Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2019 z dne 20. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2019 z dne 20. 12. 2019

Kazalo

3492. Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin, stran 10272.

  
Na podlagi prvega in tretjega odstavka 24. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o metodologiji za določitev razvitosti občin 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa metodologijo za določitev razvitosti občin na podlagi:
– kazalnikov razvitosti občine, ki so: bruto dodana vrednost gospodarskih družb na zaposlenega, osnova za dohodnino na prebivalca občine in število delovnih mest na število delovno aktivnega prebivalstva občine,
– kazalnikov ogroženosti občine, ki so: indeks staranja prebivalstva občine, stopnja registrirane brezposelnosti in stopnja delovne aktivnosti v občini,
– kazalnikov razvojnih možnosti, ki so: oskrbljenost z dobrinami in storitvami javnih komunalnih služb (stopnja priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje po aglomeracijah), opremljenost s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture), delež območij Natura 2000 v občini in poseljenost občine.
2. člen 
(organi za pripravo podatkov in obdobje, ki se upošteva pri izračunu kazalnikov) 
(1) Za določitev kazalnikov iz prejšnjega člena se določijo naslednji organi za pripravo podatkov in obdobje, ki se upošteva pri izračunu kazalnikov:
Kazalnik
Organ, pristojen za pripravo podatkov
Obdobje, ki se upošteva pri izračunu kazalnika
1. Kazalniki razvitosti občine:
bruto dodana vrednost gospodarskih družb na zaposlenega
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
2015, 2016, 2017 in 2018
osnova za dohodnino na prebivalca občine
Finančna uprava Republike Slovenije in Statistični urad Republike Slovenije
2014, 2015, 2016 in 2017 
število delovnih mest na število delovno aktivnega prebivalstva občine
Statistični urad Republike Slovenije
2015, 2016, 2017 in 2018
2. Kazalniki ogroženosti občine:
indeks staranja prebivalstva občine
Statistični urad Republike Slovenije
2016, 2017, 2018 in 2019
stopnja registrirane brezposelnosti na območju občine
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
2015, 2016, 2017 in 2018
stopnja delovne aktivnosti na območju občine
Statistični urad Republike Slovenije
2015, 2016, 2017 in 2018
3. Kazalniki razvojnih možnosti občine:
oskrbljenost z dobrinami in storitvami javnih komunalnih služb (stopnja priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje po aglomeracijah) 
Ministrstvo za okolje in prostor
2017 in 2018
opremljenost s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture)
Ministrstvo za kulturo 
 
 
 
Statistični urad Republike Slovenije
stanje 8. 10. 2019 (kulturni spomeniki) 
stanje 8. 10. 2019 (javna kulturna infrastruktura) 
 
2019
delež območij Natura 2000 v občini
Agencija Republike Slovenije za okolje
2019
poseljenost občine
Statistični urad Republike Slovenije in Geodetska uprava Republike Slovenije
2016, 2017, 2018 in 2019
(2) Kazalnik opremljenosti s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture) je aritmetično povprečje števila kulturnih spomenikov in števila objektov javne kulturne infrastrukture, preračunano na prebivalca in površino občine.
3. člen 
(standardizacija kazalnikov) 
(1) Vrednosti posameznih kazalnikov, ki jih zagotavljajo pristojni organi iz prejšnjega člena, se standardizirajo, in sicer na naslednji način:
standardizirana vrednost kazalnika za občino
=
(dejanska vrednost kazalnika za občino – minimalna vrednost kazalnika)
(maksimalna vrednost kazalnika – minimalna vrednost kazalnika)
(2) Za kazalnike indeks staranja prebivalstva občine, stopnja registrirane brezposelnosti v občini, opremljenost s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture), delež območij Natura 2000 v občini in poseljenost občine se standardizirana vrednost kazalnika uporabi tako, da se ta vrednost odšteje od vrednosti 1.
4. člen 
(izračun koeficienta razvitosti občine) 
(1) Koeficient razvitosti občine je razmerje med vrednostjo aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti kazalnikov v občini in vrednostjo aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti kazalnikov v državi, pri čemer je koeficient povprečne razvitosti občin v državi 1,00.
(2) Koeficient razvitosti občine se izračuna na naslednji način:
koeficient razvitosti občine
=
vsota standardiziranih vrednosti kazalnikov v občini/število kazalnikov
vsota standardiziranih vrednosti kazalnikov v državi/število kazalnikov
(3) Koeficient razvitosti občine se zaokroži navzgor na dve decimalni mesti.
KONČNE DOLOČBE 
5. člen 
(obdobje, za katero se določi razvitost občine) 
Ta uredba se uporablja za določitev koeficientov razvitosti občin za leti 2020 in 2021.
6. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 76/17).
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2020.
Št. 00712-28/2019
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-1611-0121
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik 

AAA Zlata odličnost