Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1996 z dne 19. 10. 1996

Kazalo

53. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološke nevarnosti in o vprašanjih skupnega interesa s področja jedrske varnosti in varstva pred sevanji (BATIRN), stran 291.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O ZGODNJI IZMENJAVI INFORMACIJ V PRIMERU RADIOLOŠKE NEVARNOSTI IN O VPRAŠANJIH SKUPNEGA INTERESA S PODROČJA JEDRSKE VARNOSTI IN VARSTVA PRED SEVANJI (BATIRN)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološke nevarnosti in o vprašanjih skupnega interesa s področja jedrske varnosti in varstva pred sevanji (BATIRN), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 1. oktobra 1996.
Št. 001-22-103/96
Ljubljana, dne 9. oktobra 1996
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O ZGODNJI IZMENJAVI INFORMACIJ V PRIMERU RADIOLOŠKE NEVARNOSTI IN O VPRAŠANJIH SKUPNEGA INTERESA S PODROČJA JEDRSKE VARNOSTI IN VARSTVA PRED SEVANJI (BATIRN)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološke nevarnosti in o vprašanjih skupnega interesa s področja jedrske varnosti in varstva pred sevanji, podpisan v Ljubljani dne 19. aprila 1996.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O ZGODNJI IZMENJAVI INFORMACIJ V PRIMERU RADIOLOŠKE NEVARNOSTI IN O VPRAŠANJIH SKUPNEGA INTERESA S PODROČJA JEDRSKE VARNOSTI IN VARSTVA PRED SEVANJI
Republika Slovenija in Republika Avstrija (v nadaljevanju “pogodbenici”) sta se
v želji za nadaljnje razvijanje dobrososedskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo;
v želji, da uveljavita priznana načela sodelovanja v okviru Organizacije o varnosti in sodelovanju v Evropi;
v prepričanju, da je potrebno med njima čimprej zagotoviti izmenjavo pomembnih informacij o radioloških nevarnostih, da bi bile morebitne posledice, ki segajo čez mejo, čim manjše;
v prepričanju, da lahko pravočasna izmenjava informacij in izkušenj o jedrski varnosti in varstvu pred sevanjem v pomembni meri pripomore k varnosti prebivalstva obeh pogodbenic;
upoštevajoč Konvencijo o zgodnjem obveščanju o jedrskih nesrečah in Konvencijo o pomoči v primeru jedrskih nesreč ali radiološke nevarnosti, obe z dne 26. septembra 1986, kot tudi priznana načela sodelovanja v okviru Mednarodne agencije za atomsko energijo;
in upoštevajoč določila Sklepa Sveta Evropskih skupnosti, z dne 14. decembra 1987, o zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološke nevarnosti (87/600/Euratom)
dogovorili, kot sledi:
1. člen
Obseg uporabe
1. Ta sporazum se uporablja za obveščanje in posredovanje informacij v primeru naslednjih radioloških nevarnosti:
(a) nesreče na svojem ozemlju, ki vključuje naprave in dejavnosti, kot so navedene v drugem odstavku in ki so povzročile ali utegnejo povzročiti obsežnejše emisije radioaktivnih materialov;
(b) zaznave nenormalnih stopenj radioaktivnosti na svojem ozemlju ali izven njega, ki bi lahko bile škodljive za zdravje prebivalstva pogodbenic;
(c) nesreče, ki ne sodijo v krog tistih pod točko (a), ki pa vključujejo naprave in dejavnosti, kot so navedene v drugem odstavku in ki so povzročile ali utegnejo povzročiti obsežnejše emisije radioaktivnega materiala;
(d) drugi nepredvideni dogodki, ki so povzročili ali utegnejo povzročiti obsežnejše emisije radioaktivnega materiala;
(e) izredni dogodki, ki lahko vplivajo na varnost jedrskih naprav ali dejavnosti, kot so navedene v drugem odstavku, v primeru, ko pristojni organi pogodbenice, na katere ozemlju nastopijo, o njih informirajo javnost.
2. Naprave in dejavnosti, navedene v prvem odstavku, točke (a), (c) in (e) so naslednje:
(a) vsi jedrski reaktorji, ne glede na lokacijo;
(b) vse naprave jedrskega gorivnega kroga;
(c) vse naprave za obdelavo radioaktivnih odpadkov;
(d) transport in skladiščenje jedrskega goriva ali radioaktivnih odpadkov;
(e) izdelava, uporaba, skladiščenje, odlaganje in transport radioaktivnih izotopov za kmetijske, industrijske, medicinske in z njimi povezane znanstvene in raziskovalne namene;
(f) uporaba radioaktivnih izotopov za proizvodnjo električne energije v vesoljskih objektih.
3. Na zaprosilo ene od pogodbenic, bo druga pogodbenica pojasnila informacije, ki jih pogodbenica, ki za pojasnilo zaproša, ni pridobila od druge pogodbenice, te informacije pa se nanašajo na druge dogodke, ki niso zajeti v prvem odstavku.
2. člen
Obvestila in informacije
Ob radiološki nevarnosti iz prvega odstavka 1. člena, zaradi katere se ne more z gotovostjo izključiti ogrožanja prebivalstva druge pogodbenice, mora pogodbenica, omenjena v istem členu, nemudoma, vendar najkasneje, ko se odloči za sprejem ukrepov z namenom, da zaščiti ali informira svoje prebivalstvo, storiti naslednje:
(a) o radiološki nevarnosti, njeni naravi, času nastanka in točni lokaciji mora obvestiti drugo pogodbenico, ki je ali bi utegnila biti ogrožena na način, naveden v prvem odstavku 1. člena;
(b) posredovati drugi pogodbenici razpoložljive informacije, navedene v 3. členu, da bi se morebitne posledice radiološke nevarnosti v tej državi zmanjšale na najmanjšo možno mero.
3. člen
Informacije, ki jih je treba posredovati
1. Informacije, ki jih je treba posredovati v skladu z 2. členom, točka (b), obsegajo naslednje podatke, s katerimi razpolaga pogodbenica, ki pošilja obvestilo:
(a) naravo in čas dogodka, njeno točno lokacijo, kadar je to primerno, in napravo ali dejavnost, za katero gre;
(b) domnevni ali ugotovljeni vzrok in predvidevan razvoj dogodka, pomembnega za emisijo radioaktivnih materialov;
(c) splošne značilnosti radioaktivne emisije, vključno z njeno naravo, verjetnimi fizikalnimi in kemijskimi oblikami in količino, sestavo in efektivno višino;
(d) trenutne in predvidene meteorološke in hidrološke pogoje, potrebne za napoved širjenja radioaktivne emisije;
(e) rezultate nadzora okolja;
(f) rezultate meritev živil, krme in pitne vode;
(g) sprejete ali načrtovane varnostne ukrepe;
(h) sprejete ali načrtovane ukrepe za obveščanje javnosti;
(i) predvideno obnašanje radioaktivnih emisij v določenem obdobju;
(j) vire informacij.
2. Informacije bodo dopolnjene v primernih časovnih presledkih z nadaljnjimi pomembnimi informacijami, vključno z razvojem izredne situacije in z njenim predvidenim ali dejanskim prenehanjem. Pogodbenica, ki obvešča, bo drugi pogodbenici na njeno zahtevo pojasnila in dopolnila posredovane podatke iz prvega odstavka.
3. Informacije in njihova morebitna dopolnila se posreduje tako dolgo, dokler ne preneha nevarnost, navedena v 2. členu, ali dokler ne obstojajo zadostne informacije za presojo stvarnega stanja.
4. člen
Medsebojna pomoč
1. V primeru radioloških nevarnosti, navedenih v prvem odstavku 1. člena, se pogodbenici brez odlašanja dogovorita o potrebnem sodelovanju za zagotovitev zaščite zdravja in premoženja svojega prebivalstva kot tudi o možni pomoči.
2. O nadaljnih ukrepih se dogovorita kontaktni mesti, ki bosta ustanovljeni skladno s 5. členom.
5. člen
Pristojna organa in kontaktni mesti
1. Pogodbenici se takoj po uveljavitvi tega sporazuma medsebojno po diplomatski poti obvestita, katera njuna pristojna organa in kontaktni mesti sta odgovorni za dajanje in sprejemanje obvestil in informacij iz 2. člena. Takšni kontaktni mesti bosta nenehno na razpolago.
2. Pogodbenici se nadalje nemudoma obvestita o vsaki spremembi, ki utegne nastati v zvezi z informacijo iz prvega odstavka.
3. Kontaktni mesti se neposredno po svoji ustanovitvi sporazumeta o načinu posredovanja informacij. Preverjanje delovanja sistema posredovanja se opravi najmanj enkrat letno.
6. člen
Druge informacije
1. Pogodbenici se enkrat letno medsebojno obvestita o svojih jedrskih programih, o izkušnjah iz obratovanja jedrskih naprav in o svojih predpisih s področja jedrske varnosti in varstva pred sevanjem.
2. Pogodbenici se medsebojno obveščata tudi o obstoječih napravah, tistih v izgradnji in načrtovanih napravah v smislu drugega odstavka 1. člena, od točke (a) do (e) in si medsebojno izmenjata naslednje podatke:
– ime naprave,
– kraj in naslov naprave,
– obratovalec,
– namen in osnovni tehnični podatki naprave,
– trenutni status,
– pogonski podatki,
– osnovni opis kraja naprave.
Za jedrske reaktorje se navedejo še podatki:
– tip reaktorja,
– moč,
– bistvene značilnosti sredice,
– reaktorska posoda,
– hladilo in hladilni krogi (primarni in sekundarni) reaktorja,
– uparjalniki,
– mejne vrednosti in pogoji za izpuste radioaktivnih snovi v okolje,
– mejne vrednosti in pogoji za skladiščenje radioaktivnih odpadkov in pogoji za manipuliranje z iztrošenim jedrskim gorivom,
– sistemi za zagotovitev jedrske varnosti z izjemo sistemov fizičnega varovanja.
3. Informacije po drugem odstavku o načrtovanih napravah bodo posredovane najkasneje po izdaji gradbenega dovoljenja. O predvidenem začetku obratovanja naprav v gradnji se pogodbenici medsebojno obvestita šest mesecev vnaprej.
7. člen
Program meritev
1. Vsaka pogodbenica izvaja na svojem ozemlju program meritev ionizirajočega sevanja in radionuklidov v okolju.
2. Program meritev mora vsebovati hitrosti eksternih doz in meritve koncentracije radionuklidov v naslednjih snoveh: zraku (tudi aerosole), pitni vodi, površinski vodi, zemlji, padavinah, živilih in živinski krmi. Rezultati meritev morajo vsebovati zadostne podatke za izračun obremenitev svojega prebivalstva s sevanjem.
3. Rezultati meritev se posredujejo drugi pogodbenici enkrat letno. Pri pomembnejših odstopanjih od normalnega stanja se te informacije posredujejo nemudoma drugi pogodbenici preko kontaktnih mest. Na prošnjo ene pogodbenice posreduje druga pogodbenica dopolnilne podatke.
8. člen
Izmenjava podatkov radioloških opozorilnih sistemov
Pogodbenici bosta v dveh letih po uveljavitvi tega sporazuma vpeljali sistem za izmenjavo podatkov iz svojih radioloških opozorilnih sistemov.
9. člen
Strokovna posvetovanja
1. Pogodbenici izvedeta enkrat letno skupno strokovno posvetovanje, ki zlasti:
(a) oceni izvajanje tega sporazuma;
(b) obravnava podane informacije v skladu s 6. členom;
(c) ovrednoti rezultate programa meritev skladno s 7. členom;
(d) obravnava druga aktualna vprašanja jedrske varnosti in varstva pred sevanji.
2. Informacije o vsebini, poteku in rezultatih skupnega strokovnega posvetovanja se posredujejo pristojnim organom.
3. Koordinatorja se bosta dogovorila o času in kraju skupnega posvetovanja strokovnjakov. Pogodbenici se bosta obvestili o sestavi vsakokratne delegacije strokovnjakov.
4. Po potrebi se lahko v dogovoru obeh pogodbenic opravijo dodatna strokovna posvetovanja skladno s prvim odstavkom.
10. člen
Koordinatorja
1. Za izvajanje tega sporazuma določi vsaka pogodbenica enega koordinatorja, in sicer:
za slovensko stran: Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost
za avstrijsko stran: Zvezno ministrstvo za zunanje zadeve.
2. Koordinatorja skrbita predvsem za:
(a) izmenjavo vseh gradiv in informacij, ki jih je potrebno v okviru sodelovanja skladno s 6. in 7. členom posredovati, v kolikor v posameznih primerih ne pride v poštev posebna pot informiranja;
(b) organizacijo skupnih strokovnih posvetovanj po 9. členu.
3. Morebitne spremembe pri določitvi svojih koordinatorjev sporočita pogodbenici po diplomatski poti.
11. člen
Obveščanje javnosti
Vsebino informacij, ki jo je pogodbenica prejela v skladu s 2., 3., 6., 7. in 8. členom od druge pogodbenice, lahko uporabi vsaka pogodbenica za informiranje javnosti, v kolikor jih druga pogodbenica ne razglasi kot zaupne.
12. člen
Stroški
Izmenjava informacij po tem sporazumu je brezplačna. V kolikor je pridobitev dopolnilnih informacij povezana z večjimi stroški, krije te stroške pogodbenica, ki je zaprosila za dopolnitev.
13. člen
Začetek veljavnosti, trajanje in odpoved sporazuma
1. Sporazum začne veljati prvega dne tretjega meseca, ki sledi mesecu, v katerem sta se pogodbenici po diplomatski poti obvestili, da so izpolnjeni ustrezni notranjepravni pogoji za uveljavitev sporazuma.
2. Ta sporazum se sklene za nedoločen čas.
3. Vsaka pogodbenica lahko sporazum kadarkoli pisno odpove po diplomatski poti. Odpoved začne veljati 6 mesecev po izročitvi note po diplomatski poti.
Sestavljeno v Ljubljani dne 19. aprila 1996 v dveh izvodih v slovenskem in nemškem jeziku. Obe besedili sta enako verodostojni.
Za Republiko Slovenijo
Zoran Thaler l. r.
Za Republiko Avstrijo
dr. Wolfgang Schüssel l. r.
A B K O M M E N
ZWISCHEN DER REPUBLIK SLOWENIEN UND DER REPUBLIK ÖSTERREICH ÜBER DEN FRÜHZEITIGEN AUSTAUSCH VON INFORMATIONEN BEI RADIOLOGISCHEN GEFAHREN UND ÜBER FRAGEN GEMEINSAMEN INTERESSES AUS DEM BEREICH DER NUKLEAREN SICHERHEIT UND DES STRAHLENSCHUTZES
Die Republik Slowenien und die Republik Österreich (im folgenden „Vertragsparteien“ genannt)
geleitet von dem Wunsche, die gutnachbarlichen Beziehungen zwischen der Republik Slowenien und der Republik Österreich weiterzuentwickeln,
in dem Bestreben, die anerkannten Grundsätze der Zusammenarbeit im Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zu erfüllen,
in der Überzeugung, daß zwischen den beiden Vertragsparteien möglichst bald der Austausch von wichtigen Informationen über radiologische Gefahren gewährleistet werden soll, um die allfälligen grenzüberschreitenden Folgen gering zu halten,
in der Überzeugung, daß ein rechtzeitiger Austausch von Informationen und Erfahrungen über nukleare Sicherheit und Strahlenschutz in bedeutendem Maße zur Sicherheit der Bevölkerung beider Vertragsparteien beitragen kann,
in Betracht ziehend das Übereinkommen über die frühzeitige Benachrichtigung bei nuklearen Unfällen und das Übereinkommen über Hilfeleistung bei nuklearen Unfällen oder strahlungsbedingten Notfällen, beide vom 26. September 1986, sowie die anerkannten Grundsätze der Zusammenarbeit im Rahmen der Internationalen Atomenergie-Organisation,
unter Bedachtnahme auf die Entscheidung des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 14. Dezember 1987 über Gemeinschaftsvereinbarungen für den beschleunigten Informationsaustausch im Fall einer radiologischen Notstandssituation (87/600/Euratom),
sind wie folgt übereingekommen:
Artikel 1
Anwendungsbereich
(1) Dieses Abkommen findet Anwendung auf Bekanntgabe und Erteilung von Informationen in den Fällen der nachstehend angeführten radiologischen Gefahren:
a) Unfälle auf ihrem Hoheitsgebiet, die mit den in Absatz 2 genannten Anlagen und Tätigkeiten zusammenhängen, in deren Folge es zu einer umfangreicheren Freisetzung radioaktiver Stoffe kommt oder kommen kann,
b) wenn auf ihrem Hoheitsgebiet oder außerhalb ihres Hoheitsgebietes abnormale Radioaktivitätswerte registriert werden, die für die Gesundheit der Bevölkerung beider Vertragsparteien schädliche Folgen haben könnten,
c) Unfälle, die nicht unter jene in lit. a fallen, jedoch mit den in Absatz 2 genannten Anlagen und Tätigkeiten zusammenhängen, in deren Folge es zu umfangreicheren Freisetzungen radioaktiver Stoffe kommt oder kommen könnte,
d) sonstige unvorhergesehene Ereignisse, die umfangreichere Freisetzungen radioaktiver Stoffe bewirken oder bewirken können,
e) außerordentliche Ereignisse, die Auswirkungen auf die Sicherheit einer Kernanlage oder Tätigkeit gemäß Absatz 2 haben können, sofern die Öffentlichkeit von zuständigen Organen der Vertragspartei, auf deren Gebiet sie eintreten, informiert wird.
(2) Anlagen und Tätigkeiten gemäß Absatz 1 lit. a, c und e sind:
a) alle Kernreaktoren, ungeachtet des Standortes,
b) alle Anlagen des Kernbrennstoffkreislaufes,
c) alle Anlagen zur Behandlung radioaktiver Abfälle,
d) die Beförderung und Lagerung von Kernbrennstoffen oder radioaktiven Abfällen,
e) die Herstellung, Verwendung, Lagerung, Endlagerung und Beförderung von Radioisotopen für landwirtschaftliche, industrielle, medizinische sowie damit zusammenhängende wissenschaftliche und Forschungszwecke,
f) die Verwendung von Radioisotopen zur Erzeugung elektrischer Energie in Weltraumanlagen.
(3) Auf Ersuchen einer Vertragspartei wird die andere Vertragspartei Informationen über von Absatz 1 nicht umfaßte Ereignisse erläutern, die die um Erklärung ansuchende Vertragspartei von dritter Seite erhalten hat.
Artikel 2
Mitteilungen und Informationen
Bei Entritt einer in Artikel 1 Absatz 1 genannten radiologischen Gefahr, bei welcher die Gefährdung der Bevölkerung der anderen Vertragspartei nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann, hat die in demselben Artikel genannte Vertragspartei unverzüglich, spätestens jedoch, wenn sie entscheidet, Maßnahmen zum Schutz oder zur Information der eigenen Bevölkerung einzuleiten, folgendes zu veranlassen:
a) die andere Vertragspartei, die auf die in Artikel 1 Absatz 1 genannte Weise bedroht ist oder sein könnte, über den Zeitpunkt, die Art und den genauen Ort der radiologischen Gefahr zu benachrichtigen,
b) der anderen Vertragspartei die in Artikel 3 genannten verfügbaren Informationen zu übermitteln, damit die allfälligen Folgen der radiologischen Gefahr in diesem Staat auf das mögliche Mindestmaß verringert werden können.
Artikel 3
Umfang der zu übermittelnden Informationen
(1) Informationen, die gemäß Artikel 2 lit. b übermittelt werden sollen, enthalten die Angaben, über welche die benachrichtigende Vertragspartei verfügt, wie folgt:
a) die Art und den Zeitpunkt des Ereignisses, den genauen Ort seines Eintretens, soweit es zweckmäßig ist, und die betroffene Anlage oder Tätigkeit,
b) die vermutete oder festgestellte Ursache und die vorhersehbare Entwicklung des Ereignisses, das für die Freisetzung von radioaktiven Stoffen von Bedeutung ist,
c) die allgemeinen Merkmale der radioaktiven Freisetzung einschließlich ihrer Art, ihrer wahrscheinlichen physikalischen und chemischen Form sowie ihrer Aktivitätsmenge, Zusammensetzung und effektiven Höhe,
d) die augenblicklichen und prognostizierten meteorologischen und hydrologischen Bedingungen, die zur Vorhersage der Ausbreitung freigesetzter radioaktiver Stoffe erforderlich sind,
e) die Ergebnisse der Umweltüberwachung,
f) die Meßergebnisse von Nahrungsmitteln, Tierfutter und Trinkwasser,
g) die ergriffenen oder geplanten Schutzmaßnahmen,
h) die ergriffenen oder geplanten Maßnahmen zur Benachrichtigung der Öffentlichkeit,
i) die Vorhersage über das Verhalten der radioaktiven Freisetzung in einem bestimmten Zeitraum,
j) die Informationsquellen.
(2) Die Informationen werden in angemessenen Zeitabständen durch weitere wichtige Informationen, einschließlich jener über die Entwicklung der Gefahrensituation und ihre vorgesehene oder tatsächliche Beendigung ergänzt. Weiters werden von der benachrichtigenden Vertragspartei der anderen Vertragspartei auf deren Ersuchen Erläuterungen und Ergänzungen zu den gemäß Absatz 1 übermittelten Angaben erteilt.
(3) Informationen und deren allfällige Ergänzungen werden so lange übermittelt, bis die in Artikel 2 genannte Gefahrensituation nicht mehr gegeben ist oder bis die zur Beurteilung der Sachlage ausreichenden Informationen vorliegen.
Artikel 4
Gegenseitige Hilfeleistung
(1) Im Falle einer radiologischen Gefahr gemäß Artikel 1 Absatz 1 dieses Abkommens pflegen die Vertragsparteien unverzüglich das Einvernehmen über die notwendige Zusammenarbeit zur Gewährleistung des Schutzes von Gesundheit und Vermögen ihrer Bevölkerung sowie über die mögliche Hilfeleistung.
(2) Weitere Maßnahmen werden von den gemäß Artikel 5 dieses Abkommens zu errichtenden Kontaktstellen abgesprochen.
Artikel 5
Zuständige Behörden und Kontaktstellen
(1) Die Vertragsparteien informieren einander unmittelbar nach Inkrafttreten dieses Abkommens auf diplomatischem Wege über ihre zuständigen Behörden und Kontaktstellen, die mit der Erteilung und Entgegennahme von Mitteilungen und Informationen gemäß Artikel 2 beauftragt sind. Solche Kontaktstellen werden ständig zur Verfügung stehen.
(2) Die Vertragsparteien informieren einander unverzüglich über jede allfällige Änderung, die die Information gemäß Absatz 1 betrifft.
(3) Die Kontaktstellen aus Absatz 1 pflegen unmittelbar nach ihrer Errichtung das Einvernehmen über die genaue Art der Übermittlung von Informationen. Die Funktionsüberprüfung dieses Übermittlungssystems findet mindestens einmal jährlich statt.
Artikel 6
Sonstige Informationen
(1) Die Vertragsparteien informieren einander einmal jährlich über die eigenen Nuklearprogramme, über die aus dem Betrieb von Kernanlagen gewonnenen Erfahrungen und über ihre Rechtsvorschriften aus dem Bereich der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes.
(2) Die Vertragsparteien informieren einander auch über ihre bestehenden, in Bau befindlichen und geplanten Anlagen im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 lit. a bis e und übermitteln einander folgende Angaben:
– Name der Anlage,
– Ort und Adresse der Anlage,
– Betreiber,
– Zweck und grundlegende technische Daten der Anlage,
– gegenwärtiger Status,
– Betriebsdaten,
– grundlegende Beschreibung des Ortes der Anlage.
Zu Kernreaktoren werden noch folgende Angaben angeführt:
– Reaktortyp,
– Leistung,
– wesentliche Charakteristika der Spaltzone,
– Reaktorgefäß,
– Kühlmittel und Kühlkreisläufe (primär und sekundär) des Reaktors,
– Dampferzeuger,
– Grenzwerte und Bedingungen für die Abgaben radioaktiver Stoffe in die Umwelt,
– Grenzwerte und Bedingungen für die Lagerung radioaktiver Abfälle und Bedingungen für die Manipulation mit abgebranntem Kernbrennstoff,
– Systeme zur Gewährleistung der nuklearen Sicherheit mit Ausnahme der Systeme des physischen Schutzes.
(3) Die Informationen gemäß Absatz 2 über geplante Anlagen werden spätestens nach Erteilung der Baugenehmigung übermittelt. Über die voraussichtliche Inbetriebnahme der in Bau befindlichen Anlagen informieren die Vertragsparteien einander sechs Monate im voraus.
Artikel 7
Programm der Messungen
(1) Jede Vertragspartei führt auf ihrem Hoheitsgebiet ein Programm zur Messung der ionisierenden Strahlung und der Radionuklide in der Umwelt durch.
(2) Das Meßprogramm hat die Messung der externen Dosisleistung sowie die Bestimmung der Radionuklidgehalte in folgenden Medien zu umfassen: Luft (auch Aerosole), Trinkwasser, Oberflächenwasser, Boden, Niederschläge, Lebensmittel und Tierfutter. Die Meßergebnisse müssen ausreichende Angaben zur Ermittlung der Strahlenbelastung der eigenen Bevölkerung enthalten.
(3) Die Meßergebnisse werden der anderen Vertragspartei einmal jährlich übermittelt. Bei signifikanten Abweichungen vom Normalzustand werden Informationen hierüber der anderen Vertragspartei unverzüglich im Wege der Kontaktstellen übermittelt. Auf Ersuchen einer Vertrags-partei übermittelt die andere Vertragspartei ergänzende Daten.
Artikel 8
Austausch der Daten der Strahlenfrühwarnsysteme
Die Vertragsparteien werden binnen zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens ein System zum Austausch der Daten ihrer Strahlenfrühwarnsysteme errichten.
Artikel 9
Expertentagungen
(1) Die Vertragsparteien führen einmal jährlich gemeinsame Expertentagungen durch, die insbesondere
a) die Durchführung dieses Abkommens bewerten,
b) die gemäß Artikel 6 erteilten Informationen erörtern,
c) die Ergebnisse des gemäß Artikel 7 durchgeführten Meßprogramms auswerten,
d) sonstige aktuelle Fragen der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes erörtern.
(2) Die Informationen über den Inhalt, den Verlauf und das Ergebnis einer gemeinsamen Expertentagung werden den zuständigen Behörden übermittelt.
(3) Über Zeit und Ort der gemeinsamen Expertentagung wird im Wege der Koordinatoren das Einvernehmen hergestellt. Die Vertragsparteien teilen einander die Zusammensetzung der jeweiligen Expertendelegation mit.
(4) Bei Bedarf können die Vertragsparteien im gegenseitigen Einvernehmen auch zusätzliche Expertentagungen gemäß Absatz 1 abhalten.
Artikel 10
Koordinatoren
(1) Zur Durchführung dieses Abkommens wird von jeder Vertragspartei ein Koordinator bestimmt, nämlich
für die slowenische Seite die Verwaltung der Republik Slowenien für nukleare Sicherheit,
für die österreichische Seite das Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten.
(2) Die Koordinatoren tragen insbesondere Sorge für
a) den Austausch aller Unterlagen und Informationen, die im Rahmen der Zusammenarbeit gemäß Artikel 6 und 7 zu übermitteln sind, soweit in Einzelfällen nicht ein besonderer Informationsweg in Betracht kommt,
b) die Veranstaltung der gemeinsamen Expertentagungen gemäß Artikel 9.
(3) Allfällige Änderungen bezüglich der Bestimmung ihrer Koordinatoren teilen die Vertragsparteien einander auf diplomatischem Wege mit.
Artikel 11
Mitteilungen an die Öffentlichkeit
Den Inhalt der von der anderen Vertragspartei gemäß den Artikeln 2, 3, 6, 7 und 8 erhaltenen Informationen kann jede Vertragspartei auch zur Information der Öffentlichkeit verwenden, soweit die andere Vertragspartei sie nicht als vertraulich erklärt.
Artikel 12
Kosten
Der Informationsaustausch gemäß diesem Abkommen erfolgt kostenlos. Ist die Beschaffung von ergänzenden Informationen mit erheblichen Auslagen verbunden, so werden diese Auslagen von der Vertragspartei, welche die ergänzenden Informationen beantragt hat, ersetzt.
Artikel 13
Inkrafttreten, Dauer und Kündigung des Abkommens
(1) Dieses Abkommen tritt mit dem ersten Tag des dritten Monats in Kraft, der auf den Monat folgt, in dem die beiden Vertragsparteien einander auf diplomatischem Wege mitgeteilt haben, daß die entsprechenden innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind.
(2) Dieses Abkommen wird auf unbeschränkte Zeit geschlossen.
(3) Dieses Abkommen kann von jeder Vertragspartei jederzeit gekündigt werden. Die Kündigung wird sechs Monate nach Übergabe der schriftlichen Kündigung an die andere Vertragspartei auf diplomatischem Wege wirksam.
Geschehen zu Ljubljana, am 19. April 1996 in zwei Urschriften, jede in slowenischer und deutscher Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen authentisch sind.
Für die Republik Slowenien
Zoran Thaler e. h.
Für die Republik Österreich
dr. Wolfgang Schüssel e. h.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za okolje in prostor – Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 801-10/96-9/1
Ljubljana, dne 1. oktobra 1996
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti