Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019

Kazalo

222. Letni program športa v Občini Zagorje ob Savi za leto 2019, stran 405.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14) in 6. člena Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 34/18) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 3. redni seji dne 28. 1. 2019 sprejel
L E T N I   P R O G R A M   Š P O R T A 
v Občini Zagorje ob Savi za leto 2019 
1. člen
(vsebina) 
Občina Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: občina) v skladu z razvojnimi načrti, razpoložljivimi sredstvi proračuna ter s kadrovskimi in prostorskimi razmerami v športu z Letnim programom športa v občini Zagorje ob Savi za leto 2019 (v nadaljevanju: LPŠ) določi:
– vrsto in obseg športnih programov in področij, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– višino sredstev občinskega proračuna za športne programe in področja in
– način zagotavljanja sredstev za športne programe in področja.
2. člen 
(izvajalci LPŠ) 
Pravico do sofinanciranja športnih programov in področij imajo naslednji izvajalci LPŠ:
– športna društva in športne zveze, ki so registrirani v RS,
– zavodi za šport,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe določene z LPŠ,
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– ustanove, ki v skladu z zakonom, ki ureja ustanove, delujejo za splošno koristen namen in
– zasebni športni delavci.
Izvajalci iz prejšnjega odstavka imajo pravico do sofinanciranja področij športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ (v nadaljevanju: JR) najmanj eno leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, ena od registriranih dejavnosti pa je izvajanje športnih programov,
– izvajajo športne programe in področja skladno z Odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na JR ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje,
– imajo za prijavljene športne programe in področja:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen kader za opravljanje strokovnega dela v športu, 
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov, 
– urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov. 
Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
3. člen 
(programi in področja športa) 
V letu 2019 se iz sredstev občinskega proračuna občine sofinancirajo naslednji programi in področja športa:
– ŠPORTNI PROGRAMI:
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠOM prostočasno): 
– celoletni in občasni športni programi za otroke in mladino (do 5, do 15 in do 19 let), 
– Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠOM usmerjeni):
– celoletni športni programi otrok (pripravljalni: 6/7, 8/9 in 10/11 let), 
– celoletni športni programi otrok (tekmovalni: 12/13 in 14/15 let), 
– celoletni športni programi mladine (tekmovalni: 16/17 in 18/19 let). 
– dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega in perspektivnega razreda. 
– Kakovostni šport (KŠ): 
– uporaba športnih objektov za potrebe kakovostnega športa, 
– dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega razreda. 
– Vrhunski šport (VŠ): 
– dodatni programi kategoriziranih športnikov mednarodnega, svetovnega in olimpijskega razreda. 
– Šport invalidov (ŠI): 
– celoletni športni programi invalidov. 
– Športna rekreacija (RE): 
– celoletni športnorekreativni programi. 
– Šport starejših (ŠSta): 
– celoletni športni programi starejših. 
– ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI:
– Obratovalni stroški športnih objektov, v/na katerih se izvajajo programi LPŠ, 
– Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in površin, v/na katerih se izvajajo programi LPŠ. 
– RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:
– Izpopolnjevanje strokovnih kadrov, 
– Strokovna in informacijska podpora upravljanju športa. 
– ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
– Delovanje športnih društev, 
– Delovanje Zavoda za šport. 
– ŠPORTNA PROMOCIJA OBČINE:
– Odmevnejši športni dosežki ekip in posameznikov v članski konkurenci. 
4. člen 
(obseg področij športa) 
Programi in področja športa iz 3. člena se sofinancirajo:
– na osnovi Pogojev in meril, ki so sestavni del tega LPŠ:
– športni programi, 
– športni objekti in površine za šport v naravi, 
– razvojne dejavnosti: izpopolnjevanje v športu, 
– organiziranost v športu: delovanje športnih društev in Športne zveze, 
– športna promocija občine. 
– kot je predvideno v 6. členu LPŠ, 
– organiziranost v športu – delovanje Zavoda za šport. 
– investicijsko vzdrževanje športnih objektov in površin za šport v naravi, 
– strokovna in informacijska podpora upravljanju športa. 
5. člen 
(višina proračunskih sredstev) 
Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z Odlokom o proračunu občine za leto 2019, in sicer:
SOFINANCIRANJE LPŠ PREKO JAVNEGA RAZPISA
p. p.
2019
sredstva
v %
v % (abs.)
ŠOM PROSTOČASNO: športni programi v zavodih VIZ
07001
8.000,00 €
6,88 %
1,93 %
ŠOM PROSTOČASNO: celoletni in občasni športni programi
4.700,00 €
4,04 %
1,13 %
ŠOM USMERJENI: celoletni programi in programi kategoriziranih športnikov (MLR, PR)
33.000,00 €
28,40 %
7,96 %
KAKOVOSTNI ŠPORT: celoletni programi in programi kategoriziranih športnikov (DR)
6.250,00 €
5,38 %
1,51 %
VRHUNSKI ŠPORT: programi kategoriziranih športnikov (MR, SR, OR)
2.250,00 €
1,94 %
0,54 %
ŠPORT INVALIDOV: celoletni športni programi 
2.500,00 €
2,15 %
0,60 %
ŠPORTNA REKREACIJA: celoletni športnorekreativni programi 
6.500,00 €
5,59 %
1,57 %
ŠPORT STAREJŠIH: celoletni športnorekreativni programi 
1.500,00 €
1,29 %
0,36 %
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI: obratovalno-vzdrževalna dela 
12.000,00 €
10,33 %
2,89 %
RAZVOJNE NALOGE: izpopolnjevanje v športu
1.500,00 €
1,29 %
0,36 %
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: delovanje športnih društev in zvez
11.000,00 €
9,47 %
2,65 %
ŠPORTNA PROMOCIJA OBČINE: odmevnejši športni dosežki ekip in posameznikov
27.000,00 €
23,24 %
6,51 %
SOFINANCIRANJE PODROČIJ ŠPORTA PO JAVNEM RAZPISU:
116.200,00 €
100,00 %
28,01 %
PODROČJA ŠPORTA – NISO PREDMET JAVNEGA RAZPISA
p. p.
2019
sredstva
v %
v % (abs.)
ŠPORTNI OBJEKTI: projektna dokumentacija skakalnica Kisovec
70126
8.052,00 €
2,70 %
2,70 %
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: delovanje javnega zavoda za šport
07271
285.744,00 €
95,70 %
68,89 %
RAZVOJNE NALOGE: strokovna in informacijska podpora upravljanju športa
07281
4.800,00 €
1,61 %
1,16 %
SOFINANCIRANJE DRUGIH PODROČIJ ŠPORTA:
298.596,00 €
100,00 %
71,99 %
SKUPAJ PODROČJE ŠPORTA:
414.796,00 €
 
100,00 %
6. člen 
(načini zagotavljanja sredstev) 
Občina bo sredstva zagotovila na naslednje načine:
– za sofinanciranje športnih programov,obratovalnih stroškov športnih objektov in površin za šport v naravi, razvojnih dejavnosti, organiziranosti v športu in športne promocije občine:
na osnovi izvedbe javnega razpisa in pogodb, ki jih župan podpiše z izbranimi izvajalci za sofinanciranje,
– za delovanje javnega zavoda za šport:
na osnovi potrjenega proračuna občine in ustanoviteljstva,
– za izvedbo investicijsko-vzdrževalni del športnih objektov in površin za šport:
na osnovi potrjenega proračuna občine in investicijskega transferja upravljavcu,
– za izvedbo strokovne in informacijske podpore upravljanju športa v občini:
na osnovi potrjenega proračuna občine, izvedbe javnega naročila in/ali pogodbe z izbranim izvajalcem.
7. člen
(javni razpis) 
Na osnovi sprejetega LPŠ za leto 2019 bo občinska uprava izvedla postopek javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v občini za leto 2019. Športni programi in področja iz prve alinee 6. člena se ovrednotijo po pogojih in merilih za sofinanciranje LPŠ v Občini Zagorje ob Savi, ki so sestavni del LPŠ.
8. člen 
(možnosti prerazporeditev sredstev JR) 
V kolikor komisija za izvedbo javnega razpisa v postopku JR ugotovi, da je število prijav na posameznih razpisanih področjih manjše od pričakovanih, komisija sredstva lahko prerazporedi na tista razpisana področja, kjer je število prijav večje od pričakovanih.
9. člen 
(spremembe LPŠ) 
Sprememba občinskega proračuna na področju športa istočasno pomeni spremembo LPŠ 2019.
10. člen 
(veljavnost LPŠ) 
LPŠ začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2019.
Št. 671-5/2018
Zagorje ob Savi, dne 28. januarja 2019
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.