Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2020 z dne 31. 1. 2020

Kazalo

194. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, stran 626.

  
Na podlagi prvega odstavka 3. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18), 44. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš), 96. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I) in petega odstavka 70. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15, 23/17 – ZSSve in 36/19) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini 
1. člen 
V Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr., 23/09, 51/10, 67/10, 80/10 – ZUTD, 41/12, 68/12, 47/13, 96/14, 39/15, 57/15, 73/15, 98/15, 6/16, 38/16, 62/16, 4/17, 26/17, 35/17, 54/17, 5/18, 35/18, 43/18, 64/18, 6/19, 35/19, 59/19 in 78/19) se v 7. členu v četrtem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Spremembo preglednice indeksov življenjskih stroškov, ki so določeni v prilogi 2 te uredbe, sprejme vlada na predlog ministra za zunanje zadeve enkrat na leto, tako da se indeksi življenjskih stroškov spremenijo 1. oktobra z zadnjim objavljenim indeksom OZN pred tem datumom.«.
Na koncu šestega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi:
»Pri izračunu in izplačilu plače v drugi valuti se upošteva zadnji referenčni tečaj Evropske centralne banke, ki ga objavlja Banka Slovenije na dan pred dvanajstim dnem v mesecu.«.
2. člen 
V 8. členu se v tretjem odstavku črta besedilo »pete,«.
3. člen 
V 11. členu se v drugem odstavku namesto prvega stavka dodata nova stavka, ki se glasita:
»Dodatek za opravljanje finančnih nalog znaša 304,21 eura. Dodatek za opravljanje varnostnih ter drugih nalog znaša 200,00 eurov.«.
4. člen 
V 22. členu se v šestem odstavku črta besedilo »pete,« in besedilo », osemnajste«.
5. člen 
V 32. členu se v drugem odstavku besedilo »srednji tečaj Banke Slovenije« nadomesti z besedilom »referenčni tečaj Evropske centralne banke, ki ga objavlja Banka Slovenije,«.
V devetem odstavku se v prvem stavku za besedo »univerzah« doda besedilo »ter drugim učiteljem na delu v tujini«. Drugi stavek devetega odstavka se črta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Ne glede na spremenjeni drugi odstavek 11. člena uredbe se javnim uslužbencem, ki bi jim po tej uredbi pripadal dodatek za opravljanje dodatnih nalog v nižjem znesku, kot ga prejemajo do uveljavitve te uredbe, do poteka razporeditve na delo v tujini izplačuje dodatek za opravljanje dodatnih nalog v višini, kot je bila določena pred uveljavitvijo te uredbe.
7. člen 
Ta uredba začne veljati 1. februarja 2020.
Št. 00714-2/2020
Ljubljana, dne 30. januarja 2020
EVA 2020-3130-0009
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik