Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2022 z dne 11. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2022 z dne 11. 2. 2022

Kazalo

313. Pravilnik o dovoljenju za prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane, stran 850.

  
Na podlagi petega odstavka 102. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo in 95/21 – popr.) minister za notranje zadeve izdaja
P R A V I L N I K 
o dovoljenju za prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik določa način izdaje, obliko ter označitev prenehanja dovoljenja za prebivanje za državljane Švicarske konfederacije (v nadaljnjem besedilu: Švica), dovoljenja za stalno prebivanje za državljane Švice, dovoljenja za prebivanje in dovoljenja za stalno prebivanje za njihove družinske člane in dovoljenja za začasno prebivanje za izvajalce storitev, kot jih opredeljuje Sporazum med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb (UL L št. 114 z dne 30. 4. 2002, str. 6) (v nadaljnjem besedilu: izvajalec storitev), način zajema prstnih odtisov, podpisa in ustreznost fotografije, ceno izkaznice dovoljenja in obveščanje v primeru pogrešitve, izgube ali tatvine izkaznice dovoljenja.
(2) S tem pravilnikom se za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1030/2002 z dne 13. junija 2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav (UL L št. 157 z dne 15. 6. 2002, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/1954 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2017 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1030/2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav (UL L št. 286 z dne 1. 11. 2017, str. 9) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1030/2002/ES), določa način zajemanja prstnih odtisov, podpisa in ustreznost fotografije.
2. člen 
(način izdaje) 
(1) Prošnja za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za prebivanje in prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za državljana Švice se vloži na obrazcu 1 iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Prošnja za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za prebivanje in prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana državljana Švice se vloži na obrazcu 2 iz Priloge 1 tega pravilnika.
(3) Prošnja za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za izvajalca storitev se vloži na obrazcu 3 iz Priloge 1 tega pravilnika.
(4) Potrdilo o vloženi prošnji za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za prebivanje za državljana Švice oziroma njegovega družinskega člana se izda na obrazcu 1 iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(5) Potrdilo o vloženi prošnji za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za izvajalca storitev se izda na obrazcu 2 iz Priloge 2 tega pravilnika.
(6) Državljan Švice, družinski član državljana Švice in izvajalec storitev, ki morajo v skladu s tem pravilnikom dati lastnoročni podpis, to storijo na obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika, lahko pa se jim podpis zajame pri organu, pristojnem za izdajo dovoljenja, prek digitalne podpisne tablice.
3. člen 
(oblika izkaznice) 
Izkaznica dovoljenja za prebivanje se izda v obliki, določeni z Uredbo 1030/2002/ES v formatu ID 1, velikosti 85,60 x 53,98 mm.
4. člen 
(način označitve prenehanja) 
Upravna enota prenehanje dovoljenja za prebivanje in dovoljenja za stalno prebivanje državljanu Švice oziroma njegovemu družinskemu članu in dovoljenja za začasno prebivanje za izvajalca storitev označi tako, da izkaznico dvakrat preluknja na mestu, kjer je fotografija, in jo pošlje v uničenje izvajalcu, ki ga je minister, pristojen za notranje zadeve, izbral za izdelavo in personalizacijo izkaznice.
5. člen 
(zajem prstnih odtisov) 
(1) Dovoljenje za prebivanje in dovoljenje za stalno prebivanje za družinskega člana državljana Švice, ki ni državljan Švice ali državljan EU, in dovoljenje za začasno prebivanje za izvajalca storitev, vsebuje podatke o podobi obraza in dveh prstnih odtisih imetnika, ki so obdelani in shranjeni kot biometrični podatek na pomnilniškem mediju izkaznice dovoljenja za prebivanje.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka, ki je dopolnila starost šest let, odda prstna odtisa levega in desnega kazalca.
(3) Če je kazalec na eni ali obeh rokah poškodovan ali manjka ali če prstni odtis kazalca katere koli roke ni ustrezne kakovosti, se zajame prstni odtis sredinca, če ta ni ustrezen, prstanca, če ta ni ustrezen, pa palca te roke. Na eni roki se lahko zajame le en prstni odtis.
(4) V evidenci o dovoljenjih za prebivanje se označi prst in roko, s katere je bil prstni odtis zajet.
(5) Če zajem prstnih odtisov ali prstnega odtisa ob vložitvi prošnje ni mogoč iz zdravstvenih razlogov začasne narave, ki so lahko ozdravljeni (npr. opekline, ureznine, otekline, zlomi), ali iz zdravstvenih razlogov trajne narave, ki jih ni mogoče ozdraviti (npr. oseba brez prstov na roki ali brez roke), se to označi v evidenci o dovoljenjih za prebivanje, družinskemu članu državljana Švice ali izvajalcu storitev pa se izkaznica dovoljenja za prebivanje in dovoljenja za stalno prebivanje izda zgolj z biometričnim podatkom enega prstnega odtisa oziroma brez biometričnega podatka prstnih odtisov. V primeru zdravstvenih razlogov začasne narave, ki so lahko ozdravljeni, se osebo iz prejšnjega stavka opozori, da mora pri pristojnem organu dati prstne odtise v enem mesecu od prenehanja zdravstvenih razlogov.
(6) V primeru dvoma o obstoju zdravstvenih razlogov za nezmožnost zajema prstnih odtisov se od osebe iz prejšnjega odstavka o tem zahteva zdravniško potrdilo.
6. člen 
(fotografija) 
(1) Državljan Švice, njegov družinski član in izvajalec storitev k prošnji iz 2. člena tega pravilnika predložijo fotografijo v fizični obliki ali referenčno število fotografije iz elektronskega odložišča fotografij. Referenčno številko fotografije izda za to pooblaščeni fotograf. Uradna oseba prevzame fotografijo v digitalni obliki iz elektronskega odložišča.
(2) Fotografija mora kazati pravo podobo osebe iz prejšnjega odstavka, ne sme biti grafično računalniško spremenjena, poškodovana in ne sme imeti madežev.
(3) Fotografija, ki je priložena v fizični obliki, mora biti izdelana na belem tankem sijajnem fotografskem papirju, velikosti 3,5 x 4,5 cm, v barvni tehniki, z ločljivostjo najmanj 600 dpi, barvno nevtralna, z jasno izraženimi barvnimi toni. Fotografija družinskega člana državljana Švice, ki ni državljan Švice, in izvajalca storitev mora biti primerne kvalitete za biometrično obdelavo, in sicer:
– podoba obraza na fotografiji mora biti poravnana tako, da navidezna vertikalna črta teče ravno iz sredine med očmi, prek sredine nosu do sredine ust, oči morajo biti v navideznem horizontalnem polju;
– fotografija mora jasno prikazovati poteze celega obraza od konice brade do začetka lasišča (temena glave) ter levo in desno polovico obraza. Velikost obraza od brade do temena mora zajemati od 70 do največ 80 odstotkov fotografije, kar ustreza višini 32 do 36 mm;
– če je volumen las večji, se lasje na fotografiji obrežejo skladno z zahtevo iz prejšnje alineje;
– obraz na fotografiji mora biti enakomerno osvetljen, brez odsevov ali senc, jasen, z ustreznimi kontrasti in ostrino, barva kože mora biti naravna;
– izraz na obrazu mora biti nevtralen, ustnice zaprte, oseba mora gledati naravnost v fotoaparat;
– oči ne smejo biti rdeče barve, biti morajo odprte in jasno vidne, ne smejo jih prekrivati lasje, okvirji očal ali rob stekel;
– višina oči mora biti pozicionirana med najmanj 50 in največ 70 odstotki višine fotografije od spodnjega roba;
– odsevi na steklih očal ali na okvirju niso dovoljeni. Sončna očala ali zatemnjena stekla niso dovoljena, razen iz upravičenih zdravstvenih razlogov (npr. poškodbe očesa);
– oseba mora biti fotografirana brez klobuka, čepice ali rute. Pripadniki verskih skupnosti in druge osebe, ki po svojih običajih kot sestavni del svojega oblačila oziroma kot sestavni del oblačila verske skupnosti nosijo čepico, ruto ali drugo pokrivalo, lahko prošnji za izdajo, obnovo ali podaljšanje dovoljenja priložijo fotografijo, na kateri so fotografirani s čepico, ruto ali drugim pokrivalom, če je obraz jasno viden in prepoznaven od spodnjega roba brade do zgornjega dela čela ter od levega do desnega roba obraza;
– ozadje mora biti enobarvno svetlo (priporočljivo je nevtralno sivo) in v kontrastu z obrazom, lasmi in oblačilom. Pri svetlih laseh je ustrezna uporaba srednje sivega ozadja, pri temnih laseh pa svetlo sivega ozadja. Ozadje mora biti brez vzorcev ali senc;
– na fotografiji otroka ne sme biti v ozadju drugih oseb, otrok mora biti fotografiran z zaprtimi usti in brez igrač preblizu obraza.
(4) Pri osebah do dopolnjenega desetega leta starosti so dovoljena naslednja odstopanja:
– višina obraza mora zavzemati 50 do 80 odstotkov fotografije, kar ustreza višini 22 do 36 mm od konice brade do zgornjega temena glave;
– višina oči mora biti pozicionirana med najmanj 40 in največ 70 odstotki višine fotografije od spodnjega roba.
(5) Pri dojenčkih in otrocih do dopolnjenega tretjega leta starosti so dopustna odstopanja pri drži glave iz prve alineje tretjega odstavka tega člena in v izrazu obraza, položaju ust in smeri pogleda iz pete alineje tretjega odstavka tega člena.
(6) Če fotografija ne ustreza pogojem iz tega člena, jo pristojni organ vrne in določi rok, v katerem se predloži ustrezna fotografija.
7. člen 
(podpis) 
(1) Državljan Švice, njegov družinski član in izvajalec storitve, ki se zna in zmore podpisati in je dopolnil starost osem let, se podpiše na obrazec prošnje iz Priloge 1 tega pravilnika in na obrazec iz Priloge 3 tega pravilnika, sicer pa se izkaznica dovoljenja izda brez podpisa. Če vlagatelj prošnje ni oseba, za katero se vlaga prošnja, se na obrazec prošnje iz Priloge 1 tega pravilnika podpiše vlagatelj.
(2) Podpis državljana Švice, njegovega družinskega člana oziroma izvajalca storitve na obrazcu, ki je Priloga 3 tega pravilnika, se prenese na izdelano izkaznico.
8. člen 
(pogrešitev, izguba ali tatvina izkaznice) 
(1) Pogrešitev, izgubo ali tatvino izkaznice v Republiki Sloveniji morajo državljan Švice, njegov družinski član in izvajalec storitve takoj, če to ni mogoče, pa najpozneje v osmih dneh, ko izvedo za pogrešitev, izgubo ali tatvino, naznaniti katerikoli upravni enoti.
(2) Pogrešitev, izgubo ali tatvino izkaznic v tujini mora oseba iz prejšnjega odstavka takoj, če to ni mogoče, pa najpozneje v osmih dneh, ko izve za pogrešitev, naznaniti najbližjemu diplomatskemu predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini, ki o pogrešitvi obvesti upravno enoto, ki je izkaznico izdala.
(3) O naznanitvi pogrešitve mora oseba iz prvega odstavka tega člena navesti tudi resnične podatke o okoliščinah pogrešitve, izgube ali tatvine izkaznice.
9. člen 
(cena) 
(1) Cena izkaznice dovoljenja za prebivanje za državljana Švice je 19,85 eura.
(2) Cena izkaznice dovoljenja za prebivanje za družinskega člana državljana Švice in izvajalca storitev je 15,47 eura.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
10. člen 
(začetek izdajanja izkaznic v skladu s tem pravilnikom) 
Izkaznice v skladu s tem pravilnikom se začnejo izdajati, ko minister, pristojen za notranje zadeve, v Uradnem listu Republike Slovenije objavi datum, od katerega se izdajajo dovoljenja za prebivanje v skladu s spremenjenim 102. členom Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo in 95/21 – popr.). Do datuma iz prejšnjega stavka se izkaznice izdajajo v skladu s Pravilnikom o načinu izdaje, vsebini in obliki dovoljenj za prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane (Uradni list RS, št. 99/11, 17/12 – popr., 90/12, 65/13 in 80/17).
11. člen 
(začetek uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu izdaje, vsebini in obliki dovoljenj za prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane (Uradni list RS, št. 99/11, 17/12 – popr., 90/12, 65/13 in 80/17).
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-419/2021
Ljubljana, dne 3. februarja 2022
EVA 2021-1711-0097
Aleš Hojs 
minister 
za notranje zadeve 

AAA Zlata odličnost