Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2005 z dne 8. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2005 z dne 8. 4. 2005

Kazalo

12. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije in Ministrstvom za zdravstvo Ruske federacije o sodelovanju na področju zdravstva in medicinskih znanosti, stran 484.

Na podlagi četrte alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED MINISTRSTVOM ZA ZDRAVJE REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA ZDRAVSTVO RUSKE FEDERACIJE O SODELOVANJU NA PODROČJU ZDRAVSTVA IN MEDICINSKIH ZNANOSTI
1. člen
Ratificira se Sporazum med Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije in Ministrstvom za zdravstvo Ruske federacije o sodelovanju na področju zdravstva in medicinskih znanosti, podpisan v Moskvi dne 30. septembra 2003.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:(*)
S P O R A Z U M
med Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije
in Ministrstvom za zdravstvo Ruske federacije
o sodelovanju na področju zdravstva
in medicinskih znanosti
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE REPUBLIKE SLOVENIJE in MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO RUSKE FEDERACIJE (v nadaljevanju »pogodbenika«) sta se
 
V ŽELJI, da bi razvijala prijateljske odnose med državama in krepila sodelovanje na področju zdravstva in medicinskih znanosti med državama,
 
SPORAZUMELI, kot sledi:
1. člen
Pogodbenika se zavezujeta, da razvijata in širita sodelovanje na področju zdravstva in medicinskih znanosti med ustanovami in organizacijami s področja zdravstva ter medicinskimi, znanstvenoraziskovalnimi, izobraževalnimi in drugimi organizacijami na teh področjih v skupnem interesu:
 
– krepitev zdravja, zdravstvena preventiva in vzgoja za zdrav način življenja;
– ekonomika, organizacija in upravljanje v zdravstvu;
 
– medicinsko izobraževanje;
– informacijska tehnologija v zdravstvu;
– znanstvene raziskave in razvoj v farmakologiji;
 
– nadzor nad kakovostjo, učinkovitostjo in varnostjo zdravil in medicinske opreme.
2. člen
Sodelovanje v okviru tega sporazuma poteka v teh oblikah:
a) izmenjava podatkov;
b) izmenjava strokovnjakov in študijskih skupin;
c) udeležba strokovnjakov na kongresih, konferencah in drugih strokovnih srečanjih, ki jih pogodbenika organizirata vsak posebej ali skupaj;
d) druge oblike sodelovanja na področju zdravstva in medicinskih znanosti, o katerih se pogodbenika pozneje dogovorita.
Pogodbenika sodelujeta v skladu s tem sporazumom, pri čemer delujeta v mejah pristojnosti in ob spoštovanju zakonodaje in drugih mednarodnih pogodb držav pogodbenikov.
3. člen
Pogodbenika spodbujata navezovanje neposrednih stikov med slovenskimi in ruskimi ustanovami in organizacijami na področju zdravstva in medicinskih znanosti.
4. člen
Pogodbenika izmenjavata informacije o kongresih in strokovnih srečanjih z mednarodno udeležbo, ki potekajo v obeh državah in so povezani z zdravstvom in medicinskimi znanostmi. Pogodbenik na zahtevo drugega pogodbenika pošlje ustrezno gradivo, objavljeno v zvezi s takimi dejavnostmi.
5. člen
Pogodbenika izmenjavata informacije s področja zdravstva in medicinskih znanosti ter drugo pisno, vizualno ali avdiovizualno informativno gradivo s teh področij.
6. člen
Podatki, ki so poslovna skrivnost ali bi lahko kako drugače škodovali pravni osebi pri poslu v državah pogodbenikov, se izločijo iz podatkov za izmenjavo.
7. člen
Za izvajanje tega sporazuma pogodbenika periodično sklepata programe sodelovanja, v katerih se natančneje dogovorita o konkretnih oblikah, vsebinah, načinih in finančnih pogojih sodelovanja za določeno obdobje.
8. člen
Ta sporazum začne veljati na dan, ko se pogodbenika obvestita, da so izpolnjeni vsi notranjepravni pogoji za začetek njegove veljavnosti.
Sporazum je sklenjen za obdobje petih let in se samodejno podaljšuje za nadaljnja petletna obdobja, razen če kateri od pogodbenikov vsaj šest mesecev prej pisno po diplomatski poti ne obvesti drugega o svoji nameri, da odpove sporazum.
 
 
Sestavljeno v Moskvi dne 30. septembra 2003 v dveh izvirnikih v slovenskem, ruskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Pri razlikah v razlagi prevlada angleško besedilo.
ZA MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
REPUBLIKE SLOVENIJE
dr. Tea Petrin l. r.
 
ZA MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
RUSKE FEDERACIJE
Genadij Grigorjevič Oniščenko l r.
A G R E E M E N T
between the Ministry of Health of
the Republic of Slovenia and
the Ministry of Health of the Russian Federation on Cooperation in the Fields of Health and the Medical Sciences
The MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA and the MINISTRY OF HEALTH OF THE RUSSIAN FEDERATION (hereinafter referred to as the “Contracting Parties”)
GUIDED by the desire to develop friendly relations between the two countries and to strengthen cooperation in the fields of health and the medical sciences between the countries,
HAVE agreed as follows:
Article 1
The Contracting Parties undertake to develop and broaden cooperation in the fields of health and the medical sciences between institutions and organisations in the field of health, as well as medical, scientific research, educational and other organisations in the following fields that are of mutual interest:
– promotion of health, health prevention and education for a healthy life-style;
– health economics, health organisation and management in health;
– medical education;
– information technology in the field of health;
– scientific research and development in the field of pharmacology;
– control of the quality, effectiveness and safety of medicines and medical equipment.
Article 2
Cooperation within the framework of this Agreement shall take place in the following forms:
a) exchange of data;
b) exchange of experts and study groups;
c) participation of experts at congresses, conferences and other professional meetings, which the Contracting Parties shall organise individually or together;
d) other forms of cooperation in the fields of health and the medical sciences on which the Contracting Parties subsequently agree.
The Contracting Parties shall carry out cooperation according to the present Agreement, operating within the limits of the competence and in observance of the legislation and other international Treaties of the States of the Contracting Parties.
Article 3
The Contracting Parties shall encourage the forging of direct contacts between Slovene and Russian institutions and organisations in the fields of health and the medical sciences.
Article 4
The Contracting Parties shall exchange information about congresses and expert meetings with international participation that take place in the two countries and are related to health and the medical sciences. At the request of one Contracting Party, the other Contracting Party shall communicate appropriate material published in connection with such activities.
Article 5
The Contracting Parties shall exchange information in the fields of health and the medical sciences and other written, visual or audiovisual informative material in these fields.
Article 6
Data representing business secrets or that could otherwise cause harm to a legal entity in business in the States of the Contracting Parties shall be extracted from exchanged data.
Article 7
To implement this Agreement, the Contracting Parties shall periodically conclude programmes of cooperation, in which they will more precisely agree on concrete forms, contents, methods and financial conditions of cooperation for the relevant period.
Article 8
This Agreement shall enter into force on the day on which the Contracting Parties inform each other that all internal legal conditions are met for its entry into force.
The Agreement is concluded for a period of five years and its validity will automatically be prolonged for a consecutive term of five years, unless one of the Contracting Parties notifies the other in writing through diplomatic channels at least six months in advance of its intention to terminate the Agreement.
 
Done at Moscow, on the 30 day of September 2003 in two original copies, in the Slovene, Russian and English languages, all texts being equally authentic. In cases of divergence of interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE MINISTRY OF HEALTH
OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA
dr. Tea Petrin (s)
 
FOR THE MINISTRY OF HEALTH
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Genadij Grigorjevič Oniščenko (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
 
Št. 00724-30/2005/3
Ljubljana, dne 31. marca 2005
EVA 2004-1811-0086
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik
(*)Besedilo sporazuma v ruskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.