Uradni list

Številka 167
Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021

Kazalo

3275. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa dvojezične osnovne šole in osnovne šole z italijanskim učnim jezikom, stran 9672.

  
Na podlagi prvega odstavka 84. člena in za izvrševanje četrtega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj in 123/21) ter s soglasjem Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti – Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség in Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti – Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana, ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa dvojezične osnovne šole in osnovne šole z italijanskim učnim jezikom 
1. člen
V Pravilniku o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa dvojezične osnovne šole in osnovne šole z italijanskim učnim jezikom (Uradni list RS, št. 41/17 in 47/18)se v 6. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zaradi proračunskih zmožnosti, spremembe programa dela ministrstva ali iz drugih utemeljenih razlogov se lahko vrednost točke v proračunskem letu spremeni.«.
2. člen 
V 7. členu se za drugim odstavkom dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko posamezni šoli dodelijo dodatna sredstva, če zaradi okoliščin, ki so posledica višje sile, letni obseg sredstev za materialne stroške v tekočem proračunskem letu ne zadostuje za namene iz 1. člena tega pravilnika.
(4) Sredstva iz prejšnjega odstavka se šoli zagotovijo na podlagi obrazložene vloge. O utemeljenosti vloge odloči ministrstvo, pri čemer mora šola zagotoviti ministrstvu vpogled v podatke, ki jih potrebuje za ugotovitev utemeljenosti vloge.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-161/2021
Ljubljana, dne 15. oktobra 2021
EVA 2021-3330-0121
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti