Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019

Kazalo

229. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj, stran 412.

  
Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 ZUUJFO, 55/17), Zakona za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17 in 77/18), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 30/17 – UPB1, 70/18) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 2. seji dne 30. 1. 2019 sprejel
S K L E P 
o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj 
1. člen 
V Sklepu o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj (Uradni list RS, št. 35/17, 54/17, 67/17 v nadaljevanju: sklep) se spremeni 1. člen sklepa, tako da se po novem glasi:
»Cena vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj, znaša mesečno na otroka:
Program
Cena
Dnevni programi
oddelek prvega starostnega obdobja 
537,04 €
2. člen 
Spremeni se 3. člen sklepa in se po novem glasi:
»Staršem otrok, za katere je Mestna občina Kranj po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo v programu prvega starostnega obdobja za 7,407 % nižjo ceno programa v svojem dohodkovnem razredu.«
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 2. 2019.
Št. 602-122/2018-16-(47/09)
Kranj, dne 30. januarja 2019
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec l.r.