Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2021 z dne 23. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2021 z dne 23. 7. 2021

Kazalo

2575. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B), stran 7511.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. julija 2021.
Št. 003-02-3/2021-146
Ljubljana, dne 21. julija 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU (ZJN-3B) 
1. člen
V Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) se v 9. členu osmi odstavek črta.
2. člen 
V 21. členu se v prvem odstavku v točki a) v prvi alineji znesek »20.000 eurov« nadomesti z zneskom »40.000 eurov«, v drugi alineji pa se znesek »40.000 eurov« nadomesti z zneskom »80.000 eurov«. V tretji alineji se za besedilom »79713000-5« dodata vejica in besedilo »79100000-5, 79110000-8, 79111000-5, 79112000-2, 79112100-3 in 79140000-7«.
V točki b) se v tretji alineji za besedilom »79713000-5« dodata vejica in besedilo »79100000-5, 79110000-8, 79111000-5, 79112000-2, 79112100-3 in 79140000-7«.
V drugem odstavku se v prvem stavku za besedilom »prejšnjega odstavka« doda besedilo »in javna naročila, ki se oddajo kot posamezni izločeni sklopi v skladu s petim odstavkom 73. člena tega zakona, ter javna naročila iz 15., 16., 17. in 18. točke prvega odstavka 27. člena tega zakona«. V tretjem stavku se besedilo »na svoji spletni strani ali« črta, besedilo »ocenjena vrednost« pa se nadomesti z besedilom »vrednost brez DDV«.
3. člen 
V 22. členu se v drugem odstavku v točki a) v prvi alineji za besedilom »ki ga oddaja naročnik iz a)« besedilo »ali b)« črta, v drugi alineji pa se besedilo »c) točke« nadomesti z besedilom »b) ali c) točke«.
4. člen 
V 25. členu se v osmem in devetem odstavku beseda »ločeno« nadomesti z besedo »enotno«.
5. člen 
V 27. členu se za 14. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, dodajo nove 15., 16., 17. in 18. točka, ki se glasijo:
»15. javna naročila na splošnem področju, ki so oddana zaradi nadaljnje prodaje ali dajanja v najem tretjim osebam, pod pogojem, da naročnik ne uživa nobenih posebnih ali izključnih pravic v zvezi s prodajo ali dajanjem predmeta takih javnih naročil v najem, drugi subjekti pa ga lahko prosto prodajo ali dajo v najem pod enakimi pogoji kot naročnik, če vrednost javnega naročila ne presega vrednosti, od katerih dalje je potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije;
16. javna naročila blaga, ki so namenjena za protokolarna darila ali druge oblike izvajanja promocije Republike Slovenije, če vrednost javnega naročila ne presega vrednosti, od katerih dalje je potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije;
17. javna naročila živil, če vrednost javnega naročila ne presega vrednosti, od katerih dalje je potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije;
18. javna naročila storitev revidiranja obveznih revizij, kot so opredeljene v zakonu, ki ureja revidiranje, če vrednost javnega naročila ne presega vrednosti, od katerih dalje je potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije.«.
Za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora naročnik v primerih iz 17. točke prejšnjega odstavka upoštevati cilje, kot jih za javno naročanje živil določa predpis iz prvega odstavka 71. člena tega zakona.«.
6. člen 
V 28. členu se v četrtem odstavku v točki a) beseda »in« nadomesti z vejico, v točki b) se beseda »in« črta. Za točko c), na koncu katere se pika nadomesti z vejico, za njo pa se doda beseda »in«, se doda nova točka č), ki se glasi:
»č) vrednost predmeta naročanja je enaka ali nižja od cen za ta predmet na trgu.«.
7. člen 
V 44. členu se v enajstem odstavku za besedo »naročilu« doda besedilo »ali v povabilu k oddaji ponudb v primeru iz b) točke prvega odstavka tega člena, če ni treba objaviti obvestila o javnem naročilu,«.
8. člen 
V 46. členu se v devetem odstavku na koncu doda besedilo, ki se glasi: »Ne glede na prvi odstavek 58. člena in deseti odstavek 90. člena tega zakona naročniku v primeru iz č) točke prvega odstavka tega člena ni treba objaviti odločitve na portalu javnih naročil in pred tem poslati obvestila iz 57. člena tega zakona v objavo pred objavo odločitve, temveč lahko odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, če isti dan, ko se ponudnikom pošlje odločitev, v objavo pošlje tudi obvestilo iz 57. člena tega zakona.«.
9. člen 
V 47. členu se v prvem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Naročnik lahko uporabi postopek naročila male vrednosti, za katerega obvestil v zvezi z njim ni treba poslati v objavo Uradu za publikacije Evropske unije.«.
10. člen 
V 49. členu se v tretjem odstavku za točko b), na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, doda nova točka c), ki se glasi:
»c) ne glede na prejšnjo točko lahko naročniki iz b) in c) točke prvega odstavka 9. člena tega zakona določijo rok za prejem ponudb na podlagi medsebojnega dogovora med naročnikom in izbranimi kandidati, če imajo vsi izbrani kandidati na voljo enako časa za pripravo in oddajo ponudb. Če dogovora ni, je rok za prejem ponudb najmanj deset dni od datuma, ko je bilo poslano povabilo k predložitvi ponudb.«.
11. člen 
V 52. členu se v prvem odstavku v 6. točki za besedilom »dodatnih informacijah« črtata vejica in besedilo »informacijah o nedokončanem postopku«.
12. člen 
V 57. členu se v prvem odstavku v prvem stavku za besedo »konkurenčnem« doda besedilo »dialogu in konkurenčnem«. V drugem stavku se besedilo »isti dan, ko naročnik posreduje ponudnikom odločitev« nadomesti z besedilom »pred objavo odločitve«.
13. člen 
V 58. členu se v prvem odstavku za besedilom »ki sledi odločitvi o oddaji javnega naročila ali sklenitvi okvirnega sporazuma« doda besedilo »oziroma od pravnomočnosti odločitve iz prvega ali petega odstavka 90. člena tega zakona ali iz drugega odstavka 90. člena tega zakona, če naročilo ni oddano«.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
14. člen 
V 60. členu se v naslovu člena vejica in besedilo »informacijah o nedokončanem postopku« črtata.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Naročnik objavi obvestilo o dodatnih informacijah ali popravku, kadar izvaja postopek javnega naročanja, v katerem objavi obvestilo o naročilu iz 3. točke prvega odstavka 52. člena tega zakona, in spreminja ali dopolnjuje dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.«.
V drugem odstavku se za besedilom »dodatnih informacijah« črtata vejica in besedilo »informacijah o nedokončanem postopku«.
Tretji odstavek se črta.
15. člen 
V 67. členu se v prvem odstavku v prvem stavku za besedilom »javnega naročila« dodata vejica in besedilo »razen tistih sestavnih delov dokumentacije, kjer zaradi oblike, velikosti ali zagotavljanja zaščite datotek to ni mogoče,«, besedilo »ali prek njega« pa se črta.
V četrtem odstavku se v tretji alineji za drugim stavkom doda besedilo, ki se glasi: »Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20. dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.«.
16. člen 
V 67.a členu se v drugem odstavku v točki b) besedilo »negativnimi referencami« nadomesti z besedilom »izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja«.
17. člen 
V 75. členu se v četrtem odstavku v točki a) besedilo »negativnimi referencami« nadomesti z besedilom »izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja«.
V šestem odstavku se v točki d) beseda »tretjega« nadomesti z besedo »drugega«.
18. člen 
V 77. členu se v tretjem odstavku v točki a) za besedo »register« doda besedilo »in izpis ni starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo prijav ali ponudb, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo prijav ali ponudb«.
V desetem odstavku se v prvem stavku besedilo »negativnimi referencami« nadomesti z besedilom »izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja«.
19. člen 
V 86. členu se v tretjem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Če predložena dokazila ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov, lahko naročnik tako ponudbo zavrne.«.
20. člen 
V 88. členu se v prvem odstavku v drugem stavku za besedo »Če« doda besedilo »prijava ali«, za besedo »prejem« pa se doda besedilo »prijav ali«. Tretji stavek se črta.
V drugem odstavku se v prvem stavku beseda »Naročnik« nadomesti z besedilom »Če se elektronska komunikacijska sredstva iz razlogov iz drugega ali četrtega odstavka 37. člena tega zakona ne uporabljajo, naročnik«, za besedo »prejemu« pa se doda besedilo »tega dela«.
V petem odstavku se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Odpiranje prijav ali ponudb ne sme biti izvedeno prej kot eno uro po roku za oddajo prijav ali ponudb.«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Če elektronska komunikacijska sredstva, ki jih uporablja naročnik za sporočanje v skladu 37. členom tega zakona, ne zagotavljajo samodejnega dostopa do podatkov iz prejšnjega odstavka, naročnik zapisnik o odpiranju ponudb najpozneje v petih delovnih dneh pošlje vsem ponudnikom.«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Če elektronska komunikacijska sredstva, ki jih naročnik uporablja za sporočanje v skladu s 37. členom tega zakona za prejem prijav ali ponudb, ne delujejo na način, ki omogoča oddajo prijav ali ponudb, naročnik podaljša rok za oddajo in odpiranje prijav ali ponudb za najmanj dva delovna dneva v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti oziroma za najmanj pet delovnih dni v primeru drugih postopkov za oddajo naročila iz 39. člena tega zakona, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
– elektronsko komunikacijsko sredstvo, ki ga uporablja naročnik, ne deluje v zadnjih 60 minutah pred iztekom roka, ki je določen za oddajo prijav ali ponudb;
– kandidat ali ponudnik naročnika o tem nemudoma obvesti, vendar najpozneje 30 minut po roku za oddajo prijav ali ponudb;
– upravitelj elektronskega komunikacijskega sredstva, ki ga uporablja naročnik, nedelovanje potrdi naročniku;
– kandidatu ali ponudniku ni uspelo oddati prijave oziroma ponudbe;
– odpiranje prejetih prijav ali ponudb se še ni izvedlo.«.
21. člen 
V 89. členu se v petem odstavku na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Očitne ali nebistvene napake naročnik lahko spregleda.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena, in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.«.
22. člen 
V 90. členu se v devetem odstavku za besedo »varstva« doda besedilo »v predrevizijskem ali revizijskem postopku v skladu z zakonom, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja«.
V desetem odstavku se četrti stavek spremeni tako, da se glasi: »Če naročnik izvaja postopek, v katerem ni bilo objavljeno povabilo k sodelovanju, naročnik na portalu javnih naročil, če je to glede na vrednost primerno, pa tudi v Uradnem listu Evropske unije, najprej objavi prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, nato pa odločitev o oddaji naročila.«.
23. člen 
V 91. členu se drugi odstavek črta.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se beseda »tretjega« nadomesti z besedo »drugega«.
Šesti odstavek se črta.
24. člen 
V 92. členu se v prvem odstavku v napovednem stavku za besedo »varstva« doda besedilo »v predrevizijskem ali revizijskem postopku v skladu z zakonom, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja«.
V drugem odstavku se za besedo »odločitev« doda besedilo »v predrevizijskem ali revizijskem postopku«.
25. člen 
V 97. členu se v prvem odstavku za besedilom »79713000-5« dodata vejica in besedilo »79100000-5, 79110000-8, 79111000-5, 79112000-2, 79112100-3 in 79140000-7«.
26. člen 
V 106. členu se v drugem odstavku besedilo »v ta namen vzpostavljeno aplikacijo« črta, besedilo »28.« pa se nadomesti z besedilom »zadnjega dne«.
27. člen 
V 107. členu se v tretjem odstavku beseda »potrditev« nadomesti z besedo »seznanitev«.
28. člen 
V 109. členu se v tretjem odstavku besedilo »najpozneje v treh delovnih dneh po prejemu njenega pisnega poziva« nadomesti z besedilom »v roku, ki ga ta določi in ki ne sme biti krajši od treh dni po prejemu njenega poziva«.
29. člen 
V naslovu 110. člena se besedilo »negativnimi referencami« nadomesti z besedilom »izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja«.
V prvem odstavku se besedilo »negativnimi referencami« nadomesti z besedilom »izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja«, za besedilom »tega zakona« se črta vejica in doda beseda »in«, besedilo »ter zakona, ki ureja preprečevanje dela in zaposlovanja na črno,« pa se črta.
V drugem odstavku se v prvi alineji besedilo »kot ponudnik ali kandidat« črta. V drugi alineji se besedilo »kot podizvajalec« črta, v tretji alineji se beseda »kot ponudnik« črta in vejica nadomesti s piko. Četrta alineja se črta.
V četrtem odstavku se v drugem stavku besedilo »negativnimi referencami« nadomesti z besedilom »izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja«.
30. člen 
V 111. členu se v drugem odstavku v 3. točki besedilo »ali prek njega« črta.
Za 6. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, se dodata novi 7. in 8. točka, ki se glasita:
»7. določi ceno kot edino merilo za oddajo javnega naročila v primerih, ko to ni dovoljeno (četrti in osmi odstavek 84. člena tega zakona);
8. ne vroči odločitve kandidatom in ponudnikom na način, kot je določen v desetem odstavku 90. člena tega zakona.«.
31. člen 
V 112. členu se v prvem odstavku 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. v primeru javnega naročila storitev ali gradenj med izvajanjem pogodbe ne obvesti naročnika o morebitnih spremembah informacij glede podizvajalcev (tretji odstavek 94. člena);«.
V drugem odstavku se v 1. točki za besedo »v« doda besedilo »prijavi ali«.
V šestem odstavku se v napovednem stavku beseda »izreče« nadomesti z besedilom »lahko izreče«, v prvi in drugi alineji pa se za besedo »dobo« doda beseda »največ«.
32. člen 
Za 113. členom se doda nov 113.a člen, ki se glasi:
»113.a člen 
(zastaranje) 
(1) Postopek o prekršku iz 111. člena in 112. člena tega zakona ni dopusten, če preteče tri leta od dneva, ko je bil prekršek storjen.
(2) Po vsakem pretrganju začne teči zastaranje znova, vendar pa postopek o prekršku v nobenem primeru ni več mogoč, ko poteče dvakrat toliko časa, kolikor ga zahteva zakon za zastaranje postopka o prekršku.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
33. člen 
(dokončanje postopkov) 
(1) Postopki oddaje javnih naročil, za katere so bila obvestila o javnem naročilu poslana v objavo pred uveljavitvijo tega zakona, se izvedejo po dosedanjih predpisih.
(2) Postopki s pogajanji brez predhodne objave se izvedejo po dosedanjih predpisih, če je že bilo poslano povabilo k oddaji ponudb.
(3) Posamezna naročila, oddana na podlagi okvirnega sporazuma, sklenjenega pred uveljavitvijo tega zakona, se oddajo v skladu z določbami okvirnega sporazuma. Posamezna naročila v okviru dinamičnega nabavnega sistema, vzpostavljenega pred uveljavitvijo tega zakona, se oddajo v okviru tega dinamičnega sistema do zaključka delovanja sistema.
(4) Postopki ugotavljanja statusa naročnika, za katere je bil podan predlog za ugotovitev statusa naročnika pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
34. člen 
(uskladitev drugih zakonov) 
(1) V Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14, 47/15 – ZZSDT in 43/19) se v 27. členu:
– v prvem odstavku za besedilom »Republiki Sloveniji« črtata vejica in beseda »se«, za besedilom »tega zakona« se črtata vejica in besedilo »izloči iz postopkov javnega naročanja in«,
– v šestem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »V obvestilu navede polno ime in matično številko pravne osebe, tujega pravnega subjekta ali samozaposlene osebe ter datum, od katerega ta oseba izgubi ali se ji omeji pravica do javnih sredstev, vključno s sredstvi Evropske unije, dodeljenimi na podlagi javnega razpisa ali javnega povabila, namenjenega programom zaposlovanja in usposabljanja, ki pomenijo državno pomoč ali pomoč po pravilu »de minimis«.«.
(2) V Zakonu o nekaterih koncesijskih pogodbah (Uradni list RS, št. 9/19) se v 45. členu v četrtem odstavku v tretji alineji besedilo »negativnimi referencami« nadomesti z besedilom »izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja«.
35. člen 
(uskladitev evidence) 
Ministrstvo, pristojno za javna naročila, uskladi evidenco iz 110. člena zakona v treh dneh po uveljavitvi tega zakona.
36. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2022.
Št. 411-08/21-6/14
Ljubljana, dne 13. julija 2021
EPA 1833-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Tina Heferle 
podpredsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti