Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019

Kazalo

221. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene storitve, 24-urne dežurne službe, ki se izvaja v okviru pogrebne dejavnosti, stran 405.

  
Na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1 – Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11, Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja št. 7/2002, Uradni list RS, št. 34/11, 59/13), 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) je občinski svet na 3. redni seji dne 28. 1. 2019 sprejel naslednji
S K L E P 
I. 
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi potrjuje Elaborat o oblikovanju cene storitve, 24-urne dežurne službe, ki se izvaja v okviru pogrebne dejavnosti, z datumom december 2018 in daje soglasje k oblikovanju cene izvajanja storitve obvezne občinske gospodarske javne službe v Občini Zagorje ob Savi.
Potrjena predračunska cena 24-urne dežurne službe, za prihodnje obračunsko obdobje je 169,9577 EUR/pokojnik, (brez DDV-ja), za izvajanje 24-urne dežurne službe v Občini Zagorje ob Savi.
II. 
Cena izvajanja storitve obvezne občinske gospodarske javne službe – 24-urne dežurne službe v Občini Zagorje ob Savi, se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja od 1. 2. 2019 dalje.
III. 
Ta sklep velja z dnem sprejema.
Št. 354-107/2018
Zagorje ob Savi, dne 28. januarja 2019
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.