednika izvršnega sveta je določen tisti predlagani kandidat, ki je dobil največje število glasov navzočih delegatov na skupni seji. Kandidat se določi s tajnim glasovanjem.
Če sta dva ali več kandidatov prejela enako število glasov, se glasovanje ponovi.".
84. člen
126. člen postane 65. člen in se spremeni tako, da se glasi:
"Predlog kandidatov za podpredsednike in člane izvršnega sveta z obrazložitvijo, predlaga kandidat, ki je določen za predsednika izvršnega sveta (mandatar).
Volitve predsednika, podpredsednika in članov izvršnega sveta so tajne in se opravijo na skupni seji. Voli se z glasovnicami.
Za predsednika, podpredsednika oziroma člana izvršnega sveta je izvoljen tisti kandidat, ki je dobil večino glasov navzočih delegatov na skupni seji.
Po izvolitvi izvršnega sveta, skupščina na predlog predsednika izvršnega sveta imenuje funkcionarje, ki vodijo delo občinskih upravnih organov.
Če kandidat za predsednika izvršnega sveta ni izvoljen, se ponovi kandidacijski postopek.
Če posamezni člani izvršnega sveta niso izvoljeni, predsednik izvršnega sveta predloži na naslednji seji skupščine nove kandidate ali odstopi.".
85. člen
127. člen postane 66. člen. Na koncu prvega odstavka se doda stavek, ki se glasi:
"Besedilo slovesne izjave določa poslovnik skupščine občine.".
86. člen
128. člen postane 67. člen in se spremeni tako, da se glasi:
"Predsednik izvršnega sveta predstavlja svet, sklicuje seje sveta in jim predseduje ter skrbi za izvajanje sklepov sveta.
Predsednik izvršnega sveta je odredbodajalec za izvrševanje proračuna občine Ljubljana Vič-Rudnik.".
87. člen
129. člen postane 68. člen. 3. odstavek se črta. Doda se nov 3. odstavek, ki se glasi:
"Član izvršnega sveta ima pravico in dolžnost, da v skladu s stališčem sveta predstavlja svet v skupščini občine.
Vsak član izvršnega sveta ima pravico in dolžnost sprožiti obravnavanje posameznih vprašanj iz pristojnosti sveta, dati pobudo za pripravo odlokov in drugih aktov in predpisov, ki jih izdaja izvršni svet, ter predlagati svetu, da določi načelna stališča in smernice za delo občinskih upravnih organov.
O imuniteti člana izvršnega sveta odloča skupščina občine.".
88. člen
130. člen se črta.
131. člen postane 69. člen.
132. člen postane 70. člen. Črta se besedilo "po 121. in 122. členu tega statuta".
133. člen postane 71. člen.
89. člen
Naslov 4. točke in 134. člen, ki postane 72. člen se spremenita tako, da se glasita:
"4. Sekretariat izvršnega sveta
72. člen
Za opravljanje strokovnih, organizacijsko-tehničnih in drugih nalog v zvezi z delovanjem izvršnega sveta in upravnih organov, se ustanovi sekretariat izvršnega sveta.
Sekretariat izvršnega sveta vodi sekretar izvršnega sveta, ki ga na predlog predsednika izvršnega sveta imenuje izvršni svet. Sekretar izvršnega sveta za svoje delo odgovarja predsedniku izvršnega sveta in izvršnemu svetu.".
90. člen
Za 4. točko se doda nova 5. točka in novi členi 73., 74., 75. in 76., ki se glasijo:
"5. Razmerje izvršnega sveta do skupščine občine
73. člen
Izvršni svet poda po poteku dveh let od izvolitve in pred iztekom mandata, skupščini poročilo o svojem delu.
Izvršni svet je dolžan zborom skupščine na njihovo zahtevo predložiti poročilo o izvajanju politike in o izvrševanju odlokov in drugih aktov skupščine občine.
Na zahtevo skupščine ali njenega zbora je izvršni svet dolžan takoj proučiti pojave in gibanja na posameznih področjih družbenega življenja.
Delegati v skupščini in delovna telesa skupščine imajo pravico zahtevati od izvršnega sveta pojasnila, mnenja, stališča ter strokovne in druge ocene o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na delo izvršnega sveta.
Izvršni svet je dolžan v roku, določenem s poslovnikom skupščine občine, odgovoriti na vprašanja delegatov, iz njegove pristojnosti.
74. člen
Vsak zbor skupščine lahko na predlog najmanj desetih delegatov v zboru postavi vprašanje zaupnice izvršnemu svetu.
Postopek vprašanja zaupnice izvršnemu svetu obravnavajo vsi trije zbori skupščine občine.
Če skupščina občine izglasuje izvršnemu svetu nezaupnico, je ta dolžan odstopiti.
Postopek vprašanja zaupnice izvršnega sveta podrobneje določa poslovnik skupščine.
75. člen
Če izvršni svet meni, da ne bo mogel zagotoviti izvajanja dogovorjene politike ali izvrševanja odloka ali drugega splošnega akta, ki ga je sprejela skupščina, ali da ne more prevzeti odgovornosti za opravljanje svoje funkcije, lahko sam postavi vprašanje zaupnice.
Izvršni svet lahko postavi vprašanje zaupnice tudi v primeru, če skupščina ne sprejme odloka ali drugega akta, ki ga je predlagal izvršni svet.
76. člen
Najmanj deset delegatov kateregakoli zbora skupščine lahko v svojem zboru sproži interpelacijo, da se obravnavajo posamezna vprašanja v zvezi z delom izvršnega sveta.".
91. člen
X. poglavje postane VII. poglavje in se spremeni tako, da se glasi:
"VII. UPRAVNI ORGANI IN STROKOVNE SLUŽBE"
1. točka X. poglavja, ki je postalo VII. poglavje se spremeni tako, da se glasi:
"1. Funkcije občinskih upravnih organov"
92. člen
135. člen postane 77. člen in se spremeni tako, da se glasi:
"Zadeve državne uprave iz občinske pristojnosti opravljajo občinski upravni organi.
Strokovne in organizacijsko tehnične naloge v zvezi z delovanjem skupščine, izvršnega sveta in upravnih organov, opravljajo strokovne službe.
Upravne organe in samostojne strokovne službe vodijo funkcionarji.".
93. člen
136. člen postane 78. člen in se spremeni tako, da se glasi:
"Upravni organi se ustanovijo z odlokom kot individualno vodeni organi.
Upravni organi so v okviru svojih pravic in dolžnosti samostojni. Za izvrševanje svojih funkcij odgovarjajo skupščini in izvršnemu svetu.".
137. člen postane 79. člen in se spremeni tako, da se glasi:
"Občinski upravni organi:
– odgovarjajo za stanje na področjih, za katera so ustanovljeni,
– spremljajo stanje na področjih, za katera so ustanovljeni in dajejo pobude za reševanje vprašanj na teh področjih,
– izvajajo določeno politiko in izvršujejo zakone, planske dokumente, odloke, druge predpise in splošne akte skupščine občine in njenega izvršnega sveta,
– izvajajo smernice skupščine občine in načelna stališča in smernice izvršnega sveta,
– izdajajo izvršilne predpise, če so za to pooblaščeni,
– odločajo o upravnih zadevah,
– opravljajo upravno nadzorstvo in druge upravne zadeve,
– pripravljajo predpise in druge akte,
– opravljajo naloge s področja obrambe in zaščite, opravljajo druge zadeve, ki jih določajo ustava, zakoni in statut občine, ter opravljajo strokovno delo za skupščino občine in njen izvršni svet.".
94. člen
Črtajo se členi: 138., 139., 140., 141., 142., 143. in 144.
95. člen
145. člen postane 80. člen in se spremeni tako, da se glasi:
"Funkcionar, ki vodi Upravni organ predstavlja upravni organ, izdaja predpise in druge akte, za katere je pooblaščen, izvaja ukrepe iz pristojnosti upravnega organa, v soglasju z izvršnim svetom predpiše notranjo organizacijo ter sistemizacijo del in nalog upravnega organa in opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon ali drug predpis.
Funkcionar, ki vodi upravni organ je osebno odgovoren za delo tega organa in za izvrševanje nalog in zadev iz njegove pristojnosti. Na vprašanje delegata v skupščini je dolžan dati odgovor.".
96. člen
146. člen se črta.
97. člen
147. člen postane 81. člen in se spremeni tako, da se glasi:
"Občinski upravni organi v okviru svojega delovnega področja in svojih pooblastil sodelujejo pri vprašanjih skupnega pomena, izmenjavajo mnenja in izkušnje ter se dogovarjajo o skupnih oblikah delovanja.
Občinski upravni organi sodelujejo z upravnimi organi mesta pri reševanju vprašanj skupnega pomena za občino in mesto, usklajujejo stališča o vprašanjih skupnega pomena, razvijejo druge oblike medsebojnega sodelovanja.
Občinski upravni organi sodelujejo s podjetji in drugimi organizacijami pri vprašanjih s svojega delovnega področja, ki so pomembna za delo teh organizacij.
Občinski upravni organi sodelujejo z družbenimi organizacijami in društvi pri vprašanjih, ki so pomembna za uresničevanje ciljev združevanja, za delo in za razvijanje ustreznih aktivnosti delovnih ljudi in občanov v teh organizacijah in društvih kot tudi za opravljanje določenih družbenih zadev, ki so jim poverjene.
Skupščina občine lahko z odlokom, sprejetim na podlagi zakona, poveri organizacijam ali drugim samoupravnim organizacijam in skupnostim, družbenim organizacijam, društvom in drugim organizacijam opravljanje upravnih in strokovnih nalog iz pristojnosti upravnega organa, kadar je to družbeno smotrno in če se na ta način zagotavlja bolj učinkovito in neposredno uresničevanje določenih pravic in interesov občanov, podjetij in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti.".
98. člen
2. točka X. poglavja se črta. Črtajo se členi 148., 149. in 150.
99. člen
Za 147. členom se doda nova 2. točka in nov 82. člen, ki se glasita:
"2. Razmerje občinskih upravnih organov do skupščine občine
82. člen
Občinski upravni organi so odgovorni skupščini občine za zakonito, popolno in pravočasno opravljanje nalog s svojega delovnega področja.
Občinski upravni organi imajo pravico in dolžnost predložiti zborom skupščine občine v obravnavo posamezna vprašanja s svojega delovnega področja, dajati pobude in predlagati ukrepe v zvezi z izvajanjem politike in izvrševanjem zakonov in drugih predpisov, odlokov in drugih splošnih aktov skupščine občine in v zvezi z uresničevanjem odgovornosti za stanje na svojem delovnem področju.
Občinski upravni organi so dolžni obveščati skupščino občine in ji na njeno zahtevo poročati o svojem delu in o vseh pomembnih vprašanjih s svojega delovnega področja.
Občinski upravni organi dajejo podatke, obveščajo delegate v zborih skupščine občine in odgovarjajo na njihova vprašanja s svojega delovnega področja.".
100. člen
Za novim 82. členom se doda 3. točka in nov 83. člen, ki se glasita:
"3. Razmerje občinskih upravnih organov do izvršnega sveta
83. člen
Občinski upravni organi so dolžni posredovati izvršnemu svetu poročila o svojem delu in o stanju na posameznem področju, obveščati izvršni svet in pojasnjevati vprašanja s svojega delovnega področja ter posredovati podatke, ki so potrebni za delo izvršnega sveta.
Občinski upravni organi imajo pravico zahtevati od izvršnega sveta, da oblikuje načelno stališče o posameznem vprašanju izvajanja politike in izvrševanja zakonov, odlokov in drugih aktov z njihovega delovnega področja.".
101. člen
XI. poglavje se črta. Črtajo se členi od 151 do vključno 162.
XII. poglavje se črta. Črtata se člena 163 in 164.
102. člen
XIII. poglavje postane VIII. poglavje in se glasi:
"VIII. VARSTVO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI"
165. člen postane 84. člen in se spremeni tako, da se glasi:
"Za uresničevanje z ustavo, zakoni in drugimi predpisi določenih odnosov in za varstvo svoboščin in pravic človeka in občana in lastnine, zagotavljajo v občini varstvo ustavnosti in zakonitosti:
– skupščina občine in njej odgovorni organi,
– redna sodišča,
– samoupravna sodišča,
– javno tožilstvo,
– družbeni pravobranilec samoupravljanja,
– javno pravobranilstvo,
– postaja milice,
– organ za postopek o prekršku.".
103. člen
Črtajo se 166. člen do vključno 168. člen.
104. člen
Črta se XIV. poglavje. Črtajo se členi od 169 do vključno 173.
105. člen
XV. poglavje postane IX. poglavje, ki se glasi:
"IX. AKTI SKUPŠČINE OBČINE"
106. člen
174. člen postane 85. člen in se spremeni tako, da se glasi:
"Skupščina občine sprejema odloke in druge akte v dvofaznem, izjemoma v enofaznem postopku. Enofazni postopek je skrajšani in hitri postopek.
Po skrajšanem postopku se lahko sprejmejo sklepi, poročila, informacije, stališča, odlok in drug akt skupščine, če gre za manj obsežne ali manj pomembne spremembe in dopolnitve, če gre za nujne uskladitve z zakoni in drugimi predpisi in odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna občine.
Po skrajšanem postopku se lahko sprejme tudi odlok in drug akt skupščine, če na osnutek akta niso bile podane vsebinske pripombe. V teh primerih zbor na predlog predlagatelja ali predsedujočega hkrati obravnava in sprejme osnutek in predlog odloka ali drugega akta.
Po hitrem postopku se lahko sprejema odlok ali drug akt, če je potrebno posamezne zadeve nemudoma urediti zaradi preprečitve in odpravljanja večjih motenj v gospodarstvu, če gre za intervencijske odloke oziroma odloke o nujnih ukrepih in če to zahtevajo interesi obrambe in zaščite, državne varnosti, naravne nesreče in druge posebne potrebe občine.
Hitri postopek je enofazni postopek, pri katerem ni potrebno upoštevati rokov, določenih s poslovnikom skupščine.".
107. člen
175. člen postane 86. člen in se spremeni tako, da se glasi:
"Sprejem oziroma spremembo odloka ali drugega akta lahko predlaga vsak delegat, vsak zbor skupščine, predsedstvo skupščine, izvršni svet, občinski upravni organi s svojega delovnega področja in delovna telesa skupščine občine.".
108. člen
176. člen postane 87. člen in se spremeni tako, da se glasi:
"Odloki in drugi akti skupščine morajo biti objavljeni, preden začno veljati.
Odloki in drugi akti se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.".
109. člen
Črta se XVI. poglavje. Črtata se člena 177 in 178.
110. člen
Naslov XVII. poglavja, ki postane X. poglavje, se spremeni tako, da se glasi:
"X. MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE".
111. člen
179. člen postane 88. člen in se spremeni tako, da se glasi:
"Občina Ljubljana Vič-Rudnik je združena z občinami Ljubljana Center, Ljubljana Moste Polje, Ljubljana Šiška in Ljubljana Bežigrad v posebno samoupravno in družbenopolitično skupnost – mesto Ljubljana.
Skupni interesi ter pravice in dolžnosti, ki jih občani uresničujejo v mestu kot posebni družbenopolitični skupnosti, so določeni v statutu mesta Ljubljane.
Občina sodeluje tudi z drugimi občinami po načelih prostovoljnosti. V ta namen lahko skupščina občine sprejme akt o sodelovanju.".
112. člen
180. in 181. člen se črtata.
113. člen
Črtajo se 182. do vključno 184. člen z naslovi.
114. člen
Za 179. členom se vstavi nov 89. člen, ki se glasi:
"89. člen
V skladu z ustavo Republike Slovenije in dogovorom s Skupščino mesta Ljubljane lahko občina vzpostavlja medsebojno sodelovanje na družbenopolitičnem, gospodarskem, kulturnem in drugih področjih družbenega življenja, z drugimi občinami v tujini.".
115. člen
XVIII. poglavje postane XI. poglavje in se glasi:
"XI. NAGRADE IN PRIZNANJA OBČINE".
Člen 185 postane 90. člen in se spremeni tako, da se glasi:
"Občina podeljuje nagrade in priznanja občine posameznikom, delovnim skupinam, podjetjem, političnim in drugim organizacijam, skupnostim in društvom, za izjemne prispevke in za posebne uspehe, dosežene na področju gospodarstva, znanosti, družbenih, političnih in drugih dejavnosti, pomembnih za razvoj občine.".
116. člen
186. člen se črta.
117. člen
187. člen postane 91. člen in se spremeni tako, da se glasi:
"Nagrade in priznanja občine, ter način podeljevanja nagrad in priznanj, določi skupščina občine z odlokom.".
118. člen
XIX. poglavje postane XII. poglavje.
188. člen postane 92. člen in se spremeni tako, da se glasi:
"Pobudo za začetek postopka za spremembo statuta občine lahko podajo: najmanj 5 delegatov zbora skupščine, izvršni svet skupščine občine, upravni organ, podjetja in druge organizacije in skupnosti in politične organizacije.".
119. člen
189. člen postane 93. člen in se spremeni tako, da se glasi:
"Na podlagi sprejete pobude v skupščini občine, da se začne postopek za spremembo statuta, zbori skupščine občine imenujejo komisijo za pripravo sprememb statuta. Komisija predlaga zborom v določitev osnutek sprememb statuta. Po določitvi besedila osnutka sprememb statuta, se osnutek posreduje v javno razpravo.
Po končani javni razpravi predlaga komisija iz prejšnjega odstavka zborom skupščine občine predlog sprememb statuta.
Sprememba statuta občine je sprejeta, če zanjo glasuje večina vseh delegatov skupščine občine.".
120. člen
190. člen se črta.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
121. člen
Občinski predpisi se s spremembami in dopolnitvami statuta uskladijo v roku 6 mesecev od pričetka veljavnosti sprememb in dopolnitev statuta.
Do uskladitve veljajo tista določila odlokov in drugih aktov skupščine, ki niso v nasprotju s temi spremembami in dopolnitvami statuta.
122. člen
Z dnem uveljavitve sprememb in dopolnitev statuta občine Ljubljana Vič-Rudnik prenehata veljati odlok o sestavi in pristojnostih zborov skupščine občine in o določitvi volilnih enot za volitve delegatov v zbore Skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 1/90) in odlok o volitvah funkcionarjev skupščine in Izvršnega sveta Skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni l. RS, št. 12/90).
123. člen
Spremembe in dopolnitve statuta občine Ljubljana Vič-Rudnik se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in pričnejo veljati osmi dan po objavi.
Št. 021-9/90
Ljubljana, dne 20. novembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Vič-Rudnik
Bogdan Bradač l. r.

AAA Zlata odličnost