Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2010 z dne 23. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2010 z dne 23. 12. 2010

Kazalo

158. Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za znanost, izobraževanje in šport Republike Hrvaške o sodelovanju na področju izobraževanja, stran 1948.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI PROTOKOLA MED MINISTRSTVOM ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO REPUBLIKE SLOVENIJE, MINISTRSTVOM ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA ZNANOST, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT REPUBLIKE HRVAŠKE O SODELOVANJU NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA
1. člen
Ratificira se Protokol med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za znanost, izobraževanje in šport Republike Hrvaške o sodelovanju na področju izobraževanja, podpisan v Varaždinu 23. marca 2010.
2. člen
Besedilo protokola se v izvirniku v slovenskem in hrvaškem jeziku glasi:
P R O T O K O L
MED MINISTRSTVOM ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO REPUBLIKE SLOVENIJE, MINISTRSTVOM ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA ZNANOST, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT REPUBLIKE HRVAŠKE O SODELOVANJU NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije
in
Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport Republike Hrvaške, v nadaljnjem besedilu »podpisnika«, so se
v želji, da se razvija in poglablja sodelovanje na področju izobraževanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško,
izhajajoč iz Sporazuma o sodelovanju v kulturi in izobraževanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške, ki je bil podpisan 7. februarja 1994 in je veljaven,
dogovorila:
1. člen
Podpisnika bosta ustvarila razmere za neposredno in uspešno sodelovanje na področju izobraževanja med:
1. Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije,
2. Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije,
3. Ministrstvom za znanost, izobraževanje in šport Republike Hrvaške,
4. visokošolskimi zavodi Republike Slovenije in Republike Hrvaške,
5. osnovnimi in srednjimi šolami ter drugimi izobraževalnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaški.
2. člen
Učenci, državljani države enega od podpisnikov, ki živijo na ozemlju države drugega podpisnika, imajo pravico obiskovati osnovno šolo in se pripravljati nanjo pod enakimi pogoji kot državljani države, na ozemlju katere živijo.
Podpisnika soglašata, da se njuni državljani v državi drugega podpisnika vpisujejo v srednje šole, višje strokovne šole in visokošolske zavode pod enakimi pogoji, ki veljajo za državljane tega podpisnika.
3. člen
Učenci osnovnih in srednjih šol, državljani države enega od podpisnikov, ki se šolajo v državi drugega podpisnika in tam ne živijo, se lahko vključujejo v izobraževanje na ozemlju drugega podpisnika pod enakimi pogoji, ki veljajo za državljane tega podpisnika.
4. člen
Državljanom Republike Slovenije in državljanom Republike Hrvaške, ki si med veljavnostjo protokola pridobijo spričevala in diplome v izobraževalnih zavodih države enega od podpisnikov, se ta spričevala in diplome priznajo kot enakovredne za nadaljevanje izobraževanja v državi drugega podpisnika brez obveznosti opravljanja dodatnih izpitov, če ni pomembnejših razlik pri vsebini in trajanju izobraževanja, in sicer glede pravic, ki jih dajejo spričevala in diplome v državi, v kateri so bile te listine pridobljene, in v skladu z notranjo zakonodajo o priznavanju v tujini pridobljenih šolskih spričeval in diplom.
Izjave o pridobljenih pravicah za nadaljevanje izobraževanja v srednjih šolah, višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih izda pristojni organ v državi tistega podpisnika, v kateri so bili ta spričevala in diplome pridobljeni.
Pri priznavanju pravic za vpis v visokošolske zavode se upoštevajo določbe tistih mednarodnih pogodb o priznavanju spričeval, diplom v visokem šolstvu, katerih stranki sta Republika Slovenija in Republika Hrvaška.
5. člen
Učenci osnovnih in srednjih šol, državljani Republike Slovenije, ki so že vpisani na šolah v Republiki Hrvaški, in učenci osnovnih in srednjih šol, državljani Republike Hrvaške, ki so že vpisani na šolah v Republiki Sloveniji, lahko dokončajo začeto stopnjo izobraževanja pod enakimi pogoji, kot so veljali ob njihovem vpisu.
6. člen
Študenti na dodiplomskem, diplomskem in podiplomskem študiju, državljani Republike Slovenije, ki v trenutku začetka veljavnosti tega protokola študirajo na visokošolskih zavodih v Republiki Hrvaški, in študenti na dodiplomskem, diplomskem in podiplomskem študiju, državljani Republike Hrvaške, ki v trenutku začetka veljavnosti tega protokola študirajo na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji, nadaljujejo začeti študij pod enakimi pogoji, kot so veljali ob njihovem vpisu.
7. člen
Podpisnika soglašata, da se bodo za študente, državljane drugega podpisnika, glede plačila šolnine za dodiplomski, diplomski in podiplomski študij uporabljala enaka merila, kot veljajo za domače študente.
Glede študija na visokošolskih zavodih in urejanja drugih zadev v visokem šolstvu se uporabljajo načela univerzitetne avtonomije.
Podpisnika bosta podpirala uvedbo skupnih podiplomskih študijev med zainteresiranimi visokošolskimi zavodi na področjih, ki so vzajemno zanimiva. Podpisnika protokola bosta zagotovila vso potrebno pomoč za izpolnitev potrebnih pogojev za začetek skupnih študijev v skladu s svojo notranjo zakonodajo.
8. člen
Podpisnika bosta podpirala razvoj in napredek učenja maternega jezika in kulture za otroke in mladino pripadnike slovenske skupnosti v Republiki Hrvaški in hrvaške skupnosti v Republiki Sloveniji.
9. člen
Podpisnika soglašata, da bosta najpozneje do konca junija obvestila drugega podpisnika o številu učencev in študentov, državljanov države drugega podpisnika, ki so se vpisali v tekočem šolskem in študijskem letu.
10. člen
V skladu z notranjo zakonodajo podpisnikov lahko državljani Republike Slovenije in državljani Republike Hrvaške, ki izpolnjujejo izobrazbene in druge pogoje za delo v poklicnem in strokovnem izobraževanju in usposabljanju, v gimnazijah ter umetniških šolah v državi, iz katere prihajajo, za določen čas izvajajo dele programa ali sodelujejo pri izvajanju šolskih programov v državi drugega podpisnika, v katero prihajajo kot gostujoči tuji učitelji.
11. člen
Podpisnika bosta okrepila vzajemno sodelovanje na področju izobraževanja zlasti zaradi izmenjave izkušenj pri reformi vzgojno-izobraževalnega sistema kot dela procesa stabilizacije in pridruževanja Evropski uniji ter bosta s tem namenom neposredno ali v okviru večstranskih programov sodelovala pri različnih projektih obojestranskega interesa.
12. člen
Oba podpisnika podpirata dosedanje sodelovanje pri izmenjavi lektorjev slovenskega jezika in književnosti oziroma hrvaškega jezika in književnosti. Podpisnika bosta s protokolom vzajemno podpirala neposredno sodelovanje visokošolskih ustanov, jezikovni pouk, pouk književnosti ter kulture druge države, in sicer s podpiranjem in ustanavljanjem kateder za slovenistiko in kroatistiko ter lektoratov za slovenski in hrvaški jezik v visokošolskih ustanovah v državah podpisnikov, z izmenjavo lektorjev in gostujočih profesorjev, s strokovnim izpopolnjevanjem ter s pošiljanjem knjig in časopisov.
13. člen
Slovenska stran bo hrvaški strani vsako leto ponudila dve (2) štipendiji za udeležence poletne šole slovenskega jezika in kulture.
Hrvaška stran bo slovenski strani vsako leto ponudila dve (2) štipendiji za učenje hrvaškega jezika v okviru Zagrebške slavistične šole.
Stranka gostiteljica bo krila vse stroške sodelovanja pri delu navedenih šol razen stroškov mednarodnega prevoza.
14. člen
Podpisnika si bosta letno izmenjala:
– dve (2) enosemestrski štipendiji za študente slovenskega jezika iz Republike Hrvaške in dve (2) enosemestrski štipendiji za študente kroatistike iz Republike Slovenije,
– osemnajst (18) mesečnih štipendij letno za študijsko in znanstvenoraziskovalno izpopolnjevanje na visokošolskih ustanovah oziroma na znanstvenoraziskovalnih inštitutih v posamičnem trajanju 3–6 mesecev za kandidate do starosti 35 let.
Štipendisti bodo imeli zagotovljeno bivanje in druge subvencije ter mesečno štipendijo v znesku, ki je v skladu z notranjo zakonodajo vsakega podpisnika. O strukturi in višini štipendij ter drugih pogojih se bosta podpisnika letno obveščala.
15. člen
Zaradi spremljanja izvajanja protokola sta podpisnika sklenila ustanoviti mešano komisijo, sestavljeno iz enakega števila predstavnikov in strokovnjakov obeh strani.
Sestanki mešane komisije bodo redno enkrat letno ali večkrat po potrebi na zahtevo enega od podpisnikov, in sicer izmenoma v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaški.
16. člen
Podpisnika lahko kadar koli predlagata spremembe ali dopolnitve tega protokola. Take predloge sprememb in dopolnitev je treba po diplomatski poti sporočiti drugemu podpisniku.
Spremembe in dopolnitve začnejo veljati z dnem, ko se o njih podpisnika pisno uskladita.
17. člen
Vsa morebitna druga odprta vprašanja v svoji pristojnosti bosta podpisnika urejala sporazumno po diplomatski poti.
18. člen
Protokol se začasno uporablja z dnem podpisa. Veljati začne z dnem prejema zadnjega obvestila po diplomatski poti o izpolnitvi vseh pogojev, predvidenih z notranjo zakonodajo podpisnikov za začetek veljavnosti tega protokola.
Protokol se sklene za tri šolska in študijska leta 2010/11, 2011/12, 2012/13.
Protokol se lahko podaljša, vendar največ do konca šolskega in študijskega leta, v katerem bo Republika Hrvaška postala polnopravna članica Evropske unije.
Prenehanje tega protokola ne bo vplivalo na programe in projekte, ki so bili začeti po tem protokolu, tako da se bodo ti nadaljevali do dokončanja, razen če ne bo dogovorjeno drugače.
Morebitne spore, ki bi nastali zaradi različne razlage ali pri izvajanju tega protokola, bosta podpisnika reševala sporazumno.
V potrditev tega sta podpisana, ki sta pravilno pooblaščena, podpisala ta protokol.
Sestavljeno v Varaždinu 23. marca 2010 v dveh izvirnikih v slovenskem in hrvaškem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
ZA SLOVENSKO STRAN
Gregor Golobič
 
ZA HRVAŠKO STRAN
dr. Radovan Fuchs
P R O T O K O L
IZMEĐU MINISTARSTVA ZA VISOKO ŠKOLSTVO, ZNANOST I TEHNOLOGIJU REPUBLIKE SLOVENIJE, MINISTARSTVA ZA ŠKOLSTVO I ŠPORT REPUBLIKE SLOVENIJE I MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA REPUBLIKE HRVATSKE O SURADNJI U PODRUČJU OBRAZOVANJA
Ministarstvo za visoko školstvo, znanost i tehnologiju Republike Slovenije, Ministarstvo za školstvo i šport Republike Slovenije
i
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, u daljnjem tekstu »potpisnici«,
u želji za razvijanjem i produbljivanjem suradnje u području obrazovanja između Republike Slovenije i Republike Hrvatske,
polazeći od Sporazuma o kulturnoj i prosvjetnoj suradnji između Vlade Republike Slovenije i Vlade Republike Hrvatske, potpisanog 7. veljače 1994. godine, koji je na snazi,
sporazumjeli su se:
Članak 1.
Potpisnici će stvarati uvjete za neposrednu i uspješnu suradnju u području obrazovanja između:
1. Ministarstva visokog školstva, znanosti i tehnologije Republike Slovenije,
2. Ministarstva školstva i športa Republike Slovenije,
3. Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske,
4. visokih učilišta Republike Slovenije i Republike Hrvatske,
5. osnovnih i srednjih škola te drugih obrazovnih ustanova u Republici Sloveniji i Republici Hrvatskoj.
Članak 2.
Učenici, državljani države jednog od potpisnika, koji žive na teritoriju države drugog potpisnika, imaju pravo pohađati osnovnu školu i pripremati se za nju pod istim uvjetima kao i državljani države na čijem teritoriju žive.
Potpisnici su suglasni da se njihovi građani u državi drugog potpisnika upisuju u srednje škole, više strukovne škole i visoka učilišta pod jednakim uvjetima koji vrijede za državljane tog potpisnika.
Članak 3.
Učenici osnovnih i srednjih škola, državljani država jednog od potpisnika, koji se školuju u državi drugog potpisnika, a tamo ne žive, mogu se uključiti u obrazovanje na teritoriju drugog potpisnika pod jednakim uvjetima koji vrijede za državljane tog potpisnika.
Članak 4.
Državljanima Republike Slovenije i državljanima Republike Hrvatske koji u razdoblju važenja Protokola steknu svjedodžbe i diplome u obrazovnim ustanovama države jednog od potpisnika, te se svjedodžbe i diplome priznaju kao istovrijedne za nastavak obrazovanja u državi drugog potpisnika bez obveze polaganja dodatnih ispita, ukoliko nema značajnijih razlika u sadržaju i trajanju obrazovanja, a glede prava koja osiguravaju svjedodžbe i diplome u državi u kojoj su ti dokumenti stečeni i u skladu s unutarnjim zakonodavstvom o priznavanju školskih svjedodžbi i diploma stečenih u inozemstvu.
Izjave o stečenim pravima za nastavak obrazovanja u srednjim školama, višim strukovnim školama i visokim učilištima izdaje nadležno tijelo u državi onog potpisnika u kojoj su te svjedodžbe i diplome stečene.
Kod priznavanja prava na upis na visoka učilišta uzimat će se u obzir odredbe onih međunarodnih ugovora o priznavanju svjedodžbi, diploma u visokom obrazovanju, kojih su Republika Slovenija i Republika Hrvatska stranke.
Članak 5.
Učenici osnovnih i srednjih škola, državljani Republike Slovenije, koji su već upisani u škole u Republici Hrvatskoj i učenici osnovnih i srednjih škola, državljani Republike Hrvatske, koji su već upisani u škole u Republici Sloveniji, mogu završiti započeti stupanj obrazovanja pod istim uvjetima koji su bili na snazi u vrijeme njihovog upisa.
Članak 6.
Studenti preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija, državljani Republike Slovenije, koji u trenutku stupanja na snagu ovog Protokola studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i studenti preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija, državljani Republike Hrvatske koji u trenutku stupanja na snagu ovog Protokola studiraju na visokim učilištima u Republici Sloveniji, nastavljaju svoje započete studije pod istim uvjetima koji su bili na snazi u vrijeme njihovog upisa.
Članak 7.
Potpisnici su suglasni da će se na studente, državljane države drugog potpisnika primjenjivati ista pravila u svezi s plaćanjem školarina za preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studij koja vrijede i za vlastite studente.
Glede studija na visokim učilištima i uređivanja drugih pitanja u visokom obrazovanju primjenjuju se načela sveučilišne autonomije.
Potpisnici će podržavati uvođenje zajedničkih poslijediplomskih studija između zainteresiranih visokih učilišta u područjima koja su od uzajamnog interesa. Potpisnici će pružiti svu potrebnu pomoć za ispunjenje potrebnih uvjeta za početak zajedničkih studija, u skladu sa svojim unutarnjim zakonodavstvom.
Članak 8.
Potpisnici će podupirati razvoj i napredak učenja materinskog jezika i kulture za djecu i mladež pripadnike slovenske zajednice u Republici Hrvatskoj i hrvatske zajednice u Republici Sloveniji.
Članak 9.
Potpisnici su suglasni da će najkasnije do konca lipnja obavijestiti drugog potpisnika o broju učenika i studenata, državljana države drugog potpisnika, koji su upisani u tekuću školsku i akademsku godinu.
Članak 10.
U skladu s unutarnjim zakonodavstvom potpisnika, državljani Republike Slovenije i državljani Republike Hrvatske koji ispunjavaju obrazovne i ostale uvjete za rad u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, u gimnazijama i umjetničkim školama u državi iz koje dolaze, na određeno vrijeme mogu obavljati dijelove programa ili sudjelovati pri izvedbi školskih programa u državi drugog potpisnika u koju dolaze kao gostujući strani učitelji.
Članak 11.
Potpisnici će pojačati uzajamnu suradnju u području obrazovanja osobito u cilju razmjene iskustava u reformi odgojno-obrazovnog sustava kao dijela procesa stabilizacije i pridruživanja Europskoj Uniji te će u tu svrhu izravno ili u okviru multilateralnih programa sudjelovati u različitim projektima od obostranog interesa.
Članak 12.
Oba potpisnika pozdravljaju dosadašnju suradnju pri razmjeni lektora slovenskog jezika i književnosti, odnosno hrvatskog jezika i književnosti. Protokolom će oba potpisnika uzajamno potpomagati izravnu suradnju visokih učilišta, nastavu jezika, književnosti i kulture druge države, podržavanjem i osnivanjem katedri slovenistike i kroatistike te lektorata za slovenski i hrvatski jezik na visokim učilištima u državama potpisnika, razmjenom lektora i gostujućih profesora, stručnim usavršavanjem te slanjem knjiga i časopisa.
Članak 13.
Slovenska strana ponudit će svake godine hrvatskoj strani dvije (2) stipendije za sudionike ljetne škole slovenskog jezika i kulture.
Hrvatska strana ponudit će svake godine slovenskoj strani dvije (2) stipendije za učenje hrvatskog jezika u okviru Zagrebačke slavističke škole.
Strana primateljica pokrit će sve troškove sudjelovanja u radu gore navedenih škola, osim troškova međunarodnog prijevoza.
Članak 14.
Potpisnici će svake godine uzajamno dodjeljivati:
– dvije (2) jednosemestralne stipendije za studente slovenskog jezika iz Republike Hrvatske, odnosno, dvije (2) jednosemestralne stipendije za studente kroatistike iz Republike Slovenije;
– osamnaest (18) mjeseci stipendija godišnje za studijsko i znanstvenoistraživačko usavršavanje na visokim učilištima odnosno na znanstvenoistraživačkim institutima u pojedinačnom trajanju 3-6 mjeseci za kandidate do 35 godina starosti.
Stipendisti će imati osiguran boravak i ostale subvencije te mjesečni novčani iznos stipendije u skladu s unutarnjim zakonodavstvom svake stranke. Potpisnici će se godišnje obavještavati o strukturi i visini stipendije te o ostalim uvjetima.
Članak 15.
U cilju praćenja provedbe Protokola oba potpisnika odlučila su osnovati Mješovito povjerenstvo sastavljeno od jednakoga broja predstavnika i stručnjaka obiju strana.
Sastanci Mješovitog povjerenstva održavat će se redovito jednom godišnje ili više puta po potrebi na zahtjev jednog od potpisnika, i to naizmjenično u Republici Sloveniji i Republici Hrvatskoj.
Članak 16.
Potpisnici mogu u bilo koje vrijeme predložiti izmjene ili dopune ovog Protokola. Takve prijedloge izmjena i dopuna potrebno je diplomatskim putem dostaviti drugom potpisniku.
Izmjene ili dopune stupaju na snagu kad se oko njih suglase, u pisanom obliku, oba potpisnika.
Članak 17.
Sva moguća druga otvorena pitanja iz njihove nadležnosti potpisnici će rješavati dogovorno diplomatskim putem.
Članak 18.
Protokol se privremeno primjenjuje od dana potpisivanja. Počinje vrijediti s danom primitka zadnje obavijesti diplomatskim putem o ispunjavanju svih uvjeta predviđenih unutarnjim zakonodavstvom oba potpisnika za početak valjanosti ovog Protokola.
Protokol se sklapa za tri školske i akademske godine i to za 2010./11., 2011./12., 2012./13.
Protokol se može produžiti ali najduže do kraja školske i akademske godine u kojoj će Republika Hrvatska postati punopravna članica Europske Unije.
U slučaju prestanka ovog Protokola, prestanak neće utjecati na programe i projekte koji su započeti prema ovom Protokolu te će se isti nastaviti do okončanja, osim ako se drugačije ne dogovori.
Mogući sporovi koji bi nastali uslijed različitog tumačenja ili provedbe ovog Protokola, potpisnici će rješavati dogovorno.
U potvrdu navedenog dolje potpisani, propisno ovlašteni, potpisali su ovaj Protokol.
Sastavljeno u Varaždinu, dana 23. ožujka 2010. godine u dva izvornika, na slovenskom i hrvatskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.
ZA SLOVENSKU STRANU
Gregor Golobič
 
ZA HRVATSKU STRANU
dr. Radovan Fuchs
3. člen
Za izvajanje protokola skrbita Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-68/2010
Ljubljana, dne 9. decembra 2010
EVA 2010-1811-0206
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost