Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995

Kazalo

29. Zakon o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o sodelovanju v boju proti terorizmu, ilegalnemu prometu z mamili, psihotropnimi snovmi in prekurzorji ter organiziranemu kriminalu (BSKTMOK), stran 143.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RAFITIKACIJI DOGOVORA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE O SODELOVANJU V BOJU PROTI TERORIZMU, ILEGALNEMU PROMETU Z MAMILI, PSIHOTROPNIMI SNOVMI IN PREKURZORJI TER ORGANIZIRANEMU KRIMINALU
Razglašam Zakon o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o sodelovanju v boju proti terorizmu, ilegalnemu prometu z mamili, psihotropnimi snovmi in prekurzorji ter organiziranemu kriminalu, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. marca 1995.
Št. 012-01/95-23
Ljubljana, dne 31. marca 1995
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI DOGOVORA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE O SODELOVANJU V BOJU PROTI TERORIZMU, ILEGALNEMU PROMETU Z MAMILI, PSIHOTROPNIMI SNOVMI IN PREKURZORJI TER ORGANIZIRANEMU KRIMINALU
1. člen
Ratificira se Dogovor med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o sodelovanju v boju proti terorizmu, ilegalnemu prometu z mamili, psihotropnimi snovmi in prekurzorji ter organiziranemu kriminalu, podpisan v Bratislavi dne 14. septembra 1994.
2. člen
Dogovor se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:*
D O G O V O R
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE O SODELOVANJU V BOJU PROTI TERORIZMU, ILEGALNEMU PROMETU Z MAMILI, PSIHOTROPNIMI SNOVMI IN PREKURZORJI TER ORGANIZIRANEMU KRIMINALU
Vlada Republike Slovenije in Vlada Slovaške republike (v nadaljevanju pogodbenici) sta v prizadevanju, da
prispevata k razvoju dvostranskih stikov,
sodelujeta na področju zatiranja kriminala, posebno ilegalnega prometa z mamili, psihotropnimi snovmi in prekurzorji ter njegovega uspešnega preprečevanja,
povečata skupna prizadevanja v boju proti terorizmu,
uskladita svoje akcije proti mednarodno organiziranemu kriminalu,
v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki se nanašajo na ta področja, sklenili tale dogovor:
1. člen
(1) Pogodbenici bosta v skladu s pravnim redom svojih držav sodelovali pri preprečevanju terorizma, nedovoljenem prometu z mamili, psihotropnimi snovmi in prekurzorji, organiziranem kriminalu, pri preprečevanju in odkrivanju teh in drugih oblik kriminala.
(2) Pogodbenici bosta sodelovali posebno v tistih primerih, ko se kazniva dejanja ali priprave nanje realizirajo na območju ene države pogodbenice in podatki kažejo na območje druge države pogodbenice.
2. člen
Pristojni organi držav obeh pogodbenic bodo v smislu 1. člena tega dogovora
a) sporočali drug drugemu podatke o osebah, vpletenih v organizirani kriminal, o načinih njihove povezanosti, informacije o organizacijah in skupinah kriminalcev, tipičnem obnašanju storilcev in skupin. V teh informacijah bodo navedena dejstva, posebno čas, kraj in način storitve kaznivih dejanj, napadeni objekti, posebne okoliščine, določbe zakonov, ki so bili kršeni in ukrepi, ki so jih izvedli,
b) na zaprosilo izvajali policijske ukrepe, ki so v skladu s pravnim redom zaprošene pogodbenice,
c) izmenjavali podatke in izkušnje o metodah in novih oblikah, ki jih uporabljajo storilci v mednarodnem kriminalu,
d) izmenjavali spoznanja o kriminalističnih in kriminoloških metodah, o izkušnjah, pridobljenih pri preiskovanju kaznivih dejanj, kakor tudi o načinih in sredstvih dela z namenom njihovega nadaljnjega razvijanja,
e) na zaprosilo izmenjavali informacije ali vzorce predmetov, ki izvirajo iz kaznivega dejanja, in predmetov, s katerimi so bila storjena kazniva dejanja,
f) izmenjavali strokovnjake z namenom povečevanja njihove strokovnosti na podlagi vzajemnega izobraževanja kot dela boja proti organiziranemu kriminalu in za pridobitev višje stopnje njihovih strokovnih znanj, vzajemnega spoznavanja sredstev in metod boja proti kriminalu in najnovejših spoznanj kriminalistične tehnike,
g) po potrebi organizirali delovna srečanja v zvezi s pripravo in izvajanjem potrebnih ukrepov v konkretnih primerih.
3. člen
Za preprečevanje nedovoljenega gojenja, proizvodnje, pridobivanja, izvoza, uvoza in tranzita mamil, psihotropnih snovi in prekurzorjev ter nedovoljenega prometa z njimi si bodo pristojni organi pogodbenic v skladu z veljavnim pravnim redom obeh držav
a) sporočali informacije o osebah, udeleženih pri pridobivanju in prometu mamil, psihotropnih snovi in prekurzorjev, o njihovih skrivališčih, prevoznih sredstvih in načinih storitve kaznivih dejanj, o kraju izvora in kam je blago namenjeno ter posebnostih določenih kaznivih dejanj, če je to potrebno za preprečevanje kaznivih dejanj,
b) izmenjavali podatke in informacije o običajih in novih načinih ilegalne mednarodne trgovine z mamili, psihotropnimi snovmi in prekurzorji,
c) izmenjavali rezultate kriminalističnih in kriminoloških raziskav o trgovini in zlorabi mamil, psihotropnih snovi in prekurzorjev,
d) izmenjavali vzorce novih mamil, psihotropnih snovi in prekurzorjev naravnega ali sintetičnega izvora,
e) izmenjavali izkušnje o nadzoru zakonitega prometa mamil, psihotropnih snovi in prekurzorjev glede na možnosti ilegalnega prometa z njimi,
f) pomagali pri izvajanju z zakonom dovoljenih policijskih ukrepov za preprečevanje nedovoljenega pridobivanja mamil, psihotropnih snovi in prekurzorjev.
4. člen
Pristojni organi obeh pogodbenic bodo z namenom preprečevanja terorističnih dejanj v skladu s svojim pravnim redom in tem dogovorom izmenjali spoznanja in podatke
a) o načrtovanih ali izvršenih terorističnih dejanjih, udeleženih osebah, načinih izvedbe in o tehničnih sredstvih, ki so bila uporabljena pri teh dejanjih,
b) o terorističnih skupinah, njihovih članih, ki načrtujejo, izvajajo oziroma so izvajali to dejavnost na območju ene države pogodbenice na njeno škodo, proti njenim interesom, kakor tudi informacije, koristne za preprečitev terorizma ali preprečevanje drugih oblik kriminala.
5. člen
Sodelovanje pogodbenic zajema tudi izmenjavo informacij
a) o pravnih predpisih v zvezi s sankcioniranjem kaznivih dejanj, ki jih obravnava ta dogovor,
b) v zvezi s koristmi, ki si jih kdo pridobi s kaznivim dejanjem,
c) o pravnih predpisih, ki se nanašajo na tujce kakor tudi na izkušnje z nedovoljeno migracijo oseb,
d) ki so za eno od pogodbenic pomembne v boju proti tihotapljenju ljudi in nedovoljeni trgovini z delovno silo.
6. člen
(1) Pristojni organi pogodbenic:
za Republiko Slovenijo: Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za zdravstvo, Ministrstvo za finance in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
za Slovaško republiko: Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za zdravstvo in Ministrstvo za finance,
bodo sodelovali na svojem področju pri izvajanju tega dogovora. Konkretni obseg delovanja in oblike sodelovanja bodo opredelili v zapisnikih s sestankov.
(2) Pogodbenici bosta za pospeševanje in ocenjevanje sodelovanja po tem dogovoru ustanovili mešano komisijo. Pogodbenici se bosta o članih komisije pisno obveščali po diplomatski poti.
(3) Seja mešane komisije bo najmanj enkrat letno. Pobudo za sklic nadaljnjih sestankov lahko da vsaka pogodbenica po potrebi. Komisija bo imela svoje seje izmenoma v Republiki Sloveniji in Slovaški republiki.
7. člen
V okviru tega dogovora poteka izmenjava osebnih podatkov skladno z zakonoma o varstvu osebnih podatkov pogodbenic. V ta namen si bodo pristojni organi držav pogodbenic po diplomatski poti izmenjali besedili zakonov.
8. člen
(1) Pristojni organi držav obeh pogodbenic zagotavljajo tajnost podatkov, ki so bili ob izročitvi posredovani kot tajni.
(2) Prejeta gradiva, podatke in tehnična sredstva je mogoče izročiti tretji državi samo ob pisnem soglasju pristojnih organov pogodbenice, ki jih je izdala.
9. člen
Vsaka pogodbenica lahko delno ali v celoti odkloni sodelovanje, če zahteva ogroža suverenost, varnost ali druge interese njene države ali če je realizacija sodelovanja v nasprotju s pravnimi predpisi njene države. O odklonitvi sodelovanja se morata pogodbenici nemudoma pisno obvestiti.
10. člen
Pogodbenici pooblaščata svoja ministra za notranje zadeve, da lahko določita osebo, ki bo vzdrževala stike s pristojnimi organi druge pogodbenice.
11. člen
Določila tega dogovora ne vplivajo na obveznosti, ki izhajajo iz drugih dvostranskih in večstranskih mednarodnih pogodb, ki sta jih sklenili pogodbenici.
12. člen
Za konkretno izvajanje tega dogovora skrbijo pristojni organi pogodbenic, o oblikah in načinih sodelovanja se lahko dogovorijo s protokoli.
13. člen
Stroške, ki nastajajo zaradi sodelovanja na podlagi tega dogovora, krije vsaka stran sama, če se stranki ne dogovorita drugače.
14. člen
(1) Ta dogovor začne veljati trideseti dan po izmenjavi diplomatskih not, s katerima si pogodbenici sporočita, da so bili izpolnjeni notranjepravni pogoji za njegovo uveljavitev.
(2) Dogovor je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica ga lahko pisno odpove po diplomatski poti. V takem primeru dogovor preneha veljati po preteku šestih mesecev od dneva prejema diplomatske note, s katero je druga pogodbenica odpovedala dogovor.
Sestavljeno v Bratislavi dne 14. novembra 1994 v dveh izvirnikih v slovenskem in slovaškem jeziku, besedili sta verodostojni.
Za Vlado Republike
Slovenije
Andrej Šter l. r.
Za Vlado Slovaške
republike
Ladislav Pittner l. r.
3. člen
Za izvajanje dogovora skrbi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi
Št. 212-05/95-9/1
Ljubljana, dne 23. marca 1995
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.
* Besedilo dogovora v slovaškem jeziku je na vpogled v Službi za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost