Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995

Kazalo

30. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o prevzemanju oseb na državni meji (BSKPO), stran 146.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE O PREVZEMANJU OSEB NA DRŽAVNI MEJI
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o prevzemanju oseb na državni meji, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. marca 1995.
Št. 012-01/95-24
Ljubljana, dne 31. marca 1995
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE O PREVZEMANJU OSEB NA DRŽAVNI MEJI
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o prevzemanju oseb na državni meji, podpisan v Bratislavi dne 14. septembra 1994.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE O PREVZEMANJU OSEB NA DRŽAVNI MEJI
Vlada Republike Slovenije in Vlada Slovaške republike, v nadaljevanju samo pogodbenici, sta se z namenom, da omejita protipravno migracijo oseb, v skladu z lastnimi interesi uredita prevzemanje lastnih državljanov, pogoje prevzemanja in policijskega spremstva državljanov tretjih držav ter oseb brez državljanstva,
izhajajoč iz načela vzajemnosti,
priznavajoč, da je reševanje protipravnih migracij oseb sestavni del celotnega prizadevanja za sodelovanje v Evropi,
sporazumeli:
1. člen
(1) Pristojni organi obeh pogodbenic prevzemajo na zaprosilo brez posebnih formalnosti državljana lastne države, ki se protipravno zadržuje na ozemlju države druge pogodbenice.
(2) Državljan se po 1. odstavku prevzame tudi, če isti nima potnega dokumenta ali dokumenta istovetnosti, toda je mogoče domnevati, da ima ta državljan državljanstvo države druge pogodbenice.
2. člen
(1) Pristojni organi držav obeh pogodbenic izmenjajo v 30 dneh od podpisa sporazuma vzorce dokumentov, s katerimi se potrjuje državljanstvo države pogodbenice. Ob spremembi dokumentov si pristojni organi pogodbenic takoj izmenjajo vzorce dokumentov.
(2) Dokazila o državljanstvu države pogodbenice so:
a) dokumenti iz 1. odstavka,
b) drugi dokumenti, ki jih izdajo organi druge pogodbenice,
c) izjava tretje osebe,
d) lastna izjava državljana,
e) druga dokazila, ki jih v konkretnem primeru priznajo pristojni organi zaprošene pogodbenice.
(3) Diplomatsko konzularna predstavništva držav pogodbenic izdajo nemudoma nadomestni potni dokument državljanu države pogodbenice, ki bo predan.
(4) Pristojni organi pogodbenic sprejmejo brez posebnih formalnosti nazaj osebo, za katero se kasneje ugotovi, da ob predaji ni bila državljan zaprošene države pogodbenice.
3. člen
(1) Pristojni organi držav obeh pogodbenic prevzamejo državljana tretje države ali osebo brez državljanstva, ki je na ozemlju države druge pogodbenice protipravno, če je imela ta oseba pred vstopom veljavni vizum ali upravičeno bivanje na ozemlju države druge pogodbenice.
(2) Obveznost prevzema ne velja, če oseba iz prvega odstavka lahko nadaljuje potovanje, še zlasti, če se je oseba med tem zadrževala v tretji državi.
(3) Obveznost prevzema ne velja tudi takrat, če je imela oseba iz 1. odstavka ob vstopu na ozemlje države prosilke njen veljavni vizum ali upravičeno bivanje ali pa ji je bil po vstopu izdan vizum ali dovoljeno bivanje.
4. člen
(1) Pristojni organi držav obeh pogodbenic bodo prevzeli s policijskim spremstvom državljana tretje države ali osebo brez državljanstva, če bodo za to zaprosili pristojni organi druge pogodbenice in zagotovili prevzem v ciljni državi oziroma v preostalih tranzitnih državah.
(2) Prošnja za policijsko spremstvo vsebuje osebne podatke o spremljani osebi, izjavo, da je zagotovljen prevzem v ciljni državi ali tranzitni državi, kraj in čas prevzema.
(3) Policijsko spremstvo je mogoče zavrniti, če državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva v ciljni oziroma tranzitni državi grozita:
a) nevarnost nečloveškega ravnanja ali smrtna kazen oziroma ogrozitev njegovega življenja in svobode zaradi njegove rase, veroizpovedi, narodnosti, pripadnosti določeni socialni skupini ali zaradi njegovih političnih nazorov,
b) kazenski pregon.
5. člen
(1) Pristojni organi držav obeh pogodbenic izvajajo policijsko spremstvo v skladu z notranjimi pravnimi predpisi.
(2) Oseba, prevzeta pod policijskim spremstvom, se lahko vrne, če niso izpolnjeni pogoji iz 4. člena tega sporazuma.
6. člen
(1) Prošnjo za policijsko spremstvo vložijo in obravnavajo pristojni organi držav obeh pogodbenic.
(2) Prošnja za policijsko spremstvo vsebuje poleg navedb iz 2. odstavka 4. člena tudi izjavo, da niso znane okoliščine, ki po 3. odstavku 4. člena onemogočajo policijsko spremstvo.
(3) Pristojni organi zaprošene države pogodbenice po prejemu prošnje izvedejo v dogovorjenem roku policijsko spremstvo, če niso znane okoliščine za zavrnitev spremstva.
(4) Če pristojni organi zaprošene države pogodbenice zavrnejo prošnjo zaradi pomanjkanja potrebnih pogojev, morajo to nemudoma sporočiti pristojnim organom države druge pogodbenice z navedbo razlogov za zavrnitev.
7. člen
(1) Pri predaji osebe, ki potrebuje posebno skrb glede na slabo zdravstveno stanje ali iz drugih tehtnih razlogov, so pristojni organi države prosilke dolžni opozoriti na ta dejstva.
(2) Odgovor na prošnjo o kraju in času prevzema take osebe mora biti poslan brez odlaganja najpozneje v 7 dneh od prejema.
8. člen
(1) Stroške, povezane s prevzemom osebe do državne meje zaprošene države pogodbenice v skladu s 1. in 3. členom, vključno s stroški morebitnega ponovnega vračanja osebe iz 4. odstavka 2. člena, krije pogodbenica prosilka.
(2) Stroške, povezane s policijskim spremstvom osebe v skladu s 4. in 5. členom, vključno z morebitnim ponovnim vračanjem, krije država prosilka.
9. člen
Pogodbenici, ki ju zastopata na slovenski strani Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije in na slovaški strani Ministrstvo za notranje zadeve Slovaške republike, določita v protokolu k temu sporazumu:
a) pristojne organe in način izvajanja sporazuma,
b) mejne prehode, na katerih se bodo osebe prevzemale,
c) dokumente, potrebne za prevzem oseb,
d) način plačila stroškov iz 8. člena sporazuma.
10. člen
Vsaka pogodbenica lahko ustavi izvajanje tega sporazuma v celoti ali delno z izjemo 1. člena, če to zahteva zaščita varnosti države, javnega reda ali zdravja oseb. O sprejemu ali preklicu takega ukrepa se pogodbenici nemudoma obvestita po diplomatski poti.
11. člen
Določila tega sporazuma ne vplivajo na obveznosti, ki izhajajo iz drugih dvostranskih in večstranskih mednarodnih pogodb, ki sta jih sklenili državi pogodbenici.
12. člen
(1) Ta sporazum začne veljati 30. dan po izmenjavi diplomatskih not, s katerima si pogodbenici sporočita, da so bili izpolnjeni notranjepravni pogoji za njegovo uveljavitev.
(2) Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica ga lahko pisno odpove po diplomatski poti. V takem primeru sporazum preneha veljati v šestih mesecih po prejemu diplomatske note, s katero je druga pogodbenica odpovedala sporazum.
Sestavljeno v Bratislavi dne 14. septembra 1994 v dveh izvirnikih v slovenskem in slovaškem jeziku, pri čemer sta besedili verodostojni.
Za Vlado
RepublikeSlovenije
Andrej Šter l. r.
Za Vlado
Slovaške republike
Ladislav Pittner l. r.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 213-04/95-11/1
Ljubljana, dne 23. marca 1995
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.
* Besedilo sporazuma v slovaškem jeziku je na vpogled v Službi za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost