Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019

Kazalo

234. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško, stran 414.

  
Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), četrtega odstavka 45.a člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 – ZLV-H, 83/12 – ZLV-I, 68/17 – ZLV-J) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18) je Občinski svet Občine Laško na 2. seji dne 23. 1. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o dopolnitvi Pravilnika o plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško 
1. člen 
S tem pravilnikom se dopolni Pravilnik o plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško (Uradni list RS, št. 33/07, 28/15), v nadaljnjem besedilu: Pravilnik.
2. člen 
9. člen se dopolni tako, da se dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih splošnih volitvah, ki obsegajo redne in predčasne volitve v občinski svet, in redne ter nadomestne volitve župana v prvem in drugem krogu, pravico do enkratnega nadomestila, skladno z Zakonom o lokalnih volitvah.
Ob vsakih drugih volitvah, razen volitvah iz prejšnjega odstavka tega člena, so člani občinske volilne komisije in tajnik ter njegov namestnik upravičeni do enkratnega nadomestila, in sicer v deležih nadomestila iz prejšnjega odstavka:
– za volitve v eni volilni enoti za volitve v občinski svet v višini 30 % nadomestila;
– za volitve v dveh volilnih enotah za volitve v občinski svet v višini 50 % nadomestila;
– za volitve v treh volilnih enotah za volitve v občinski svet v višini 100 % nadomestila;
– za volitve v svet krajevne skupnosti ali del krajevne skupnosti ene krajevne skupnosti v višini 30 % nadomestila;
– za volitve v svet krajevne skupnosti ali del krajevne skupnosti za vsako nadaljnjo krajevno skupnost dodatno še v višini 5 % nadomestila glede na prejšnjo alinejo;
– za volitve v svet krajevne skupnosti ali del krajevne skupnosti za več kot pet krajevnih skupnosti v višini 100 % nadomestila.«
3. člen 
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-07/2007
Laško, dne 23. januarja 2019
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek l.r.