Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2022 z dne 26. 8. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2022 z dne 26. 8. 2022

Kazalo

2716. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, stran 8140.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in za izvrševanje 209. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 15/17, 55/17, 23/18, 25/19, 22/20, 16/21 in 38/22) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
S to uredbo se za izvajanje tretjega in petega odstavka 3. člena Odločbe št. 406/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, str. 136; v nadaljnjem besedilu: Odločba 406/2009/ES) določajo pravila za upravljanje enot dodeljenih letnih emisij, zlasti prenos presežka enot dodeljenih letnih emisij toplogrednih plinov (v nadaljnjem besedilu: enote AEA), postopek njihove prodaje ter prenos na drugo državo.«.
2. člen 
V 2. členu se v vseh odstavkih besedilo »dodeljenih letnih emisij toplogrednih plinov« nadomesti z besedilom »enot AEA«.
3. člen 
Za 2. členom se dodata nova, 2.a in 2.b člen, ki se glasita:
»2.a člen 
(1) Ministrstvo, pristojno za podnebne spremembe (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), v letu 2022 zaradi zaključevanja obdobja iz Odločbe 406/2009/ES v prodajo državam članicam ponudi presežek enot AEA v skladu s postopkom iz uredbe, ki ureja razpolaganje s finančnim premoženjem države in občin.
(2) Presežek enot AEA iz prejšnjega odstavka je razviden v registru Unije.
2.b člen 
Ministrstvo in upravljavec enot AEA države članice se dogovorita o časovnem okviru, ceni posamezne enote AEA ter morebitnih drugih pogojih, pod katerimi se bo izvedel prenos dogovorjene količine enot AEA.«.
4. člen 
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
Prenos presežka enot AEA iz 2. člena te uredbe in prenos dogovorjene količine enot AEA iz 2.b člena te uredbe na podlagi izvedbe plačila izvede nacionalni administrator registra Unije iz predpisa, ki ureja register Unije.«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-286/2022
Ljubljana, dne 25. avgusta 2022
EVA 2022-2550-0063
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost