Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2005 z dne 10. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2005 z dne 10. 11. 2005

Kazalo

62. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BSKCZ), stran 1225.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Slovaške republike o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BSKCZ)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BSKCZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. septembra 2005.
Št. 001-22-91/05
Ljubljana, dne 7. oktobra 2005
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE O MEDSEBOJNI POMOČI PRI CARINSKIH ZADEVAH (BSKCZ)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah, podpisan 23. septembra 2004 v Bratislavi.
2. člen
Sporazum se v slovenskem in angleškem jeziku glasi(*1):
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN
VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE
O MEDSEBOJNI POMOČI PRI CARINSKIH ZADEVAH
Vlada Republike Slovenije in Vlada Slovaške republike, v nadaljevanju »pogodbenici«, sta se
glede na to, da je kršenje carinskih zakonov škodljivo za gospodarske, davčne, družbene in trgovinske interese njunih držav,
glede na pomembnost zagotavljanja natančne odmere carinskih dajatev, davkov in drugih dajatev na uvoz in izvoz blaga kot tudi natančnega določanja vrednosti in porekla takega blaga ter ustreznega izvajanja določb o prepovedih, omejitvah in nadzoru,
ker priznavata potrebo po mednarodnem sodelovanju pri zadevah, ki se nanašajo na izvajanje in uveljavljanje carinske zakonodaje,
ob upoštevanju prijateljskih odnosov med Republiko Slovenijo in Slovaško republiko,
ker sta prepričani, da je mogoče s sodelovanjem med njunimi carinskimi organi povečati učinkovitost ukrepov pri kršitvah carinske zakonodaje,
ob upoštevanju določb Konvencije Sveta Evrope o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov, Strasbourg 28. januarja 1981,
ob upoštevanju Priporočila Sveta za carinsko sodelovanje o medsebojni upravni pomoči z dne 5. decembra 1953,
ob upoštevanju določb Enotne Konvencije o mamilih iz leta 1961, spremenjene in dopolnjene s protokolom iz leta 1972, in Konvencije o psihotropnih substancah iz leta 1971, sestavljenih pod okriljem Organizacije združenih narodov, kakor tudi Konvencije Združenih narodov proti prepovedani trgovini z mamili in psihotropnih substancami iz leta 1988
dogovorili:
1. člen
Opredelitev pojmov
V tem sporazumu:
a) »carinska zakonodaja« pomeni zakone in predpise, ki jih uveljavljajo carinski organi pri uvozu, izvozu in tranzitu blaga in se nanašajo na carinske dajatve, davke in druge dajatve ter na ukrepe prepovedi, omejitev in nadzora pri pretoku blaga čez državne meje;
b) »carinske dajatve« pomenijo vse dajatve, davke, pristojbine in/ali druge dajatve, ki se odmerjajo in pobirajo na ozemljih pogodbenic pri uporabi carinske zakonodaje, ne vključujejo pa pristojbin in dajatev, katerih znesek je omejen na približne stroške opravljenih storitev;
c) »organ prosilec« pomeni carinski organ, ki zaprosi za pomoč na podlagi tega sporazuma ali prejme tako pomoč;
d) »zaprošeni organ« pomeni carinski organ, ki prejme zaprosilo za pomoč na podlagi tega sporazuma ali da tako pomoč;
e) »kršitev« pomeni vsako kršitev carinske zakonodaje kot tudi vsak poskus kršitve take zakonodaje;
f) »carinski organ« pomeni v Republiki Sloveniji Ministrstvo za finance – Carinsko upravo Republike Slovenije in v Slovaški republiki Carinski direktorat Slovaške republike;
g) »osebni podatki« pomenijo vse podatke, ki se nanašajo na določenega ali določljivega posameznika.
2. člen
Področje uporabe sporazuma
1. Pogodbenici si medsebojno pomagata na način in pod pogoji, navedenimi v tem sporazumu, in skladno z veljavno notranjo zakonodajo pri zagotavljanju pravilne uporabe carinske zakonodaje, še posebej s preprečevanjem, odkrivanjem in preiskovanjem kršitev te zakonodaje.
2. Vsa pomoč po tem sporazumu je dana v skladu z notranjim pravom zaprošene pogodbenice. Če bo potrebno, lahko zaprošeni carinski organ uredi, da pomoč zagotovi drug pristojni organ v skladu z zakonodajo, ki velja na ozemlju zaprošene pogodbenice.
3. člen
Pomoč po zaprosilu
1. Po zaprosilu organa prosilca mu zaprošeni organ priskrbi vse ustrezne podatke, ki mu omogočijo, da zagotovi pravilno uporabo carinske zakonodaje, med drugim tudi podatke o prevozu in odpošiljanju blaga, razporejanju in kraju, kamor je blago namenjeno, o njegovi vrednosti in poreklu ter podatke o storjenih ali načrtovanih dejanjih, s katerimi se krši ali bi se lahko kršila taka zakonodaja.
2. Po zaprosilu organa prosilca ga zaprošeni organ obvesti, ali je bilo blago, izvoženo z ozemlja ene pogodbenice, pravilno uvoženo na ozemlje druge pogodbenice, in kadar je primerno, navede carinski postopek, uporabljen za blago.
3. Po zaprosilu organa prosilca zaprošeni organ sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev nadzora nad:
a) fizičnimi ali pravnimi osebami, za katere se utemeljeno domneva, da kršijo ali so kršile carinsko zakonodajo pogodbenice prosilke;
b) kraji, kjer se blago skladišči na način, zaradi katerega je mogoče utemeljeno sumiti, da je namenjeno nezakonitemu uvozu na ozemlje pogodbenice prosilke;
c) gibanjem blaga, za katero organ prosilec sporoči, da bi lahko povzročilo bistvene kršitve carinske zakonodaje pogodbenice prosilke;
d) prevoznimi sredstvi in zabojniki, za katere se upravičeno domneva, da so bili, so ali bi lahko bili uporabljeni pri kršenju carinske zakonodaje na ozemlju pogodbenice prosilke.
4. člen
Pomoč na lastno pobudo
Pogodbenici si v okviru svojih pristojnosti medsebojno pomagata, če menita, da je to potrebno za pravilno uporabo carinske zakonodaje, še posebej kadar prejmeta informacije, ki se nanašajo na:
a) dejanja, s katerimi je bila kršena, je kršena ali bi lahko bila kršena ta zakonodaja in ki bi lahko zanimala drugo pogodbenico;
b) nova sredstva ali načine, uporabljene pri kršenju te zakonodaje;
c) blago, za katero se ve, da v zvezi z njim prihaja do bistvenih kršitev carinske zakonodaje druge pogodbenice;
d) določene osebe, za katere se ve ali sumi, da kršijo carinsko zakonodajo druge pogodbenice;
e) prevozna sredstva in zabojnike, za katere se ve ali sumi, da so bili, so ali bi lahko bili uporabljeni pri kršenju carinske zakonodajo druge pogodbenice.
5. člen
Strokovna pomoč
1. Pomoč, kot je predvidena po tem sporazumu, med drugim vključuje podatke o:
a) ukrepih, ki bi bili lahko koristni pri preprečevanju kršitev;
b) novih načinih, ki se uporabljajo pri kršitvah;
c) opažanjih in ugotovitvah, ki izhajajo iz uspešne uporabe novih pripomočkov in metod za ukrepanje, in
d) novih metodah in izboljšanih načinih obravnavanja potnikov in tovora.
2. Če to ni v nasprotju z notranjim pravom, si carinski organi prav tako prizadevajo za sodelovanje pri:
a) uvajanju, razvijanju ali izboljševanju posebnih programov usposabljanja za svoje osebje;
b) vzpostavljanju in vzdrževanju poti za medsebojno komuniciranje, da bi olajšali varno in hitro izmenjavo informacij;
c) pospeševanju učinkovitega medsebojnega usklajevanja skupaj z izmenjavo osebja in izvedencev;
d) proučevanju in preizkušanju nove opreme ali postopkov;
e) poenostavljanju in usklajevanju svojih carinskih postopkov in
f) vseh drugih splošnih upravnih zadevah, pri katerih je občasno potrebno skupno ukrepanje.
6. člen
Dostava in uradno obveščanje
Po zaprosilu organa prosilca sprejme zaprošeni organ v skladu s svojo zakonodajo vse potrebne ukrepe za:
– dostavo vseh dokumentov,
– uradno obvestilo o vseh odločitvah,
ki spadajo na področje uporabe tega sporazuma, naslovniku, ki prebiva ali je ustanovljen na njegovem ozemlju. V takem primeru se uporablja tretji odstavek 7. člena.
7. člen
Oblika in vsebina zaprosil za pomoč
1. Zaprosila po tem sporazumu morajo biti pisna. Zaprosilu morajo biti priloženi dokumenti, potrebni za njegovo obravnavo. Kadar je nujno hitro ukrepanje, se lahko sprejme ustno zaprosilo, ki pa ga je treba takoj pisno potrditi.
2. Zaprosila na podlagi prvega odstavka tega člena vsebujejo te podatke:
a) organ prosilec, ki da zaprosilo,
b) zaprošeni ukrep,
c) predmet zaprosila in razlog zanj,
d) kratek opis kršitve;
e) zakone, predpise in druge pravne elemente v zvezi s tem,
f) kolikor je mogoče natančne in celovite navedbe o fizičnih ali pravnih osebah, na katere se zaprosilo nanaša,
g) povzetek pomembnih dejstev in že opravljenih poizvedb, razen v primerih, predvidenih v 6. členu, in
h) povezavo med zaprošeno pomočjo in zadevo, na katero se nanaša.
3. Zaprosila je treba predložiti v uradnem jeziku zaprošenega organa, angleškem jeziku ali jeziku, ki je sprejemljiv za ta organ.
4. Pomoč se zagotovlja z neposrednim sodelovanjem med ustreznimi carinskimi organi. Če carinski organ zaprošene pogodbenice ni ustrezen organ za izpolnitev zaprosila, ga mora nemudoma poslati ustreznemu organu, ki v zvezi z njim ukrepa v skladu s svojimi zakonskimi pooblastili, ali pa organ prosilca obvesti o ustreznem postopku, po katerem se je treba ravnati pri takem zaprosilu.
5. Če zaprosilo ne ustreza predpisanim zahtevam, je mogoče zahtevati njegov popravek ali dopolnitev; lahko pa se odredijo preprečevalni ukrepi.
8. člen
Obravnavanje zaprosil za pomoč
1. Zaprošeni organ sprejme vse upravičene ukrepe za obravnavo zaprosila in bo po potrebi skušal zagotoviti vse uradne ali sodne ukrepe, potrebne za izpolnitev zaprosila.
2. Carinski organ ene pogodbenice po zaprosilu carinskega organa druge pogodbenice opravi vse potrebne preiskave skladno z notranjo zakonodajo, vključno z zaslišanjem izvedencev in prič ali oseb, osumljenih kršitev, in opravi preverjanja, preglede in poizvedbe o dejstvih v zvezi z zadevami, na katere se nanaša ta sporazum.
3. Po zaprosilu lahko zaprošeni organ v največji možni meri omogoči uradnim osebam organa prosilca navzočnost na ozemlju zaprošene pogodbenice, kadar njegove uradne osebe preiskujejo kršitve, ki zanimajo organ prosilca.
4. Organ prosilec se, če tako zahteva, obvesti o času in kraju ukrepanja na podlagi zaprosila, tako da se ukrepanje lahko uskladi.
5. Uradne osebe organa prosilca, ki so pooblaščene za preiskave kršitev, lahko zaprosijo, da zaprošeni organ pregleda ustrezne knjige, registre in drugo dokumentacijo ali nosilce podatkov in priskrbi njihove kopije ali da priskrbi vse informacije v zvezi s kršitvijo.
9. člen
Oblika sporočanja informacij
1. Zaprošeni organ sporoči izid poizvedb organu prosilcu v obliki dokumentov, overjenih kopij dokumentov, poročil in podobnega, po potrebi pa tudi ustno.
2. Dokumente iz prvega odstavka lahko nadomestijo računalniški podatki v kakršni koli obliki z enakim namenom; hkrati je treba dostaviti vse informacije, potrebne za razlago ali uporabo takih računalniških podatkov.
10. člen
Izjeme pri obveznosti dajanja pomoči
1. Kadar zaprošena pogodbenica meni, da bi bili z izpolnitvijo zaprosila prizadeti njena suverenost, varnost, javni red ali drugi pomembni državni interesi ali bi bila kršena kaka gospodarska, poslovna ali poklicna skrivnost, lahko pomoč zavrne ali jo da le, če so izpolnjeni določeni pogoji ali zahteve. Pomoč lahko prav tako zavrne, če zaprosilo vključuje devizne ali davčne predpise, ki se ne nanašajo na predpise o carinskih dajatvah.
2. Kadar organ prosilec prosi za pomoč, ki je sam ne bi mogel zagotoviti, če bi ga zanjo zaprosili, mora v svojem zaprosilu na to opozoriti. Zaprošeni organ se mora potem odločiti, kako bo odgovoril na tako zaprosilo.
3. Če je pomoč zadržana ali zavrnjena, je treba o tej odločitvi in razlogih zanjo nemudoma uradno obvestiti organ prosilca.
11. člen
Obveznost spoštovanja zaupnosti
1. Vsaka informacija, sporočena v kakršni koli obliki v skladu s tem sporazumom, je zaupna. Varuje se kot uradna tajnost in je deležna enakega varstva po ustrezni zakonodaji, kot velja za enako vrsto informacij v pogodbenici, ki jo je prejela.
2. Osebne podatke je mogoče poslati, le če je raven osebnega varstva, ki ga zagotavljata zakonodaji pogodbenic, enakovredna. Pogodbenici zagotovita vsaj raven varstva, ki temelji na načelih, navedenih v prilogi k temu sporazumu.
12. člen
Uporaba informacij
1. Informacije, dokumente in druga sporočila, prejeta v okviru medsebojne pomoči, je mogoče uporabiti le za namene, določene v tem sporazumu, vključno z uporabo v sodnih in upravnih postopkih.
2. Organ prosilec ne sme uporabljati dokazov ali informacij, pridobljenih po tem sporazumu, za drugačne namene, kot so navedeni v zaprosilu, brez predhodnega pisnega soglasja zaprošenega organa.
3. Kadar so po tem sporazumu izmenjani osebni podatki, carinski organi pogodbenic zagotovijo, da so uporabljeni le za namene, navedene v zaprosilu, in v skladu z vsemi pogoji, ki jih lahko postavi zaprošena pogodbenica.
4. Določbe prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za informacije v zvezi s kršitvami, ki se nanašajo na mamila in psihotropne snovi. Take informacije je mogoče sporočiti organom pogodbenice prosilke, ki so neposredno vključeni v boj proti nedovoljeni trgovini z mamili.
13. člen
Spisi, dokumenti in priče
1. Carinski organi pogodbenic po zaprosilu priskrbijo dokumentacijo v zvezi s prevozom in odpošiljanjem blaga z navedbo vrednosti, porekla, razporejanja blaga in kraja, kamor je to namenjeno.
2. Izvirnike spisov, dokumentov in drugega gradiva je mogoče zahtevati le, kadar kopije ne bi zadostovale. Na posebno zahtevo se kopije takih spisov, dokumentov in drugega gradiva ustrezno overijo.
3. Izvirnike spisov, dokumentov in drugega gradiva, ki so bili poslani organu prosilcu, je treba čim prej vrniti. To ne vpliva na pravice zaprošenega organa ali drugih, ki so s tem povezani. Na zahtevo je treba izvirnike, potrebne za razsojanje ali podobne namene, nemudoma vrniti.
4. Po zaprosilu carinskega organa ene pogodbenice carinski organ druge pogodbenice po lastnem preudarku pooblasti svoje uslužbence, če ti uslužbenci na to pristanejo, da nastopijo kot priče v sodnih ali upravnih postopkih na ozemlju pogodbenice prosilke in predložijo spise, dokumente in drugo gradivo ali njihove overjene kopije, ki utegnejo biti potrebne za postopek. V takem zaprosilu je treba navesti čas, kraj in vrsto postopka in v kakšni vlogi bo uslužbenec pričal.
14. člen
Stroški
1. Carinski organi se odpovejo vsem zahtevkom za povračilo stroškov, nastalih pri izvajanju tega sporazuma, razen stroškov za priče, honorarjev izvedencev in stroškov za tolmače, ki niso državni uslužbenci.
2. Če so ali bodo za izpolnitev zaprosila potrebni večji in izredni stroški, se carinski organi posvetujejo, da določijo pogoje, pod katerimi se zaprosilo izpolni, ter način kritja stroškov.
15. člen
Izvajanje
1. Izvajanje tega sporazuma se zaupa carinskim organom. Ti odločajo o vseh praktičnih ukrepih in dogovorih, potrebnih za njegovo uporabo, ob upoštevanju pravil o varstvu podatkov.
2. Po posvetovanju lahko carinski organi izdajo upravna navodila, potrebna za izvajanje tega sporazuma.
3. Carinski organi se lahko dogovorijo, da bodo njihove carinske preiskovalne službe v neposrednih stikih.
16. člen
Območje uporabe sporazuma
Ta sporazum se uporablja na carinskem območju Republike Slovenije in na carinskem območju Slovaške republike.
17. člen
Začetek in prenehanje veljavnosti
1. Ta sporazum začne veljati devetdeseti dan po datumu, ko se pogodbenici po diplomatski poti obvestita, da so bile izpolnjene vse notranjepravne zahteve za začetek njegove veljavnosti.
2. Carinski organi soglašajo, da se sestanejo zaradi ponovnega pregleda sporazuma ali obravnave drugih carinskih zadev, ki bi lahko izhajale iz njihovega medsebojnega odnosa, po zaprosilu enega od carinskih organov ali po petih letih od datuma začetka veljavnosti sporazuma, razen če se med seboj pisno uradno ne obvestijo, da tak pregled ni potreben.
3. Ta sporazum se lahko spremeni ali dopolni na podlagi medsebojnega dogovora obeh pogodbenic. Spremembe in dopolnitve morajo biti v pisni obliki.
4. Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas, razen če ga katera koli pogodbenica pisno ne odpove po diplomatski poti. Sporazum preneha veljati šest mesecev po prejemu takega uradnega obvestila.
5. Z začetkom veljavnosti tega sporazuma med Republiko Slovenijo in Slovaško republiko preneha veljati Sporazum med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Češkoslovaške socialistične republike o sodelovanju in medsebojni pomoči pri carinskih vprašanjih, podpisan v Pragi 17. maja 1967.
 
V POTRDITEV TEGA sta podpisana, ki sta ju pravilno pooblastili njuni vladi, podpisala ta sporazum.
 
Sklenjeno v Bratislavi dne 23. 9. 2004 v dveh izvirnikih v slovenskem, slovaškem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Pri razlikah v razlagi je odločilno angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
Franc Košir l.r.
 
Za Vlado
Slovaške republike
Jozef Gönczöl l.r.
PRILOGA
TEMELJNA NAČELA VARSTVA PODATKOV
1. Osebni podatki, ki se računalniško obdelujejo, morajo biti:
a) pridobljeni in obdelani pošteno in zakonito;
b) hranjeni za določene in zakonite namene in se ne smejo uporabljati na način, nezdružljiv s temi nameni;
c) primerni, ustrezni in ne preobsežni glede na namene, za katere se hranijo;
d) natančni, in če je potrebno, sproti dopolnjevani;
e) ohranjeni v obliki, ki dopušča prepoznavanje oseb, na katere se podatki nanašajo, le tako dolgo, dokler je to potrebno za namen, za katerega se ti podatki hranijo.
 
2. Osebni podatki, ki se nanašajo na zdravje ali spolno življenje, ne smejo biti računalniško obdelani, razen če notranje pravo ne zagotavlja ustreznega varstva. Enako velja za osebne podatke v zvezi s kazenskimi obsodbami.
 
3. Sprejeti je treba ustrezne varnostne ukrepe za varstvo osebnih podatkov, hranjenih v računalniških zbirkah podatkov, pred nepooblaščenim uničenjem ali nenamerno izgubo ter tudi pred nepooblaščenim dostopom, spreminjanjem ali razširjanjem.
 
4. Vsaki osebi je treba omogočiti:
a) da ugotovi, ali obstaja računalniška zbirka osebnih podatkov, njene glavne namene ter kdo je upravlajvec zbirke podatkov in njegovo običajno prebivališče ali sedež;
b) da je v razumnih presledkih in brez prevelike zamude ali stroškov obveščena o tem, ali so osebni podatki, ki se nanašajo nanjo, shranjeni v računalniški zbirki podatkov, in da ji take podatke sporočijo v razumljivi obliki;
c) da, odvisno od primera, doseže popravek ali izbris takih podatkov, če so bili obdelani v nasprotju z določbami notranjega prava, ob upoštevanju temeljnih načel iz prvega in drugega odstavka te priloge;
d) da ima na voljo pravna sredstva, če zahteva za sporočilo oziroma obvestilo, popravek ali izbris iz pododstavkov b) in c) tega odstavka ni izpolnjena.
 
5. Glede določb iz prvega, drugega in četrtega odstavka te priloge niso dovoljene nobene izjeme, razen v mejah, določenih v teh odstavkih.
 
6. Odstopanje od določb prvega, drugega in četrtega odstavka te priloge je dovoljeno, če je to predvideno v zakonodaji pogodbenice in je to potreben ukrep v demokratični družbi v interesu:
a) zaščite državne varnosti, javne varnosti, finančnih interesov države ali zatiranja kaznivih dejanj;
b) varstva osebe, na katero se podatki nanašajo, ali pravic in svoboščin drugih.
 
7. Zakon lahko določa omejitve pri uresničevanju pravic, določenih v pododstavkih b), c) in d) četrtega odstavka te priloge, v zvezi z računalniškimi zbirkami osebnih podatkov, ki se uporabljajo za statistične ali znanstvenoraziskovalne namene, kadar očitno ni nikakršnega tveganja, da bi bila kršena zasebnost oseb, na katere se podatki nanašajo.
 
8. Nobene določbe te priloge ni mogoče razlagati, kot da omejuje ali drugače vpliva na možnost pogodbenice, da dodeli osebam, na katere se podatki nanašajo, širše varstvo, kot je določeno v tej prilogi.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC REGARDING MUTUAL ASSISTANCE IN CUSTOMS MATTERS
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Slovak Republic hereinafter referred to as the »Contracting Parties«;
Considering that the offences against Customs laws are prejudicial to the economic, fiscal, social and commercial interests of their respective countries;
Considering the importance of assuring the accurate assessment of Customs duties, taxes and other charges on the importation and exportation of goods, as well as the accurate determination of the value and origin of such goods and the proper implementation of provisions of prohibition, restriction and control;
Recognizing the need for international co-operation in matters related to the administration and enforcement of the Customs laws;
Considering the existing friendly relations between the Republic of Slovenia and the Slovak Republic;
Convinced that action against Customs offences can be made more effective by co-operation between their Customs Authorities;
Having regard to the provisions of the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, done in Strasbourg on January 28, 1981, under the auspices of Council of Europe;
Having regard to the Recommendation of the Customs Co-operation Council on Mutual Administrative Assistance of December 5,1953;
Having regard also to the provisions of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 amended by the Protocol of 1972 and the Convention on Psychotropic Substances of 1971 drawn up under the auspices of the United Nations Organisation as well as the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988;
Have agreed as follows:
Article 1
Definitions
For the purposes of this Agreement:
a) »Customs legislation« shall mean laws and regulations enforced by the Customs Authorities concerning importation, exportation, and transit of goods, as they relate to Customs duties, taxes and other charges and to measures of prohibition, restriction and controls in respect of the movement of goods across national boundaries;
b) »Customs duties« shall mean all duties, taxes, fees or/and other charges which are levied and collected in the territories of the Contracting Parties, in application of customs legislation, but not including fees and charges which are limited in amount to the approximate costs of services rendered;
c) »Applicant Authority« shall mean the Customs Authority which makes a request for assistance in pursuant to this Agreement or which receives such assistance;
d) »Requested Authority« shall mean the Customs Authority which receives a request for assistance pursuant to this Agreement or which renders such assistance;
e) »Contravention« shall mean any violation of the customs legislation as well as any attempted violation of such legislation;
f) »Customs Authority« shall mean in the Republic of Slovenia, the Ministry of Finance – the Customs Administration of the Republic of Slovenia (Ministrstvo za finance – Carinska uprava Republike Slovenije) and in the Slovak Republic – Customs Directorate of the Slovak Republic.
g) »Personal data« shall mean all information relating to an identified or identifiable individual.
Article 2
Scope of the Agreement
1. The Contracting Parties shall assist each other, in the manner and under the conditions laid down in this Agreement and in accordance with the national legislation in force, in ensuring that customs legislation is correctly applied, in particular by the prevention, detection and investigation of contraventions of this legislation.
2. All assistance rendered pursuant to the present Agreement shall be rendered in accordance with the domestic law of the requested Contracting Party. If necessary, Requested Customs Authority can arrange for assistance to be provided by another competent authority in accordance with the legislation in force in the territory of the requested Contracting Party.
Article 3
Assistance on Request
1. At the request of the applicant Authority, the requested Authority shall furnish it with all relevant information to enable it to ensure that customs legislation is correctly applied, including inter alia, information regarding the transportation and shipment of goods, the disposition and destination of such goods as well as their value and origin as well as information regarding acts committed or planned which contravene or would contravene such legislation.
2. At the request of the applicant Authority, the requested Authority shall inform whether goods exported from the territory of one of the Contracting Parties have been properly imported into the territory of the other Contracting Party, specifying, where appropriate, the customs procedure applied to the goods.
3. At the request of the applicant Authority, the requested Authority shall take the necessary steps to ensure that a surveillance is kept on:
a) particular natural persons or legal persons of whom there are reasonable grounds for believing that they are contravening or have contravened customs legislation of the applicant Contracting Party;
b) places where goods are stored in a way that gives grounds for suspecting that they are intended to be illicitly imported into the territory of the applicant Contracting Party;
c) movement of goods notified by the applicant Authority as possibly giving rise to substantial contraventions of customs legislation of the applicant Contracting Party;
d) means of transport and containers for which there are reasonable grounds for believing that they have been, are or may be used in the contravening of customs legislation in the territory of the applicant Contracting Party.
Article 4
Spontaneous Assistance
The Contracting Parties shall within their competencies provide each other with assistance if they consider that to be necessary for the correct application of customs legislation, particularly when they obtain information pertaining to:
a) acts which have contravened, contravene or would contravene such legislation and which may be of interest to the other Contracting Party;
b) new means or methods employed in committing contraventions against such legislation;
c) goods known to be the subject of substantial contraventions against the customs legislation of the other Contracting Party;
d) particular persons known to be or suspected of committing contraventions against the customs legislation of the other Contracting Party;
e) means of transport and containers, about which knowledge or suspicions exist that they were, are, or could be used in committing contraventions against the customs legislation of the other Contracting Party.
Article 5
Technical Assistance
1. Assistance, as provided for in this Agreement shall include inter alia information regarding:
a) enforcement actions that may be of use in the prevention of contraventions;
b) new methods used in committing contraventions;
c) observations and findings resulting from the successful application of new enforcement aids and techniques; and
d) new techniques and improved methods of processing passengers and cargo.
2. The Customs Authorities shall, if not contrary to their domestic law, also seek to co-operate in:
a) initiating, developing, or improving specific training programs for their personnel;
b) establishing and maintaining channels of communication between themselves in order to facilitate the secure and rapid exchange of information;
c) facilitating effective coordination between themselves, including the exchange of personnel and experts;
d) the consideration and testing of new equipment or procedures;
e) the simplification and harmonization of their respective customs procedures; and
f) any other general administrative matters that may from time to time require their joint action.
Article 6
Delivery and Notification
At the request of the applicant Authority, the requested Authority shall in accordance with its legislation take all necessary measures in order
– to deliver all documents,
– to notify all decisions
falling within the scope of this Agreement to an addressee, residing or established in its territory.
In such a case paragraph 3 of Article 7 shall apply.
Article 7
Form and Substance of Requests for Assistance
1. Requests pursuant to the present Agreement shall be made in writing. Documents necessary for the execution of such requests shall accompany the request. When required because of the urgency of the situation, oral request may be accepted, but must be confirmed in writing immediately.
2. Requests pursuant to paragraph 1 of this Article shall include the following information:
a) the applicant Authority making the request;
b) the measure requested;
c) the object of and the reason for the request;
d) short description of the contravention;
e) the laws, rules and other legal elements involved;
f) indications as exact and comprehensive as possible on the natural persons or legal persons, to which the request relates;
g) a summary of the relevant facts and carried out official inquiries, except in cases provided for in Article 6; and
h) the connection between the assistance sought and the matter to which it relates.
3. Requests shall be submitted in an official language of the requested Authority, in English or in a language acceptable to that Authority.
4. Assistance shall be carried out by direct communication between the respective Customs Authorities. In case the Customs Authority of the requested Contracting Party is not the appropriate agency to comply with a request, it shall promptly transmit the request to the appropriate agency, who shall act upon the request according to its powers under the law, or advise the requesting Authority of the appropriate procedure to be followed regarding such a request.
5. If a request does not meet the formal requirements, its correction or completion may be demanded; the ordering of precautionary measures may, however, be undertaken.
Article 8
Execution of Requests for Assistance
1. The requested Authority shall take all reasonable measures to execute the request, and if required, will endeavour to seek any official or judicial measure necessary to carry out the request.
2. The Customs Authority of one Contracting Party shall, upon the request of the Customs Authority of the other Contracting Party, conduct any necessary investigation according to the national legislation, including the questioning of experts and witnesses or persons suspected of having committed a contravention, and undertake verifications, inspections, and fact-finding inquiries in connection with the matters referred to in the present Agreement.
3. Upon request, the requested Authority may, to the fullest extent possible, allow officials of the applicant Authority to be present in the territory of the requested Contracting Party, when its officials are investigating contraventions which are of concern to the applicant Authority.
4. The applicant Authority shall, if it so requests, be advised of the time and place of the action to be taken in response to the request so that the action may be co-ordinated.
5. Officials of the applicant Authority, authorized to investigate contraventions, may ask that the requested Authority examine relevant books, registers, and other documents or data media and supply copies thereof, or supply any information relating to the contravention.
Article 9
The Form in which Information is to be Communicated
1. The requested Authority shall communicate the results of enquiries to the applicant Authority in the form of documents, certified copies of documents, reports and the like and, when necessary, orally.
2. The documents provided for in paragraph 1 may be replaced by computerized information produced in any form for the same purpose, any information necessary for the interpretation or utilization of such computerized information shall be furnished along with it.
Article 10
Exceptions to the Obligation to Provide Assistance
1. In cases where the requested Contracting Party is of the opinion that compliance with a request would infringe upon its sovereignty, security, public policy, or other substantive national interest, or would violate an industrial, commercial or professional secret, assistance may be refused or compliance may be made subject to the satisfaction of certain conditions or requirements. Assistance may also be refused if the request involves currency or tax regulations other than regulations concerning customs duties.
2. Where the applicant Authority requests assistance which it would itself be unable to provide if so asked, it shall draw attention to that fact in its request. It shall then be for the requested Authority to decide how to respond to such a request.
3. If assistance is withheld or denied, the decision and the reasons therefore must be notified to the applicant Authority without delay.
Article 11
Obligation to Observe Confidentiality
1. Any information communicated in whatever form pursuant to this Agreement shall be of a confidential nature. It shall be covered by the obligation of official secrecy and shall enjoy the same protection extended under the relevant laws relating to the same kind of information applicable in the Contracting Party which received it.
2. Personal data may only be transmitted if the level of personal protection afforded by the legislation of the Contracting Parties is equivalent. The Contracting Parties shall ensure at least a level of protection based on the principles laid down in the Annex to this Agreement.
Article 12
Use of Information
1. Information, documents, and other communications received in the course of mutual assistance may only be used for the purposes specified in the present Agreement, including the use in judicial and administrative proceedings.
2. The applicant Authority shall not use evidence or information obtained under this Agreement for purposes other than those stated in the request without the prior written consent of the requested Authority.
3. When personal data is exchanged under this Agreement, the Customs Authorities of the Contracting Parties shall ensure that it is used only for the purposes indicated in the request and according to any conditions that the requested Contracting Party may impose.
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article are not applicable to information concerning contraventions relating to narcotic drugs and psychotropic substances. Such information may be communicated to the authorities of the applicant Contracting Party which are directly involved in combatting illicit drug traffic.
Article 13
Files, Documents and Witnesses
1. The Customs Authorities shall, upon request, provide documentation relating to the transportation and shipment of goods, showing the value, origin, disposition, and destination of those goods.
2. Originals of files, documents, and other materials shall be requested only in cases where copies would be insufficient. Upon specific request, copies of such files, documents, and other materials shall be appropriately authenticated.
3. Originals of files, documents, and other materials which have been furnished to the applicant Authority shall be returned at the earliest opportunity. The rights of the requested Authority or of third parties relating thereto shall remain unaffected. Upon request, originals necessary for adjudicative or similar purposes shall be returned without delay.
4. Upon the request a Customs Authority shall, at its discretion, authorize its employees, if such employees consent to do so, to appear as witnesses in judicial or administrative proceedings in the territory of the applicant Contracting Party, and to produce such files, documents, and other materials, or authenticated copies thereof, as may be considered necessary for the proceedings. Such a request shall specify the time, place, and type of proceedings and in what capacity the employee shall testify.
Article 14
Costs
1. The Customs Authorities shall waive all claims for the reimbursement of costs incurred in the execution of the present Agreement, with the exception of expenses for witnesses, fees of experts, and the costs of interpreters other than government employees.
2. If expenses of a substantial and extraordinary nature are, or will be required, in order to execute the request, the Customs Authorities shall consult to determine the terms and conditions under which the request shall be executed, as well as the manner in which the costs shall be borne.
Article 15
Implementation
1. The implementation of this Agreement shall be entrusted to the Customs Authorities. They shall decide on all practical measures and arrangements necessary for its application, taking into consideration rules in the field of data protection.
2. After consultation, the Customs Authorities may issue any administrative directives necessary for the implementation of this Agreement.
3. The Customs Authorities may arrange for their customs enforcement services to be in direct communication with each other.
Article 16
Territorial applicability
This Agreement shall apply to the customs territory of the Republic of Slovenia and to the customs territory of the Slovak Republic.
Article 17
Entry into Force and Termination
1. This Agreement shall enter into force on ninetieth day following the date on which the Contracting Parties notify each other through diplomatic channels that all national legal requirements for its entry into force have been fulfilled.
2. The Customs Authorities agree to meet in order to review this Agreement or to discuss any other customs matters which may arise out of the relationship between them, upon the request of one of the Customs Authorities or at the end of five years from the date of its entry into force, unless they notify one another in writing that no such review is necessary.
3. This Agreement may be changed or amended on the basis on mutual agreement of both Contacting Parties. Changes and amendments shall be made in written form.
4. This Agreement shall be concluded for an indefinite period of time, unless terminated by one of the Contracting Parties in writing through diplomatic channels. The Agreement shall cease to apply six months following the receipt of such notification.
5. As soon as this Agreement enters into force in the relations between the Republic of Slovenia and the Slovak Republic, the Agreement between the Government of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia and the Government of the Czechoslovak Socialist Republic regarding co-operation and mutual assistance in customs matters, signed in Prague on 17th May 1967 shall cease to apply.
 
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective governments, have signed this Agreement.
 
Done at Bratislava on the day of 23. 9. 2004 in two originals in the Slovene, Slovak and English languages, all texts being equally authentic. In case of any difference in interpretation, the English text shall prevail.
For the Government of
the Republic of Slovenia
Franc Košir (s)
 
For the Government of the
Slovak Republic
Jozef Gönczöl (s)
ANNEX
BASIC PRINCIPLES OF DATA PROTECTION
1. Personal data undergoing automatic processing shall be:
a) obtained and processed fairly and lawfully;
b) stored for specified and legitimate purposes and not used in a way incompatible with those purposes;
c) adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for which they are stored;
d) accurate and, where necessary, kept up to date;
e) preserved in a form which permits identification of the data subjects for no longer than is required for the purpose for which those data are stored.
 
2. Personal data concerning health or sexual life, may not be processed automatically unless domestic law provides appropriate safeguards. The same shall apply to personal data relating to criminal convictions.
 
3. Appropriate security measures shall be taken for the protection of personal data stored in automated data files against unauthorised destruction or accidental loss as well as against unauthorised access, alteration or dissemination.
 
4. Any person shall be enabled:
a) to establish the existence of an automated personal data file, its main purposes, as well as the identity and habitual residence or principal place of business of the controller of the file;
b) to obtain at reasonable intervals and without excessive delay or expense confirmation of whether personal data relating to him are stored in the automated data file as well as communication to him of such data in an intelligible form;
c) to obtain, as the case may be, rectification or erasure of such data if they have been processed contrary to the provisions of domestic law giving effect to the basic principles set out under paragraphs 1 and 2 of this Annex;
d) to have remedy if a request for communication or, as the case may be, communication, rectification or erasure as referred to in subparagraphs b and c of this paragraph is not complied with.
 
5. No exception to the provisions under paragraphs 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed except within the limits defined in these paragraphs.
 
6. Derogation from the provisions under paragraphs 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed when such derogation is provided for by the law of the Contracting Party and constitutes a necessary measure in a democratic society in the interest of:
a) protecting State security, public safety, the monetary interests of the State or the suppression of criminal offences;
b) protecting the data subject or the rights and freedoms of others.
 
7. Restrictions on the exercise of the rights specified in paragraph 4, subparagraphs b, c and d of this Annex, may be provided by law with respect to automated personal data files used for statistics or for scientific research purposes where there is obviously no risk of an infringement of the privacy of the data subjects.
 
8. None of the provisions of this Annex shall be interpreted as limiting or otherwise affecting the possibility for a Contracting Party to grant data subjects a wider measure of protection than that stipulated in this Annex.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za finance – Carinska uprava Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 437-01/05-19/1
Ljubljana, dne 29. septembra 2005
EPA 412-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
(*1) Besedilo sporazuma v slovaškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost