Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2000 z dne 21. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2000 z dne 21. 4. 2000

Kazalo

52. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o sodelovanju in vzajemni pomoči pri naravnih in drugih nesrečah (BSKSN), stran 356.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE O SODELOVANJU IN VZAJEMNI POMOČI PRI NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH (BSKSN)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o sodelovanju in vzajemni pomoči pri naravnih in drugih nesrečah (BSKSN), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. marca 2000.
Št. 001-22-63/00
Ljubljana, dne 31. marca 2000
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE O SODELOVANJU IN VZAJEMNI POMOČI PRI NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH (BSKSN)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o sodelovanju in vzajemni pomoči pri naravnih in drugih nesrečah, podpisan 27. septembra 1999 v Ljubljani.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in slovaškem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE O SODELOVANJU IN VZAJEMNI POMOČI PRI NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH
Vlada Republike Slovenije in Vlada Slovaške republike (v nadaljevanju: pogodbenici) sta se v prepričanju o nujnosti sodelovanja s ciljem dajanja vzajemne pomoči ob naravnih in drugih nesrečah (v nadaljevanju: nesreče) dogovorili o naslednjem:
1. člen
Predmet sporazuma
Ta sporazum ureja okvirne pogoje prostovoljnega dajanja vzajemne pomoči ob nesrečah na ozemlju druge pogodbenice, pogoje sodelovanja pri preprečevanju nesreč ter drugih oblik medsebojnega sodelovanja.
2. člen
Izrazi
V tem sporazumu uporabljeni izrazi pomenijo:
“naravne in druge nesreče” so stanja, ki jih povzročijo naravne sile, tehnološke in druge civilizacijske nesreče, razen vojne, ki lahko zaradi svojega izjemnega obsega ogrozijo življenje, zdravje, življenjske razmere, premoženje ter okolje;
“prejemnica” je tista pogodbenica, katere pristojni organi zaprosijo drugo pogodbenico za pomoč;
“pošiljateljica” je tista pogodbenica, katere pristojni organi ugodijo prošnji druge pogodbenice za pomoč;
“reševalna enota” je skupina oseb ali posameznih strokovnjakov z ustrezno opremo in sredstvi, ki jih pošiljateljica določi za dajanje pomoči; pod reševalno enoto se razumejo tudi pripadniki oboroženih sil, ki so usposobljeni in namenjeni reševanju in pomoči;
“oprema” so tehnična, prometna in druga sredstva ter material in predmeti za osebno in skupno uporabo članov reševalnih enot in posameznih strokovnjakov;
“predmeti pomoči” so živila, pitna voda, zdravila, sanitetni material ter drugo blago, ki je namenjeno brezplačni razdelitvi prizadetemu prebivalstvu na ozemlju prejemnice.
3. člen
Prošnja za pomoč
(1) Pomoč se daje na podlagi prošnje.
(2) Pristojni organi za vlaganje in sprejemanje prošenj za pomoč so:
v Republiki Sloveniji:
minister za obrambo ali
poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije
v Slovaški republiki:
minister za notranje zadeve.
(3) Prošnja za pomoč mora vsebovati zlasti podatke o vrsti in obsegu potrebne pomoči, podatke o kontaktnih ustanovah in osebah ter predlog o načinu pomoči.
(4) Prošnja za pomoč se vloži pisno v jeziku prejemnice ali v angleškem jeziku. Prošnja za pomoč se lahko da tudi ustno, vendar mora biti nemudoma potrjena pisno.
4. člen
Oblike pomoči
Pomoč se daje predvsem s pošiljanjem reševalnih enot in posameznih strokovnjakov z ustrezno opremo, z dajanjem predmetov pomoči in potrebnih informacij.
5. člen
Prestop državne meje in bivanje na ozemlju države druge pogodbenice
(1) O času in kraju prestopa državne meje, načinu prihoda in odhoda ter času bivanja reševalnih enot in posameznih strokovnjakov na ozemlju države druge pogodbenice se dogovorita pristojna organa iz drugega odstavka 3. člena.
(2) Če člani reševalne enote prestopajo državno mejo v skupini oziroma če se na ozemlju države pogodbenice zadržujejo v skupini, se ob prestopu državne meje in na ozemlju druge pogodbenice legitimira le vodja reševalne enote, ki predloži seznam članov reševalne enote. Če člani reševalne enote oziroma posamezni strokovnjaki prestopajo državno mejo posamezno ali se na ozemlju države pogodbenice nahajajo izven organizirane skupine, se legitimirajo z veljavnim potnim listom.
(3) Člani reševalnih enot in posamezni strokovnjaki imajo na ozemlju države druge pogodbenice pravico do nošenja uniforme, če je ta del njihove stalne opreme. Reševalne enote uporabljajo svoja opozorilna znamenja v skladu s predpisi prejemnice.
(4) Med bivanjem na ozemlju države druge pogodbenice morajo člani reševalnih enot in posamezni strokovnjaki upoštevati zakonodajo te države.
6. člen
Prenos opreme in predmetov pomoči čez državno mejo
(1) Pogodbenici poenostavita postopke pri prenosu opreme in predmetov pomoči čez državno mejo. Vodja reševalne enote oziroma posamezni strokovnjak predloži pristojnemu carinskemu organu prejemnice ob prestopu državne meje le seznam opreme in predmetov pomoči. Za vozila, ki jih uporabljajo reševalne enote in posamezni strokovnjaki, in vozila, ki so namenjena prevozu opreme in predmetov pomoči, ni treba imeti dovolilnice za mednarodni cestni prevoziroma
(2) Oprema in predmeti pomoči po tem sporazumu so oproščeni carine, davkov, taks in drugih dajatev.
(3) Razen opreme in predmetov pomoči reševalne enote in posamezni strokovnjaki ne smejo vnašati in iznašati nobenega drugega blaga.
(4) Če se oprema pošiljateljice kot pomoč pusti na ozemlju države prejemnice, je treba o tem seznaniti pristojni carinski organ prejemnice. Neporabljeno opremo je treba vrniti na ozemlje države pošiljateljice.
(5) Prejemnica omogoči dekontaminacijo opreme reševalnih enot in posameznih strokovnjakov. Če dekontaminacija ni možna, se oprema lahko pusti na ozemlju države prejemnice.
(6) Zdravila, ki vsebujejo narkotike in psihotropne snovi, se lahko vnesejo in uporabijo na ozemlju države prejemnice le za dajanje nujne medicinske pomoči pod zdravniškim nadzorom. Vodja reševalne enote predloži pristojnemu carinskemu organu držav pogodbenic seznam zdravil, ki vsebujejo narkotike in psihotropne snovi, z navedbo njihovih imen in količin. Neuporabljena zdravila, ki vsebujejo narkotike in psihotropne snovi, je treba pod carinskim nadzorom prejemnice na podlagi dokumentov, ki potrjujejo ime in količino teh zdravil, vrniti na ozemlje države pošiljateljice. Vnašanje in iznašanje teh zdravil se ne šteje za uvoz in izvoz blaga po mednarodnih pogodbah o narkotikih in psihotropnih snoveh, s katerimi sta zavezani pogodbenici.
(7) Strelnega orožja, streliva in eksplozivov, namenjenih reševalnim dejavnostim, ni dovoljeno vnašati na ozemlje države druge pogodbenice. Industrijski eksplozivi in vžigalniki, namenjeni reševalnim dejavnostim, se lahko vnašajo v skladu s predpisi prejemnice.
7. člen
Uporaba zrakoplovov
(1) Zrakoplovi se lahko uporabijo za prevoz reševalnih enot in posameznih strokovnjakov, njihove opreme in predmetov pomoči ter za opravljanje reševalne dejavnosti v skladu s tem sporazumom.
(2) O uporabi zrakoplovov je treba obvestiti pristojne organe države prejemnice in jim sporočiti podatke o vrsti in oznakah zrakoplova, njegovi posadki, tovoru, času in smeri poleta ter kraju pristanka.
(3) Prejemnica po potrebi dovoli polet do določenih krajev na ozemlju svoje države.
(4) Pri uporabi zrakoplovov veljajo predpisi o zračni plovbi pogodbenic, zlasti obveznost sporočanja podatkov o poletih pristojnim organom za zračno plovbo.
(5) Določbe tega sporazuma se smiselno uporabljajo tudi za posadke zrakoplovov.
(6) Vojaški zrakoplovi se lahko uporabijo pri izvajanju tega sporazuma le s soglasjem prejemnice.
8. člen
Vodenje reševalnih dejavnosti
(1) Dejavnosti, ki se izvajajo po tem sporazumu, vodijo organi države prejemnice, pristojni za vodenje reševalnih dejavnosti.
(2) Naloge se dajejo izključno vodjem reševalnih enot oziroma posameznim strokovnjakom pošiljateljice.
(3) Prejemnica daje reševalnim enotam in posameznim strokovnjakom pošiljateljice ustrezno zaščito in pomoč.
9. člen
Prenehanje pomoči
Reševalne enote in posamezni strokovnjaki zaključijo svojo dejavnost, ko o tem odloči pristojni organ ene od pogodbenic. Reševalne enote in posamezni strokovnjaki se nemudoma vrnejo na ozemlje svoje države.
10. člen
Nadomestila izdatkov
(1) Pošiljateljica od prejemnice nima pravice zahtevati povračila stroškov za dano pomoč, vštevši stroške, ki nastanejo zaradi uporabe, poškodovanja ali izgube opreme.
(2) Stroške pomoči, ki jo dajejo pravne ali fizične osebe s posredovanjem pošiljateljice, krije prejemnica. To pomoč mora prejemnica zahtevati neposredno in se mora strinjati z nadomestitvijo stroškov za dano pomoč.
(3) Če reševalne enote in posamezni strokovnjaki med reševalno dejavnostjo ali neposredno v zvezi z njo porabijo svoje zaloge hrane in materiala, jih brezplačno oskrbuje država prejemnica.
(4) Prejemnica nudi reševalnim enotam in posameznim strokovnjakom brezplačno nujno zdravniško pomoč.
(5) Prejemnica lahko ne glede na določbe prvega odstavka tega člena pokrije stroške pomoči, če tako sama želi. Pri odločanju o tem ima prednost pošiljateljica.
11. člen
Nadomestilo škode
(1) Pogodbenici se odpovedujeta pravici do vseh nadomestil škode drugi pogodbenici, če je škodo povzročila reševalna enota ali posamezni strokovnjak v zvezi z dajanjem pomoči po tem sporazumu, razen če se ne dogovorita drugače.
(2) Pogodbenici se odpovedujeta pravici do vseh odškodnin drugi pogodbenici ob telesnih poškodbah in trajnih posledicah za zdravje ter ob smrti člana reševalne enote ali posameznega strokovnjaka, če se je to zgodilo v zvezi z dajanjem pomoči po tem sporazumu.
(3) Če član reševalne enote ali posamezni strokovnjak pošiljateljice v zvezi z dajanjem pomoči po tem sporazumu na ozemlju države prejemnice povzroči škodo tretji osebi, nosi odgovornost za škodo prejemnica.
(4) Določbe prejšnjih odstavkov tega člena ne veljajo za primere, ko je bila škoda povzročena namerno ali iz velike malomarnosti.
(5) Določbe prvega do četrtega odstavka tega člena se nanašajo le na škode, ki nastanejo pri izvajanju sporazuma na ozemlju države prejemnice.
(6) Pristojni organi pogodbenic bodo tesno sodelovali pri pojasnjevanju poškodb, smrti ali škode, ki nastane v zvezi z dajanjem pomoči po tem sporazumu. S tem namenom si bodo izmenjali potrebne informacije.
12. člen
Zveze
Pristojni organi iz drugega odstavka 3. člena zagotovijo medsebojne telefonske, radijske in druge zveze med reševalnimi enotami na kraju dajanja pomoči.
13. člen
Druge oblike sodelovanja
(1) Pogodbenici v skladu s cilji tega sporazuma razvijata tudi druge oblike medsebojnega sodelovanja, še posebej na teh področjih:
a) medsebojno obveščanje o nevarnostih nesreč, nesrečah in njihovih posledicah;
b) izobraževanje in usposabljanje za zaščito, reševanje in dajanje pomoči;
c) izmenjava znanstvenih in tehničnih informacij, pomembnih za varstvo pred nesrečami;
d) razvijanje in proizvodnja zaščitne in reševalne opreme ter njene prodaje na tretjih trgih.
(2) Pristojni organi se medsebojno informirajo o možnosti nastanka ali nastanku nesreč, katerih posledice se širijo ali se lahko razširijo na ozemlje države druge pogodbenice. Te informacije se vročijo pisno ali ustno v jeziku pogodbenice, ki daje informacije, ali v angleškem jeziku. Ustne informacije morajo biti nemudoma potrjene pisno.
(3) Določbe tega sporazuma se smiselno uporabljajo tudi pri pripravi in izvajanju skupnih vaj.
(4) Pogodbenici bosta ustvarjali pogoje za sodelovanje človekoljubnih organizacij pri dajanju pomoči na podlagi tega sporazuma.
14. člen
Reševanje sporov
Morebitne spore pri razlagi in uporabi tega sporazuma bosta pogodbenici reševali po diplomatski poti.
15. člen
Končne določbe
(1) Ta sporazum ne vpliva na pravice in obveznosti pogodbenic, ki izhajajo iz drugih mednarodnih sporazumov.
(2) Ta sporazum začne veljati trideseti dan po prejemu zadnje od notifikacij, s katerima se pogodbenici medsebojno obvestita, da so izpolnjeni vsi notranjepravni pogoji za začetek veljavnosti tega sporazuma.
(3) Ta sporazum se sklene za nedoločen čas. Vsaka od pogodbenic ga lahko pisno odpove po diplomatski poti. Sporazum preneha veljati tri mesece od dneva prejema obvestila o njegovi odpovedi.
(4) Prenehanje veljavnosti tega sporazuma ne vpliva na obveznosti glede njegovega izvajanja, ki na dan prenehanja veljavnosti še trajajo.
Sestavljeno v Ljubljani dne 27. 9. 1999 v dveh izvirnikih v slovenskem in slovaškem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije:
Franci Demšar l. r.
Za Vlado
Slovaške republike:
Ladislav Pittner l. r.
D O H O D A
MEDZI VLÁDOU SLOVINSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI A VZÁJOMNEJ POMOCI PRI PRÍRODNÝCH A INÝCH KATASTROFÁCH
Vláda Slovinskej republiky
a
vláda Slovenskej republiky
(ďalej len “zmluvné strany”) presvedčené o nutnosti spolupráce s cieľom vzájomne si poskytovať pomoc pri prírodných a iných katastrofách (ďalej len »katastrofy«),
dohodli sa takto:
Článok 1
Predmet dohody
Táto dohoda upravuje rámcové podmienky dobrovoľného poskytovania vzájomnej pomoci pri katastrofách na území štátu druhej zmluvnej strany, podmienky spolupráce pri prevencii pred katastrofami a iných foriem vzájomnej spolupráce.
Článok 2
Pojmy
Pojmy použité v tejto dohode znamenajú:
“prírodná a iná katastrofa” je stav zapríčinený živelnou pohromou, technologickou haváriou a inými civilizačnými udalosťami s výnimkou vojny, ktorý svojím mimoriadnym rozsahom ohrozuje život, zdravie, životné podmienky, majetok a životné prostredie;
“žiadajúca zmluvná strana” je zmluvná strana, ktorej príslušné orgány požiadajú druhú zmluvnú stranu o poskytnutie pomoci;
“žiadaná zmluvná strana” je zmluvná strana, ktorej príslušné orgány vyhoveli žiadosti druhej zmluvnej strany o poskytnutie pomoci;
“záchranná jednotka” je skupina osôb alebo jednotlivých odborníkov so zodpovedajúcou výbavou a prostriedkami, určená žiadanou zmluvnou stranou na poskytnutie pomoci; záchrannou jednotkou sa rozumejú aj príslušníci ozbrojených síl, ktorí sú vycvičení a poverení záchranou a pomocou;
“výbava” sú technické, dopravné prostriedky a iné prostriedky ako aj materiál a predmety osobnej a spoločnej potreby členov záchranných jednotiek a jednotlivých odborníkov;
“predmety pomoci” sú potraviny, pitná voda, lieky, zdravotnícky materiál a iný materiál určený na bezplatné poskytnutie postihnutému obyvateľstvu na území štátu žiadajúcej zmluvnej strany.
Článok 3
Žiadosť o pomoc
(1) Pomoc sa poskytuje na základe žiadosti.
(2) Príslušne orgány zmluvných strán na predloženie a prijatie žiadosti sú:
na strane Slovinskej republiky
minister obrany alebo
veliteľ Civilnej ochrany Slovinskej republiky
na strane Slovenskej republiky
minister vnútra.
(3) Žiadosť o pomoc podľa odseku 1 tohto článku musí obsahovať údaje o druhu a rozsahu požadovanej pomoci, o kontaktných inštitúciách a osobách ako aj návrh o spôsobe poskytnutia pomoci.
(4) Žiadosť o pomoc podľa odseku 1 sa podáva písomne v jazyku žiadajúcej zmluvnej strany alebo v anglickom jazyku. Žiadosť o pomoc môže byť podaná ústne, ale musí byť bez zbytočného odkladu potvrdená písomne.
Článok 4
Formy pomoci
Pomoc sa poskytuje najmä vyslaním záchranných jednotiek alebo jednotlivých odborníkov so zodpovedajúcou výbavou a prostriedkami, poskytnutím predmetov pomoci alebo potrebných informácií.
Článok 5
Prekračovanie štátnej hranice a pobyt na území štátu druhej zmluvnej strany
(1) Čas a miesto prekročenia štátnej hranice, spôsob príchodu a odchodu a dobu pobytu záchrannej jednotky a jednotlivých odborníkov na území štátu druhej zmluvnej strany budú riešiť príslušné orgány uvedené v článku 3 odsek 2.
(2) Pri prekračovaní štátnej hranice a počas pobytu na území štátu druhej zmluvnej strany preukazuje svoju totožnosť iba vedúci záchrannej jednotky, ktorý predkladá jej menný zoznam. Ak prekračujú členovia záchrannej jednotky alebo jednotliví odborníci štátnu hranicu jednotlivo, alebo ak nepôsobia na území štátu druhej zmluvnej strany ako organizovaná skupina, preukazujú svoju totožnosť platným cestovným dokladom.
(3) Členovia záchranných jednotiek a jednotliví odborníci sú oprávnení na území štátu druhej zmluvnej strany nosiť uniformu, ak to patrí k ich bežnému výstroju. Používanie vlastných výstražných znamení záchrannými jednotkami sa riadi právnymi predpismi štátu žiadajúcej zmluvnej strany.
(4) Na členov záchranných jednotiek a jednotlivých odborníkov sa počas ich pobytu na území štátu druhej zmluvnej strany vzťahujú vnútroštátne právne predpisy tohto štátu.
Článok 6
Preprava výbavy a predmetov pomoci cez štátnu hranicu
(1) Zmluvné strany uľahčia prepravu výbavy a predmetov pomoci cez štátnu hranicu. Vedúci záchrannej jednotky alebo jednotlivý odborník predloží pri prekračovaní štátnej hranice príslušnému colnému orgánu štátu žiadajúceho o pomoc iba zoznam výbavy a predmetov pomoci. Pre vozidlá používané záchrannými jednotkami a jednotlivými odborníkmi a pre vozidlá zabezpečujúce prepravu výbavy a predmetov pomoci sa nevyžaduje povolenie pre medzinárodnú cestnú prepravu.
(2) Výbava a predmety pomoci na základe tejto dohody sú oslobodené od cla, daní a iných poplatkov.
(3) Záchranné jednotky a jednotliví odborníci nesmú vyvážať a dovážať okrem výbavy a predmetov pomoci žiadny iný tovar.
(4) Ak je výbava ponechaná na území štátu žiadajúcej zmluvnej strany ako predmet pomoci, je potrebné túto skutočnosť oznámiť príslušnému colnému orgánu žiadajúcej zmluvnej strany. Výbava, ktorá nebola spotrebovaná, sa vyvezie späť na územie štátu žiadanej zmluvnej strany.
(5) Žiadajúca zmluvná strana umožní dekontamináciu výbavy záchranných jednotiek a jednotlivých odborníkov. Ak dekontaminácia nie je možná, výbava sa môže ponechať na území štátu žiadajúcej zmluvnej strany.
(6) Lieky obsahujúce omamné a psychotropné látky môžu byť dovezené a použité na území štátu žiadajúcej zmluvnej strany iba za účelom poskytnutia nevyhnutnej zdravotníckej pomoci pod lekárskym dozorom. Vedúci záchrannej jednotky predloží príslušnému colnému orgánu štátov oboch zmluvných strán zoznam liekov obsahujúcich omamné a psychotropné látky s uvedením ich názvu a množstva. Nespotrebované lieky obsahujúce omamné a psychotropné látky musia byť pod colným dozorom žiadajúcej zmluvnej strany vyvezené späť na územie štátu žiadanej zmluvnej strany na základe dokladov potvrdzujúcich názov a množstvo uvedených liekov. Tento obeh sa nepovažuje za dovoz a vývoz tovaru podľa medzinárodných zmlúv o omamných a psychotropných látkach, ktorými sú zmluvné strany viazané.
(7) Dovoz zbraní, munície a výbušnín určených pre záchranné činnosti na územie štátu druhej zmluvnej strany nie je dovolený. V súlade s predpismi žiadajúcej zmluvnej strany o pomoc je povolený dovoz priemyselných trhavín a iniciátorov určených pre záchranné činnosti.
Článok 7
Použitie lietadiel
(1) Lietadlá sa môžu použiť na presun záchranných jednotiek a jednotlivých odborníkov, ich výbavy a predmetov pomoci a na vykonávanie záchrannej činnosti v súlade s touto dohodou.
(2) Použitie lietadiel je potrebné oznámiť príslušným orgánom štátu žiadajúcej zmluvnej strany s uvedením údajov o druhu a označení lietadla, o posádke, náklade, čase odletu, predpokladanej trase a mieste pristátia.
(3) Žiadajúca zmluvná strana v prípade potreby povolí let na určené miesta na území jej štátu.
(4) Pri použití lietadiel platia letecké predpisy zmluvných strán, predovšetkým povinnosť nahlasovania údajov o letoch príslušným leteckým orgánom.
(5) Ustanovenia tejto dohody sa primerane vzťahujú aj na posádky lietadiel.
(6) Vojenské lietadlá je možné použiť v prípade vykonávania tejto dohody len so súhlasom žiadajúcej zmluvnej strany.
Článok 8
Riadenie záchranných činností
(1) Činnosti vykonávané podľa tejto dohody riadia orgány štátu žiadajúcej zmluvnej strany zodpovedné za riadenie záchranných činností.
(2) Úlohy záchranným jednotkám sa odovzdávajú len ich vedúcim, resp. jednotlivým odborníkom žiadanej zmluvnej strany.
(3) Žiadajúca zmluvná strana poskytuje primeranú ochranu a pomoc záchranným jednotkám a jednotlivým odborníkom žiadanej zmluvnej strany.
Článok 9
Ukončenie pomoci
Záchranné jednotky a jednotliví odborníci ukončia svoju činnosť, pokiaľ o tom rozhodne príslušný orgán jednej zo zmluvných strán. Záchranné jednotky a jednotliví odborníci sa bezodkladne musia vrátiť späť na územie svojho štátu.
Článok 10
Náhrada výdavkov
(1) Žiadaná zmluvná strana nemá voči žiadajúcej zmluvnej strane nárok na náhradu výdavkov za poskytnutú pomoc, vrátane výdavkov vzniknutých spotrebovaním, poškodením alebo stratou výbavy.
(2) Výdavky na pomoc, ktorú žiadaná zmluvná strana len sprostredkúva od právnických osôb alebo fyzických osôb nesie žiadajúca zmluvná strana. Poskytnutie tejto pomoci si musí žiadajúca zmluvná strana priamo vyžiadať a musí súhlasiť s uhradením ich nákladov na poskytnutie pomoci.
(3) Pokiaľ záchranné jednotky a jednotliví odborníci spotrebujú počas zásahu, alebo v priamej súvislosti s ním svoje zásoby potravín a materiálu, sú im poskytnuté žiadajúcou zmluvnou stranou bezodplatne.
(4) Záchranným jednotkám a jednotlivým odborníkom je žiadajúcou zmluvnou stranou bezodplatne poskytovaná i nevyhnutná lekárska pomoc.
(5) Ustanovením odseku 1 nie je vylúčená možnosť hradenia výdavkov žiadajúcou zmluvnou stranou, pokiaľ o tom sama rozhodne. V tom prípade bude uprednostnená žiadaná zmluvná strana.
Článok 11
Náhrada škôd
(1) Zmluvné strany sa zriekajú všetkých nárokov na náhradu škody voči druhej zmluvnej strane v prípade škôd na majetku, ktoré spôsobil člen záchrannej jednotky alebo jednotlivý odborník v súvislosti s poskytovaním pomoci podľa tejto dohody, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
(2) Zmluvné strany sa zriekajú všetkých nárokov na náhradu škody voči druhej zmluvnej strane v prípade škôd na zdraví, trvalých následkov na zdraví a smrti člena záchrannej jednotky alebo jednotlivého odborníka, ku ktorým došlo v súvislosti s poskytovaním pomoci podľa tejto dohody.
(3) Ak člen záchrannej jednotky alebo jednotlivý odborník žiadanej zmluvnej strany spôsobí na území štátu žiadajúcej zmluvnej strany v súvislosti s poskytovaním pomoci podľa tejto dohody škodu tretej osobe, zodpovednosť za škodu znáša žiadajúca zmluvná strana.
(4) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov tohto článku sa nevzťahujú na prípady, keď škoda bola spôsobená úmyselne alebo z nedbanlivosti.
(5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 tohto článku sa vzťahujú len na škody, ktoré vzniknú pri plnení dohody na území štátu žiadajúcej zmluvnej strany.
(6) Príslušné orgány zmluvných strán úzko spolupracujú pri objasňovaní zranení, úmrtí alebo škody, ku ktorým došlo v súvislosti s poskytovaním pomoci podľa tejto dohody. Na tento účel si vymieňajú potrebné informácie.
Článok 12
Spojenie
Príslušné orgány uvedené v článku 3 odsek 2 zabezpečia vzájomné telefónne, rádiové a iné spojenia medzi záchrannými jednotkami v mieste poskytovania pomoci.
Článok 13
Ďalšie formy spolupráce
(1) Zmluvné strany v súlade s cieľmi tejto dohody budú rozvíjať aj ďalšie formy spolupráce predovšetkým v týchto oblastiach:
a) vzájomná informovanosť o hroziacich katastrofách, vzniknutých katastrofách a ich následkoch,
b) vzdelávanie a výcvik v ochrane, záchrane a poskytovaní pomoci,
c) výmena vedeckých a technických informácií dôležitých pre ochranu pred katastrofami,
d) vývoj a výroba ochrannej a záchranárskej výbavy a jej predaj na tretích trhoch.
(2) Príslušné orgány sa navzájom informujú o možnosti vzniku alebo vzniku katastrof, ktorých následky sa šíria alebo sa môžu rozšíriť na územie štátu druhej zmluvnej strany. Tieto informácie budú odovzdávané písomne alebo ústne v jazyku danej zmluvnej strany alebo v anglickom jazyku. Informácie podané ústne musia byť bezodkladne potvrdené písomne.
(3) Ustanovenia tejto dohody sa primerane použijú i pri príprave a vykonávaní spoločných cvičení.
(4) Zmluvné strany budú vytvárať predpoklady pre spoluprácu humanitárnych organizácií pri poskytovaní pomoci podľa tejto dohody.
Článok 14
Riešenie sporov
Prípadné spory súvisiace s výkladom alebo vykonávaním tejto dohody budú zmluvné strany riešiť diplomatickou cestou.
Článok 15
Záverečné ustanovenia
(1) Práva a záväzky zmluvných strán, ktoré vyplývajú z iných medzinárodných zmlúv, nie sú touto dohodu dotknuté.
(2) Táto dohoda nadobudne platnosť tridsiatym dňom doručenia poslednej nóty, ktorou sa zmluvné strany vzájomne informujú o tom, že boli splnené všetky vnútroštátne podmienky pre vstup tejto dohody do platnosti.
(3) Táto dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán môže dohodu diplomatickou cestou písomne vypovedať. Platnosť dohody skončí tri mesiace odo dňa doručenia oznámenia o jej výpovedi.
(4) Ukončenie platnosti tejto dohody nemá vplyv na záväzky týkajúce sa jej vykonávania, ktoré ku dňu skončenia jej platnosti ešte trvajú.
Dané v Ľubľane dňa 27. septembra 1999 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovinskom jazyku a v slovenskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu
Slovinskej republiky
Franci Demšar v. r.
Za vládu
Slovenskej republiky
Ladislav Pittner v. r.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za obrambo – Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 212-07/00-9/1
Ljubljana, dne 23. marca 2000
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost