Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020

Kazalo

1176. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2020, stran 2794.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2020 
1. člen 
V Uredbi o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2020 (Uradni list RS, št. 76/19) se v 1. členu na koncu 7. točke beseda »in« nadomesti s podpičjem.
Na koncu 8. točke se pika nadomesti s podpičjem ter dodata novi, 9. in 10. točka, ki se glasita:
»9. Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/501 z dne 6. aprila 2020 o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 glede končnega roka za predložitev zbirne vloge, vlog za pomoč ali zahtevkov za plačilo, končnega roka za sporočanje sprememb zbirne vloge ali zahtevka za plačilo ter končnega roka za vloge za dodelitev plačilnih pravic ali povečanje vrednosti plačilnih pravic v okviru sheme osnovnega plačila v letu 2020 (UL L št. 109 z dne 7. 4. 2020, str. 8) in
10. Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/532 z dne 16. aprila 2020 o odstopanju glede leta 2020 od izvedbenih uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) št. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) 2017/39, (EU) 2015/1368 in (EU) 2016/1240 v zvezi z nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo na področju skupne kmetijske politike (UL L št. 119 z dne 17. 4. 2020, str. 3).«.
2. člen 
V 14. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se šteje, da so podatki o staležu prašičev za mesece, za katere je rok za sporočanje staleža potekel v obdobju trajanja izjemne okoliščine iz 29.a člena Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020 (Uradni list RS, št. 10/20 in 78/20; v nadaljnjem besedilu: Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020), sporočeni pravočasno, če so v CRPš sporočeni v štirinajstih dneh po prenehanju izjemne okoliščine.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
3. člen 
V 19. členu se za petim odstavkom dodajo novi, šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
»(6) Če upravičenec, ki uveljavlja zahteve iz prve alineje 1. točke oziroma druge alineje 4. točke 12. člena te uredbe zaradi izjemne okoliščine iz 29.a člena Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020 ne more izpolniti pogojev iz drugega oziroma desetega odstavka 13. člena te uredbe, mora to sporočiti agenciji v skladu s 33. členom te uredbe.
(7) Če upravičenec, ki uveljavlja zahteve iz druge alineje 1. točke, 3. točke oziroma prve alineje 4. točke prvega odstavka 12. člena te uredbe, v obdobju trajanja izjemne okoliščine iz 29.a člena Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020 ne more izpolniti pogojev iz tretjega oziroma devetega odstavka 13. člena te uredbe, zaradi česar število prašičev posamezne kategorije na datume, na katere prijavlja stalež prašičev, preseže največje dovoljeno število živali, ki je bilo za posamezno zahtevo opredeljeno v programu DŽ in vneseno v CRPš, mora to sporočiti agenciji v skladu s 33. členom te uredbe.
(8) Če upravičenec, ki uveljavlja zahtevo iz druge alineje 2. točke 12. člena te uredbe, zaradi izjemne okoliščine iz 29.a člena Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020 ne more izpolniti pogojev iz osmega odstavka 13. člena te uredbe, mora to sporočiti agenciji v skladu s 33. členom te uredbe.«.
4. člen 
V 21. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za datum začetka obdobja paše za govedo se šteje datum začetka paše iz dnevnika paše iz Priloge 3 te uredbe, ki se navede na zahtevku iz 7. člena te uredbe.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Paša v letu 2020 se lahko začne pred opravljeno koprološko analizo iz četrte alineje drugega odstavka tega člena in tretiranjem živali na podlagi rezultatov koprološke analize. Upravičenci, ki zaradi izjemne okoliščine iz 29.a člena Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020 koprološke analize in tretiranja živali na podlagi rezultatov koprološke analize niso opravili pred začetkom paše, morajo to opraviti po končani paši. Koprološka analiza mora biti izdelana in podatki iz 22. točke 2. člena te uredbe vneseni v seznam koproloških analiz najpozneje do 31. decembra 2020. Za koprološko analizo se vzame najmanj en skupni vzorec blata za vsakih 20 govedi. Tretiranje živali proti notranjim zajedavcem se izvede na podlagi pozitivnih rezultatov koprološke analize in strokovne presoje veterinarja, kar mora biti razvidno iz dnevnika veterinarskih posegov. Krave, katerih mleko se uporablja za prehrano ljudi, se lahko tretira v času presušitve. Upravičenec mora hraniti dokazila o opravljenih koproloških analizah.«.
Peti odstavek se črta.
Dosedanji šesti do enajsti odstavek postanejo peti do deseti odstavek.
5. člen 
V 27. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za datum začetka obdobja paše za drobnico se šteje datum začetka paše iz dnevnika paše iz Priloge 3 te uredbe, ki se navede na zahtevku iz 7. člena te uredbe.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Paša v letu 2020 se lahko začne pred opravljeno koprološko analizo iz četrte alineje drugega odstavka tega člena in tretiranjem živali na podlagi rezultatov koprološke analize. Upravičenci, ki zaradi izjemne okoliščine iz 29.a člena Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020 koprološke analize in tretiranja živali na podlagi rezultatov koprološke analize niso opravili pred začetkom paše, morajo to opraviti po končani paši. Koprološka analiza mora biti izdelana in podatki iz 22. točke 2. člena te uredbe vneseni v seznam koproloških analiz najpozneje do 31. decembra 2020. Za koprološko analizo se vzame najmanj en skupni vzorec blata za vsakih 100 živali. Tretiranje živali proti notranjim zajedavcem se izvede na podlagi pozitivnih rezultatov koprološke analize in strokovne presoje veterinarja, kar mora biti razvidno iz dnevnika veterinarskih posegov. Ovce in koze, katerih mleko se uporablja za prehrano ljudi, se lahko tretirajo v času presušitve. Upravičenec mora hraniti dokazila o opravljenih koproloških analizah.«.
Sedmi odstavek se črta.
Dosedanji osmi do dvanajsti odstavek postanejo sedmi do enajsti odstavek.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-20/2020
Ljubljana, dne 28. maja 2020
EVA 2020-2330-0065
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost