Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1996 z dne 21. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1996 z dne 21. 6. 1996

Kazalo

35. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o sodelovanju na področju veterinarske medicine (BSKVM), stran 155.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE O SODELOVANJU NA PODROČJU VETERINARSKE MEDICINE (BSKVM)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o sodelovanju na področju veterinarske medicine (BSKVM), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. maja 1996.
Št. 001-22-48/96
Ljubljana, dne 24. maja 1996
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE O SODELOVANJU NA PODROČJU VETERINARSKE MEDICINE (BSKVM)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o sodelovanju na področju veterinarske medicine, podpisan 25. avgusta 1995 v Radencih.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE O SODELOVANJU NA PODROČJU VETERINARSKE MEDICINE
Vlada Republike Slovenije in Vlada Slovaške republike (v nadaljevanju: pogodbenici) sta se,
– z namenom razvijati sodelovanje v veterinarski medicini in
– s posebnim poudarkom na preprečevanju kužnih bolezni in nadzoru nad njimi ter preprečevanju njihovega širjenja,
dogovorili:
1. člen
Pogodbenici se zavezujeta, da bosta sodelovali pri izvozu, uvozu in tranzitu živih živali, blaga živalskega izvora in predmetov, s katerimi se lahko prenašajo povzročitelji kužnih bolezni, zaradi preprečevanja širjenja kužnih bolezni in/ali zdravju škodljivih proizvodov živalskega izvora na ozemlje svojih držav.
2. člen
Pristojni veterinarski organi držav pogodbenic pripravijo potrebne sporazume o pogojih izvoza, uvoza in tranzita živali, proizvodov živalskega izvora in predmetov, za katere je obvezen veterinarskosanitarni nadzor.
3. člen
1) Pristojni veterinarski organi držav pogodbenic se zavezujejo, da
a) se bodo nemudoma medsebojno obveščali o kakršnem koli žarišču bolezni na njihovem ozemlju, ki je navedena na Seznamu A Kodeksa bolezni Mednarodnega urada za epizootije (Office International des Epizooties – O.I.E.), prav tako pa tudi o boleznih, ki se še nikoli niso pojavile na ozemlju Republike Slovenije in Slovaške republike oziroma jih tam že veliko let ni bilo;
b) bodo takšne informacije vsebovale podatke o vrsti in številu prizadetih živali, o zemljepisni določitvi žarišča, o diagnostični metodi, ukrepe, sprejete za nadzor žarišča, v primeru slinavke in parkljevke pa sporočijo tudi tip izoliranega virusa;
c) se bodo medsebojno obveščali s pošiljanjem poročil, dokler žarišče ne bo pod nadzorom;
d) se bosta pogodbenici na prošnjo medsebojno obveščali o boleznih, ki so navedene na Seznamu B Kodeksa bolezni O.I.E.
2) Če se bolezen, omenjena v točki a. prvega odstavka tega člena, pojavi na ozemlju ene od pogodbenic, si druga drugi pomagata pri postavljanju diagnoze bolezni in si na zahtevo priskrbita izoliranega povzročitelja.
3) Pristojni veterinarski organi držav pogodbenic si redno izmenjujejo mesečne podatke o boleznih živali, ki jih je treba obvezno prijaviti v obeh državah.
4) Pristojni veterinarski organi držav pogodbenic si redno izmenjujejo certifikate s pogoji za uvoz živih živali, proizvodov živalskega izvora in živalske krme; se obveščajo o njihovih spremembah in dopolnilih. Veterinarski certifikati bodo izdani v jeziku države izvoznice in v angleškem jeziku.
4. člen
Zaradi varovanja zdravja živali se pristojni organi pogodbenic obveščajo o uporabi veterinarskega znanja s tega področja, z namenom preprečevanja pojavov kužnih, parazitskih in drugih bolezni živali.
5. člen
Pogodbenici sodelujeta na področju veterinarskih raziskav in veterinarske medicine:
a) z izmenjavo znanja in izkušenj v diplomskem in podiplomskem izobraževanju;
b) s sodelovanjem med veterinarskimi diagnostičnimi laboratoriji in raziskovalnimi inštituti;
c) s študijskimi bivanji strokovnjakov in raziskovalcev;
d) z izmenjavo strokovnih revij in drugih veterinarskih publikacij;
e) z medsebojnim obveščanjem o organizaciji veterinarskih služb v obeh državah in izdajanju predpisov in navodil glede veterinarskih služb;
f) z ustvarjanjem ugodnih pogojev in spodbujanjem trgovanja z zdravili, cepivi, diagnostičnimi preparati in sanitetnim materialom, izdelanim v obeh državah, vključno z ustanavljanjem trgovskih in proizvodnih podjetij s tega področja na podlagi skupnih vlaganj.
6. člen
Pristojni veterinarski organi pogodbenic enkrat letno ocenijo izpolnjevanje načel iz tega sporazuma; zasedanja potekajo izmenoma na ozemlju obeh pogodbenic.
7. člen
1) Izmenjave informacij, strokovnih revij in publikacij med veterinarskimi organi pogodbenic so brezplačne.
2) V primeru izmenjave strokovnjakov, pogodbenica, ki jih pošilja, krije njihove potne, oskrbne in nastavitvene stroške. Sprejemna pogodbenica krije druge potrebne stroške.
8. člen
Če je potrebno, lahko direktorji pristojnih veterinarskih organov pogodbenic vzpostavijo stike in izmenjavo potrebnih informacij ter organizirajo srečanja in posvetovanja.
Sporna vprašanja, ki se lahko pojavijo med pogodbenicama v zvezi z izvajanjem tega sporazuma, se rešujejo z razgovori med pristojnimi veterinarskimi organi, ki lahko sprejmejo potrebne ukrepe.
9. člen
Sporazum med Vlado Federativne ljudske republike Jugoslavije in Vlado Češkoslovaške republike o sodelovanju na področju veterine, podpisan 21. junija 1957 v Pragi, preneha veljati v vzajemnih odnosih med Republiko Slovenijo in Slovaško republiko z datumom, ko začne veljati ta sporazum.
10. člen
1) Ta sporazum mora biti odobren v skladu z notranjo zakonodajo pogodbenic in začne veljati 30. dan od datuma izmenjave diplomatskih not o njegovi odobritvi.
2) Ta sporazum se sklene za dobo petih let in se samodejno podaljšuje za naslednja petletna obdobja, razen če katera od pogodbenic najkasneje šest mesecev pred potekom veljavnosti tega sporazuma pisno obvesti drugo pogodbenico, da ga namerava odpovedati.
Sestavljeno v Radencih dne 25. avgusta 1995 v dveh izvirnikih v slovenskem, slovaškem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. V primeru spora je odločilno besedilo v angleškem jeziku.
Za Vlado
Republike Slovenije
dr. Jože Osterc l. r.
Za Vlado
Slovaške republike
Peter Baco l. r.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC ON COOPERATION IN THE FIELD OF VETERINARY MEDICINE
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Slovak Republic (hereinafter: the Contracting Parties)
– with the aim of developing a cooperation in veterinary medicine
– with special emphasis on prevention and control of infectious diseases of animals as well as prevention of their spread
have agreed:
Article 1
The Contracting Parties pledge to cooperate in export, import and transit of live animals, goods of animal origin as well as the objects which may carry the germs of animal infections in interest of preventing the spread of communicable diseases of animals and/or products of animal origin harmful to the health on the territories of their states.
Article 2
Competent Veterinary Authorities of the States of the Contracting Parties shall elaborate the necessary agreements on the conditions of export, import and transit of animals, products of animal origin and items, subject to veterinary control.
Article 3
1) The Competent Veterinary Authorities of the States of the Contracting Parties pledge that
a) they shall inform each other immediately about any outbreaks of a disease on their territory listed in the List A of the Office International des Épizooties (O. I. E.) Disease Code as well as the diseases which have never occured on the territory of the Republic of Slovenia and the Slovak Republic, or have been absent for a period of many years,
b) such information shall contain data on species and number of affected animals, geographical location of the outbreak, method of diagnosis, the measures adopted to control an outbreak and in the case of foot-and-mouth disease, also the type of the isolated virus,
c) they shall inform each other by submitting reports until an outbreak is brought under control,
d) on request the Contracting Parties shall inform each other about the diseases listed in the List B of the O. I. E. Disease Code.
2) If a disease mentioned in the paragraph 1 (a) of the present Article occurs on the territory of one of the Contracting Parties, they shall help each other with diagnosis of the disease and on request provide the isolated agent.
3) Competent Veterinary Authorities of the States of the Contracting Parties shall regulary exchange monthly information on animal diseases notifiable in both States.
4) Competent Veterinary Authorities of the States of the Contracting Parties shall mutualy exchange certificates with conditions for import of live animals, products of animal origin and animal feed; they shall inform each other about their changes and ammendments. The veterinary certificates will be issued in the language of the exporting country and in English.
Article 4
In interest of animal health protection the competent authorities of the Contracting Parties shall inform each other about the use of veterinary knowledge in the field with the objective of preventing the occurrence of infectious, parasitic and other animal diseases.
Article 5
The Contracting Parties shall cooperate in the field of veterinary research and veterinary medicine by
a) exchanging knowledge and experience in gradual and post-gradual education,
b) cooperation among veterinary diagnostic laboratories and research institutes,
c) study-stay of specialists and research workers,
d) exchange of professional periodicals and other veterinary publications,
e) reciprocal information about the organization of veterinary services in both States and publishing of regulations and instructions concerning the veterinary services,
f) creating favourable conditions and stimulation of trade in drugs, vaccines, diagnostic preparations and sanitary materials manufactured in both States, including the establishment of joint venture commercial and production enterprises in this field.
Article 6
Competent Veterinary Authorities of the Contracting Parties shall once a year evaluate the fulfilment of principles contained in this Agreement; the sessions shall take place alternatively on the territories of the Contracting Parties.
Article 7
1) Exchange of information, professional periodicals and publications between the veterinary authorities of the Contracting Parties shall be free of charge.
2) In case of an exchange of specialists, the out-sending Contracting Party shall provide for their travelling, board and lodging expenses. The recipient Contracting Party shall cover other necessary expenses.
Article 8
In case of need the Chief Veterinary Officers of the Competent Veterinary Authorities of the Contracting Parties may iniciate contacts and exchange of necessary information as well as organize meetings and consultations.
The questions at issue, which may arise between the Contracting Parties in connection with the fulfilment of this Agreement shall be solved through discussions between competent veterinary authorities, which can adopt the necessary measures.
Article 9
The Agreement between the Government of the Federative People’s Republic of Yugoslavia and the Government of the Czechoslovak Republic on Cooperation in the Field of Veterinary Medicine signed on 21 June 1957 in Prague, shall become null and void in mutual relations between the Republic of Slovenia and the Slovak Republic on the date of coming into force of this Agreement.
Article 10
1) This Agreement is subject to approval in accordance with the national legislation of the Contracting Parties and will enter into force on the 30th day after the date of exchange of diplomatic notes on its approval.
2) This Agreement is concluded for five years and it will be automatically prolonged for the following five-year periods, unless either of the Contracting Parties notifies in writing to the other Contracting Party its intention to terminate it, within six months prior to the expiration of the Agreement, at the latest.
Done at Radenci on 25 August 1995 in two original copies in the Slovene, Slovak, and English languages, all texts being equally authentic. In the case of a dispute the English text shall prevail.
For the Government
of the Republic of Slovenia
dr. Jože Osterc, (s)
For the Government
of the Slovak Republic
Peter Baco, (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 510-01/95-3/1
Ljubljana, dne 16. maja 1996
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.
* Besedilo sporazuma v slovaškem jeziku je na vpogled v Službi za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost