Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024

Kazalo

289. Zakon o tržni inšpekciji (ZTI-1), stran 667.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o tržni inšpekciji (ZTI-1) 
Razglašam Zakon o tržni inšpekciji (ZTI-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 30. januarja 2024.
Št. 003-02-1/2024-8
Ljubljana, dne 7. februarja 2024
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O TRŽNI INŠPEKCIJI (ZTI-1) 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina zakona) 
Ta zakon ureja organizacijo in pristojnosti Tržnega inšpektorata Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat), pravice, dolžnosti in pooblastila javnih uslužbenk in uslužbencev inšpektorata (v nadaljnjem besedilu: uslužbenci inšpektorata), postopek inšpekcijskega nadzora, inšpekcijske ukrepe in druga vprašanja, povezana z inšpekcijskim nadzorom.
2. člen 
(področje dela) 
(1) Inšpektorat opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov, ki urejajo zlasti varstvo potrošnikov, trgovino, gostinstvo, obrt, posredovanje v prometu z nepremičninami, poštne storitve ter trg proizvodov in storitev.
(2) Inšpektorat opravlja tudi inšpekcijski nadzor nad izvajanjem drugih zakonov in predpisov, če ti tako določajo.
II. ORGANIZACIJA INŠPEKTORATA 
3. člen 
(organizacija inšpektorata) 
(1) Inšpektorat vodi glavni tržni inšpektor oziroma glavna tržna inšpektorica (v nadaljnjem besedilu: glavni tržni inšpektor).
(2) Inšpekcijski nadzor opravljajo tržni inšpektorji in tržne inšpektorice (v nadaljnjem besedilu: tržni inšpektor).
4. člen 
(uslužbenec inšpektorata) 
Pooblastilo za opravljanje inšpekcijskega nadzora ima tisti uslužbenec inšpektorata, ki je imenovan v inšpektorski naziv in ima opravljen strokovni izpit za inšpektorja. Tržni inšpektor je uradna oseba s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.
5. člen 
(redno strokovno izpopolnjevanje tržnih inšpektorjev) 
(1) Inšpektorat najmanj enkrat letno izvede program rednega strokovnega izpopolnjevanja za tržne inšpektorje.
(2) Vsebino programa rednega strokovnega izpopolnjevanja določi glavni tržni inšpektor.
6. člen 
(letno poročilo) 
Inšpektorat posreduje letno poročilo iz zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor, do konca marca tekočega koledarskega leta za preteklo koledarsko leto.
III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI USLUŽBENCEV INŠPEKTORATA 
7. člen 
(varovanje poslovne in druge tajnosti ter tajnosti vira) 
Uslužbenec inšpektorata varuje poslovno in drugo tajnost ter tajnost vira prijave v skladu z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor.
8. člen 
(pripravljenost za delo) 
(1) Pripravljenost za delo (v nadaljnjem besedilu: pripravljenost) je poseben delovni pogoj, pri katerem je tržni inšpektor, ki mu je pripravljenost odrejena, v pripravljenosti za delo. Pripravljenost pomeni dosegljivost tržnega inšpektorja po telefonu ali drugih sredstvih zaradi morebitnega prihoda na delovno mesto ali na kraj, kjer je treba nujno opraviti inšpekcijski nadzor. Pripravljenost se tržnemu inšpektorju izjemoma odreja glede na potrebe delovnega procesa, upoštevajoč razmere na trgu.
(2) Tržni inšpektor, ki je med pripravljenostjo poklican na delo, se v najkrajšem mogočem času zglasi na delovnem mestu ali kraju, kjer je treba opraviti inšpekcijski nadzor.
(3) Pripravljenost se ne všteva v število ur tedenske oziroma mesečne delovne obveznosti. Če tržni inšpektor med pripravljenostjo dejansko dela, se ure dejanskega dela vštevajo v število ur tedenske oziroma mesečne delovne obveznosti. Delo, opravljeno med odrejeno pripravljenostjo za delo na dan, ko je tržni inšpektor že opravil dnevno delovno obveznost, se šteje kot delo preko polnega delovnega časa.
(4) Tržni inšpektor mora biti z odrejeno pripravljenostjo za delo seznanjen najmanj tri dni vnaprej.
IV. POSTOPEK INŠPEKCIJSKEGA NADZORA 
9. člen 
(prednostna obravnava) 
Tržni inšpektor prednostno uvede inšpekcijski nadzor, če iz prijave ali drugih okoliščin konkretnega primera očitno izhaja oškodovanje večjega števila potrošnikov oziroma nastanek večje škode.
10. člen 
(anonimna prijava) 
Tržni inšpektor opravi inšpekcijski nadzor v zvezi z anonimno prijavo, razen če je iz vsebine prijave in vseh preostalih okoliščin konkretnega primera mogoče sklepati, da je taka prijava očitno neutemeljena in neresnična. Razloge za neopravljen inšpekcijski nadzor tržni inšpektor zabeleži z uradnim zaznamkom.
11. člen 
(zapisnik) 
Zapisnik o inšpekcijskem pregledu lahko, če se v okviru pregleda ugotovijo znaki prekrška, poleg podatkov, ki jih predpisuje zakon, ki ureja splošni upravni postopek, za potrebe izvedbe postopka o prekršku vsebuje tudi enotno matično številko občana in stalno oziroma začasno prebivališče, če je fizična oseba tujec, pa njegove rojstne podatke, državljanstvo in stalno oziroma začasno prebivališče.
V. POOBLASTILA IN UKREPI TRŽNEGA INŠPEKTORJA 
12. člen 
(pooblastila tržnega inšpektorja) 
Za opravljanje inšpekcijskega nadzora ima tržni inšpektor poleg pooblastil iz drugih zakonov in predpisov, ki veljajo za inšpektorje, pravico opraviti tudi navidezni nakup blaga, storitev ali vzorcev blaga za potrebe izvedbe preverjanja skladnosti neposredno ali prek sredstev za komuniciranje na daljavo, po potrebi s skrivno identiteto.
13. člen 
(upravna opozorila) 
Če tržni inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzora odkrije nepravilnosti in oceni, da bo z opozorilom dosežen namen ukrepa, najprej le opozori na nepravilnosti ter na njihove posledice in določi rok za njihovo odpravo. Svoje ugotovitve, opozorilo ter rok za odpravo pomanjkljivosti navede v zapisniku. Če nepravilnosti niso odpravljene v določenem roku, izvede tržni inšpektor druge ukrepe v skladu z zakonom.
14. člen 
(vzorčenje blaga in preverjanje skladnosti) 
(1) Odvzem vzorcev se, če drugi predpisi ne določajo drugače, opravi tako, da se pri inšpekcijskem pregledu hkrati odvzameta vzorec za preverjanje skladnosti in vzorec za morebitno dodatno preverjanje skladnosti. Preverjanje skladnosti opravi strokovno usposobljena ustanova.
(2) Zavezanec ima pravico podati pripombe na prejeto poročilo o preverjanju skladnosti za odvzeti vzorec in podati zahtevo za dodatno preverjanje skladnosti na inšpektorat v desetih delovnih dneh od dneva seznanitve z rezultati o preverjanju skladnosti za odvzeti vzorec.
(3) Tržni inšpektor s sklepom odloči o zahtevi zavezanca za dodatno preverjanje skladnosti. Zoper ta sklep pritožba ni dovoljena. Dodatno preverjanje skladnosti se izvede na vzorcu, ki je bil odvzet za dodatno preverjanje.
VI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
15. člen 
(končanje postopkov) 
Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po Zakonu o tržni inšpekciji (Uradni list RS, št. 20/97).
16. člen 
(razveljavitev) 
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o tržni inšpekciji (Uradni list RS, št. 20/97).
17. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-02/23-1/16
Ljubljana, dne 30. januarja 2024
EPA 1172-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti