Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2022 z dne 30. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2022 z dne 30. 9. 2022

Kazalo

2917. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-D), stran 8615.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-D) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. junija 2022.
Št. 003-02-1/2022-149
Ljubljana, dne 27. septembra 2022
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O NALEZLJIVIH BOLEZNIH (ZNB-D) 
1. člen
V Zakonu o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 82/21 in 178/21 – odl. US) se 39. člen spremeni tako, da se glasi:
»39. člen 
(1) Kadar drugi ukrepi, določeni s tem zakonom, ne zadoščajo ali ne bodo zadoščali za zagotavljanje zadostnega varstva pred širjenjem oziroma za preprečevanje širjenja in obvladovanja nalezljive bolezni ter varovanje zdravja in življenja ljudi, lahko Vlada Republike Slovenije na predlog pristojnega ministra, z uredbo predpiše tudi ukrepe, določene v tem členu, če so takšni ukrepi nujni, primerni in sorazmerni za preprečevanje širjenja in obvladovanja nalezljivih bolezni ter varovanje zdravja in življenja ljudi. Vlada Republike Slovenije pri sprejemu uredbe izhaja iz strokovne ocene iz 39.a člena tega zakona ter v primeru, ko ne sledi strokovni oceni, to v predlogu uredbe tudi obrazloži. Ukrepi, določeni v tem členu, se lahko odredijo zgolj v primeru, ko minister, pristojen za zdravje, ali Vlada Republike Slovenije na podlagi četrtega odstavka 7. člena tega zakona razglasita epidemijo nalezljive bolezni, ali v primeru, ko na predlog Nacionalnega inštituta za javno zdravje odločita, da obstaja nevarnost hitrega širjenja nalezljive bolezni.
(2) Obrazložitev predloga uredbe vsebuje najmanj: pravno podlago za ukrepe, strokovno podlago za ukrepe, ki jo vsebinsko predstavlja strokovna ocena iz 39.a člena tega zakona, rok trajanja ukrepov, človekove pravice in temeljne svoboščine, ki jih ukrepi omejujejo, ter razloge za odločitev o omejitvah teh človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
(3) Vlada Republike Slovenije lahko v skladu s prejšnjima odstavkoma v uredbi odredi, da se gibanje in zbiranje oseb ter promet blaga, izvajanje storitev ali izvajanje delovnih procesov, ki predstavljajo znatno tveganje za širjenje nalezljive bolezni, pogojuje:
– z upoštevanjem higiensko varnostnih in drugih zaščitnih ukrepov glede na način prenosa nalezljive bolezni, kot so zagotavljanje osebne higiene, uporaba zaščitnih sredstev, vzdrževanje medosebne razdalje, razen določitve največjega števila oseb, ki se lahko gibajo, zbirajo ali dostopajo do blaga in storitev;
– s posredovanjem osebnih podatkov odgovorni osebi javnega ali zasebnega prava, ki organizira zbiranje oseb oziroma opravlja promet blaga, izvaja storitve ali izvaja delovne procese;
– s predložitvijo ustreznih dokazil o imunosti ali neokuženosti ali drugih ustreznih dokazil odgovorni osebi iz prejšnje alineje;
– vse z namenom omejevanja širjenja in obvladovanja nalezljivih bolezni ter varovanja zdravja in življenja ljudi.
(4) Če Vlada Republike Slovenije z upoštevanjem sorazmernosti ostalih sprejetih ukrepov iz tega odstavka po preučitvi strokovne ocene iz 39.a člena tega zakona oceni, da ukrepi, določeni v prejšnjem odstavku, ne zadoščajo ali ne bodo zadoščali za preprečevanje širjenja in obvladovanja nalezljivih bolezni ter varovanje zdravja in življenja ljudi, lahko z uredbo odredi tudi naslednje ukrepe:
1. omeji prihod iz držav, v katerih obstaja možnost okužbe z nalezljivo boleznijo, in sicer tako, da se kot pogoj za prihod v državo zahteva predložitev ustreznih dokazil o imunosti ali neokuženosti ali drugih ustreznih dokazil ali se od osebe, ki vstopa v državo, zahteva posredovanje osebnih podatkov v skladu s sedmim odstavkom tega člena, pri čemer se državljanu Republike Slovenije ali tujcu z dovoljenjem za prebivanje v Republiki Slovenji, razen v primerih iz naslednje točke, ne sme prepovedati ali preprečiti prihoda v Republiko Slovenijo;
2. prepove prihod iz držav iz prejšnje točke tujcem, ki nimajo pravnega naslova za bivanje v Republiki Sloveniji in ne vstopajo na ozemlje Republike Slovenije, da bi uresničevali pravico do družinskega življenja z družinskimi člani tujca, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja vstop, bivanje in zapustitev tujcev;
3. omeji gibanje na določeno območje ali prepove dostop na določeno mesto, pri čemer upošteva značilnosti območja, zlasti gostoto poselitve, ter dostop do storitev javnega prevoza, poštnih storitev, bančnih storitev, zdravstvenih storitev in tem podobnih storitev ter dostop do prehranskih, živilskih in higienskih dobrin. Če se omejitev gibanja predpiše za območje celotne države, okuženega ali ogroženega območja ali njegovega dela, Vlada Republike Slovenije posebej utemelji nujnost takšne omejitve ter razloge, zaradi katerih omejitev gibanja znotraj dela območja države ne bi ustrezno zajezila prenosa nalezljive bolezni;
4. omeji ali prepove zbiranje oseb na območju celotne države, okuženega ali ogroženega območja ali njegovega dela v kinodvoranah, gledališčih, muzejih, knjižnicah, drugih ustanovah za izvajanje kulturne dejavnosti, gostinskih in nastanitvenih obratih, verskih objektih, v športnih objektih, na javnih prireditvah in drugih javnih krajih, razen javnih shodov in zbiranja zaradi kolektivnega uresničevanja verske svobode;
5. omeji in hkrati določi pogoje ter način izvajanja omejenega prometa z blagom, izvajanja storitev ali izvajanja delovnih procesov ali prepove promet z blagom, izvajanje storitev ali izvajanje delovnih procesov na območju celotne države, okuženega ali ogroženega območja ali njegovega dela;
6. prilagodi, omeji ali prepove pouk oziroma izvajanje vzgojno-izobraževalnega oziroma izobraževalnega programa na območju celotne države, okuženega ali ogroženega območja ali njegovega dela oziroma posameznih prostorih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja, univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ali odredi način izvajanja pouka oziroma izvajanja vzgojno-izobraževalnega oziroma izobraževalnega programa v prostorih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja, univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih na daljavo, pri čemer se zasleduje načelo največje otrokove koristi oziroma koristi udeležencev vzgojno-izobraževalnih programov in uresničevanje pravice do izobraževanja, na način, da se izobraževanje na daljavo odredi le, če so uvedeni tudi drugi ukrepi, s katerimi se preprečuje množični stik med ljudmi, in ki primerljivo ali celo manj intenzivno posegajo v človekove pravice in temeljne svoboščine, iz tega odstavka.
(5) Če ukrepi iz četrtega odstavka tega člena ne zadoščajo ali ne bodo zadoščali za preprečevanje širjenja in obvladovanja nalezljivih bolezni ter varovanja zdravja in življenja ljudi, se lahko v času in za čas razglašene epidemije omeji javne shode zaradi izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena ter zbiranja zaradi kolektivnega uresničevanja verske svobode.
(6) Z uredbo Vlada Republike Slovenije odredi tudi izjeme, ki veljajo za posamezni ukrep, vse z namenom uresničevanja načela sorazmernosti med zasledovanimi cilji posameznih ukrepov ter omejevanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin, v katere se s posameznimi ukrepi posega.
(7) Osebni podatki iz druge in tretje alineje tretjega odstavka tega člena obsegajo osebno ime, stalno oziroma začasno prebivališče, kontaktne podatke (telefonsko številko oziroma elektronski naslov) in podatke o imunosti ali neokuženosti ali druga ustrezna dokazila. Osebni podatki iz 1. točke četrtega odstavka tega člena obsegajo osebno ime, stalno oziroma začasno prebivališče, kontaktne podatke (telefonsko številko oziroma elektronski naslov), kraj in čas vstopa in izstopa v in iz Republike Slovenije, identifikacijsko številko prevoznega sredstva in podatke o imunosti ali neokuženosti ali druga ustrezna dokazila. Osebni podatki se obdelujejo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in se hranijo 30 dni ter se po poteku tega roka uničijo. Do teh podatkov lahko dostopa Nacionalni inštitut za varovanje zdravja.
(8) Uredbe, s katerimi se predpišejo ukrepi iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena, vsebujejo določbo o dolžini veljavnosti uredbe, pri čemer ta ne sme presegati petnajst dni. Uredba, ki ne opredeljuje dolžine veljavnosti, velja sedem dni od uveljavitve.
(9) Vlada Republike Slovenije lahko v uredbi iz tega člena določi tudi prekrške in sankcije zanje za primer kršitve določb uredbe.«.
2. člen 
Za 39. členom se dodata nova 39.a in 39.b člen, ki se glasita:
»39.a člen 
(1) Za pripravo, spremljanje in koordinacijo ukrepov iz 39. člena tega zakona se za vsako posamezno stanje, za katero minister, pristojen za zdravje, ali Vlada Republike Slovenije na podlagi četrtega odstavka 7. člena tega zakona razglasita epidemijo nalezljive bolezni, ali v primeru, ko na predlog Nacionalnega inštituta za javno zdravje odločita, da obstaja nevarnost hitrega širjenja nalezljive bolezni, ustanovi neodvisna strokovna skupina (v nadaljnjem besedilu: strokovna skupina). Strokovno skupino vodi predstavnik epidemiološke stroke, sestavljajo pa jo še vsaj predstavniki imunološke, sociološke, psihološke, ekonomsko-finančne in pravne stroke, strokovnjak za bolezen, ki se določi glede na predvidljive zaplete nalezljive bolezni, ter mikrobiolog.
(2) V primeru, ko epidemijo razglasi ali odloči o nevarnosti hitrega širjenja nalezljive bolezni iz prejšnjega odstavka Vlada Republike Slovenije, ta ustanovi strokovno skupino. V primeru, ko epidemijo razglasi ali odloči o nevarnosti hitrega širjenja nalezljive bolezni iz prejšnjega odstavka minister, pristojen za zdravje, strokovno skupino ustanovi minister. Strokovni skupini iz prejšnjih stavkov delujeta v okviru ministrstva, pristojnega za zdravje.
(3) Strokovna skupina na zahtevo Vlade Republike Slovenije oziroma ministra, pristojnega za zdravje, pripravi in sprejme obrazloženo strokovno oceno, ki zajema epidemiološke, medicinske in etične vidike, če tako oceni strokovna skupina, pa tudi družbene in psihološke vidike ter finančno-ekonomske vidike ukrepov iz 39. člena tega zakona ter opravo testa sorazmernosti posega v človekove pravice in temeljne svoboščine.
(4) Strokovna ocena vsebuje:
– oceno stanja, skupaj z medicinskimi in epidemiološko-mikrobiološkimi podatki o širjenju in nevarnosti nalezljive bolezni ter podatki o zmogljivosti in obremenjenosti zdravstvenega sistema, ki vsebujejo tudi oceno tveganja za obdobje nadaljnjih 30 dni;
– določitev najmanjšega okuženega oziroma ogroženega območja, kot na primer teritorialne enote, znotraj katerega so predlagani ukrepi primerni, nujni in sorazmerni, in ciljne populacije ukrepov;
– strokovna stališča o najprimernejših ukrepih za preprečevanje nalezljive bolezni ter primerjavo teh ukrepov z vidika njihove učinkovitosti;
– priporočene ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni z navedbo vrste ukrepa, okuženega oziroma ogroženega območja in ciljne populacije ukrepov;
– razloge za odreditev ukrepov, ki vsebuje poročilo o koristih priporočenega ukrepa in intenziteto omejevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, v katere se s posameznimi ukrepi posega, upoštevaje prostorske oziroma populacijske učinke posameznega predlaganega ukrepa;
– oceno vpliva prometa s posameznimi vrstami blaga ter izvajanja storitev in delovnih procesov na pojav in širjenje nalezljive bolezni, ob upoštevanju stopnje omejevanja pri prometu s tem blagom ter izvajanjem storitev in delovnih procesov, in priporočilo ustreznih ukrepov iz 39. člena tega zakona in pogojev, pod katerimi se lahko ponuja posamezno blago, storitev oziroma opravlja delovni proces, če Vlada Republike Slovenije predlaga omejitev ali prepoved prometa z blagom oziroma omejitev ali prepoved izvajanja storitev in delovnih procesov, ki pomenijo znatno tveganje za širjenje nalezljive bolezni;
– druge ugotovitve in priporočila.
(5) Pri pripravi strokovne ocene iz tega člena ter pri pripravi predloga uredbe iz 39. člena tega zakona se upoštevajo ustaljeni kazalniki in merila za določeno nalezljivo bolezen, v skladu s pravili medicinske stroke, še zlasti:
– način in hitrost prenosa okužbe z upoštevanjem vloge presimptomatskega in asimptomatskega prenosa;
– bazično in efektivno reprodukcijsko število;
– splošna umrljivost, presežna umrljivost, umrljivost zaradi specifičnega povzročitelja, smrtnost;
– število novih okužb na določeno število prebivalcev v določenem časovnem obdobju v primerjavi s pričakovanim številom;
– število aktivno okuženih oseb v določenem časovnem obdobju na določeno število prebivalcev;
– raven imunosti populacije;
– delež okuženih oseb glede na število opravljenih testiranj;
– število obolelih oseb;
– število oseb, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje;
– število oseb, ki potrebujejo intenzivno terapijo;
– obremenjenost zdravstvenih kapacitet glede na število obolelih oziroma obolelih s specifičnimi potrebami zdravljenja;
– predvidene in znane zdravstvene, socialne ter družbene posledice nalezljive bolezni;
– ogroženost bolnikov in populacije, upoštevaje strokovna dognanja o posamezni nalezljivi bolezni ter vrstah in učinkovitosti diagnostike, zdravljenja in možnih preventivnih ukrepih;
– druga strokovno-medicinska merila in kazalnike glede na specifične značilnosti posamezne nalezljive bolezni;
– tehnične, kemične in druge lastnosti blaga, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na pojav in širjenje nalezljivih bolezni;
– vrste storitev (glede na način izvajanja, pri čemer se zlasti upošteva kontaktnost storitve), izvajanje katere bi vplivalo ali bi lahko vplivalo na prenos nalezljive bolezni.
(6) Med kazalniki iz prejšnjega odstavka se pri pripravi strokovne ocene uporabijo tisti, ki so na voljo v času priprave. Nacionalni inštitut za javno zdravje zagotavlja, da kazalniki združujejo enake vsebinsko standardizirane podatke, ki jih posredujejo zdravstveni zavodi, laboratoriji in organizacije iz tega zakona.
(7) Strokovna skupina pri pripravi strokovne ocene upošteva tudi podatke Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni, ki se nanašajo na epidemiološko situacijo v posamezni državi, ali druge uradne podatke tujih ali mednarodno priznanih institucij s področja javnega zdravja, če takšna ocena oziroma uradni podatki obstajajo.
(8) Nacionalni inštitut za javno zdravje nudi strokovni skupini pri pripravi strokovne ocene strokovno, tehnično, kadrovsko in drugo potrebno pomoč. Podporo strokovni skupini glede na potrebe nudijo tudi izvajalci zdravstvene dejavnosti na terciarni ravni, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani in Nacionalni inštitut za biologijo.
(9) Strokovna ocena se objavi na spletnih straneh Vlade Republike Slovenije, ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, najkasneje naslednji dan po sprejemu uredbe iz 39. člena tega zakona.
(10) Člani strokovne skupine imajo za čas sodelovanja v strokovni skupini pravico do odsotnosti z dela, kot jo ureja zakon, ki ureja delovna razmerja, za primere opravljanja funkcije ali obveznosti po posebnih zakonih. Člani strokovne skupine so upravičeni do nagrade in povračila stroškov za delo po predpisih, ki jih sprejme minister, pristojen za zdravje, sredstva za izplačilo nagrade in stroškov za delo pa zagotavlja ministrstvo, pristojno za zdravje.
39.b člen 
(1) Istočasno z vložitvijo predloga uredbe iz 39. člena Vladi Republike Slovenije pristojni minister pošlje predlog uredbe v seznanitev Državnemu zboru Republike Slovenije.
(2) Ko Vlada Republike Slovenije sprejme uredbo iz 39. člena tega zakona, jo nemudoma pošlje v seznanitev Državnemu zboru Republike Slovenije. Poslanke in poslanci se seznanijo z uredbo na seji delovnega telesa, pristojnega za obravnavo predlogov zakonov in drugih aktov s področja javnega zdravja, najkasneje peti dan po njenem prejemu.
(3) Uredbo ali del uredbe, s katero želi Vlada Republike Slovenije podaljšati veljavnost po vsebini istega ukrepa iz 39. člena tega zakona preko 30 dni in preko 60 dni, obravnava delovno telo iz prejšnjega odstavka ter predlaga in glasuje o sklepu, ki podaja soglasje k uredbi ali delu uredbe Vlade Republike Slovenije. Delovno telo iz prejšnjega odstavka predlagani sklep pošlje v odločanje Državnemu zboru Republike Slovenije. Predlagani sklep je izglasovan, če zanj glasuje večina navzočih poslank in poslancev Državnega zbora Republike Slovenije.
(4) Uredbo ali del uredbe, s katero želi Vlada Republike Slovenije podaljšati veljavnost po vsebini istega ukrepa iz 39. člena tega zakona preko 90 dni, obravnava delovno telo iz drugega odstavka tega člena ter predlaga in glasuje o sklepu, ki podaja soglasje k podaljšanju veljavnosti uredbe ali dela uredbe Vlade Republike Slovenije preko 90 dni. Delovno telo iz drugega odstavka tega člena predlagani sklep pošlje v odločanje Državnemu zboru Republike Slovenije. Predlagani sklep je izglasovan, če zanj glasuje večina vseh poslank in poslancev Državnega zbora Republike Slovenije.
(5) Postopek iz prejšnjega odstavka se ponovi vsakokrat, ko Vlada Republike Slovenije sprejme uredbo, s katero podaljša veljavnost po vsebini istega ukrepa iz 39. člena tega zakona za nadaljnjih 30 dni.«.
3. člen 
V 54. členu se 10. točka črta.
4. člen 
V 57. členu se v prvem odstavku 14. točka črta.
Tretji odstavek se črta.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
5. člen 
Pravilnik iz 39.a člena zakona, ki ureja nagrade in povračila stroškov članom strokovne skupine za opravljeno delo v tej skupini, sprejme minister najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
6. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 502-01/22-21/636
Ljubljana, dne 29. junija 2022
EPA 129-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Nataša Sukič 
podpredsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti