Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2022 z dne 15. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2022 z dne 15. 4. 2022

Kazalo

1084. Pravilnik o načinu izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov, stran 3263.

  
Na podlagi sedmega odstavka 5. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21) minister za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o načinu izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa način izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov v skladu z Direktivo (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (UL L št. 328 z dne 21. 12. 2018, str. 82), zadnjič popravljeno s Popravkom Direktive (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (UL L št. 41 z dne 22. 2. 2022, str. 37).
2. člen 
(način izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov) 
(1) Bruto končna poraba energije iz obnovljivih virov se izračuna kot vsota:
– bruto končne porabe električne energije iz obnovljivih virov,
– bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov v sektorju ogrevanja in hlajenja ter
– končne porabe energije iz obnovljivih virov v prometnem sektorju.
(2) Plin, električna energija in vodik iz obnovljivih virov energije se za izračun deleža bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov iz prejšnjega odstavka upoštevajo samo enkrat.
(3) Pogonska biogoriva, druga tekoča biogoriva in biomasna goriva, ki ne izpolnjujejo trajnostnih meril iz predpisa, ki določa trajnostna merila in merila za prihranek emisij toplogrednih plinov za pogonska biogoriva, druga tekoča biogoriva in biomasna goriva, se pri izračunu iz prvega odstavka tega člena ne upoštevajo.
3. člen 
(način izračuna bruto končne porabe električne energije iz obnovljivih virov) 
(1) Za namene prve alineje prvega odstavka prejšnjega člena se bruto končna poraba električne energije iz obnovljivih virov izračuna kot količina električne energije, proizvedene v Republiki Sloveniji iz obnovljivih virov, pri čemer je vključena proizvodnja električne energije pri končnih odjemalcih s samooskrbo in v skupnostih na področju energije iz obnovljivih virov, razen proizvodnje električne energije v akumulacijskih prečrpovalnih napravah iz vode, ki je bila najprej prečrpana navzgor.
(2) V proizvodnih napravah na več goriv, ki uporabljajo obnovljive in neobnovljive vire energije, se upošteva samo del električne energije, proizveden iz obnovljivih virov energije. Za namene tega izračuna se prispevek vsakega vira energije izračuna na podlagi njegove energijske vsebnosti.
(3) Električna energija, proizvedena v hidroelektrarnah in vetrnih elektrarnah, se upošteva v skladu z normalizacijskim pravilom iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen 
(način izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov v sektorju ogrevanja in hlajenja) 
(1) Za namene druge alineje prvega odstavka 2. člena tega pravilnika se bruto končna poraba energije iz obnovljivih virov energije v sektorju ogrevanja in hlajenja izračuna kot količina energije za daljinsko ogrevanje in hlajenje, proizvedene v Republiki Sloveniji iz obnovljivih virov, k čemur se doda poraba druge energije iz obnovljivih virov v industriji, gospodinjstvih, storitvenem sektorju, kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu, ter za ogrevanje, hlajenje in rabo energije v industrijskih procesih.
(2) V proizvodnih napravah na več goriv, ki uporabljajo obnovljive in neobnovljive vire, se upošteva samo del energije za ogrevanje in hlajenje, proizveden iz obnovljivih virov energije. Za namene tega izračuna se prispevek vsakega vira energije izračuna na podlagi njegove energijske vsebnosti.
(3) Energija okolice in geotermalna energija, ki se uporablja za ogrevanje in hlajenje s pomočjo toplotnih črpalk in sistemov daljinskega hlajenja, se upoštevata za namene druge alineje prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, če končna proizvedena energija znatno presega primarni vnos energije, potrebne za delovanje toplotnih črpalk. Količina toplote ali hladu, ki se za namene tega pravilnika šteje kot energija iz obnovljivih virov, se izračuna v skladu z metodologijo iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, pri čemer se upošteva raba energije v vseh sektorjih končne porabe.
(4) Toplotna energija, ki jo proizvedejo pasivni energetski sistemi, pri katerih se manjša poraba energije doseže pasivno z izkoriščanjem konstrukcije zgradbe ali toplote, proizvedene z energijo iz neobnovljivih virov, se pri izračunu iz druge alineje prvega odstavka 2. člena tega pravilnika ne upošteva.
5. člen 
(način izračuna končne porabe energije iz obnovljivih virov v prometnem sektorju) 
Za namene tretje alineje prvega odstavka 2. člena tega pravilnika se uporablja naslednji način izračuna:
– končna poraba energije iz obnovljivih virov v prometnem sektorju se izračuna kot vsota vseh pogonskih biogoriv, biomasnih goriv ter tekočih in plinastih goriv iz obnovljivih virov nebiološkega izvora, namenjenih uporabi v prometu, porabljenih v prometnem sektorju. Tekoča in plinasta goriva iz obnovljivih virov nebiološkega izvora, namenjena uporabi v prometu, ki so proizvedena iz električne energije iz obnovljivih virov, se v izračunu prve alineje prvega odstavka 2. člena tega pravilnika vključijo samo pri izračunu količine električne energije, proizvedene v Republiki Sloveniji iz obnovljivih virov,
– pri izračunu končne porabe energije v prometnem sektorju se uporabljajo vrednosti energijske vsebnosti goriv, namenjenih uporabi v prometu, kot so določene v predpisu, ki določa trajnostna merila in merila za prihranek emisij toplogrednih plinov za pogonska biogoriva, druga tekoča biogoriva in biomasna goriva. Energijska vsebnost goriv, namenjenih uporabi v prometnem sektorju, ki niso zajeta v predpisih, ki urejajo trajnostna merila za biogoriva in emisijo toplogrednih plinov goriv, se določi na podlagi veljavnih ustreznih ESO-standardov za določanje kurilnih vrednosti ali če teh ni, na podlagi ustreznih standardov ISO.
6. člen 
(način izračuna deleža obnovljivih virov energije) 
(1) Delež energije iz obnovljivih virov se izračuna kot bruto končna poraba energije iz obnovljivih virov, deljena z bruto končno poraba energije iz vseh virov energije, izraženo v odstotkih.
(2) Za namene prejšnjega odstavka se lahko količina bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov prilagodi v skladu s 30., 32. in 34. členom Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21).
(3) Količina energije, porabljene v letalstvu, lahko v deležu bruto končne porabe energije Republike Slovenije znaša največ 6,18 %.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-585/2021/18
Ljubljana, dne 6. aprila 2022
EVA 2021-2430-0126
Jernej Vrtovec 
minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti