Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020

Kazalo

196. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o delavcih v državnih organih (ZDDO-H), stran 665.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o delavcih v državnih organih (ZDDO-H)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o delavcih v državnih organih (ZDDO-H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29.januarja 2020.
Št. 003-02-1/2020-2
Ljubljana, dne 6. februarja 2020
Borut Pahor
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ZAKONA O DELAVCIH V DRŽAVNIH ORGANIH (ZDDO-H)
1. člen
V Zakonu o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 18/94 – ZRPJZ, 70/97, 87/97 – ZPSDP, 38/99 in 56/02 – ZJU) se v 38. členu v prvem odstavku v tretji alineji črta besedilo », skrb za otroke do 10 leta starosti«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Delavcu se letni dopust poveča za en dan za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen 
V 39. členu se v drugem odstavku besedilo »delovnemu invalidu, delavcu, ki neguje in varuje težje telesno ali zmerno, težje ali težko duševno prizadete osebe,« nadomesti z besedilom »invalidu in delavcu, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke,«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Določbe 1. in 2. člena tega zakona se uporabijo za odmero letnega dopusta za koledarsko leto 2020.
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 102-01/19-27/14
Ljubljana, dne 29. januarja 2020
EPA 922-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan 
predsednik 

AAA Zlata odličnost