Uradni list

Številka 164
Uradni list RS, št. 164/2022 z dne 28. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 164/2022 z dne 28. 12. 2022

Kazalo

4216. Pravilnik o licenciranju osebja vojaškega sistema brezpilotnega zrakoplova, stran 13823.

  
Na podlagi šestega odstavka 67. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19) minister za obrambo v soglasju z ministrom za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o licenciranju osebja vojaškega sistema brezpilotnega zrakoplova 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina in uporaba) 
(1) Ta pravilnik ureja pogoje in postopke za pridobitev izkaza osebja vojaškega sistema brezpilotnega zrakoplova (v nadaljnjem besedilu: vojaški izkaz), pripadajočih ratingov, pooblastil in potrdil, vrste in nosilce usposabljanj ter opravljanje izpitov za pridobitev vojaškega izkaza, pogoje za podaljšanje in obnovo vojaškega izkaza, ratingov, pooblastil in potrdil, zdravniško spričevalo in druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati osebje vojaškega sistema brezpilotnega zrakoplova (v nadaljnjem besedilu: SBPZ).
(2) Osebje vojaškega SBPZ je:
– pilot SBPZ;
– operater SBPZ.
(3) Za vprašanja ureditve splošnih pogojev, načinov in postopkov licenciranja ter usposabljanja se uporablja pravilnik, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva.
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. ocena usposobljenosti pomeni prikaz veščin, znanja in ravnanja za prvo izdajo, podaljšanje veljavnosti ali obnovo potrdila inštruktor ali potrdila izpraševalec;
2. preizkus praktične usposobljenosti pomeni prikaz usposobljenosti kandidata za izdajo vojaškega izkaza ali vpis ratinga, pooblastila ali potrdila, ki lahko vključuje tudi ustno preverjanje;
3. preverjanje strokovnosti pomeni prikaz usposobljenosti za podaljšanje veljavnosti ali obnovo ratingov, pooblastil ali potrdil, ki lahko vključuje tudi ustno preverjanje;
4. usposobljenost pomeni kombinacijo veščin, znanja in ravnanja, ki se zahtevajo za izvedbo naloge po predpisanem standardu;
5. ročno upravljanje poti leta je upravljanje SBPZ tako, da pilot SBPZ upravlja položaj in pot leta SBPZ z ročnim upravljanjem krmilnih površin;
6. vojaški operater SBPZ je vojaška oseba, ki izvaja letalske dejavnosti s SBPZ z največjo vzletno maso, manjšo od 150 kg, ali s SBPZ z največjo vzletno maso, enako ali večjo od 150 kg in manjšo od 600 kg, ki mu ni mogoče ročno upravljati poti leta;
7. vojaški pilot SBPZ je vojaška oseba, ki izvaja letalske dejavnosti s SBPZ z največjo vzletno maso, enako ali večjo od 600 kg, ali s SBPZ z največjo vzletno maso, enako ali večjo od 150 kg in manjšo od 600 kg, ki mu je mogoče ročno upravljati pot leta.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo enako kot izrazi, določeni v pravilniku, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva, zakonu, ki ureja letalstvo, in drugih predpisih ter aktih, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji za vojaško letalstvo.
3. člen 
(osnovni pogoji za pristop k usposabljanju osebja vojaškega SBPZ) 
(1) Kandidat za pilota vojaškega SBPZ mora pred začetkom usposabljanja izpolnjevati naslednje pogoje:
– opraviti predpisani izbirni postopek;
– opraviti teoretično in praktično usposabljanje za pridobitev vojaškega izkaza vsaj vojaškega poklicnega pilota letala ali helikopterja, ratinga za instrumentalno letenje in ratinga za nočno letenje v skladu s pravilnikom, ki ureja licenciranje članov letalskih posadk vojaških zrakoplovov, in
– imeti veljavno ustrezno zdravniško spričevalo v skladu s 7. členom tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: zdravniško spričevalo).
(2) Kandidat za operaterja vojaškega SBPZ mora pred začetkom usposabljanja izpolnjevati naslednje pogoje:
– opraviti predpisani izbirni postopek;
– izkazati znanje angleškega jezika, ki dosega vsaj 75 odstotkov na uvrstitvenih testih za angleški jezik, in
– imeti zdravniško spričevalo.
(3) Kandidat za operaterja vojaškega SBPZ z največjo vzletno maso, enako ali večjo od 150 kg in manjšo od 600 kg, ki mu ni mogoče ročno upravljati poti leta, mora pred začetkom usposabljanja poleg pogojev iz prejšnjega odstavka opraviti tudi teoretično usposabljanje za pridobitev vojaškega izkaza vsaj športnega pilota letala ali helikopterja in ratinga za nočno letenje v skladu s pravilnikom, ki ureja licenciranje članov letalskih posadk vojaških zrakoplovov.
4. člen 
(izbirni postopek) 
(1) Izbirni postopek iz prejšnjega člena opravi vojaška enota Slovenske vojske, ki jo je pooblastil Vojaški letalski organ (v nadaljnjem besedilu: VLO).
(2) Program in izvajalca izbirnega postopka odobri VLO.
5. člen 
(evidentiranje časa letenja in vzdrževalnih del) 
(1) Osebje vojaškega SBPZ ažurno vodi evidenco podatkov o vseh opravljenih letih in vzdrževalnih delih tako, kot to določi VLO.
(2) Osebje vojaškega SBPZ na zahtevo VLO predloži v pregled evidenco podatkov o opravljenih letih in vzdrževalnih delih.
6. člen 
(pogoji za opravljanje del) 
(1) Osebje vojaškega SBPZ mora za opravljanje del imeti veljaven vojaški izkaz z ustreznim ratingom, pooblastilom ali potrdilom in zdravniško spričevalo.
(2) Pri izvajanju privilegijev iz vojaškega izkaza mora imeti imetnik vojaškega izkaza pri sebi veljaven vojaški izkaz, zdravniško spričevalo in službeno izkaznico oziroma identifikacijski dokument, razen kadar bi bilo glede na okoliščine to nesmotrno.
(3) Kandidat za osebje vojaškega SBPZ lahko opravlja dela osebja vojaškega SBPZ samo pod nadzorom osebe, ki ima veljaven vojaški izkaz z ustreznim ratingom, pooblastilom ali potrdilom z ustreznim privilegijem za usposabljanje, razen tistih, ki poučujejo na tleh.
(4) Neoborožen SBPZ s skupno energijo 66 J ali manj lahko upravlja vojaška oseba brez vojaškega izkaza, če pridobi potrdilo o usposobljenosti iz 23. člena tega pravilnika.
7. člen 
(zahteve za zdravniška spričevala) 
(1) Za izdajo in veljavnost vojaškega izkaza ter vpis, podaljšanje in obnovo ratinga, pooblastila ali potrdila pilota SBPZ mora ta imeti zdravniško spričevalo, ki potrjuje izpolnjevanje pogojev za zdravniško spričevalo razreda 2, v skladu s predpisi, ki urejajo licenciranje letalskih posadk v delu, ki ureja zdravstveno sposobnost članov posadk zrakoplovov. Spričevalo izda certificirani zdravnik letalske medicine.
(2) Za izdajo in veljavnost vojaškega izkaza ter vpis, podaljšanje in obnovo ratinga, pooblastila ali potrdila operaterja SBPZ mora ta imeti zdravniško spričevalo, izdano na podlagi predpisov, ki urejajo zdravstveno sposobnost letalskega in drugega strokovnega osebja.
II. VOJAŠKI IZKAZ 
8. člen 
(vojaški izkaz) 
(1) Vojaški osebi, ki je uspešno opravila vsa usposabljanja v skladu s tem pravilnikom, se izda vojaški izkaz osebja vojaškega SBPZ z vpisi:
– pilot SBPZ;
– operater SBPZ.
(2) V vojaški izkaz se vpisujejo ratingi, pooblastila in potrdila ter njihova veljavnost, pri čemer se v vojaški izkaz vpisujejo le kratice ratingov, pooblastil in potrdil.
(3) Veljavnost ratinga, potrdila ali pooblastila se šteje od zadnjega dne koledarskega meseca, ko je kandidat pridobil, podaljšal ali obnovil rating za tip SBPZ, potrdilo ali pooblastilo.
(4) V vojaški izkaz se vpišejo tudi posebne pravice in omejitve imetnika.
(5) Vojaški izkaz se izda brez omejitve trajanja.
(6) Vzorec vojaškega izkaza je v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
9. člen 
(ratingi) 
(1) V vojaški izkaz osebja vojaškega SBPZ se glede na usposobljenost vpisujejo ratingi za upravljanje posameznih tipov SBPZ.
(2) Veljavnost ratingov za tip SBPZ je eno leto.
(3) VLO lahko glede na posebnosti tipa SBPZ in obseg pridobljenih kvalifikacij določi omejitve, ki se vpišejo v vojaški izkaz.
10. člen 
(pooblastila) 
(1) V vojaški izkaz osebja vojaškega SBPZ se za opravljanje nalog na posameznem tipu SBPZ glede na stopnjo usposobljenosti vpiše eno ali več pooblastil:
– upravljanje SBPZ zunaj vidnega polja (BVLOS);
– upravljanje SBPZ ponoči (NR);
– serviser SBPZ (MAINT).
(2) Veljavnost pooblastil iz prejšnjega odstavka je eno leto, razen pooblastila serviser, katerega veljavnost je tri leta.
11. člen 
(potrdila) 
(1) V vojaški izkaz osebja vojaškega SBPZ se za izvajanje nalog na posameznem tipu SBPZ glede na stopnjo usposobljenosti vpiše eno ali več potrdil:
– inštruktor SBPZ (INS);
– izpraševalec SBPZ (EX).
(2) Veljavnost potrdil iz prejšnjega odstavka je tri leta.
(3) Imetnik vojaškega izkaza s potrdilom iz prvega odstavka tega člena lahko izvaja privilegije potrdila, če ima ustrezen vojaški izkaz, rating ali pooblastilo, za katerega naj bi se izvajalo usposabljanje, ocena usposobljenosti, preizkus praktične usposobljenosti ali preverjanje strokovnosti.
12. člen 
(posebno potrdilo) 
(1) VLO lahko izda posebno potrdilo, ki zagotovi privilegije za usposabljanje za letenje, če ni mogoče izpolniti pogojev iz tega pravilnika pri uvajanju:
– novega SBPZ v Slovensko vojsko;
– novih usposabljanj.
(2) Potrdilo iz prejšnjega odstavka velja največ eno leto.
III. USPOSABLJANJA ZA PRIDOBITEV RATINGOV, POOBLASTIL IN POTRDIL 
13. člen 
(usposabljanje pilotov vojaškega SBPZ) 
(1) Usposabljanja so teoretična in praktična in se izvajajo v skladu z veljavnim programom usposabljanja.
(2) Na podlagi programa usposabljanja izvajalec usposabljanja pilotov vojaškega SBPZ izvaja usposabljanje v skladu s priročnikom usposabljanja, ki ga odobri VLO.
(3) Usposabljanje za pilota vojaškega SBPZ se za vsak posamezen tip SBPZ deli na posamezne faze:
– teoretično usposabljanje pilotov SBPZ za posamezen tip SBPZ;
– praktično usposabljanje pilotov SBPZ za pridobitev ratinga za tip SBPZ;
– praktično usposabljanje pilotov SBPZ za pridobitev pooblastila upravljanje SBPZ zunaj vidnega polja za tip SBPZ;
– praktično usposabljanje pilotov SBPZ za pridobitev pooblastila upravljanje SBPZ ponoči za tip SBPZ.
(4) Za pridobitev ratinga za tip SBPZ je treba opraviti vsaj usposabljanje iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka.
(5) Posamezne faze usposabljanja je mogoče združiti po predhodni odobritvi VLO.
(6) Praktičnega usposabljanja, določenega s priročnikom usposabljanja, se kandidat udeleži po uspešno opravljenem teoretičnem delu usposabljanja. Izvajalec usposabljanja pilotov vojaškega SBPZ izda potrdilo o uspešno opravljenem teoretičnem delu usposabljanja. Pogoj za uspešno opravljen teoretični del usposabljanja je doseženih 75 odstotkov pravilnih odgovorov na preverjanju.
14. člen 
(usposabljanje operaterjev vojaškega SBPZ) 
(1) Usposabljanja so teoretična in praktična in se izvajajo v skladu z veljavnim programom usposabljanja.
(2) Na podlagi programa usposabljanja izvajalec usposabljanja operaterjev vojaškega SBPZ, izvaja usposabljanje v skladu s priročnikom usposabljanja, ki ga odobri VLO.
(3) Usposabljanje za operaterja vojaškega SBPZ se za vsak posamezen tip SBPZ deli na posamezne faze:
1. teoretično usposabljanje operaterjev SBPZ za posamezen tip SBPZ;
2. praktično usposabljanje operaterjev SBPZ za pridobitev ratinga za tip SBPZ;
3. praktično usposabljanje operaterjev SBPZ za pridobitev pooblastila upravljanje SBPZ zunaj vidnega polja za tip SBPZ;
4. praktično usposabljanje operaterjev SBPZ za pridobitev pooblastila upravljanje SBPZ ponoči za tip SBPZ;
5. teoretično usposabljanje operaterjev SBPZ za pridobitev pooblastila serviser SBPZ za tip SBPZ;
6. praktično usposabljanje operaterjev SBPZ za pridobitev pooblastila serviser SBPZ za tip SBPZ.
(4) Za pridobitev ratinga za tip SBPZ je treba opraviti vsaj usposabljanje iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka.
(5) Za pridobitev pooblastila serviser SBPZ za tip SBPZ je treba opraviti vsaj usposabljanje iz 1., 2., 5. in 6. točke tretjega odstavka tega člena.
(6) Posamezne faze usposabljanja je mogoče združiti po predhodni odobritvi VLO.
(7) Praktičnega usposabljanja, predpisanega s priročnikom usposabljanja, se kandidat udeleži po uspešno opravljenem teoretičnem delu usposabljanja. Izvajalec usposabljanja operaterjev SBPZ izda potrdilo o uspešno opravljenem teoretičnem delu usposabljanja. Pogoj za uspešno opravljen teoretični del usposabljanja je doseženih 75 odstotkov pravilnih odgovorov na preverjanju.
15. člen 
(usposabljanje za potrdilo inštruktor vojaškega SBPZ) 
(1) Kandidat za pridobitev potrdila inštruktor vojaškega SBPZ mora pred začetkom usposabljanja izpolnjevati naslednje pogoje:
– opraviti najmanj 200 ur skupnega naleta na vojaških SBPZ, od tega 60 ur naleta na tipu SBPZ, za katerega pridobiva potrdilo inštruktor;
– imeti pooblastilo za upravljanje vojaškega SBPZ zunaj vidnega polja;
– imeti pooblastilo za upravljanje vojaškega SBPZ ponoči.
(2) Usposabljanja so teoretična in praktična in se izvajajo v skladu z veljavnim programom usposabljanja.
(3) Na podlagi programa usposabljanja izvajalec usposabljanja inštruktorjev vojaškega SBPZ izvaja usposabljanje v skladu s priročnikom usposabljanja, ki ga odobri VLO.
(4) Praktičnega usposabljanja, predpisanega s priročnikom usposabljanja, se kandidat udeleži po uspešno opravljenem teoretičnem delu usposabljanja. Izvajalec usposabljanja inštruktorjev vojaškega SBPZ izda potrdilo o uspešno opravljenem teoretičnem delu usposabljanja. Pogoj za uspešno opravljen teoretični del usposabljanja je doseženih 75 odstotkov pravilnih odgovorov na preverjanju.
16. člen 
(usposabljanje za potrdilo izpraševalec vojaškega SBPZ) 
(1) Kandidat za pridobitev potrdila izpraševalec vojaškega SBPZ mora pred začetkom usposabljanja izpolnjevati naslednje pogoje:
– opraviti najmanj 100 ur naleta na vojaških SBPZ v vlogi inštruktorja, od tega 50 ur naleta na tipu SBPZ, za katerega pridobiva potrdilo izpraševalec;
– pridobiti odobritev VLO za usposabljanje za izpraševalca vojaškega SBPZ.
(2) Usposabljanja so teoretična in praktična in se izvajajo v skladu z veljavnim programom usposabljanja.
(3) Na podlagi programa usposabljanja izvajalec usposabljanja izpraševalcev vojaškega SBPZ izvaja usposabljanje v skladu s priročnikom usposabljanja, ki ga odobri VLO.
(4) Praktičnega usposabljanja, predpisanega s priročnikom usposabljanja, se kandidat udeleži po uspešno opravljenem teoretičnem delu usposabljanja. Izvajalec usposabljanja izpraševalcev vojaškega SBPZ izda potrdilo o uspešno opravljenem teoretičnem delu usposabljanja. Pogoj za uspešno opravljen teoretični del usposabljanja je doseženih 75 odstotkov pravilnih odgovorov na preverjanju.
IV. PRIDOBITEV, PODALJŠANJE IN OBNOVA VOJAŠKEGA IZKAZA, RATINGOV, POOBLASTIL IN POTRDIL 
17. člen 
(vloga za izdajo vojaškega izkaza osebja vojaškega SBPZ) 
(1) Vojaška oseba, ki je uspešno opravila usposabljanja iz 13. ali 14. člena tega pravilnika, vloži vlogo v VLO za izdajo vojaškega izkaza osebja vojaškega SBPZ in vpis ratinga in pooblastila.
(2) K vlogi za izdajo vojaškega izkaza in vpis ratinga in pooblastila mora vojaška oseba, poleg zahtev iz pravilnika, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva, priložiti:
– prijavo na izpit;
– potrdilo o uspešno opravljenem teoretičnem delu usposabljanja;
– potrdilo o uspešno opravljenem praktičnem delu usposabljanja;
– potrdilo o znanju angleškega jezika, če je tako določeno v 3. členu tega pravilnika.
18. člen 
(izpit za pridobitev vojaškega izkaza) 
(1) Kandidat za pridobitev vojaškega izkaza opravi izpit pred izpitno komisijo, ki jo imenuje VLO, v skladu s pravilnikom, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva. Kandidat opravi izpit iz poznavanja predpisov in standardov, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji na področju vojaškega letalstva, internih aktov s področja SBPZ in preizkus praktične usposobljenosti za rating in pooblastilo, ki ga pridobiva.
(2) Izpit iz prejšnjega odstavka je uspešno opravljen, če kandidat na teoretičnem izpitu pravilno odgovori na vsaj 75 odstotkov zastavljenih vprašanj in uspešno opravi preizkus praktične usposobljenosti.
19. člen 
(izdaja vojaškega izkaza) 
(1) VLO na podlagi dokazil iz drugega odstavka 17. člena tega pravilnika in poročila izpitne komisije o uspešno opravljenem izpitu izda vojaški izkaz osebja vojaškega SBPZ z vpisanimi ratingi in pooblastili.
(2) Vpis pilot SBPZ, operater SBPZ, ratingi za tip SBPZ in pooblastila se lahko v vojaški izkaz vpišejo na podlagi uspešno opravljenega usposabljanja pri proizvajalcu ali od proizvajalca pooblaščenega izvajalca usposabljanja v skladu s programom, ki ga je verificiral VLO.
20. člen 
(vpis dodatnega ratinga, pooblastila ali potrdila v vojaški izkaz) 
(1) Imetnik vojaškega izkaza, ki je uspešno opravil eno od usposabljanj iz 13., 14., 15. ali 16. člena tega pravilnika, vloži vlogo v VLO za vpis dodatnega ratinga, pooblastila ali potrdila v vojaški izkaz osebja vojaškega SBPZ.
(2) K vlogi iz prejšnjega odstavka mora imetnik vojaškega izkaza poleg zahtev iz pravilnika, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva, priložiti:
– dokazilo o opravljenem teoretičnem in praktičnem usposabljanju za vpis posameznega ratinga, pooblastila ali potrdila v skladu z odobrenim programom;
– dokazilo o uspešno opravljeni oceni usposobljenosti oziroma preizkusu praktične usposobljenosti za rating, pooblastilo ali potrdilo, za katerega zaproša, opravljenega s strani izpraševalca vojaškega SBPZ, ki ga določi VLO.
(3) Vpis ratinga za tip SBPZ, pooblastila ali potrdila v vojaški izkaz se lahko izvede na podlagi uspešno opravljenega usposabljanja pri proizvajalcu ali od proizvajalca pooblaščenega izvajalca usposabljanja v skladu s programom, ki ga je verificiral VLO.
21. člen 
(podaljšanje veljavnosti ratinga, pooblastila ali potrdila) 
(1) Imetnik vojaškega izkaza vloži pisno vlogo za podaljšanje ratinga, pooblastila ali potrdila v skladu s pravilnikom, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva.
(2) Rating, pooblastilo ali potrdilo, vpisano v vojaški izkaz, se podaljša v treh mesecih pred potekom njegove veljavnosti.
(3) Če kandidat vloži vlogo v VLO prej, kot je določeno v prejšnjem odstavku, začne novo obdobje veljavnosti teči od datuma uspešno opravljene ocene usposobljenosti oziroma preverjanja strokovnosti za rating, pooblastilo ali potrdilo oziroma z dnem vloge za podaljšanje pooblastila serviser SBPZ.
(4) K vlogi za podaljšanje mora imetnik vojaškega izkaza predložiti:
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev za podaljšanje ratinga, pooblastila ali potrdila iz tega člena;
– poročilo izpraševalca vojaškega SBPZ o uspešno opravljeni oceni usposobljenosti oziroma preverjanju strokovnosti za rating, pooblastilo ali potrdilo, za katerega zaproša. Izvedba ocene usposobljenosti oziroma preverjanja strokovnosti ne sme biti krajša od 30 minut in se izvede pod nadzorom izpraševalca vojaškega SBPZ, ki ga določi VLO, razen v primeru podaljševanja pooblastila serviser SBPZ.
(5) Za podaljšanje ratinga za tip SBPZ mora imetnik vojaškega izkaza izpolnjevati enega izmed naslednjih pogojev:
– samostojno izvesti vsaj 10 operacij s SBPZ z vzletom in pristankom v obdobju veljavnosti ratinga v skupnem trajanju 20 ur;
– izvesti vsaj dve operaciji s SBPZ z vzletom in pristankom pod nadzorom inštruktorja v obdobju 30 dni pred potekom veljavnosti ratinga v skupnem trajanju dveh ur.
(6) Za podaljšanje pooblastila upravljanje SBPZ zunaj vidnega polja mora imetnik vojaškega izkaza izpolnjevati enega izmed naslednjih pogojev:
– samostojno izvesti vsaj pet operacij s SBPZ zunaj vidnega polja z vzletom in pristankom v obdobju veljavnosti pooblastila v skupnem trajanju 10 ur;
– izvesti vsaj eno operacijo s SBPZ zunaj vidnega polja z vzletom in pristankom pod nadzorom inštruktorja v obdobju 30 dni pred potekom veljavnosti pooblastila v skupnem trajanju ene ure.
(7) Za podaljšanje pooblastila upravljanje SBPZ ponoči mora imetnik vojaškega izkaza izpolnjevati enega izmed naslednjih pogojev:
– samostojno izvesti vsaj pet operaciji s SBPZ ponoči z vzletom in pristankom v obdobju veljavnosti pooblastila v skupnem trajanju 10 ur;
– izvesti vsaj eno operacijo s SBPZ ponoči z vzletom in pristankom pod nadzorom inštruktorja v obdobju 30 dni pred potekom veljavnosti pooblastila v skupnem trajanju ene ure.
(8) Za podaljšanje pooblastila serviser SBPZ mora imetnik vojaškega izkaza samostojno opraviti vsaj pet vzdrževalnih del SBPZ v obdobju veljavnosti pooblastila, od tega dve v obdobju zadnjih 12 mesecev.
(9) Za podaljšanje potrdila inštruktor SBPZ mora imetnik vojaškega izkaza v obdobju veljavnosti potrdila opraviti deset operacij s SBPZ v vlogi inštruktorja SBPZ, od tega tri v obdobju zadnjih 12 mesecev.
(10) Za podaljšanje potrdila izpraševalec SBPZ mora imetnik vojaškega izkaza v obdobju veljavnosti potrdila opraviti pet preverjanj ocen usposobljenosti ali preizkusov praktične usposobljenosti ali preverjanj strokovnosti v vlogi izpraševalca SBPZ, od tega eno v obdobju zadnjih 12 mesecev.
(11) Če imetnik vojaškega izkaza hkrati podaljšuje pooblastilo upravljanje SBPZ zunaj vidnega polja in pooblastilo upravljanje SBPZ ponoči ter je izpolnil enega izmed pogojev za podaljšanje pooblastila upravljanje SBPZ ponoči, se mu za uspešno opravljeno preverjanje strokovnosti za podaljšanje pooblastila upravljanje SBPZ ponoči prizna uspešno opravljeno preverjanje strokovnosti, ki ga opravi za podaljšanje pooblastila upravljanje SBPZ zunaj vidnega polja.
22. člen 
(obnovitev veljavnosti ratinga, pooblastila ali potrdila) 
(1) Ob prenehanju veljavnosti ratinga, pooblastila ali potrdila posameznik vloži vlogo za obnovitev ratingov, pooblastil ali potrdil.
(2) Rating, pooblastilo ali potrdilo se glede na čas poteka veljavnosti obnovi na naslednje načine:
– če je čas poteka veljavnosti ratinga, pooblastila ali potrdila krajši od treh mesecev, kandidat opravi obnovitev pod pogoji za podaljšanje ratinga, pooblastila ali potrdila;
– če je čas poteka veljavnosti ratinga, pooblastila ali potrdila daljši od treh mesecev in krajši od treh let, se kandidat udeleži dodatnega usposabljanja, ki ga izvede izvajalec usposabljanja po načrtu, ki ga potrdi VLO;
– če je čas poteka veljavnosti ratinga, pooblastila ali potrdila daljši od treh let, mora kandidat ponovno opraviti predpisano usposabljanje za izdajo ratinga, pooblastila ali potrdila.
23. člen 
(potrdilo o usposobljenosti za upravljanje vojaškega SBPZ s skupno energijo 66 J ali manj) 
(1) Za upravljanje vojaškega SBPZ s skupno energijo 66 J ali manj vojaška oseba vloži vlogo v VLO.
(2) VLO določi izpraševalca vojaškega SBPZ, ki z vojaško osebo opravi preizkus praktične usposobljenosti, ki mora obsegati:
– preverjanje teoretičnega znanja o tipu SBPZ;
– preverjanje teoretičnega znanja o upravljanju SBPZ;
– preverjanje znanja o predpisih s področja upravljanja SBPZ v zračnem prostoru;
– preverjanje znanja o zagotavljanju letalske varnosti;
– praktično preverjanje upravljanja SBPZ v vseh pogojih leta.
(3) Po opravljenem preizkusu praktične usposobljenosti izpraševalec vojaškega SBPZ izdela poročilo o preverjanju vojaške osebe in ga pošlje VLO.
(4) Ob uspešno opravljenem preizkusu praktične usposobljenosti VLO izda potrdilo o usposobljenosti, ki velja dve leti.
V. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
24. člen 
(veljavnost vojaških izkazov in potrdil) 
(1) Vojaški izkazi, izdani pred uveljavitvijo tega pravilnika, veljajo do poteka njihove veljavnosti, vendar največ eno leto od uveljavitve tega pravilnika.
(2) Imetnikom vojaškega izkaza s potrdilom inštruktor, ki so potrdilo inštruktor pridobili več kot tri leta pred uveljavitvijo tega pravilnika in opravili vsaj 10 preverjanj ocen usposobljenosti ali preizkusov praktične usposobljenosti ali preverjanj strokovnosti, VLO, na predlog vojaške enote, odgovorne za izvajanje nalog z vojaškimi SBPZ, prizna potrdilo izpraševalec vojaškega SBPZ.
25. člen 
(dokončanje postopkov) 
Usposabljanja in postopki za pridobitev, izdajo, podaljšanje veljavnosti in obnovo vojaškega izkaza, ratingov, pooblastil in potrdil, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo v skladu z dosedanjimi postopki.
26. člen 
(začetek veljavnost) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-39/2022-12
Ljubljana, dne 27. decembra 2022
EVA 2022-1911-0015
Marjan Šarec 
minister 
za obrambo 
 
Soglašam! 
Mag. Bojan Kumer 
minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost