Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1996 z dne 12. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1996 z dne 12. 7. 1996

Kazalo

37. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju v kulturi, znanosti in izobraževanju (BRUIKZ), stran 165.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO RUSKE FEDERACIJE O SODELOVANJU V KULTURI, ZNANOSTI IN IZOBRAŽEVANJU (BRUIKZ)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju v kulturi, znanosti in izobraževanju (BRUIKZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 2. julija 1996.
Št. 001-22-71/96
Ljubljana, dne 10. julija 1996
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO RUSKE FEDERACIJE O SODELOVANJU V KULTURI, ZNANOSTI IN IZOBRAŽEVANJU (BRUIKZ)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju v kulturi, znanosti in izobraževanju, podpisan 17. novembra 1995 v Moskvi.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO RUSKE FEDERACIJE O SODELOVANJU V KULTURI, ZNANOSTI IN IZOBRAŽEVANJU
Vlada Republike Slovenije in Vlada Ruske federacije sta se
v prizadevanju, da bi okrepili odnose med državama in poglobili medsebojno razumevanje,
v prepričanju, da kulturna izmenjava na vseh področjih, vključno z izobraževanjem in znanostjo, ustreza temeljnim interesom narodov obeh držav,
izhajajoč iz načel in ciljev Helsinške sklepne listine Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi, Pariške listine za novo Evropo in Dunajske deklaracije Sveta Evrope,
v prizadevanju, da bi okrepili kulturne stike med državama,
dogovorili o naslednjem:
1. člen
Pogodbenici si bosta prizadevali za razvoj sodelovanja v kulturi, znanosti in izobraževanju in bosta v ta namen podpirali ustrezne državne, družbene in osebne pobude na vseh ravneh.
Posebno pozornost bosta namenili razvoju neposrednega sodelovanja med državnimi organizacijami in kulturnimi, znanstvenimi in izobraževalnimi ustanovami obeh držav, kakor tudi izmenjavi predstavnikov iz kulture, znanosti in izobraževanja na regionalni in lokalni ravni.
2. člen
Pogodbenici bosta razvijali sodelovanje v kulturi, znanosti in izobraževanju v okviru evropskih večstranskih povezav.
3. člen
Da bi prispevali k boljšemu sodelovanju v kulturi, si bosta pogodbenici prizadevali za:
– vzpostavitev neposrednega sodelovanja med organizacijami in ustanovami v kulturi, umetnosti in literaturi, knjižničarstvu, muzejski dejavnosti, varstvu kulturnih in zgodovinskih spomenikov, med društvi, združenji in kulturnimi skladi, kakor tudi med kulturnimi ustvarjalci obeh držav;
– izvedbo Dnevov slovenske kulture v Rusiji in Dnevov kulture Rusije v Sloveniji na podlagi posebnih dogovorov;
– udeležbo na umetniških festivalih, tekmovanjih in drugih prireditvah, ki bodo prispevale k seznanjanju kultur obeh držav;
– gostovanja glasbenih in gledaliških skupin ter posameznikov po načelu vzajemnosti;
– izmenjavo umetniških razstav na podlagi predhodno dogovorjenih jamstev, če bodo potrebna;
– izpopolnjevanje in specializacijo kulturnih ustvarjalcev in umetnikov;
– prevajanje umetniških, znanstvenih in strokovnih literarnih del;
– izmenjavo knjig in publikacij s področja kulture in umetnosti;
– predstavitev glasbenih in dramskih del avtorjev druge pogodbenice.
Pogodbenici bosta spodbujali tudi druge oblike sodelovanja, ki bodo omogočale širši dostop do kulture druge pogodbenice, in razvijali kulturno izmenjavo.
4. člen
Pogodbenici bosta spodbujali in razvijali sodelovanje v znanosti in izobraževanju ter si prizadevali za:
– razširitev in poglabljanje vsestranskega in neposrednega sodelovanja med akademijami znanosti, znanstveno-raziskovalnimi inštituti in organizacijami obeh držav;
– vzpostavitev in razvoj neposrednih stikov med izobraževalnimi ustanovami in organizacijami na podlagi neposrednih dogovorov;
– izmenjavo strokovnjakov, znanstvenikov, visokošolskih učiteljev, podiplomcev, stažistov in študentov;
– udeležbo na simpozijih, konferencah in drugih znanstvenih srečanjih ter sodelovanje v skupnih znanstvenih projektih;
– izmenjavo dijakov in učiteljev srednjih ter strokovnih šol;
– izmenjavo recipročnih štipendij za študente, podiplomce in predavatelje na visokih šolah in znanstvenih ustanovah druge pogodbenice;
– vzpostavitev tudi drugih oblik sodelovanja v znanosti in izobraževanju, ki so v interesu obeh pogodbenic.
5. člen
Pogodbenici se bosta vzajemno posvetovali o medsebojnem priznavanju in ekvivalenci dokazil o izobrazbi, znanstvenih stopnjah in nazivih, izdanih in pridobljenih v Republiki Sloveniji in v Ruski federaciji, z namenom sklenitve ustreznega sporazuma.
Pogodbenici se strinjata, da bo pred sklenitvijo tega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije veljal Sporazum med Vlado Socialistične federativne Republike Jugoslavije in Vlado Zveze sovjetskih socialističnih republik o medsebojnem priznavanju dokazil o izobrazbi in znanstvenih stopnjah z dne 15. 3. 1988.
6. člen
Pogodbenici se strinjata, da je širjenje znanja slovenskega in ruskega jezika pomemben dejavnik sodelovanja, zato bosta podpirali učenje in širjenje slovenskega jezika v Ruski federaciji in ruskega jezika v Republiki Sloveniji.
V ta namen bosta izmenjali predavatelje, strokovnjake za slovenski in ruski jezik ter književnost, kakor tudi učne pripomočke in gradiva.
Pogodbenici bosta spodbujali udeležbo na jezikovnih in drugih seminarjih ali tečajih ter uporabo možnosti, ki jih dajeta radio in televizija pri učenju jezika in kulture druge pogodbenice.
7. člen
Pogodbenici bosta v skladu z veljavnimi notranjimi predpisi omogočili državljanom Republike Slovenije in državljanom Ruske federacije dostop do knjižnic in arhivov v znanstvene namene. Spodbujali bosta sodelovanje med arhivi, knjižnicami in drugimi sorodnimi ustanovami obeh držav, z namenom izmenjave strokovnjakov, kakor tudi kopiranja dokumentov.
8. člen
Pogodbenici bosta sprejemali ukrepe za preprečitev nezakonitega uvoza in izvoza kulturnih dobrin v skladu z obstoječimi predpisi obeh držav in mednarodnimi konvencijami ter zagotavljali medsebojno sodelovanje pristojnih teles obeh pogodbenic z namenom izmenjave informacij in sprejemanja ukrepov za vzpostavitev zakonitih lastninskih pravic do kulturnih dobrin in njihovega vračanja.
9. člen
Pogodbenici bosta razvijali vsestransko sodelovanje v založništvu. V ta namen bosta spodbujali:
– izmenjavo družboslovne, umetnostne in poljudno-znanstvene literature na komercialni in nekomercialni podlagi;
– vzajemno organiziranje knjižnih razstav in sejmov;
– neposredno sodelovanje med založbami;
– neposredno sodelovanje med pisatelji, uredniki in književnimi prevajalci obeh držav.
10. člen
Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje na področju vzajemnega varstva avtorskih pravic.
11. člen
Pogodbenici bosta podpirali medsebojen prost pretok informacij o političnem, družbenem, kulturnem in znanstvenem delovanju druge države.
S tem namenom si bosta pogodbenici prizadevali za razvoj sodelovanja med radijskimi in televizijskimi ustanovami, časopisnimi agencijami in časopisnimi hišami, uredništvi, združenji in novinarskimi organizacijami.
Pogodbenici bosta podpirali izmenjavo informacij v obliki knjig, periodičnih izdaj, radijskih in televizijskih programov, kakor tudi izmenjavo strokovnjakov.
12. člen
Pogodbenici bosta spodbujali vse oblike sodelovanja na področju kinematografije.
13. člen
Pogodbenici bosta v obojestransko korist spodbujali razvoj turizma z namenom poglabljanja medsebojnega razumevanja med narodi in boljšega poznavanja njune zgodovine in kulture.
14. člen
Pogodbenici bosta spodbujali nadaljnje sodelovanje med ustanovami in organizacijami za telesno vzgojo in šport, neposredno sodelovanje med športnimi društvi, organizacijo tekmovanj in srečanj, izmenjavo športnikov in trenerjev ter znanstveno-metodoloških informacij na področju telesne vzgoje in športa.
15. člen
Pogodbenici bosta podpirali vsestransko sodelovanje med mladimi obeh držav.
16. člen
Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje na področju varstva kulturne dediščine ter restavratorstva kulturnih in zgodovinskih spomenikov.
17. člen
Za izvajanje tega sporazuma bosta pogodbenici sklenili in podpisali:
– medvladne dolgoročne programe sodelovanja v kulturi, znanosti in izobraževanju, v katerih bosta podrobno določili posebne naloge kot tudi organizacijske in finančne pogoje;
– delovne protokole o sodelovanju med ustreznimi ministrstvi in organizacijami.
18. člen
Pogodbenici lahko za izdelavo, sprejem in izvedbo periodičnih programov sodelovanja ustanovita mešano komisijo, ki bi se sestajala po potrebi, vendar najmanj enkrat v treh letih, izmenično v Republiki Sloveniji in v Ruski federaciji.
19. člen
Ta sporazum začne veljati z datumom izmenjave obvestil o tem, da sta pogodbenici izpolnili ustrezne notranjepravne postopke, ki so potrebni za začetek veljavnosti sporazuma.
Sporazum se sklene za pet let in se bo nato samodejno podaljševal vsakič za pet let. Pogodbenica mora o svoji nameri o odpovedi sporazuma obvestiti drugo pogodbenico šest mesecev pred iztekom vsakokratnega obdobja njegove veljave.
Sestavljeno v Moskvi dne 17. novembra 1995 v dveh izvirnikih v slovenskem in ruskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Zoran Thaler l. r.
Za Vlado
Ruske federacije
Andrej Kozirjev l. r.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport in Ministrstvo za znanost in tehnologijo.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 610-02/96-18/1
Ljubljana, dne 2. julija 1996
Predsednik
Državnega zbora
Jožef Školč l. r.
*Besedilo sporazuma v ruskem jeziku je na vpogled v Službi za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost